BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Članovi Okružnog komiteta KPJ za Čačak, s leva na desno: Radosav Minić, Miodrag Savić, Milorad Stanišić i Momčilo Vilimanović, pred streljanje na Banjici 1942.

Otkriveni u skloništu u Podima kod Herceg Novog, četiri prvoborca Boke: Nikola Đurković (prvi s desna) Šćepo Šarenac, Dašo Pavičić i Savo Ilić poginuli su posle višečasovne borbe sa Italijanima i četnicima 21.januara 1943. godine.

Masovno streljanje u Makedoniji od strane bugarskog okupatora 1943.godine.

Teror ustaša. Pred streljanje talaca na Baniji na proleće 1942. godine.

Nemačka radio-stanica u predelu Durmitora u toku bitke na Sutjesci, maj-jun 1943.

Nemci sprovode pohvatane izbeglice u zarobljeničke logore. Kolona na cesti kraj Kalinovika, maj 1943.godine.

Isticanje nemačke, italijanske i bugarske zastave na Bobotovom Kuku, na Durmitoru, juna 1943.godine.

Teški mitraljez Vražije divizije na položaju kod Vrbnice, 10. juna 1943.godine.

U koncentracionim logor Aušvic zatočenici najčešće su stizali u posebnim transportima.

Nakon izlaska iz vagona logoraši su razvrstavani: muškarci na jednu, žene i dece izdvajani su na drugu stranu.

Aušvic, Logorska ograda načinjena od betonskih stubova s bodljikavom žicom pod visokim naponom.

Nacistički "eksperti" vrše strogu selekciju novoprispelih logoraša, odvajajući slabe, bolesne, invalide i decu od radno sposobnih.

Prozivka novoprispelih logorašica u koncentracionom logoru Birkenau.

Sva imovina oduzimana je od zatočenika i odnošena u logorsku komoru "Kanada".

Blok 10 u koncentracionom logoru Aušvic u kome su nacistički "medicinski stručnjaci" izvodili nad logorašima "medicinske" in vivo-eksperimente.

U sklopu koncentracionog logora Aušvic -Birkenau bilo je podignuto pet krematorijuma.

Jedinice Crvene armije u logoru Aušvic oslobodile su oko 4.800 logoraša i logorašica. Među njima je bilo 108 Jugoslovena - Članovi porodice Mandić.

Zločin nemačkog okupatora u Srbiji, proleće 1941. godine.

Prebacivanje nemačkih trupa na položaj za vreme izvođjenja operacija na jugoslovenskom ratištu.

Za vreme izvođenja operacija u istočnoj Bosni, početkom 1942.godine, nemačke trupe spalile su čitava naselja.

Grupa boraca 5.bataljona 1.krajiške NOU brigade, Opatovac,januar 1945. S leva: Mile Kačar,komandir čete i Jela Šućur, referent saniteta bataljona,poginula 17.januara 1945.

Grupa boraca 5.bataljona (slovenačkog) 1.krajiške NOU brigade u pokretu iz Beograda za sremski front,radi ulaska u sastav svoje novoformirane jedinice.Beograd, 7. decembar 1944.

Borci 1.krajiške brigade u Bačincima,9. decembra 1944.s leva: Vida Čavić, Kosa Moljević i Ljubica Kočović.

Grupa ranjenih boraca 1.krajiške NOU brigade u divizijskoj bolnici (zgrada VI muške gimnazije kod Liona),u Beogradu novembra 1944.

Kolona boraca 5.bataljona (Slovenačkog), 1.krajiške NOU brigade na maršu prema Sremskoj Mitrovici 11. novembra 1944. Na slici su: Slavko Peletov, Ivo Mihev, Milan Peroci, Marjan Wolf i drugi.

U oslobođenom Jajcu, septembar 1942.

Zarobljeni saradnici okupatora - četnik,ustaša, domobran. Bosna 1942.

Nemci i ustaše u akciji između Gornjeg Vakufa i Jajca,1942.

Oštećena zgrada Klostera u Bihaću iz koje su borci l. i 3.bataljona 1. krajiške NOU brigade izvršili juriš 4. novembra 1942.na neprijatelja i slomili poslednji otpor delova ustaške posade.

