Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 554T314, r. 555T314, r. 556T314, r. 557T314, r. 558T314, r. 559T314, r. 560T314, r. 561T314, r. 562T314, r. 563T314, r. 564T314, r. 565T314, r. 566
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps), T314 roll 566  
descriptionframe no.the document
page no: (1-796): znaci.org
Geb AK XV, 58278/6 Ic, Nachträge zu den Tätigkeitsbericht - Report compiled by the G-2 Section (Abtl.Ic) discloses detailed information on Partisans and Cetniks activities during the campaign in the Adriatic Sea area, interrogation reports of captured Partisans, British prisoners and Cetniks deserters and translations of enemy propaganda., November 01, 1942 - June 30, 1944
izdvojeno:
- 50: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 392. pješadijske divizije o sastanku sa četničkim komandantima kod Otočca 7. juna 1944 (10. juni 1944.).
- (000047): Tema sastanka: formiranje /Hrvatskih borbenih grupa/; Četnici imaju priznati NDH, odbaciti naziv /četnik/ i velikosprske težnje i podrediti se Wehrmachtu; u zamjenu im se garantuje bolnička skrb za ranjene u njemačkim bolnicama, snabdijevanje pojedinih dijelova civilnog stanovništva, te zaštitu od nasilja /počinjenog od treće strane/.
(000047): /[Ilija] Vlašić je prihvatio sve uslove. [Njegov] odred će biti potčinjen najbližoj njemačkoj jedinici. Obezbjeđenje njegove teritorije (vidi kartu) će se ograničiti na stalno izviđanje po dubini i uništavanje komunističkih organizacija. Veće operacije će se vršiti samo uz dozvolu njemačkog pretpostavljenog./
(000048): /[Đuro] Šumanja također pristaje na ove uslove i on će formirati jedan odred u rejonu Plaškog od pravoslavaca koji su se i ranije borili protiv komunista./
(000048): /Također se ne smije dozvoliti da se anti-komunistički pokret [na Kordunu] svede samo na formiranje slabih odreda za osiguranje. Velika mogućnost koja se ovdje pruža, da se Kordun, kao srce komunističkog pokreta u Hrvatskoj, vojnički umiri i politički pridobije za nacionalsocijalizam, mora biti iskorištena./ (frame no. 47)

- 7: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa o rezultatima formiranja /Hrvatskih borbenih grupa/ (30. juni 1944).
- (000048): Dosadašnji tok potčinjavanja četnika njemačkim jedinicama: kod 392. pješadijske divizije, nakon sporazuma sa majorom Eremićem, formirana dva slaba odreda; radi izbjegavanja sudara, jasno razgraničeni sa ustašama; ustaše su se, nakon početne sumnje, složile sa formiranjem ovih grupa.
(000048): Kod 264. i 373. pješadijske divizije su nove smjernice već bile sprovedene u praksi; one četničke jedinice koje još nisu ušle u sastav /Hrvatskih borbenih grupa/ su ionako pod direktnom kontrolom njemačkih štabova; u rejonu 373. pješadijske divizije su ove grupe nanovo raspoređene i razvučene da bi se obezbijedila zavisnost od njemačkih jedinica.
(000048-9): Iskustva vezana za borbeni angažman /Hrvatskih borbenih grupa/: u zoni 392. pješadijske divizije bez problema; kod 264. i 373. pješadijske divizije: municija se izdaje uz kontrolu potrošnje; četnicima je rečeno da prodaju zaplijenjenu stoku njemačkim ustanovama; izviđačke zadatke izvršavaju besprijekorno; vođstvo im je dobro, a ljudstvo naviklo na fizičke napore; neophodni su pri osiguranju komunikacija, posebno zbog pomanjkanja vlastitih trupa; iako su se tokom operacije /Rösselsprung/ Đujićevi odredi dobro pokazali, na njih se nikada ne može potpuno osloniti-izbjegavaju otvorenu borbu sa neprijateljem pravdajući se nedostatkom teškog oružja i municije./ (frame no. 56)

- Naredba obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 392. pješadijskoj diviziji o nastavku pregovora o formiranju /Hrvatskih borbenih grupa/ (26. maj 1944.).
- /[...] Komanda korpusa smatra nepoželjnim prekid pregovora sa anti-komunističkim pravoslavcima. Ustaški protesti se neće uzeti u obzir. Ako se pravoslavci obavežu na lojalnu saradnju, onda se prvo treba nastojati da se oni vežu za njemački Wehrmacht u čisto vojnom pogledu. Time bi se, također, obezbijedila njihova zaštita od ustaša. Pravoslavni odrede ne smiju prelaziti snagu od 500 ljudi, iz razloga snabdijevanja./ (frame no. 67)

