Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 554T314, r. 555T314, r. 556T314, r. 557T314, r. 558T314, r. 559T314, r. 560T314, r. 561T314, r. 562T314, r. 563T314, r. 564T314, r. 565T314, r. 566
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps), T314 roll 564  
descriptionframe no.the document
page no: (1-821): znaci.org
Geb AK XV, 58278/2 Ic, Tätigkeitsbericht - Report compiled by the G-2 Section (Abtl.Ic) discloses detailed information on intelligence activities in connection with military operations near Agram, Karlovac, Ogulin, Josipdol, Senj, Novi, Bruvno (Dalmatia), Sibenik, and Trogir against enemy guerrila bands, also on enemy and own propaganda actions, counterintelligence activities, and political developments during the German campaign in Croatia., February 01, 1944 - February 29, 1944
izdvojeno:
- 6: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 11. januara do 12. februara 1944.
- - /Jačanje ustaša pravoslavci i njihovi četnički odredi vidi kao znak za novi talas progona.
Natpisi u hrvatskim novinama, kao i govori jednog ministra o borbama u Banja Luci, daju radikalnim elementima na obje strane novi poticaj. Pravoslavci se, prema tome, sve više okreću Wehrmachtu, od kojeg jedino očekuju pomoć. Ako se ta pomoć ne ukaže, oni će silom prilika prebjeći komunističkim bandama./
- /2. Četnici: držanje četničkih odreda Drenovića, Tešanovića i Maneta Rokvića se nije promijenilo [...]./ (frame no. 115)

- Pismo komandanta 15. brdskog korpusa ministru Benaku o snabdijevanju četnika oružjem i municijom (5. februar 1944.).
- - Četnici su samo jednom primili 50 trofejnih pušaka različitog modela; municija, u malim količinama, je bila izdavana uz strogu kontrolu njemačkih organa i to samo pred zajednička borbena dejstva. (frame no. 301)

- Izvještaj o djelovanju Grupe tajne poljske policije br. 9 za februar 1944 (26. februar 1944.).
- - / Ispostava br. 2, Banja Luka: [...] Po naredbi obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa od 7. februara 1944, 8 osoba je poslano na rad u Njemačku, 2 osobe predate na službu u četničke odrede, a 2 otpuštene iz zatvora zbog zdravstvenih razloga./ (frame no. 323)

- 7: /Okupator/, br. 2, februar 1944.
- (frame no. 410)
1
Geb AK XV, 58278/3 Ic, Tätigkeitsbericht - Report compiled by the G-2 Section (Abtl.Ic) discloses detailed information on intelligence activities in connection with military operations near Knin, island Solta, Grahovo, Banja Luka, Sibenik, and Split against organzed guerrila bands, also on enemy and own propaganda actions, counterintelligence activities, and political developments during the German campaign on the Croatian coast of the Adriatic Sea., March 01, 1944 - March 31, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 10. mart 1944.
- - /Prema četničkim podacima, Tito se nalazi u drvarskoj pećini, prema drugim izvorima u Oštrelju sjeverno od Drvara./ (frame no. 455)

- Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 13. februara do 12. marta 1944.
- - /Četničko držanje se neće promijeniti sve do neposredno pred [savezničko] iskrcavanje./ (frame no. 510)

- 6: Ustrojstvo i snaga četničkih odreda Momčila Đujića, prema procjenama obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (bez datuma, vjerovatno februar-mart 1944.).
- (frame no. 515)

- 7: Izvještaj komandanta /Jedinice Konrad/ o četnicima u sjevernoj Dalmaciji (11. mart 1944.).
- (snimak 000692) /Vojne operacije Dinarske četničke divizije sprovođene u saradnji sa njemačkim divizijama, koje su također obavještavane o rezultatima operacija. Pored toga, značajn dijelovi četničkih jedinica su upotrebljeni za osiguranje njemačkih linija snabdijevanja. S vojne tačke gledišta je trenutna saradnja sa četnicima zadovoljavajuća./
- (snimak 000692) /Ovaj trup [Jedinica Konrad] ima najtješnje veze sa vođama četničkih jedinica [...]./
- (snimak 000694) /U slučaju engleske invazije, [četnici] izričito obećavaju neutralno držanje i garantuju povlačenje četničkih jedinica iz borbene zone. Također predviđaju slanje oficira za vezu pri njemačkim jedinicama./
- (snimak 000694) /Trup vjeruje da ovi navodi dolaze direktno od Đujića i njegovih pristalica. Ako su oni stvarno tačni, onda nema mjesta političkim preprekama za još veće angažovanje četničkih jedinica; to bi predstavljalo značajnu vojničku podršku, koja ne bi pretstavljala opasnost u slučaju engleske invazije./
- (snimak 000695-6) /Vojvodi Đujiću je predbačeno da se ne angažuje lično na kontaktima sa njemačkim instancama.On je o ovome rekao sljedeće:
o do sada se mogla uspostaviti veza samo sa pretstavnikom jedne ovdje trenutno raspoređene divizije. On želi trajnu vezu sa [štabom] armije.
o U dosadašnjim kontakatima sa njegovim ljudima su se njemački predstavnici previše koncentrisali na pojedinačne vojne zadatke; on želi nekoga kome može prenijeti i svoja opšta zapažanja.
o Prema ustaškim dojavama, njemačke jedinice često učestvuju u uništavanju sela koja oni smatraju komunističkim, a u stvari su srpska. U narodu bi se zbog toga javio otpor kad bi on sarađivao sa Nijemcima isuviše javno [...].
o On radi na tome da na svoju stranu privuče one koji su komunisti nasilno regrutovali. Zbog toga ne smije davati materijal za komunističku propagandu koja tvrdi da on sarađuje sa okupatorom.
- (snimak 000696) /Vojvoda Đujić je izrazio spremnost da se njegove jedinice, nakon čišćenja partizanske teritorije u sjevernoj Dalmaciji, rasporede na zadatak zatvaranja Titovih snabdjevačkih kanala u saradnji sa njemačkim snagama. Na osnovu dostupnih podataka, takva saradnja se čini i više nego moguća./ (frame no. 692)

- 730: /Dinarski glasnik/, br. 3, 15. mart 1944.
- (frame no. 708)
421