Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

118. lovačka divizija (118. Jäger Division)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger
T315, r. 1301T315, r. 1302T315, r. 2265T315, r. 2266T315, r. 2267T315, r. 2268T315, r. 2269T315, r. 2270T315, r. 2271

118. lovačka divizija (118. Jäger Division) Documents from National Archive Washington
   118. lovačka divizija (118. Jäger Division), T315 roll 2270  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1111): znaci.org
718 Inf Div 28326/15 - Ia, Anlagenband XXII zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlage 790 - Annexes to War Diary Nr. 2. Orders, reports, and radio messages with maps relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia., May 28, 1942 - June 21, 1942
izdvojeno:
- Izvještaj 750.puka 718 I.D. o akciji čišćenja ist. od Zenice i j. od Zavidovića (23.6.42)
- 8.6.42: Ozrenski četnici se stavljaju na raspolaganje u smislu ugovora sa NDH; na sastanku kod njem. komandanta prisutan i jedan pukovnik domobranstva; tenzije između četnika i [muslimanske] milicije primjetne; obećanih 250 četnika nije došlo jer je milicija napala njihova sela (frame no. 41)

- Izvještaj 750.puka 718 I.D. o akciji čišćenja ist. od Zenice i j. od Zavidovića (23.6.42)
- 10.6.42: Prehranu četnika obezbjeđuje hrvatska vojska (frame no. 42)

- Izvještaj 750.puka 718 I.D. o akciji čišćenja ist. od Zenice i j. od Zavidovića (23.6.42)
- 17.6.42: 26 četnika u ulozi vodiča: 20 dodijeljeno jedinicama, 6 zadržano u štabu puka (frame no. 44)

- Cvjetin Todić za komandu hrv. vojske Stog-Vozuća (6.6.42)
- Todić ima miroljubive namjere (ne želimo pucati ni na koga), ali nije obavješten o prolasku trupa kroz njegovu oblast i napadu na četnička sela; ako se to ne ispravi, odnosi će se dalje kvariti (frame no. 51)

- 6.bataljon četničkog ozrenskog odreda za njemačku komandu u Stogu (8.6.42)
- Turska milicija napala četnička sela; dok se s tim ne prestane, ne može učestvovati u akciji; predlaže razoružanje milicije i slanje njenih članova na englesko-ruski front; tek onda će se njegovi ljudi boriti rame uz rame sa Hrvatima i Nijemcima protiv komunista. (frame no. 52)

- Njemačka komanda u Stogu za štab 6.bataljona (9.6.42)
- Ppuk. Fanniner obavještava četnike da će vlasti u Sarajevu smjesta narediti povlačenje musl. milicije; 100 četnika treba da se javi u Stog do 17 sati, a ostatak nakon što se milicija povuče. (frame no. 53)

- Naredba njemačke komande u dolini Krivaje (10.6.42)
- Ozrenski četnici se, pod komandom svojih oficira, angažuju na zaštiti želj. dionice Zavidovići-Ribnica; nose bijele trake na rukavu; svi ih imaju pomagati, i povinovati se njihovim naređenjima ukoliko se ona tiču zaštite pruge. (frame no. 54)

- Propusnica [izdana od strane 750. pješ.puka u Stogu, 9.6.42]
- Ovim se dozvoljava prolaz za 40 četnika sa desne obale Krivaje do stanice u Stogu. Isti još nemaju bijele trake na rukavima. (frame no. 55)

- 3.bataljon zeničkog četničkog odreda za njemačku i hrvatsku komandu (13.6.42)
- Četnici pozivaju na sastanak u selo Vukmanović da bi se izbjegla mogućnost sukoba, nastala usljed činjenice da su trupe NDH i Nijemci došle na njihovu teritoriju iako pregovori u Zenici još nisu završeni. (frame no. 58)

- [Odgovor na gornje pismo, 14.6.42]
- Nijemci traže da 3. bataljon uputi jednog pregovarača u selo Sinanovići sutradan u 10 sati. (frame no. 59)

