Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Jugoslovensko ratište na dan 04. 12. 1942. godine

Dan: Mesec: Godina:
Slobodni gradovi

Nemačke divizije na tlu Jugoslavije dana 04. 12. 1942

704. pešadijska divizija 714. pešadijska divizija 717. pešadijska divizija 718. pešadijska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen 187. rezervna divizija

Događaji

⚔️ 04. 12. 1942. Referent saniteta VŠ NOV i POJ obavestio Privremeni upravni odsek pri VS o radu lekarske komisije i predložio da Sanitetski odsek u svom radu koordinira sa zdravstvenim odsekom Izvršnog odbora AVNOJ-a.

⚔️ 04. 12. 1942. Tri brigade četničkog Romanijskog korpusa otpočele napad na Birčanski NOP odred. U sedmodnevnim borbama četnici su taj odred potisli iz Šekoviča, opljačkali partizanska sela Birča i spalili veći broj kuća.

⚔️ 04. 12. 1942. Otpočeo napad jakih italijanskih snaga na 1. istarsku partizansku četu -Vladimir Gortan- na Planiku. Četa se 5. decembra neopaženo povukla i podelila u tri grupe. Jedna grupa se povukla u pravcu Brkina i pridružila Soškom NOP odredu, druga se uputila u zapadnu Istru, a treća na severoistok, u s. Smrdeće.

⚔️ 04. 12. 1942. Kod s. Podstrane (na komunikaciji Split-Omiš) 6. bataljun 3. dalmatinske NOU brigade napao italijansku kolonu i ubio ili ranio oko 40 italijanskih vojnika, a zaplenio veliku količinu oružja. Za odmazdu, italijanski vojnici su u tom selu zapalili 30 kuća i ubili 23 stanovnika.

⚔️ 04. 12. 1942. Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda -;auzele s. Bulinac (kod Bjelovara), zarobile 180 domobrana i zaplenile mnogo oružja i druge ratne spreme.

⚔️ 04. 12. 1942. Jedinice 1. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade otpočele dvodnevno razoružavanje četničkih i domobranskih posada u selima: Gracu, Otavieama, Kanjanama, Kadinoj Glavici, Parčiću, Miočiću i Biočićit (sva kod Drniša).

⚔️ 04. 12. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš- zauzele italijansko uporište Radntoviće (kod Metlike), pošto su italijanske vojnike prisilile da ga napuste.

⚔️ 04. 12. 1942. U s. Papradištu (kod Titovog Velesa) 3. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- vodila borbu protiv delova veleške kontračete.

⚔️ 04. 12. 1942. U Novom Sadu mađarski vojni sud osudio na vremenske kazne (do 15 godina robije) 67 skojevaca iz grada i najbliže okoline.

Dokumenti

📜 Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 decembra 1942 god Moši Pijade o radu lekarske komisije i predlog za koordinaciju rada Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba i Zdravstvenog otseka Izvršnog odbora AVNOJ-a

📜 Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama sa neprijateljskom kolonom u selu Silajđevini i o zaposjedanju novih položaja

📜 Naređenje štaba Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za izvršenje protivnapada i obavještenje o situaciji na sektoru Dubrava - Jajce - Sokolina - Nadpolje

📜 Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji u jedinicama i na terenu

📜 Naređenje štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabovima bataljona za povlačenje jedinica u pravcu Jajca

📜 Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Sandžačke brigade i o prijemu naređenja za napad na neprijatelja

📜 Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o rezultatu borbi na Ravnoj Gori

📜 Naređenje štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabovima bataljona i štabu Petog bataljona Sandžačke brigade za povlačenje sa položaja u pravcu sela Šibenice

📜 Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije u vezi novostvorene situacije na sektoru brigade

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Treće brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabu brigade o borbama na sektoru bataljona

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste kordunaške NO brigade i prijedlog za napad na neprijateljska uporišta Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju

📜 Izvještaj Štaba Pete operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 4 prosinca 1942 god. o akcijama podređenih jedinica u toku mjeseca studenog

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4 prosinca 1942 god. Štabu Pete operativne zone o pokretima talijanskih jedinica

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog kordunaškog NOP odreda od 4 prosinca 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 4 prosinca 1942 god. o akcijama podređenih jedinica

📜 Obavještenje Kr. prefekture Split od 4 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Korčuli

📜 Izveštaj štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 4 decembra 1942 god. o radu i akcijama u novembru

📜 lzveštaj Politodela Osme brigade Sedme NO divizije od 4. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Zapovest 714. pešadijske divizije od 4. decembra 1942. ojačanom 1. bataljonom 741. grenadirskog puka za čišćenje doline Vrbanje od partizanskih snaga

📜 Budimpešta, 4. decembar 1942. Predlog načelnika Centrale državne bezbednosti da se jedan pešadijski bataljon prebaci u Stari Bečej zbog očekujućih partizanskih pokreta

📜 Izvještaj štaba 1. proleterske divizije od 4. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Kotor-Varoša

📜 Izvještaj Štaba 3. divizije od 4. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na pravcima Travnik–Jajce i Donji Vakuf – Jajce

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda o želji Slovenskoga partizanskog odreda u Kozju da uspostavi vezu s Kalničkim odredom zbog zajedničkih akcija

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske da je jedna četa Kalničkoga NOP odreda oslobodila pet crvenoarmejaca iz zarobljeništva u Bizeljskom

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama podređenih jedinica

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Istri 1942. Borbe u Sloveniji 1942. 3. krajiški partizanski odred Rasinski korpus JVuO 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 1. proleterska divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Kalnički partizanski odred Korenica Istra u oslobodilačkom ratu Drniš Veles Birčanski partizanski odred Sanitet u ratu Zagreb Glavni štab Hrvatske SKOJ 714. pešadijska divizija Romanijski korpus JVuO Travnik Bečej 3. dalmatinska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske Split Donji Vakuf Partizanke Pljačka u ratu Moslavački partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Korčula 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Dragutin Keserović Borbe za Jajce 1942. Mađarska u drugom svetskom ratu Soški partizanski odred Zarobljenici u ratu Genocid u NDH Borbe u Makedoniji 1942. Metlika 1. kordunaški partizanski odred Moša Pijade Borbe u Srbiji 1942. AVNOJ Jajce Bjelovar 3. udarna divizija NOVJ 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Novi Sad Italija u drugom svetskom ratu Deca u ratu