Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

2. oklopna armija (Panzerarmee 2)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
T313, r. 190T313, r. 192T313, r. 196T313, r. 482T313, r. 483T313, r. 484T313, r. 485T313, r. 486T313, r. 487T313, r. 488
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

2. oklopna armija (Panzerarmee 2) Documents from National Archive Washington
   2. oklopna armija (Panzerarmee 2), T313 roll 485  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1202): znaci.org
Pz AOK 2 43407/50, Ic, Anlagenband 8 zum Tätigkeitsbericht. - Radio messages and daily reports relating to combat situation, enemy activities and partisan warfare, November 11, 1943 - November 20, 1943
izdvojeno:
- Abendmeldung 19.11.43.
- Večernji izveštaj 19.11: Odbijen napad srednje jake bande na Derventu... Nastupanje komunističkih izvidnica prema Travniku. Turbe ponovo posednuto od komunista... U Hercegovini borba između četnika i komunista kod Bileće. U zapadnoj Hrvatskoj komunisti su našim napadom primorani da napuste Podgoru i blokadu Makarske... Albanija: Okončan poduhvat protiv komnista u oblasti Debra, 33 mrtva, 250 zarobljenih (frame no. 16)

- Morgenmeldung 17.11.43: Auf Leros engl. General Tilney und ital. Gouverneur Admiral Mascharpa nach Gefangennahme mit allen engl. und ital. Truppen kapituliert . Gefangene Englaender: rund 200 Offz., 3000 Mann. Badoglio - Truppen : rund 350 Offz., 5000 Mann.
- Jutarnji izveštaj 17.11.43: Na Lerosu engleski general Tilney i italijanski guverner Mascharpa nakon zarobljavanja kapitulirali sa svim trupama. Zarobljeni Englezi: oko 200 oficira i 3000 vojnika, Italijani: oko 350 oficira, 5000 vojnika (frame no. 28)

- Abendmeldung
- Večernji izveštaj: Linije za snabdevanje Sunja-Bihać i Brod-Sarajevo i dalje ugrožene od jakih bandi (frame no. 32)

- Abendmeldung
- Večernji izveštaj: Severno od Save komunističke bande morale su da napuste Viroviticu nakon upornog otpora. Koprivnica i dalje posednuta od bandi. U bosni Zvornik zauzet od strane komunista. Drum j-z Banja Luka razoren od strane 13. krajiške brigade (4. divizija). U oblasti s-z od Bos. Novog snažna koncentracija bandi (glavnina 7. divizije 3 brigade 3000 ljudi). Štab 7. divizije u Klašnici.
25 s-i od Banja Luke lokalni komunistički napadi z i j-z od Bosanskog Novog odbijeni. Plešivica (25 km j-z od Zagreba) zauzeta od jake komunističke bande. Bande u pojačanju južno od Zagreba.
U zapadnoj Hrvatskoj Pelješac očišćen od komunista. Komunisti (delovi 26. divizije) su se glavninom prebacili na planinu Niokovo [sic]. Pojačana komunistička aktivnost u primorskom pojasu Split-Makarska. Razbijena komunistička banda j-z od Imotskog. Prema sigurnom izvoru [dekodirani transkripti nepr. radio-poruka] 9. divizija ima ofanzivne namere prema prema Posušju, 26. divizija prema Šestanovcu, i 19. divizija prema Provu. Prema sigurnom izvoru 6. komunistička divizija (treba da učestvuje u napadu na Srbiju) 12.11 odmarširala sa prostora Gračac-Lapac (frame no. 37)

- Tagesmeldung O.B. Südost
- Dnevni izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F): Operacija Taifun na Lerosu; Okončana operacija Herbstgewitter [Pelješac] (frame no. 39)

- Tagesmeldung O.B. Südost
- Dnevni izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F): Nastavljena operacija Landšturm Podbiokovlje]; namera: prodor ojačanim 3. bat. 738. puka 16.11. iz Vrgorca prema Makarskoj (frame no. 39)