- Memorandum sa pregovora (15.6.42)
- Sporazum između 3. bataljona i Nijemaca; uslovi kao kod Ozrenskog odreda; zadržavaju oružje i spremni da se bore protiv partizana; nema samovoljnih akcija; smjesta stavljaju na raspolaganje 60 ljudi; bijele trake i propusnice (zadnje se izdaju na osnovu spiska koji se tek ima dostaviti); u slučaju problema sa NDH, njemački komandant reguliše. (frame no. 60)
1
718 Inf Div 28326/16 - Ia, Anlagenband XXIII zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlagen 851-950 - Annexes to War Diary Nr. 2. Orders, reports, and radio messages with maps relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia., July 13, 1942 - September 25, 1942
izdvojeno:
- 718.I.D. za hrvatskog generala pri diviziji (20.7.42)
- Prema jednom ust. natporučniku, domobranski komandant na Palama traži pregovore sa četnicima; u pismu se skreće pažnja da se pregovori vrše isključivo po odobrenju 718.I.D. (frame no. 301)

- Pregled borbene jačine 738. pješ.puka i podređenih jednica za vrijeme poduhvata Zabrđe-Bitovnja pl. (5.8.42)
- 738.pješ.puk: 1831 čovjek, 8 okl. vozila, 1 okl. voz. (frame no. 338)

- Naredba za čišćenje doline Ljubine (15.8.42)
- Četnici prekinuli šumsku željeznicu i protjerali NDH posade (frame no. 374)

- Izvještaj o čišćenju na području Šekovića u poduhvatu S (31.8.42)
- 24.8.42: Na osnovu pregovora vođenih od strane ppuk. Fanninger-a lično, četnici pristali da učestvuju u operaciji sa 350 ljudi (8 mitraljeza, ostalo puške); međutim, usljed pljačke njihovih sela od strane hrvatske milicije, četnici su otkazali učešće i vratili se u sela. (frame no. 382)

- Izvještaj o čišćenju na području Šekovića u poduhvatu S (31.8.42)
- 27.8.42: Prilikom pregovora sa četničkim vođom Kovačevićem, ovaj je predao 8 zarobljenika (od kojih 1 žena i 1 dijete), koji su se pokušali probiti prema Majevici. (frame no. 384)

- Izvještaj o čišćenju na području Šekovića u poduhvatu S (31.8.42)
- 28.8.42: Vođa majevičkih četnika garantuje slobodan prolaz i podršku njemačkim i NDH trupama. 29.8.42: Kod Vukosavaca opet susret ppuk. Fanningera sa jednim četničkim komandantom. Svi prisutni su najtoplije pozdravljeni od strane stanovništva, koje je trupama dijelilo voće. (frame no. 385)

- Izvještaj o iskustvima u poduhtavtu S (3.9.42)
- Kod grupe Hentschel aktivno učestvovao 1 četnički bataljon; Kovačević, pojačan sa 100 majevičkih četnika, konstantno nadizrao telefonske linije; prilikom marša kroz Majevicu, stalno se javljali lokalni komandanti i njihovi ljudi da služe kao vodiči i obezbjeđuju marš, kako protiv partizana, tako i protiv srbijanskih četnika pod kapetanom Račićem; obje četničke grupe (Kerović-Kovačević) javljaju o D.M. i partizanskoj propagandi na njihovoj teritoriji; Kerović vodi borbu protiv D.M.-ovih četnika, vjerovatno zbog njegove smjene od strane izvjesnog Leke (Damjanović); o ovome Kerović izvjestio komandu puka, kao i o Damjanovićevom bijegu preko Drine (potvrđen od strane S.D.-a u Srbiji); Kerović također moli Wehrmacht za pomoć u borbi protiv Račića, pa i azil ako zatreba; Četnička majevička grupa nastoji da se postignutog dogovora u svakom pogledu najtačnije pridržava; [komanda] nemilosrdno likvidira i svoje ljude koji se ovoga ne pridržavaju, a neki od njih su već streljani. (frame no. 392)