- Pismo njemačke komande u Kninu upućeno četničkom štabu u Kosovu u kojem se traži uklanjanje majora Vuksanovića radi /neprijateljskog držanja/ (24. maj 1944.).
- (frame no. 70)

- Nacrt odgovora 264. pješadijske divizije na četničku žalbu povodom ukidanja snabdijevanja za neke četničke jedinice (10. maj 1944).
- Detalji iz žalbe četničke komande (vidi ista rolna, snimke 000089-91) se odnose na unutrašnje stvari četničkih odreda na koje Wehrmacht nema uticaja.
/Njemački će Wehrmacht i ubuduće sankcionisati neposluh uskraćivanjem snabdijevanja [za neposluh Drvarske, Golubićke i Grahovske brigade vidi ista rolna, snimke 000086 i 000094]./
/Njemački Wehrmacht nije voljan da ćutke prelazi preko neutemeljenih prijetnji njegovim pripadnicima./
/Njemački Wehrmacht je spreman pomoći srpskom narodu u njegovoj borbi u okviru svojih vojnih i političkih naređenja, te bi mu bilo žao kad bi dosadašnja uspješna saranja bila narušena nelojalnim ponašenjem nekih pojedinaca./ (frame no. 85)

- 6: Izvještaj Grupe tajne poljske policije br. 9 o ubistvima članova porocida trojice pripadnika SS koje su ustaše izvršile 7. Februara 1944 u Staroj Gradiški (1. mart 1944.).
- Radi se o porodicama trojice članova SS-a (Jovo Belic, Savo Klicic, Stevo Sucic [sic]) koji se nalaze na Istočnom frontu.
Svi ubijeni su pravoslavci. (frame no. 165)

- Zabilješka od 1. marta 1944 u 18 sati.
- Svetozar Rokvić, Drenovićev oficir za vezu, donio vijest da su ustaše uhapsile osam četnika i sproveli ih u zatvor u Banja Luci, te moli za istragu. (frame no. 175)

- 30: Izvještaj sa sastanka poručnika Kirchnera i Uroša Drenovića u Karanovcu na dan 26. decembra 1943 (27. decembar 1943.).
- (000229): Drenović moli za dozvolu da evakuiše familiju u Beograd, /pod njemačku zaštitu/; Marčetić također moli za propusnicu za put u Srbiju, gdje se želi staviti na raspolaganje Nediću.
(000229): U razgovoru se pomenula mogućnost stvaranja /Srpske legije/ pod njemačkom komandom; četnici su ovu mogućnost /oduševljeno pozdravili/. Također su izrazili spremnost da se, poslije uništenja komunizma u Bosni, bore u Rusiji; jedini uslov je da ova jedinica bude sastavljena isključivo od Srba.
(000229-30) Specijalna jedinica /Boeckl/ smatra da sudjelovanje ovih grupa na specijalnim zadacima više nije moguće; pokušaće se nastavak saradnje sa preostalim jedinicama u ograničenom obimu; jedinica smatra da je pomoć pri evakuaciji četničkih porodica ne samo stvar obzira, nego i revanširanja za usluge izviđanja i borbene pomoći koje su četnici vršili. Stoga je 27.12. u vezi s ovim zatražena dozvola od štaba armije.
(000230) Drenović je zamolio da mu se izda propusnica za neometan put u Srbiju; Jedinica će usmeno prenijeti prijedlog štabu 15. brdskog korpusa. (frame no. 228)

- Prijevod naređenja Uroša Drenovića od 25. decembra 1943. o postavljanju Milana Račića za kontrolora ulaska u Banja Luku (29. decembar 1943.).
- /Svim četničkim jedinicama se naređuje, a njemačke i hrvatske vlasti se mole, da mu se pri izvršavanju zadataka ne prave smetnje, već da mu se u slučaju potrebe pruži pomoć./ (frame no. 231)

- Pismo načelnika štaba 15.brdskog korpusa Njemačkom opunomoćenom generalu u Zagrebu povodom incidenata prouzrokovanih od strane ustaša (4. januar 1944.).
- /Bezobzirno i neodgovorno/ ponašanje ustaša i vlasti NDH prema četnicima koji stoje u službi Wehrmachta može imati teške posljedice po ratnu privredu.
Zbog ovoga se ima /najoštrije protestvovati/ kod vlasti u Zagrebu.
Ukoliko se ponašanje vlasti NDH /u najkraćem roku/ ne promijeni, njemačke trupe će biti prisiljene da djeluju. (frame no. 241)