Ustaška Crna legija u Kupresu 1942.

Ustaše u Kupresu 1942.godine.

Crna legija pali sela na terenu između Kupresa i Livna 1942,

Četnički komandanti Cvjetičanin i Brane Bogunović predaju raport italijanskom komandantu, Bosansko Grahovo,avgust 1942.

Četnički komandant u zapadnoj Bosni Rade Radić u društvu nemačkih oficira u Sitnici, 1942.

Grupa nemačkih vojnika i četnika D. Mihailovića u vreme proboja u Srbiju 2.proleterske i 5.krajiške divizije NOVJ u proleće 1944.

Jako ustaško uporište Kupres osvojeno od partizanskih snaga početkom oktobra 1943.

Nemačka kolona u pokretu kod Kiseljaka, Bosna i Hercegovina.

Uništeni objekti rudnika Kakanj,posle akcije 29/30. juna 1943. koju je izvela 1.krajiška brigada.

Porušen železnički most na Bosni kod sela Doboj jugoistočno od Kaknja. Akciju je izvela 1. krajiška brigada 29/30. juna 1943, kada je zauzela i Kakanj i porušila više objekata.

Vojvoda Lazar Tešanović sa grupom bosansko-krajiških četnika i simpatizera.

Borci 5.krajiške divizije na zemunskom mostu prilikom polaska na sremski front iz Beograda, novembar 1944.

Omladinski bataljon iz Bosanskog Grahova, formiran avgusta 1942. (brojao 272 člana), kreće na radnu akciju - žetvu žita u Saničkoj dolini.

Prva krajiška NOU brigada formirana je u Lamovitoj pod Kozarom, 21.maja 1942. Sastavljena je od boraca sa šireg područja Bosanske krajine. Snimak prikazuje deo brigade na dan formiranja,postrojene ispred osnovne škole.

Marševska kolona boraca 1.krajiške brigade kreće ka reci Bosni koju treba da forsira u rejonu Podlugova, jul 1943.

Prvi susret boraca 2. proleterske i 1.krajiške NOU brigade u okolini Kupresa, avgust 1942.

17. divizija, II kraiška NOU brigada. S leva 1. Bjelić Pajić Vukosava, 2. Blagojević Biljana.

17. divizija, II krajiška NOU brigada, avgust 1944. u Brusu. S leva 1. Ilić Ugarčina Mika, 2. Čuljat Nikola, 3. Glumac Bursać Ilinka, sedi Lučić Ilija.

17. divizija, II krajiška NOU brigada, u Sloveniji 1945. Borci albanske narodnosti (1. četa 2. bataljona). S leva sede: 2. Adžić Dragan, zamenik političkog komesara čete, 3. Dimitrijević Prvoslav, omladinski rukovodilac.

17. divizija, II krajiška NOU brigada, okolina Slavonskog Broda, april 1945.

17. divizija, 2. krajiška NOU brigada, Gornji Milanovac, oktobar 1944. S leva čuče: 2. Vučenović Sveto, 6. Kerkez Sveto, stoje 4. Ličina Hajriz, 5. Svetlica Cveta, 7. Baroš Đorđe.

17. divizija, 2. krajiška NOU brigada. Prvi bataljon u istočnoj Bosni krajem 1943.

17. divizija, 2. krajiška NOU brigada, septembra 1944 u Brusu. S leva: 1. Sakradžija Drago, 2. Knežević Nikica, 3. Mićević Zora, 4. Trifunović Miloš, 5. Tadić Milan.

17. divizija, 2.krajiška NOU brigada. Kuriri štaba brigade septembra 1944. u Župi Aleksandrovačkoj.

Druga krajiška NOU brigada u Aleksandrovcu avgusta 1944. S leva stoje: l. Milošević Branko, 2. Cimpić-Tufegdžić Hasnija, 3. Kecman Simeon, sedi Knežević Zulkida.

Treća četa 3. bataljona 2. krajiške NOU brigade u Trnavi, 17. oktobra 1944.godine Borcima govori Savilj Dušan, komandant 3. bataljona.

2. krajiška NOU brigada. S leva: 1. Dervić Šemsa, 2. Sabrija

Narodni heroj Josip Mažar Šoša.