- 718.I.D. za grupu Francetić i ostale (22.8.42)
- U operaciji učestvuju četnici; oznaka: bijela traka oko rukava sa četničkim pečatom; trupe se imaju o ovome izvijestiti, te im se naređuje da ove četnike tretiraju kao saveznike; četnike, koji još žele da se pridruže operaciji, treba navesti na nošenje bijele trake [instrukcija Francetiću uslijedila na Fanningerov prijedlog, v. snimak 000416] (frame no. 415)

- Izvještaj o iskustvima [u gerilskom ratovanju] (28.8.42)
- O neprijatelju, pješ. taktici, upotrebi artiljerije i avijacije, izviđanju, itd. (frame no. 442)

- Memorandum sa sastanka sa Jevđevićem u Dobrom Polju (5.9.42)
- Prevod u Zbornik/XII/2/721-3 (frame no. 456)

- Obezbijeđenje za izvoz šljiva (1.9.42)
- Folksdojčerska ekonomska organizacija moli za obezbjeđenje izvoza šljiva sa Majevice, koji je dogovoren sa četničkim predstavnicima. (frame no. 460)

- Osiguranje Hrvatske (4.9.42)
- Zadaci okupacionih divizija; prema Hitlerovoj želji, zabranjuju se bilo kakvi kontakti sa ustanicima, bili oni partizani, bande, ili D.M. (frame no. 475)

- Poduhvat Kiseljak 18.9.42 (19.9.42)
- Kerović je bio miran i nije uzeo učešća u akciji; nakon pronalaska jedne antene na groblju kod Trnovice, ppuk. Fanninger ispitao Kerovića o ovome. (frame no. 485)

- Osiguranje željeznice Doboj-Tuzla; sastanak sa Ozrenskim četnicima (10.9.42)
- Četnici se bune protiv izgradnje bunkera na jednoj dionici pruge, iz straha da će NDH odatle ometati radove u poljima ili pucati po selima; predlažu da oni preuzmu zaštitu na najosjetljivijim mjestima; zarobljene (pa puštene) NDH inženjerce dobro ugostili i širili propagandu protiv Njemačke. (frame no. 494)
257
718 Inf Div 28326/17 - Ia, Anlagenband XXIII zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlagen 951-1050 - Annexes to War Diary Nr. 2. Orders, reports, and radio messages with maps relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia., September 25, 1942 - November 14, 1942
izdvojeno:
- Borbena jačina KG Wuest za poduhvat Jajce (10.10.42)
- Njemački dijelovi: 1162 ljudi (frame no. 620)

- Odnosi sa četnicima (15.10.42)
- U njemačkoj okupacionoj zoni: četnička organizacija napreduje; zaoštravanje odnosa sa domobranstvom - sa ustašama rat nije nikad ni prestao; sukobe sa Wehrmachtom ne samo da izbjegavaju, nego i nude svoje usluge za borbu protiv partizana; dosad im nije dodijeljen ni jedan metak od strane divizije; dosad imali dva angažmana u zoni 718.I.D. (jedan za osiguranje, jedan za izviđanj); pokazali se kao pouzdan saveznik; u zoni 714.I.D. upotrebljeni u operacijama sa dobrim uspjehom; K-dant divizije predlaže potpuno razoružanje četnika (druge dvije opcije: Italijanska-potpuna saradnja; i srednja-ograničena saradnja, uslovljena priznanjem NDH) (frame no. 652)

- Dodatak divizijskoj naredbi br. 34 od 18.10.42
- Opet o načinu borbe (frame no. 672)

- Izvještaj o uništenju partizanskih snaga na području Jajce-Jezero: Jajce II (6.11.42)
- (frame no. 722)

- Pionirska četa za 718.I.D. (12.11.42)
- Kerović u Suhom Polju traži pomoć protiv grupe od 1200 partizana u Donjoj Trnovi kod Bijeljine [divizija odobrava artiljerijsku podršku Keroviću dan kasnije: v. snimak 000806; međutim, istog dana se partizani povlače na zapad, pa se Kerović odriče njemačke pomoći; shodno tome, njem. prethodnica dobija naređenje za povratak u bazu: v. snimak 000814] (frame no. 804)

