Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****

Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri…

Opis: Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.
Datum: 29. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 11. hercegovačka udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Trebinje 13. SS divizija Handžar 369. legionarska divizija (vražja) Gacko Bileća Saradnja četnika sa okupatorom Nevesinjski korpus JVuO Trebinjski korpus JVuO Sjevernohercegovački partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Nevesinje Borbe u Hercegovini 1944. Stolac Četnici u drugom svetskom ratu