Stanko Petelin Vojko: GRADNIKOVA BRIGADA
SadržajSledeci dokument

SADRŽAJ
PRILIKE NA SLOVENAČKOM PRIMORJU PRE FORMIRANJA BRIGADE
1Geografski položaj
2Početak i razvitak narodnooslobodilačkog pokreta na Slovenačkom primorju
3Italijanske snage na Slovenačkom primorju
FORMIRANJE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE
4Pripreme za formiranje
5Borba na Golobaru
6Napad na Livek
7U zasedi na putu Kobarid-Bovec
8Borba na Stolu
9NA LEVOJ OBALI SOČE
GRADNIKOVA BRIGADA U NOTRANJSKOM I DOLENJSKOM
10Situacija u Ljubljanskoj pokrajini
11Borba na Krvavoj peči
12Kapitulacija Italije
13Uništenje belogardejskih uporišta u Notranjskom
14Nemački prepad na Cerknicu
BORBE NA SEKTORU PIVKE
15Napad na neprijateljsku motori zovanu kolonu
16Borbe na Nanosu
17Spajanje Gradnikove i Goriške brigade
18NEPRIJATELJSKA OFANZIVA "TRAUFE"
IZNENAĐENJA I PREPADI
19U Baškoj grapi
20Oko Hotedršice
21Boriba u Vodicama
22Napad na Hotedršicu
23O uzrocima neprijateljskih uspeh a zimi 1943/1944. godine
BORBE OKO IDRIJE
24U Vipavskoj dolini
25Politički i kulturno-prosvetni rad u brigadi
26Napad na Godovič
27U blokadi Idrije
28Neki zaključci iz borbi na sektoru Idrije
29Reorganizacija brigade
30Rušenje pruge Ljubljana — Postojna
U GORENJSKOM
31Opšta situacija u Gorenjskom
32U Bohinju
33Povratak na Cerkljansko
34Na Jelovici
35NAPAD NA PRUGU U BAŠKOJ GRAPI
NEPRIJATELJSKA LETNJA OFANZIVA
36Na odmoru u Vipavskoj dolini
37Borbe oko Lokvi
38Sa ranjenicima u Notranjsko
BORBE ZA DOLOMITE
39Uništenje domobranskog garnizona u Crnom Vrhu
40U Dolomitima
41Osvajanje Železnika
42Napad na Gorenju Vas
ODBRANA OSLOBOĐENE TERITORIJE
43Opšta situacija na teritoriji 9. korpusa krajem 1944. godine
44Neprijateljska decembarska ofanziva
45Borbe iznad Gorice
46U neprijateljskoj pozadini
47Ponovo u Trnovskoj šumi
49Napad na Sv. Križ
49Čišćenje Čepovanske doline
POSLEDNJA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA
50Plan ofanzive
51Odbrana pravca Gorica — Čepovan
52Borba za Sinji vrh
53Proboj iz obruča
54Posledice neprijateljske ofanzive
55Iznad Čepovanske doline
56Na pohodu prema Tržiču
57ŠTABOVI GRADNIKOVE BRIGADE
58REGISTAR
SadržajSledeci dokument