BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Grupa rodoljuba i komunista, oslobođena iz zatvora u Sremskoj Mitrovici 21.-22.VIII 1941. god. prebačena je iz Srema u Mačvu septembra 1941.

Potpukovnik Veselin Misita, vođa jadarskih četnika, poginuo kao komandujući ustaničkih snaga, pri oslobođenju Loznice l.IX 1941.

Uništen neprijateljski transport na železnickoj pruzi Sarajevo - Višegrad 24. avgusta l941.god.

Rudi Čajavec, narodni heroj, istaknuti ilegalni radnik u Banjaluci 1941 godine.

Popaljena sela od strane italijanskog okupatora u Boki Kotorskoj 1941. godine.

Ulazak nemačkih jedinica u Zagreb, 12.april 1941.

Protivavionska artiljerija domobranskih jedinica NDH u reonu Zagreba 1941.

Ante Pavelić vrši smotru avijacije po povratku sa Istočnog fronta, Zagreb, XII 1942.

Ante Pavelić sa saradnicima na aerodromu Borongaj, prilikom predaje italijanskih aviona avijaciji NDH, Zagreb, juni 1942.

Ante Pavelić sa saradnicima na aerodromu Borongaj, prilikom predaje italijanskih aviona avijaciji NDH, Zagreb, juna 1942.

Oklopne jedinice "Crne legije" u rejonu Donjeg Vakufa, 1942.

369. legionarska "vražija" divizija u selu Gotovuša, Pljevlja, maj-jun, 1943. god.

General Pekić, Fraković, pukovnik Boban,pored oklopnog automobila Crne legije, reon Prozora, mart 1943.

Zarobljen italijanski oklopni voz, 1943.

Srušen avion pilotske škole NDH u Borovu kod Vukovara, april 1944. godine.

Avioni pilotske škole NDH u Borovu kod Vukovara, april 1944. godine.

Pilotska škola NDH u Borovu kod Vukovara april 1944. god. Deo pilota iz ove škole u jesen 1944. (Jirasek, Forkapić, Hardi, Kovačević) prešao je u vazduhoplovstvo NOVJ.

Pilotska škola NDH u Borovu kod Vukovara, april 1944.godine.

Pilotska škola NDH u Borovu kod Vukovara, april 1944.godine.

Aerodrom NDH Borongaj-Zagreb, posle bombardovanja savezničke avijacije 12.aprila 1944.

Aerodrom NDH Borongaj-Zagreb, posle bombardovanja savezničke avijacije, 12.04.1944.

Zaplenjena nemačka haubica 105 mm, od jedinica NOVJ u Lici, 1944. godine.

Artiljerija 26. divizije NOVJ, na Braču, juna 1944. godine.

Zaplenjena nemačka haubica FH-150mm, za vreme borbi u Kninu, oktobar 1944.godine.

Zaplenjena nemačka motorizovana kolona za vreme borbi za oslobođenje Knina, oktobar 1944. godine.

Artiljerija VIII korpusa NOVJ u rejonu Knina, oktobra 1944. godine.

Popravka oklopnog vozila ("AB-41") jedinica NOVJ u partizanskoj radionici u Lici, 1944.

Tanketa (Asaldo CV-35) 8. korpusa NOVJ u Lici, juli 1944. godie

Uništena nemačka tanketa (Reno P-35) u rejonu Konjica, mart 1943. godine.

Zarobljeni talijanski tenk (asaldo M-7) u Splitu, septembar 1944. god.

Tenkovi u partizanskoj radionici, Šibenik, novembar 1944. godine.

Tenkovi u partizanskoj radionici, Šibenik, novembar 1944. godine.

Zarobljeni talijanski transporteri u Šibeniku, septembra 1944. godine.

Oklopni transporteri u partizanskoj radionici, Šibenik, novembar 1944. godine.

Prvi tenkovski bataljon NOVJ u Otočcu, Lika, formiran posle kapitulacije Italije, septembra 1943. godine.

Prvi tenkovski bataljon jedinica NOVJ u Otočcu - Lika, septembra 1943. godine.

Prvi tenkovski bataljon jedinica NOVJ u Otočcu - Lika, septembar 1°A3. godine.

Borci Prvog tenkovskog bataljona jedinica NOVJ u Otočcu - Lika, septembar 1943.god.

