Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 1544T314, r. 1545T314, r. 1546T314, r. 1547T314, r. 1548
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   69. rezevni korpus (LXVIIII. Armeekorps), T314 roll 1545  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1372): znaci.org
la, Anlage 4 z. KTB 1. 1943-12-23 - Ration and combat strength reports from subordinate units in Croatia., August 11, 1943 - December 23, 1943
izdvojeno:
- Pregled snage jedinica korpusa od 11.8.-23.12.43
- Uklj. 173.,187. ResDiv., 1. KosDiv., trupe za osiguranje željeznica, itd. (frame no. 2)
1
la, Anlage 5 z. KTB 1, Tagesmeldungen. 1943-12-31 - Daily reports on operations against partisans in Croatia., August 16, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
224
la, Anlage 6 z. KTB 1, Morgenmeldungen. 1943-12-31 - Daily reports to Pz.AOK 2 on partisan operations., September 14, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
414
la, Anlage 8 z. KTB 1, Lagebeurteilungen. 1943-12-12 - Reports concerning operations, mission, supply and transportation situation, and the health of troops. Also, appraisals of the enemy military and political situation., September 12, 1943 - December 12, 1943
izdvojeno:
- Ocjena situacije od 12.12.43
- Cijene nekih namirnica u NDH: 1 jaje=50 kuna; 1 flaša piva=70 K; 1 čaša vina=60 K; 1 kg jabuka=200-300 K. (frame no. 526)
524
Na.Fü., Ia/Stogas., Ic, Ila/b, Tatigkeitsberichte als Anlage 9 z. KTB 1. 1944-01-21 - Activity report of the Intelligence Officer for the period Jul 20 to Dec 31, 194-3, with intelligence and interrogation reports, concerning activation of the intelligence staff in Vienna and its transfer to Croatia; counterintelligence activity, treatment of and propaganda directed at deserters, and antiguerrilla action; and enemy partisan activity, unit identification, and situation. Also, activity reports of the Signal Officer for the period Jul 17 to Dec 31, 1943, of the Chemical Warfare Officer for Nov 26 to Dec 14, 1943, and of the Personnel Officer for Jul 17, 1943 to Jan 15, 1944, and a register of officers., July 20, 1943 - January 21, 1944
izdvojeno:
- Izvještaj personalnog odjeljenja zaključen 31.12.43 (21.1.44)
- Gubici oktobar-decembar 1943: 145 KIA, 306 WIA, 134 MIA; umrlih: 7; samoubistva:1; u nesretnim slučajevima: 22; strijeljanih: 5. (frame no. 567)
539
la, Kriegstagebuch 2. 1944-06-30 - War journal concerning the redesignation of the LXIX. Res.K. as Gen.Kdo. LXIX. A.K. z.b.V. on Jan 9, 1944, and antipartisan operations in Croatia. The Corps ias subordinate to Pz.AOK 2 under the command of Gen.Lt. Julius Ringel from Apr 1 to Jun 24, 1944, and Gen.d.Inf. Helge Auleb from Jun 24., January 01, 1944 - June 30, 1944
izdvojeno:
- Dnevnik (22.2.44)
- Gubici prilikom savezničkog bombardovana Zagreba: 67 KIA (6 Nijemaca), 100+ WIA (7 Nijemaca) [za detaljan izvještaj v. 000945-6.] (frame no. 666)

- isto (15.3.44)
- Želj. transport I/40. naletio na minu: 22 KIA (uklj. poručnik Kick), 27 WIA (frame no. 690)

- isto (12.4.44)
- Napad savez. avijacije na Zagreb i aerodrom Maksimir: uništeno 8 njem. aviona, 9 teško oštećeno; mnogi NDH avioni potpuno uništeni; uništena 2 hangara, pista neupotrebljiva. (frame no. 720)

- isto (18.4.44)
- Radio-prisluškivanje otkrilo da predstoji napad na Prijedor; na savjet PzAOK 2, korpus smjesta šalje 1 četu I/383. IR iz B-Luke i jedan oklopni voz 373. ID. (frame no. 724)

- isto (1.6.44)
- Vlastiti i neprijateljski gubici u poduhvatu Schach (vlastiti: ukupno 207). (frame no. 794)