Narodni heroj Šipka Jovana Ranko.

Grupa boraca 1. proleterskog bataljona u zasedi kod Plitivičkih jezera jula 1942.

Izginuli borci (8 boraca) Kranjskog bataljona 5. avgusta 1941.

Komandant štaba Pete operativne zone Hrvatske Veljko Kovačević i komesar štaba Lazo Gržetić sa Viktorom Bubnjem i Rankom Mitićem u dnugoj polovini 1942.

Joakim Lakovac (sa šeširom) prvi predsednik oblasnog NOO za Istru sa članovima odbora.

Prva četa 1. bataljona 4. krajiške brigade kod Priboja 1943.

Mate Stančić postrojava bataljon 1. dalmatinske brigade za vreme Četvrte neprijateljske ofanzive u Hercegovini aprila 1943.

Jedinice Sedme krajiške brigade kod Zelengore, 1943. za vreme Pete neprijateljske ofanzive.

Grupa Gačana iz 1. bataljona 10. hercegovačke brigade avgusta 1942. Između ostalih na fotografiji su Mileta Okiljević i Ljubica Mihić.

Prva četa 1. bataljona 4. krajiške NOU brigade posle zauzeća Rudog 1943.

Delovi nemačke "Vražje divizije" na položajima na Zelengori 1943.

Ranjenici za vreme Pete neprijateljske ofanzive 1943.

Smotra 369 Vražje divizije pred generalom Begićem 21. marta 1943. kod Sarajeva.

Nemački okupator za vreme streljanja komunista na groblju u Sremskoj Mitrovici, 7. maja 1942.

Četnici batinaju partizana u Topoli 1943.

Zločin mađarskih fašista u Budimpešti nad Jevrejima.

Dr. Adam Lagoš i Balog Erne prof. univerziteta obilaze mesto zločina mađarskih fašista nad Jevrejima i drugim narodima u dvorištu sinagoge u Dahanji.

Zločin mađarskih fašista nad Jevrejima i drugim narodima u dvorištu sinagoge u Dahanji.

Kozarčani u očekivanju transporta za koncentraciobi logor, 1942.

Bugarski vojnici nad svojim žrtvama streljanim u Prilepu 1941.

Zločin Nemaca u Sloveniji 1942.

Zločin Nemaca u Šapcu 1941.

Streljani rodoljubi u Šapcu 21. i 22. avgusta 1941.

Šuster i policijski agent Đorđe Kosmajac (treći s leva)

Grupa Srba - političkih kažnjenika proteranih na prinudni rad u Borski rudnik 15.2.1942.

Kosta Pećanac i Džafer Deva sa nemačkim oficirom i saradnicima nakon potpisivanja ugovora u Podujevu.

Predstavnici albanske žandarmerije i nemački vojnici u Novom Pazaru.

Nemački vojnici posle streljanja rodoljuba u Jajincima kod Beograda.

Nemački zločin u Mostaru, 16.XI. 1943.

Hercegovački četnici sa nemačkim vojnicima pred napad na jedinice NOVJ

Ustaše odvode Srbe na streljanje, Banija 1942.
Zločin ustaša u Lici 1943.

Leo Rupnik, dr. Rožman, SS general Ervin Rezener u Sloveniji.

Saradnja četnika, ustaša i domobrana u Bosni.

Dvorište kaznionice u Lepoglavi sa leševima rodoljuba koji su izvađeni iz bunara.

Dr.Marko Natlačen, bivši ban Dravske banovine, pozdravlja Musolinija.

Ustaše streljaju rodoljube 1941.

Nemački zločin u Sokolcu, Bosna 1944.
.
Nemci i četnici u borbi protiv partizana.

Svetozar Vujković (prvi s desna) upravnik koncentracionog logora na Banjici u Beogradu.

Svetozar Vujković i italijanski fašisti u okupiranom Beogradu.

Streljanje omladinaca u konc-logoru Staro sajmište, od strane nemačkih vojnika, Beograd, Srbija, 1943 god.

Dragi Jovanović i Cvetan Đorđević sa Nemcima.

Streljani rodoljubi u Jajincima kod Beograda dovedeni iz logora Banjica.