Obuka pilota na lovačkom avionu "JAK-1", Pančevo XII 1944 / I 1945.

Vazduhoplovni 421. juriški puk, Sombor, april 1945. godine.

Avioni tipa "Spitfajer -5" prve eskadrile NOVJ, aerodrom Vis, jun 1944. godine.

Pilot 2. eskadrile NOVJ, Tugomir Prebeg, Vis 1944. godine ("Hariken").

Piloti i osoblje 111. lovačkog vazduhoplovnog puka pored aviona "JAK-1" na aerodromu Kupusina - Sombor maja 1945. godine.

tehničko osoblje 1. eskadrile 113. lovačkog vazduhoplovnog puka na Vrtili[tu kraj Bačkog Brestovca, april 1945. godine.

Osoblje 113. lovačkog vazduhoplovnog puka na Vrtili[tu, Bački Brestovac, maj 1945.

Previjanje ranjenika 13. proleterske brigade na Sremskom frontu, april 1945. godine.

Prvi vod bolničke čete 18. slavonske brigade u Orahovici, mart 1943. godine.

Transport ranjenika NOVJ sa obale na ostrvo Vis, 1944. godine.

Prevoz ranjenika NOVJ na ostrvo Vis, 1944.

Prenos ranjenika preko Vranice za Crnu Goru, jula 1944. godine.

Transport ranjenika u Istri, 1944. godine

Transport sanitetskog vozila sa ranjenicima skelom preko reke 1945. godine

Prenos ranjenika u Sušaku, 1945. godine

Dolazak ranjenika Centralne bolnice Vrhovnog štaba u Drvar, avgust 1942. godine.

Unošenje ranjenika u trijažnu ambulantu za vreme NOR-a.

Partizanksa bolnica u Korenici, Lika.

Partizanska bolnica u Livnu, 1942.

Partizanska bolnica na Petrovoj Gori, 1942. godine

Sanitetsko osoblje partizanske bolnice u Krbavici, Lika 1942. godine

Partizanska bolnica u selu Trnavcu, Lika, decembra 1941. Brigu o ranjenicima zbog nedostatka sanitetskog osoblja vodi seosko stanovništvo.

Previjanje ranjenika NOVJ u hirurškoj pokretnoj poljskoj bolnici (HPPB) 2. armije 1945.

Previjanje ranjenika (?) vojvođanske brigade.

Transfuzija krvi u bolnici 2. armije (APPB) 1945.

Omladinke prenose vodu za potrebe partizanske bolnice, udaljene od komunikacija.

Transport sanitetskog materijala za partizansku bolnicu Petrova gora 1943.

Plakat sanitetskog odseka 1. proleterskog korpusa.

Kapetan Mladinov, u bolnici 8. korpusa pruža pomoć ranjenom borcu NOVJ, rejon Drvara 1944. godine.

Pružanje pomoći civilnom stanovništvu u ambulanti NOVJ.

Nosilac ranjenika 27. divizije 3. korpusa na Romaniji, februar 1945. godine.

Sanitetska služba 4. armije u rejonu Tržiča, 1945. godine.

Sanitetsko osoblje 21. divizije u Komletincima - Vinkovci decembar 1944. godine.

Osoblje partizanske bolnice u Bahuli, Kavadarci, septembar 1944. godine.

Polaznici sanitetskog kursa na Fruškoj Gori, 1944. godine.
Polaznici sanitetske škole u Livnu, 1943.

Porušena partizanska bolnica u Sloveniji, 1942. godine.

Parenje odeće (Depedikulacija) boraca 3. divizije u Bosni, 1944. godine.

Partizanska radionica trikotaže "Tanker" u Črnomelju, Slovenija februara 1945.god.

Doček 16. vojvođanske divizije u Voćinu, april 1945. godine.

Tenkovske jedinice 4. armije u borbma za oslobođenje Gespića 1945. godine.

Nemački vojnici na položajima u odbrani prilikom proboja sremskog fronta 1945. god.

Nemački vojnici na položajima u danima proboja sremskog fronta, aprila 1945. godine.

Nemački vojnici na utvrđenim položajima spoljne i unutrašnja odbrane Beograda, oktobra 1944. godine.

Uništena motorizevana kolona oklopnog korupsa prilikom proboja iz okruženja u Crnoj Gori, jesen 1944.