- Tagesmeldung O.B. Südost
- Dnevni izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 14.11: Srbija: pojačana komunistička aktivnost. Povećana spemnost mesnih četničkih grupa da nastave borbu na nemačkoj strani. Nije otkrivena uniformna linija unutar D.M. pokreta. Glavna pruga s-z od Grdelice razorena na 37 mesta, verovatno od strane komunista. Zastoj 15 sati... 14.11. Zvornik posednut od jake crvene bande (frame no. 44)

- Abendmeldung O.B. Südost
- Večernji izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 13.11: Hrvatska: Jaka komunistička banda ponovo prodrla u Viroviticu. Đurđevac (35 km s-z od Virovitice) ugrožen od jake komunističke bande sa teškim oružjem (frame no. 61)

- Abendmeldung O.B. Südost
- Večernji izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 12.11: Srbija: Kod Aranđelovca žive borbe između četnika (verovatno Kalabić) i komunista (800, 1. srpska brigada). Hrvatska: Severno od save jak otpor bandi našem poduhvatu za čišćenje logora severno od Mitrovice. Napadi zapadno od Požege, na Pakrac i Popovaču odbijeni. Brojne prepreke na putu i rušenja mostova na putu Sisak-Popovača-Ivanićgrad. J ij-z od Koprivnice zapreke na putu i jak otpor bandi našem napadu za rasterećenje. U Bosni uz brojne neprijateljske gubitke odbijen napad jake i dobro vođene komunističke bande (1500) podržane teškim oružjem na našu isturenu borbenu grupu kod Brčkog. Tuzla očišćena nakon slabog otpora. S-z od Sarajeva borbe između četnika i komunista (verovatno delovi 17. divizije)- (frame no. 69)

- Ic-Abendmeldung 18.11.43: Teile der Cetnik-Brig. Cvetic im Golija-Gebirge angeblich zu Tito übergegangen. Rest unter Kommando Cvetic weiterhin rücksichtslos gegen Kommunisten. In Brvenica (8/N Raska) 7 Cetnik-Häuser, deren Besitzer zu Partisanen übergelaufen sind, von D.M.-leuten niedergebrannt. Zusammenarbeit der Cetniks mit deutschen Truppen von Bevölkerung begrüßt und unterstützt. (V-Mann-Meldung.)
- Obaveštajni večerni izveštaj od 18.11.43: Delovi četničke brigade Cvetić navodno prebegli partizanima. Ostatak pod komandom Cvetića i dalje nemilosrdno protiv komunista. U Brvenici (8 s. od Raške) od strane D.M. ljudstva spaljeno 7 kuća četnika koji su prešli partizanima. Saradnja četnika sa nemačkim trupama od stanovništva pozdravljena i podržana (izveštaj obaveštajca) (frame no. 124)

- Ic-Abendmeldung 17.11.43
- Obaveštajni večerni izveštaj od 17.11.43: ... Komunisti se 16.11. iz Zvornika povukli prema Snagovu i Kostijerevu... U Požarevcu komunisti pucali i teško ranili šefa krimi-policije (frame no. 131)

- Tagesmeldung Mil.Befh.Südost vom 17.11.43
- Dnevni izveštaj Vojnog zapovednika Jugoistoka [Felber] od 17.11.43: Pritisak crvenij na j-z granici Srbije popušta... Dugotrajne borbe između DM-snaga i komunista kod Lebana... Telefonska linija kod Leskovca uništena od komunista u dužini 250 m... J-i od Raške sukob između četnika i komunista sa obostranim gubicima... J-i od Čačka parlamentarac jedne četničke bande koja je imala sukob sa policijskom četom (1 naš poginuo) ponudio prekid vatre i izvinjenje u cilju borbe isključivo protiv komunista... J-z od Obrenovca izbila borba između nemačkog policijskog bataljona i delova 1. komunističke srpske brigade... U Požarevcu od komunista napadnut i teko ranjen šef srpske policije... Jjz od Brze Palanke sukob čete Brandenburg i DM-bande, 3 neprijatelja ubijena, 2 ranjena, 3 zarobljena, 2 naša ranjena (frame no. 138)