- 718.I.D. za Komandujućeg generala u Srbiji (13.11.42)
- Divizija tvrdi da je oštro protestvovala protiv sporazuma NDH-četnici, kojima se četnicima čak garantuje i municija; divizija nikad nije imala vezu sa četnicima samo im je stavila do znanja da će bilo kakve neprijateljske akcije biti povod za represalije; divizija također odbila sve zahtjeve za municijom; predstavnik OKH Freytag i firme koje rade za njega (Hobag, ZAvidovići i Rivolta) imaju sporazume sa četnicima, po kojima potonji daju radnu snagu i obezbjeđuju pilane; (frame no. 811)
506
718 Inf Div 28326/18 - Ia, Anlagenband XXIII zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlagen 1051-1150 - Annexes to War Diary Nr. 2. Orders, reports, and radio messages with maps relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia., November 15, 1942 - December 31, 1942
izdvojeno:
- Gubici u MTS-u prilikom borbi oko Jajca (30.11.42)
- (frame no. 893)

- Podaci o neprijatelju br.15 (dodatak divizijskoj naredbi br. 49 od 30.11.42)
- Lojalna četnička grupa *Borija* pomjerila svoje linije do rijeke Ugar, kako bi spriječila prodor komunista na svoju teritoriju. (frame no. 900)

- Dnevni izvještaj 718.I.D. k-dantu njem. trupa u Hrvatskoj za 6./7.12.42
- Prema četničkim podacima, 1000 partizanskih ranjenika u pokretu iz Mrkonjić-Grada prema Glamoču. (frame no. 931)

- Završni izvještaj o poduhvatu Jajce III (23.12.42)
- (frame no. 938)

- Napad i zauzimanje Jajca od strane partizanskih bandi (29.11.42)
- Izvještaj pisan od strane NDH nadstojnika okruga; on, neki njemački vojnici i civili se u pratnji 5 četnika uputili za Skender-Vakuf; na upit o ustašama, četnici rekli da, ako su u uniformi, ne može se garantovati za njih; u Skender-Vakufu su [nadstojnika i ostale četnici prijateljski dočekali, pobrinuli se za smještaj i hranu; u zoru 28. ispraćeni od strane 5. četničkog bataljona do Kotor Varoši; Postupak četnika prema činovnicima, njemačkim vojnicima, prerušenim ustašama i izbjeglicama je bio srdačan preko svih očekivanja. (frame no. 961)

- 738.pješ.puk, Iskustva iz poduhvata Jajce III (22.12.42)
- (frame no. 962)

- Gubici u poduhvatu Jajce III (nedatirano)
- Njemači gubici: 60 KIA, 98 WIA, 8 MIA (frame no. 968)

- KG Wuest, Grupna naredba za poduhvat Jajce III (30.11.42)
- [...] Grupa *Poltnigg* će uspostaviti vezu sa lojalnom četničkom grupom *Borija*. (frame no. 970)

- Borbena jačina KG Wuest (30.11.42)
- Njemački dijelovi: 1695 ljudi (frame no. 978)

- Izvještaj o poduhvatu Tuzla II (28.12.42)
- Vrijednost četničkih grupa različita; dok se Kerović pokazao kao nepouzdan, i čak sarađivao sa komunistima, Kovačević pokazao da dosta drži do saradnje sa Wehrmachtom u cilju uništavanja zajedničkog neprijatelja; utisak da četnici oko Tuzle odbijaju saradnju sa D.M.-om, te da ih samo interesuje zaštita srpskih područja od terora partizana i ustaša (frame no. 1074)

- 718.I.D. za k-danta njem. trupa u Hrvatskoj (23.12.42)
- Divizija smatra da bi premještanje ustaša u oblast Olova, koja je gotovo potpuno naseljena Srbima, izazvalo nemire; to bi, opet, u pitanje dovelo snabdijevanje građom pilane u Zavidovićima, koja radi za Luftwaffe (frame no. 1082)
823