- isto (3.6.44)
- 17. kažnjenički bataljon (XVII/999.) na proputovanju za Krf; snaga: 820 ljudi [upotrebljen kod Ljubije, v. 000808]. (frame no. 796)

- isto (7.6.44)
- Partizanski napad na Komarevo (kod Siska); njem. gubici: Nijemci 5 KIA, 9 WIA; Kozaci 19 KIA, 30 WIA, 135 MIA. (frame no. 800)

- isto (12.6.44)
- Kodni nazivi za 98. ID. (v. 000814 za 1. ResJaegReg.) (frame no. 810)

- isto (20.6.44)
- Part. napad na Vrgorac: pola I/2. PolFrwReg izgubljeno zajedno sa teškim oružjem (uklj. 2 pt topa); ostatak se probio do Našica. (frame no. 824)

- isto (28.6.44)
- PzAOK 2 naređuje formiranje trupova u cijeloj korpusnoj oblasti; pri 1. ResJaegReg će od 1¸.-27.7.44 biti održan kurs). (frame no. 841)

- isto (30.6.44)
- Savez. bombardovanje Sesveta, Sibinja, Turopolje, Novske i Broda; u Brodu 22 njem. KIA, 40 WIA; civila 168 KIA, 164 WIA (sve teško ranjeni); stanica u Bos. Brodu uništena 100%, u Slav. Brodu 50%; uništeno 235 vagona; uništena fabrika vagona. (frame no. 842)
588
la, Anlagen z. KTB 2. 1944-06-30 - Order of battle charts of Gen.Kdo. LXIX. A.K. z.b.V. staff and subordinate units., January 01, 1944 - June 30, 1944
izdvojeno:
- Šeme ustrojstva 69. ResKor-a Januar-Juni 1944
- Ustrojstvo, snaga, imena komandanata njem. i NDH jedinica; uključuje, između ostalog, 1.ResJaegReg, 606. SichReg., NDH jedinice. (frame no. 851)
850
la, Anlagen z. KTB 2, Akt: A. 1944-02-29 - Reports and messages concerning Operations Cannae and Fuchsjagd II (antipartisan operations in Croatia during Jan and Feb 1944) with a map, training activities of subordinate units, and the redesignation of the 187. Reserve-Division as the 42. Jager-Division on Jan 10, 1944. Also, a register of officers., January 01, 1944 - February 29, 1944
izdvojeno:
- Banditske snage u Bosutskim šumama (19.2.44)
- Plan za plavljenje područja Lipovci-Batrovci; treba paziti da se pritom ne poplavi obradivo zemljište. (frame no. 975)

- Karta II zbornog područja.
- . (frame no. 988)

- Stanje u 2. ustaškoj brigadi (12.2.44)
- Brigada spala na ? pređašnje snage od 8000 ljudi (regrutovanje od strane PTS-a i naročito SS-a); manjak oficira; loša higijenska situacija. (frame no. 1014)

- Četnički bataljon majora Janića (11.2.44)
- Za 42. JaegDiv: SFK odbio da privati kompletnu jedinicu, ali će primiti pojedince; ostale, ukoliko se slažu, otpremiti na rad u Njemačku, da bi ih se zaštitilo od ustaša; po primitku ove naredbe, istu uništiti i o tome izvijestiti komandu. (frame no. 1020)

- Za komandu poligona u Brodu (16.1.44)
- Nije u opštem interesu da sada dođe do sukoba sa četničkim vođom Kovačićem. (frame no. 1205)

- Rasturanje letaka HSS-a od strane Wehrmachta (13.1.44)
- Za PzAOK2: nepoznato kako se moglo desiti da leci, koji pozivaju na smjenu vlade i u kojima se WH naziva njemačkim okupatorom, dijele od strane propagandnog odjeljenja HG F [za njem. prevod letka v. 001227]. (frame no. 1226)

- Telegram od PzAOK 2 (12.1.44)
- Po pouzdanim informacijama (nach sicheren Nachrichten), partizani spremaju napad na Tuzlu; formira se Grupa Schwarz pod komandom gen.-por. Schwarzenecker-a (kom. 582 vojno-pozadinske oblasti); sastav: 3. lov. zdrug, 1 oklopno-izviđački vod, ojačani jurišni bataljon PzAOK 2. (frame no. 1281)
920