- Fernschreiben 16.11.43: Stab 148 (Lukacevic) meldet durch Kurier ueber Ivanjica: Gruppe Lukacevic bereitet Angriff auf Nova Varos im zusammenhang mit eigenen unternehmungen aus Sjenica Vor... Kräfteverteilung...
- Telegram 16.11.43: [Gorski] štab 148 (Lukačević) izveštava preko kurira preko Ivanjice : Grupa Lukačević priprema napad na Novu Varoš povezan sa našim poduhvatom iz Sjenice... Raspored snaga: 1. i 2. Mileševski korpus ... snage 920 ljudi... Crnogorski odred 740... Sjenička brigada 150... 1. i 2. Dragačevska brigada i Moravička brigada... 15.11. uspeli su crveni da naprave prodor između Bukovika i Ursula usled nestašice municije za minobacače i mitraljeze kod četnika. Na ovom prodoru moguće je dati samo zadržavajući otpor. Lukačević moli što brže zaprečavanje puta Ivanjica-Javor teškim oružjem... uspostavljanje oficira za vezu sa radio-stanicom u zoni borbe. Borbeni moral četnika znatno bi se popravio pojavom teškog oružja (frame no. 140)

- Abendmeldung vom 15.11.1943: 12.11. (AST) Racic Brigadeführern Auftrag erteilt, mit Deutschen Verbindung zum gemeinsam Kampf gegen Kommunisten zu suchen
- Večernji izveštaj od od 15.11.1943: 12.11. (Ispostava Abwehra) Račić naredio komandantima brigada da traže vezu sa Nemcima radi zajedničke borbe protiv komunista (frame no. 150)

- Abendmeldung vom 14.11.1943: 13.11. Sondernbeauftragter des D.M. ? Gebietskommandanten major Lukacevic an Wehrmacht herangetreten mit dem Vorschlag, Waffenruhe in dem Raum Bajina Basta, die Drina Entlang bis Foca nach S bis Niksic, in gerade Linie bis Boka Kotorska, alte Alban. Grenze nach Skutari, in gerader Linie nach Pec, Kos. Mitrovica, Ibar-Tal bis Kraljevo, Westl. Morava Entlang über Cacak ? Pozega ? Uzice nach Bajina Basta eintreten zu lassen. Als Zeitpunkt wird 16.11. ab 0800 Uhr vorgeschlagen. Begründung: gemeinsam zu führender Kampf gegen Kommunisten
- Večernji izveštaj od od 14.11.1943: 13.11. specijalni izaslanik D.M. ? oblasnog komandanta majora Lukačevića pristupio je Wehrmachtu sa predlogom sklapanja primirja u oblasti Bajina Bašta, Drinom do Foče, na jug do Nikšića, pravom linijom do Boke Kotorske, pa do stare albanske granice kod Skadra, pravom linijom do Peći, Kos. Mitrovice, dolinom Ibra do Kraljeva, duž Zapadne Morave preko Čačka ? Požege ? Užica do Bajine Bašte. Predloženo vreme: 16.11. u 8:00. Razlog: vođenje zajedničke borbe protiv komunista (frame no. 155)

- Einsatztagesmeldung vom 19.11.1943
- Dnevni izveštaj od od 19.11.1943: 13.11. Izviđanja bandi prema putu za snabdevanje Bihać - Gračac. Sukobi 16 j. od Bihaća i 18 ssi od Gračaca. Naš protivudar protiv jake bande sz od Imotskog uspešan. Plen u teškom oružju i oklopnim kolima. Srednje jaka banda iz oblasti Plana sa navodnom namerom da napadne Bileću. Našim poduhvatom uništena banditska baza i. od Gline... Banditski napad na Derventu sa juga odbijen (frame no. 238)