Jedinice Prve bokeljske brigade ulaze u oslobođeni Kotor, 22. novembra 1944. godine.

Jađinice primorske operativne grupe (1. boke1jske i 2. dalmatinske brigade) pasle trinaestodnevne odbrane slomile su otpor nemačke jedinice i 18. novembra 1944. ušle su u S. Ledenice u Boki Kotorskoj.

Zarebljeni Nemci na prilazima Podgorice sredinom decembra 1944. godine

Delovi nemačke 7. SS divizije "Princ Eugen" nastupaju preko rejona Han Pijeska, protiv jedinica 16. i 17. divizije narodnooslobodilačke vojske, lO. maja 1944. godine.

Komandant 2. proleterske brigade Ljubiša Veselinović na osmatračnici za vreme berbi za oslobođenje Beograda (u Makedonskoj ulici) 19. oktobra 1944. godine.

Pripadnici ustaških jedinica zarabljeni u Sremu, aprila 1945. godine.

Domobransko - ustaška ofanziva na oslobođenu teritoriju u Lici, 17 - 20. avgusta 1941. godine.

Minirani nemački voz kod Šida, 1941.godine

Mađarska okupatorska vojska sprovodi zarobljene vojnike Jugoslovenske kraljevske vojske, aprila 1941. godine.

Nemački planinski lovci prelaze reku Mežu, u Sloveniji, 9. IV 1941.

Nemci izvlače ranjenog vojnika u toku napada na jugoslovenski bunker kod Prevoja u Mežičkoj dolini, 9. IV 1941. godine.

Mariborski kulturbundovci preuzimaju vlast od jugoslovenske policije u Mariboru, 1941.

Nemačka vojska predaje vlast Bugarima u Ohridu, 24. aprila 1941. godine.

U glavnom stanu vođe Rajha u Gerlicu u Istočnoj Pruskoj sastali su se A. Hitler i Slavko Kvaternik, 21. jula 1941. godine.
Sig. neg. E-297/35

Srbi iz Hrvatske iseljavaju se u Srbiju u leto 1941. godine.

Vrhovni komandant nemačke vojske za Jugoistok general -feldmaršal List, 23. jula 1941. u Beogradu na Kalemegdanskoj tvrđavi.

Grupa naoružanih kulturbundovaca u Mariboru 1941. godine

Zarobljeni oficiri i vojnici jugoslovenske Kraljevske vojske u Mariboru, aprila 1941.

Streljanje rodoljuba na ratnom ostrvu kod Novog Sada, aprila 1941. godine

Ante Pavelić, Benito Musolini i grof Ćano prilikom priznavanja NDH u palati »Venecija« u Rimu, maja 1941. godine.

Parada italijanske vojske u Kičevu (Makedonija) april 1941. godine.

Pripadnici ustaških jedinica neposredno pred polazak iz Trsta i prema granici u stupanju na jugoslovensku teritoriju, 12. aprila 1941. godine.

Nemački vojnici u razorenom Beogradu, 13. aprila 1941. godine.

Ruševine u Beogradu, aprila 1941. godine

Prelazak italijanske vojske preko graničnog prelaza Sušak-Rijeka, 11. aprila 1941. godine

Izginuli jugoslovenski graničari u aprilskom ratu 1941. godine.

»NEMZETAZI« - petokolonaška naoružana grupa Mađara sa mađarskim okupatorskim vojnicima u Adi, april 1941.

Defile nemačke vojske ulicama Maribora, 8. aprila 1941. godine.

Avioni jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva uništeni od strane Nemaca prilikom bombardovanja, 6. aprila 1941. godine.

Monitor »Drava« ratni brod jugoslovenske kraljevske rečne flotile čija je posada vodila borbu do 12. aprila 1941. kad je kod Čelareva na Dunavu potopljen.

Streljanje rodoljuba u Somboru, aprila 1941.

Oficiri jugoslovenske Kraljevske vojske prilikom predaje Italijanima na Sušačkom mostu kod Rijeke 11. aprila 1941. godine.

Italijanska ofanziva na jedno od dalmatinskih ostrva , 1941. godine.

Odlikovanja mađarskih oficira posle okupacije Bačke, 1941. godine.

Proglas PK Srbije povodom napada Nemačke na SSSR.