- 2: Izvještaj Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj komandi Jugoistoka o četničkoj organizaciji u Bosni, te planovima za njeno razoružanje (28. mart 1943.).
- (000322): /Razoružanjem svih četničkih jedinica bi pitanje ravnopravnosti Srba u Hrvatskoj opet postalo aktuelno. Ono mora biti rješeno prije [podcrtano u originalu] nego se razoružanje sprovede./ (frame no. 320)

- 7: Snaga i sastav četničkih jedinica u Bosni (podaci od 1. aprila 1944.).
- (frame no. 324)

- Uputstvo obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 114. lovačkoj diviziji o saradnji sa četnicima u njenoj zoni odgovornosti (11. oktobar 1943.).
- Korpus se ne slaže s ocjenom divizije da je Đujićeva grupa /pouzdana/, jer je dokazano da Đujić stoji u vezi sa D.M. i šalje mu izvještaje o uspješnim akcijama protiv Nijemaca;
Prema tome, prepuštanje osiguranja četnicima predstavlja /veliku opasnost/ za njemačke trupe.
Vremenski i prostorno ograničeni sporazumi dolaze u obzir i o njima se smjesta mora izvjestiti korpusna komanda. (frame no. 330)

- 41: Izvještaj 114. lovačke divizije o rezultatima saradnje sa četnicima (5. novembar 1943.).
- (000337): Četnici obezbjeđuju glavnu liniju snabdijevanja G. Lapac-Gračac-Drniš-Knin-Šibenik iz vlastitih uporišta koja su naslonjena na njemačka; četničke jedinice dobijaju naredbe direktno od lokalnih njemačkih komanadanata.
(000337): Đujićeve trupe su tako raposređene, da u slučaju prevrata ne kontrolišu u cijelosti prugu Knin-Drniš-Šibenik; Mane Rokvić je potpuno pouzdan i još od prije sarađuje sa divizijom u Bos. Petrovcu.
(000337): Djeluju 4 samostalna četnička trupa, koja ostvaruju dobre rezultate u banditskoj pozadini.
(000338): Pismeni sporazumi nisu sklopljeni ni sa jednom od četničkig grupa; četnici dobijaju snabdijevanje u skladu sa listama imena koje se stalno kontrolišu; municija za pješadijsko naouružanje se izdaje povremeno, uz strogu kontrolu potrošnje; svaki četnik nosi zvaničnu iskaznicu-oni bez iskaznice se hapse i razoružavaju.
(000338): Rokvić ima neposrednu vezu sa divizijom, Đujić djeluje preko oficira za vezu.
(000339): Četnici donose dobre rezultate u izviđanju, pa čaki i u napadu kad sarađuju sa vlastitim trupama; Osiguranje dugih linija snabdijevanja bi bez četnika bilo /nezamislivo/. (frame no. 337)

- 8: Dopis štaba Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj-/Veza sa neprijateljski orijentisanim krugovima u Srbiji/ (18. novembar 1942.).
- (000357): /U svim predjelima naseljenim Srbima u Hrvatskoj, četnici imaju sporazume sa hrvatskim vlastima, čime su im obezbjeđena široka prava. Obadvije strane se trenutno pridržavaju ugovora. Razoružanje četnika dolazi u obzir samo ako bi Hrvatska raskinula ove ugovore, za šta trenutno nema izgleda./
(000357): U zoni 714. pješadijske divizije nalazi se 6-8.000 četnika, naoružanih puškama i nešto automatskog oružja. Diviziji su dosad pružili vrijedne usluge time što su branili svoju teritoriju od partizana i time oslobodili njemačke i trupe NDH za dejstvo na drugim sektorima. K tome obezbjeđuju i željeznicu i pribavljaju važna obavještenja njemačkim trupama.
(000357): Četnici su pri zajedničkim akcijama snabdjevani od strane NDH; također im pripada i naknada od otprilike 3 Rajshsmarke dnevno, čiju isplatu oni, međutim, dosad nisu tražili.
(000357): 718. pješadijska divizija trenutno nema veza sa četnicima, iako u njenoj zoni odgovornosti četnici sarađuju sa njemačkim privrednim organima na osiguranju izvoza drveta od partizana i muslimana, obezbjeđivanju radne snage, itd; četnici također imaju ugovore sa vlastima NDH, koji se, uglavnom, poštuju.
(000358): /Razoružanje četnika je moguće samo ako:
se na raspolaganje stavi dovoljno trupa;
njemačke, hrvatske i italijanske trupe nastupe istovremeno;
se uzme u obzir da će izvoz drveta biti prekinut nekoliko mjeseci, a pored glavnih i sporedne željezničke linije biti privremeno izgubljene./ (frame no. 357)