- Meldung Einheit Wenger, an Kampfgruppe Pfeiffer, 10.11.1943. (Milizverbände, Kp. Jaksch, Jadovnik.. SS-Hauprsturmführer und Legionsführer)
- (frame no. 249)

- na srpskom, latinica, 7.11.43
- Sud opštine Aljinovačke, Aljinovići: Komandantu nemačkih trupa u Sjenici... S molbom dabi ta nemačka komanda preduzela mere protiv komunističkoj bandi... Delovođa: Relja Jovanović, Predsednik opštine Danilo Brajević (frame no. 252)

- Fernschreiben vom 20.11.43: Abschluss Landsturm, KG Petersen, II/738, A.A.105
- Telegram od 20.11.43: Zaključenje operacije Landsturm [u Podbiokovlju]. Sopstveni gubici: KG Petersen: 20 KIA (2 oficira), 90 WIA, 12 MIA. 2. bataljon 738. puka: 3 KAI, 30 WIA (bez konačnog izveštaja za Izviđački bataljon 5. SS korpusa) (frame no. 285)

- Tagesmeldung vom 17.11.43. V.SS-Geb.A.K.: Landsturm, Abschluss Raureif
- Dnebvni izveštaj 5. SS brdskog korpusa od 17.11.43. Sopstveni gubici: 7 KIA, 28 WIA, 1 teški minobacač (frame no. 303)

- Tagesmeldung vom 17.11.43. LXIX.Res.Korps
- Dnevni izveštaj 69. rezervnog korpusa od 17.11.43. 187. rezervna divizija: Sopstveni gubici u Virovitici: Nemci: 13 KIA, 9 WIA, 20 MIA. Hrvati: 3 KIA, 12 WIA, 39 MIA. 3 mrtva Folksdojčera... Borba hrvatskog 8. brdskog puka kod Grubišnog polja, Mrsovića, Orahovice, Drenjskog Slatinika... 6 j-z. od Broda napadnuta i delom zarobljena žandarmerijska patrola... Kdt 2. diviziona kozačkog artiljerijskog puka teško ranjen (frame no. 317)

- PzAOK 2 Ia, Tagesmeldung vom 16.11.43
- Operativno odeljenje komande 2. oklopne armije, dnevni izveštaj od 16.11.43. 21. brd. Korpus: Operacija Roter Mann... 5. SS korpus: Operacija Landsturm... Münchhausen: Prvi bat. 2. puka Brandenburg u uspeünom napadu iz Stranjana zauzeo Brodarevo. Prebrojano 200 mrtvih neprijatelja, od čega 3 oficira. 200 zarobljenih, od čega 3 oficira. Plen: 4 teška minobacača, 6 teških mitraljeza, 25 puškomitraljeza, velika količina municije. 3. bat. 2. puka Brandenburg u Gvozdu (18 zsz. od Sjenice). 2. bataljon 524. puka na visinskom položaju Kaćevo - kota 1216 (22 zsz. od Sjenice). Neprijateljski noćni protivnapad odbijen. 2. bataljon 524. puka na položaju sz. Halinovice (14 sz. od Sjenice). Tu je nastupajći neprijatelj odbijen, u noćnom protivnapadu odbačen uz velike gubitke (66 mrtvih prebrojano).
15. brdski korpus: Posada Cazina sa 4 topa u neprijateljskim rukama. Posada treba da je vodila pregovore o predaji bez borbe. Namera: Nastupanjem sa borbenom grupom za rasterećenje Cazina. (frame no. 318)

- Meldung V.SS-Geb-A.K. vom 16.11.43
- Izveštaj 5. SS korpusa, 16.11.43. Završni, Pelješac, sopstveni gubici: 3 oficira, 7 podoficira, 42 vojnika poginulo, 3 oficira, 18 podoficira, 243 vojnika ranjeno, 1 oficir, 1 podoficir, 30 vojnika nestalo (frame no. 324)

