Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-)…

Opis: Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.
Datum: 12. 1. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Kordun
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Bihać Sanski Most Karlovac Petrinja Glina 717. pešadijska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen 187. rezervna divizija 369. legionarska divizija (vražja) Bosanski Petrovac Operacija Weiss Rudolf Lüters Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. gorski zdrug (NDH) 3. gorski zdrug (NDH) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slunj