USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE 1941, ZBORNIK SEĆANJA
MIlan Batanović Batan: PODRINJSKI PARTIZANSKI ODRED

Sadržaj zbornikaSadržaj članka o Pocerskom odreduPrethodni dokumentSledeci dokument

PERIOD DO PRVE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE
1. UVOD
2. FORMIRANJE MAČVANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA I NJEGOVA PRVA AKCIJA
3. FORMIRANJE ČETA I PRERASTANJE MAČVANSKOG U PODRINJSKI NARODNOOSLOBODILAČKI PARTIZANSKI ODRED
4. PRVE BORBE SA NEMCIMA I NEMAČKI ZLOČINI
5. RAZGARANJE USTANKA I FORMIRANJE BATALJONA
6. UČVRŠĆENJE DISCIPLINE U ODREDU I ORGANIZOVANJE POZADINE
7. POJAVA ČETNIKA DRAŽE MIHAILOVIĆA I NJIHOVE AKCIJE
8. NAPAD PODRINJSKOG NOPO NA BOGATIĆ
9.ZAJEDNIČKA AKCIJA PARTIZANA I ČETNIKA I OPREDELJIVANJE NOVIH BORACA
10. NAPAD NA ŠABAC
11. OJAČAVANJE NEMAČKIH SNAGA U ŠAPCU I BORBE U PREDGRAĐU
PERIOD PRVE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE
12. POVLAČENJE ODREDA KA CERU
13. BORBE OKO CERA
14. BORBE PROTIV UDRUŽENIH NEPRIJATELJA
15. BEZ SLOBODNE TERITORIJE
16. DVA SAVETOVANJA U SELU DRAGODOLU I POVRATAK JEDINICA ODREDA NA SVOJ TEREN
17. KAKO SU STRADALI ŠTAB ODREDA, OKRUŽNI KOMITET I ČETE
Sadržaj zbornikaSadržaj članka o Pocerskom odreduPrethodni dokumentSledeci dokument