- 1: Prijevod sporazuma postignutog na sastanku komandanata četničkih odreda /Obilić/ i /Mrkonjić/ sa predstavnicima vlasti NDH u Banja Luci na dan 23. maja 1942.
- (frame no. 359)
1
Geb AK XV, 58278/7 Ic, Husko Milkovic, Anläge zum Tätigkeitsbericht - Folder disclosing complete information on Husko Milkovic, leader of the Huska movement, and organisator of the Husko bands, supported by the Cetniks with help of England to fight the Germans in Croatia and Dalmatia., September 23, 1943 - May 09, 1944
izdvojeno:
363
Geb AK XV, 58958, Cetniks Verträge - Agreements with the Chetniks Abt. Ic. Typed. 1/2 lin.inches. Correspondence, orders and reports dealing with the Germans requesting cooperation and support of Chetnik units in the campaign against communism., December 25, 1942 - October 15, 1943
izdvojeno:
- Telegram obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 2. oklopnoj armiji o sporazumu između izviđačkog bataljona 373. pješadjiske divizije i jedne grupe četnika Mana Rokvića od 4. oktobra 1943 (9. oktobar 1943.).
- (frame no. 676)

- Telegram štaba Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj Njemačkom štabu za osiguranje željeznica u Hrvatskoj kojim se odobrava ograničena isporuka municije onim ozrenskim četnicima koji se /dokazano/ bore na njemačkoj strani.
- (frame no. 682)

- 8: Izvještaj sa sastanka Uroša Drenovića i bivšeg dožupana Jajca dr. Šunića u Banja Luci dana 2. maja 1943.
- (000685): /Dva gospodina su se pozdravili kao stari poznanici. Nakon raspitivanja o zajedničkim poznanicima i prisjećanja na teška vremena kad su partizani upali u Jajce, Š [unić] je započeo razgovor[...]/; Drenović je preuzeo na sebe da razmjeni 300.000 jugoslovenskih dinara prikupljenih od stanovništva iz svog kraja za kune i novac je donio u Jajce. Tokom partizanskog napada nestale su sve priznanice i novac; Šunić je obećao da će kune biti isplaćene po dogovoru.
(000685-6): Pitanje zeničkih i ozrenskih četnika i njihovih prepada na željeznicu i stanovništvo, zbog kojih se sprema kaznena akcija i promjena u načinu sklapanja sporazuma sa četnicima; cilj promjene je čvršće regulisanje odnosa sa četnicima, čime bi se u budućnosti trebali izbjeći slični incidenti; Drenović bi trebao raditi sa popom Božićem na prihvatanju ovih sporazuma; dva Jevđevićeva komandanta, Rokvić i Bogunović, izrazila želju da se stupe u kontakt sa Drenovićem; Nijemci još nisu obavješteni o ovoj incijativi NDH vlasti, ali će biti posredstvom Dr. Benaka u Sl. Brodu i opunomoćenika u Sarajevu;
(000686): Incidenti i pokolji civilnog stanovištva se pripisuju 10-orici oficira koje je D.M. poslao u Bosnu;
(000687): Šunić nastojao da odobrovolji Drenovića, stavljajući mu do znanja da mu može nabaviti nove čizme i, eventualno, jedan automobil;
(000687): Na pitanje njemačkog posmatrača da li se de-eskalacija tenzija u odnosima sa četnicima može očekivati od novog ministra unutrašnjih poslova Artukovića za čijeg je prvog mandata anti-srpska politika bila na vrhuncu, Šunić je odgovorio da je Artuković veoma prilagodljiv i da je uvijek bio za politiku smirivanja.
(000688): Za Drenovića Šunić kaže da je pošten i častan, ali da mu fale diplomatske osobine. (frame no. 685)

- 2: Prijepis izjave predstavnika Ozrenskog i Zeničkog četničkog odreda kojom se obavezuju na predaju oružja i spriječavanje sabotaža na komunikacijama koje se nalaze na njihovom terenu (1. maj 1943.).
- (frame no. 691)

-
- Ugovor sa četničkim vođom Radivojem Kosorićem na nemačkom (frame no. 699)