- PzAOK 2 Ia, Tagesmeldung vom 14.11.43. 187. Res.Div.: Erneute Bandenangriffe auf Zitadelle Virovitica wurde abgeschlagen... Dt. und Kr. Besatzung Koprivnica hat sich nach harten Strassenkämpfen vor zahlenmässig stark überlegenen Bandenkräften nach Gola (15 km NO Koprivnica) durchgeschlagen.
- Operativno odeljenje komande 2. oklopne armije, dnevni izveštaj od 14.11.43. 187. rezervna divizija: Ponovni napad bandi na utvrđenje Virovitica odbijen... Nemačka i hrvatska poada Virovitice se nakon oštrih uličnih borbi sa brojčano veoma premoćnim snagama bandi probila se na Golu (15 s-i. od Koprivnice) (frame no. 336)

- III. SS Pz-Korps, Tagesmeldung vom 14.11.43.
- 3. SS oklopni korpus, dnevni izveštaj od 14.11.43. Oblast Karlovac: Izviđanjem Plešivice 6 s. od Jastrebarskog 1. bataljonom 11. SS oklopnog puka ustanovljeno da je mesto i okolni visovi jako posednuti od bandi. Neprijatelj raspolaže minobacačima i teškim mitraljezima. Oblast Zagreba: Kod Podsuseda voz naleteo na minu... Oblast Varaždina: Izviđanjem Zlatara 32 s-i. od Zagreba 2. SS oklopnog grenadirskog puka ustanovljeno da u mestu nema neprijatelja. Slab neprijateljski otpor s-z od Zlatara) (frame no. 338)

- Eisenb. Sicherung Kroatien, Tagesmeldung vom 14.11.43.
- Štab za obezbeđenje železnice Hrvatska, dnevni izveštaj od 14.11.43. Noću 12/13 železnička pruga 1 između Lupljanice i Daznice našadnuta od jače bande, transportni voz zapaljen. Očekuje se da će pruga ostati blokirana do 17.11. Istovremeno napad na železničku prugu 1 između Komorice i Kotorskog... (frame no. 339)
1
Pz AOK 2 43407/51, Ic, Anlagenband 9 zum Tätigkeitsbericht - Radio messages and daily reports relating to combat situation, enemy activities and partisan warfare, November 21, 1943 - November 30, 1943
izdvojeno:
- Abendmeldung O.B. Südost
- Večernji izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 29.11: Srbija: Nakon pomenutog ugovora sa Lukačevićem, četnički vođa Kalabić sa D.M. jedinicama u centralnoj Srbiji (Beograd- Obrenovac- Lazarevac- Rudnik - severno od Krajeva-Svilajnac) obustavio borbu protiv nemačkog Vermahta radi neometane borbe protiv komunističkih bandi u ooj oblasti. Hrvatska: Čazma blokirana od jake komunističke bande (frame no. 628)

- Tagesmeldung O.B. Südost
- Dnevni izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 28.11: Srbija: U oblasti Kruševca borbe između D.M. četnika i komunista. Kod četnika znaci približavanja Vermahtu, verovatno zbog nestašice municije. (frame no. 636)

- Abendmeldung O.B. Südost
- Večernji izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 25.11: Hrvatska: Snažan otpor bande našem napadu za deblokadu Gline. (frame no. 651)

- Abendmeldung O.B. Südost
- Večernji izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 25.11: Hrvatska: Na osnovu izjave zarobljenika potvrđena 1. i 4. Banja [banijska] brigada 7. divizije. Snažan napad nadmoćne bande sa tenkovima na Glinu (2 tenka pogođena). Banda prodrla u Glinu. Put Petrinja-Glina blokiran od bande. Most s-i od Gline srušen (frame no. 660)
617