Drago Karasijević: PETI UDARNI KORPUS NOVJ
BIBLIOTEKA

Sadržaj
UVOD
I
BOSANSKA KRAJINA U USTANKU I NOR-u DO FORMIRANJA 1. BOSANSKOG KORPUSA
Okupatorsko-kvislinške snage i okupacioni sistem u Bosanskoj krajini
Pripreme Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu za ustanak
REZULTATI ORUZANE BORBE OD USTANKA DO KRAJA PRVE RATNE GODINE
II
RAZVOJ NOP-a I ORUŽANE BORBE U 1942
Pojava četništva i borbe sa njima do juna 1942
Oslobođenje Prijedora
Ofanziva na Kozaru juna i jula 1942
Dolazak Vrhovnog štaba i proleterskih brigada u Bosansku krajinu
III
FORMIRANJE I OPERACIJE I. BOSANSKOG KORPUSA
Opšta vojno-strategijska situacija krajem 1942. i početkom 1943. i njen odraz na zbivanja na jugoslovenskom ratištu
Politićka i vojno-strategijska situacija u Bosanskoj krajini krajem 1942
Strategijski plan Njemačke i Italije za uništenje snaga NOV i POJ
Plan Vrhovnog štaba NOV i POJ za slamanje neprijateljeve ofanzive "Vajs"
Ofanzivna dejstva 4. krajiške divizije na Kozari i Lijevće polju
Operativni položaj i uloga 1. bosanskog korpusa u operaciji "Vajs !"
PeriodizaciJia dejstava 1. korpusa u operaciji "Vajs I"
Razvoj i tok borbenih dejstava 1. bosanskog korpusa u operaciji "Vajs I" od 20. januara od 8. februara 1943
Razvoj i tok. borbenih dejstava 1. bosanskog korpusa u operaciji "Vajs I" od 8. do 25. februara 1943
Razvoj i tok borbenih dejstava 1. bosanskog korpusa u operaciji "Vajs II" od 25. februara do 6. marta 1943
Borbena dejstva 1. korpusa od 6. marta do 10. n-iaja 1943
Borbe protiv četnika u srednjoj Bosni, na terenu Mrkonjić-Grad i Like
Reorganiza.cija i raspored njemačkih i ustasko-domobranskih jedinica u toku marta 1943. i priprema z.a novu ofanzivu u Bosanskoj krajini
Borbena dejstva 1. korpusa na području Podgrmeća, Kljuća, Bosanskog Petrovca i Bihaća u aprilu 1943.'
Ocjene Obllasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu i štaba 1. korpusa o vojno-politićkoj si-tuaciji u drugoj polovini aprila 1943. i prebacivanje glavnih snaga Korpusa u srednju Bosnu
III
FORMIRANJE I OPERACIJE 2. BOSANSKOG KORPUSA I DIREKTIVA VRHOVNOG ŠTABA ZA DEJSTVA KORPUSA U 1943
Formiranje 2. bosanskog korpusa.
Raspored i zadaci nemaćkih i kvislinških snaga na teritoriji Bosanske krajine juna 1943.
Tok borbi 2. korpusa do kraja avgusta 1943.
NASTAVAK OFANZIVNIH DEJSTAVA 2. KORPUSA U DRUGOJ POLOVINI AVGUSTA I U SEPTEMBRU 1943
Organizacijske promjene i nova uloga 2. korpusa
Promjene u rasporedu neprijateljskih snaga u Bosanskoj krajini
Oslobođenje Jajca, Donjeg Vakufa i Bugojna
Reorganizovanje jedinica 2. korpusa avgusta 1943
Pripreme Nijemaca za akcije nakon kapitulacije Italije
Kapitulacija Italije i dejstva 2. korpusa poslije kapitulacije
IV
PREIMENOVANJE 2. KORPUSA U 5. KORPUS NOVJ
Politička i vojno-strategijska situacija u Evropi i Jugoslaviji, posebno u Bosanskoj krajini u jesen 1943
Situacija na jugoslovenskom ratištu
Vojnostrategijske pripreme za održavanje Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Ofanzivna dejstva jedinica 5. korpusa u oktobru 1943
Odbrana slobodne teritorije - napadom
Nastavak ofanzivnih dejstava 5. korpusa u drugoj polovini oktobra 1943
Raspored i borbena dejstva 5. korpusa u novembru 1943
Brojno stanje 5. korpusa i formiranje novih jedinica
Brojno stanje članova KPJ, SKOJ-a i kandidata za prijem u KPJ 12. novembra 1943
Raspored i zadaci 5. korpusa u novembru 1943
Dejstva 4. divizije u dolinama rijeka Une, Sane i Vrbasa
Dejstva 10. divizije u dolinama Lašve, Bosne i Neretve
Brojno stanje okupatorsko-kvislinških snaga na teritoriji Bosanske krajine u novembru 1943.