- 10: Lista sporazuma potpisanih između bosanskih četnika i vlasti NDH u periodu između 28. maja 1942. i 16. januara 1943.
- /Sporazumi:
28.5.1942. u Lipcu sa ozrenskim četnicima;
9.6.1942. u Banja Luci i 14.6.1942 sa četnicima s Borja;
15.6.1942. u Loparama sa majevičkim četnicima;
16.1.1943. u Kovanjima sa četnicima Kosorića;
Četnici se obavezuju na
priznanje NDH i njenog poglavnika;
prekid svih neprijateljstava sa civilnim i vojnim vlastima NDH;
pružanje borbene podrške orućanim snagama NDH u borbi protiv partizana;
pomoć organima NDH pri uspostavi reda i izgradnji državnog aparata;
dopuštenje i pružanje pomoći civilnim i vojnim organima NDH pri vršenju istrage zločina protiv života i imovine građana bez obzira na vjersku pripadnost na četničkoj teritoriji;
Hrvati se obavezuju da će
prepustiti četnicima samoupravu na njihovoj teritoriji, uz kontrolu organa NDH;
dozvoliti četnicima nošenje oružja radi borbe protiv partizana;
snabdijevati četnike municijom;
zbrinjavati četnike ranjene u borbi protiv partizana u bolnicama NDH;
pomagati udovice i siročad četnika poginulih u borbi protiv partizana;
dozvoliti neometan promet robe i osoba, kao i ostalim građanima./ (frame no. 709)

- 4: Prijevod sporazuma između Radivoja Kosorića i predstavnika vlasti NDH u Kovanjima na dan 16. januara 1943 (4. februar 1943.).
- [Za tekst sporazuma na hrvatskom vidi ista rolna, snimci 000725-6.] (frame no. 711)

-
- Ugovor sa četničkim vođom Radivojem Kosorićem na hrvatskom (frame no. 725)

- 6: Prijevod sporazuma između ozrenskih i trebavskih četnika i predstavnika vlasti NDH u Lipcu na dan 28. maja 1942.
- [Za aneks sporazuma koji je potpisan 9. Jula 1942 u Doboju vidi ista rolna, snimak 000739.] (frame no. 734)

-
- Ugovor sa četničkim vođama: Cvijetin Todic, Savo Bozic: na nemačkom (frame no. 734)

- 3: Prijevod sporazuma između četnika sa Borja i predstavnika vlasti NDH u Banja Luci na dan 9. juna 1942 i u Prnjavoru na dan 14. juna 1942.
- (frame no. 740)

-
- Ugovor sa četničkim vođom: Radoslavom Radićem na nemačkom (frame no. 740)

- 7: Prijevod sporazuma između majevičkih četnika i predstavnika vlasti NDH u Loparama na dan 15. juna 1942.
- (frame no. 746)

- 7: Pregled strukture, komandnog kadra, brojnosti i naoružanja četničkih snaga u NDH, Sloveniji i Crnoj Gori na dan 1. maja 1943 (5. maj 1943.).
- Lika: 3.500 (pušaka)
Dinara: 2.000
Bosna: 13.130
Hercegovina: 11.200
Slovenija: 4.000
Crna Gora: 20:300
UKUPNO: 54.130 (frame no. 778)

- 9: Odgovor obavještajnog odjeljenja 114. lovačke divizije na telegram 15. brdskog korpusa u kojem se Đujić optužuje za prepade na njemačke trupe i u kojem se traži Đujićevo hapšenje (4. oktobar 1943.).
- [Za telegram 15. brdskog korpusa od 23. septembra 1943 vidi ista rolna, snimak 000790.]
/Sigurna obavještenja i dokumenti nedvojbeno ukazuju da se Đujić u dosadašnjoj borbi protiv komunizma pokazao kao pouzdan./
/Sabotaže i prepadi na njemačke trupe se dosad nisu događali. Prepad kod Zrmanje izvršila 2. sjeverno-dalmatinska brigada, što zaplijenjeni dokumenti nedvojbeno potvrđuju./
/Na potezu Drniš-Šibenik donedavno nije bilo četnika; oni su sad raposređeni od strane divizije u cilju osiguranja linija snabdijevanja. Ovo je obezbijedilo komunikacije od napada bandita, omogućilo neometano snabdijevanje i skori završetak radova na pruzi./
/Hrvatske trupe i ustaše, već zbog svoje brojnosti, ne mogu predstavljati značajniju podršku; osim toga, njihova borbena vrijednost je poznata. Četnički odredi su se dosad svuda pokazali kao izuzetno aktivni i pouzdani./
/Hapšenje Đujića [...] bi izazvalo najšire nezadovoljstvo među lokalnim stanovništvom i uništilo povjerenje u njemački Wehrmacht, koje je već polako počelo da se osjeća. Time bi, također, otpala četnička podrška, što bi vezalo vlasitite posljednje rezerve za zadatke osiguranja i stalne borbe za linije snabdijevanja [podvučeno u originalu]./ (frame no. 788)
670