Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon…

Opis: Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.
Datum: 12. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 11. hercegovačka udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Gacko Bileća Saradnja četnika sa okupatorom Nevesinjski korpus JVuO Sjevernohercegovački partizanski odred Nemački zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Narodni heroji Jugoslavije Nevesinje Borbe u Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Streljanja u oslobodilačkom ratu