Dejstva 5. korpusa u vrijeme održavanja Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Borbena dejstva 5. korpusa u prvoj polovini decembra 1943
OPERACIJE 5. KORPUSA, DECEMBAR 1943. - SEPTEMBAR 1944
Opšta situacija na frontovima krajem 1943. i poćetkom 1944
Plan Vrhovnog štaba za prodor u Srbiju
Borbena dejstva 5. korpusa u drugoj polovini decembra 1943
Napadna dejstva 10. krajiške divizije
Napadna dejstva 4. krajiške divizije
PRVA BANJALUČKA OPERACIJA
Cilj operacije
Stanje i raspored neprijateljevih snaga
Stanje i raspored snaga 5. korpusa
Plan operacije i zapovjest štaba 5. korpusa
Obaveštajno obezbjeđenje i mjere komande 15. brdskog njemačkog armijskog korpusa za odbranu Banjaluke
Tok i rezultati dejstava u prvoj banjalučkoj operaciji
ZIMSKA OFANZIVA 2. OKLOPNE NJEMAČKE ARMIJE U BOSANSKOJ KRAJINI
Nastavak operacije "Snešturm" iz istočne u zapadnoj Bosni
Uvodne borbe u drugoj etapi operacije "Šnešturm"
Raspored jedinica 5. korpusa i borbe od 2-10. januara 1944
Početak i kraj operacija "Valdrauš" i "Napfkuhen"
Operacija 15. njemačkog brdskog armijskog korpusa pod nazivom "Brandfakel"(Buktinja)
Stanje na teritoriji Bosanske krajine poslije januarske ofanzive 2. oklopne njemačke armije
Nominalni i stvarni odnos snaga
Snabdijevanje hranom vojske i naroda u Bosanskoj krajini
Razvoj društveno-političkih organizacija i organa narodne vlasti u proljeće 1944
Formiranje 39. krajiške divizije i tri krajiške brigade: 15, 16. i 17
Borbena dejstva 5. korpusa od polovine februara do sredine maja 1944
Borbena dejstva 4. divizije na području Kozare i Podgnneča
Dejstva 10. divizije u zapadnoj i jugozapadnoj Bosni
Borbe 11. divizije na podrućju srednje Bosne
V
OPERACIJA 2. OKLOPNE NJEMAČKE ARMIJE "RESELŠPRUNG" (DRVARSKA OPERACIJA)
Cilj operacije
Priprema 2. oklopne njemačke armije za operaciju "Reselšprung"
Mjere protivdesantnog obezbjeđenja Vrhovnog štaba u slučaju napada na Drvar
Raspored snaga i zadaci jedinica jedne i druge strane u operaciji "Reselšprung"
Tok operacije "Reselšprung"
VI
OPERACIJE 5. KORPUSA U LETO 1944
Ljetnje napadne operacije Korpusa
Raspored neprijateljskih snaga na području Bosanske krajine u ljeto 1944.
Junska napadna operacija Korpusa
Nastavak ofanzivnih dejstava 5. korpusa u julu i avgustu 1944
OPERACIJE 5. KORPUSA U SEPTEMBRU 1944
Opšta strategijska situacija na teritoriji Bosanske krajine krajem avgusta 1944. Oslobođenje donjeg toka Sane sa Prijedorom i rudnikom Ljubija
DRUGA BANJALUČKA OPERACIJA
Promjene u strategijskoj situaciji u jesen 1944. i nova strategijska uloga 5. korpusa
VII
TRAVNIČKA OPERACIJA
Tok napada i oslobođenje Travnika i doline Lašve do Zenice
Borbena dejstva Korpusa u dolinama rijeke Bosne i Neretve novembra i decembra 1944
OPERACIJA "LAVINA"
Tok i rezultati operacije
Personalne i organizacijske promjene u drugoj polovini 1944. i početkom 1945
Konačno oslobođenje Travnika i doline Lašve do Zenice
Razbijanje njemačkog protivnapada kod Zenice početkom marta i prelaz svih snaga Korpusa u opštu ofanzivu
Rasformiranje 5. korpusa i ulazak njegovih divizija u sastav 2. JA i 3. korpusa
Sastav štaba Korpusa i štabova divizija krajem marta 1945
Pregled formacijskih jedinica Korpusa
Partizanski odredi koje je formirao štab Korpusa
Vanformacijske jedinice koje su izvjesno vrijeme vodile borbu u sastavu Korpusa
Doprinos Korpusa pobjedi socijalističke revolucije u Jugoslaviji
BIBLIOTEKA