BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Narodni heroj Komnen Žugić, politički komesar Prve proleterske brigade,
zatim politički komesar divizije.
Fotografija sa Sremskog fronta,decembra 1944.

Tenkovske jedinice na prilazu Beogradu, oktobra 1944.

Ulične borbe za oslobođenje Beograda, oktobar 1944.

Narodni heroj Vlado Šćekić, politički komesar Prve proleterske brigade, te Prve proleterske divizije (desno) i general pukovnik Vaso Jovanović, načelnik štaba Prve proleterske divizije, te komandant Prve proleterske divizije.

Smotra boraca Treće krajiške proleterske brigade,1944.u Srbiji./Fotografija narodnog heroja Krste Bajića/.

Borci 13 brigade 24.srpske divizije (13 srpska brigada formirana 13.juna 1944) u oslobođenom Nišu,oktobra 1944.

Borci 4.bataljona 13.brigade 24 srpske divizije u oslobođenom Prokuplju,oktobra 1944.

Komandanti bataljona 13 brigade 24 srpske divizije na položaju u toku niške operacije koja se odvijala od 8-14.oktobra 1944.

Mihailo Medenica pomoćnik političkog komesara 2 čete 2 bataljona XV brigade u oslobođenom Kragujevcu,7.decembra 1944.

Grupa oficira u zarobljeničkom logoru u Aversi /Italija/, 1943. Stoje s leva: Sibin Pešić, Nedeljko Mitrović, Pane Panjović, Spasoje Žunjić, Miloš Pantović, Slobodan Nikolić, Brana Mladenović, Pavle Vasić. Sede: Milan Trutaković,... Žarko Pecić, Damnjan Žunić, Andrija Ninić, Stojan Ćulibrk. Sedi: vojnik Veselin Mijatov.

Sahrana poginulih partizana u Gornjem Milanovcu, početkom oktobra 1941. Na fotografiji su: Vladimir Miša Lazić, zamenik političkog komesara Takovoskog bataljona Čačanskog NOP odreda (u zadnjem planu, drugi, s desna, sa naočarima). Kovčeg nose Miodrag Mandić (levo) i Rade Kušić (desno), borci Takovoskog bataljona.

Sahrana poginulih partizana u Gornjem Milanovcu, početkom oktobra 1941. U stroju boraca pozadi, u sredini, iza žena sa maramom na glavi, sa naočarima je Vladimir Miša Lazić, zamenik političkog komesara Takovskog bataljona Čačanskog NOP odreda. Poginuo 8.XI 1941.

Juriš 4. brigade 21. divizije prilikom proboja Srenskog fronta 12.IV 1945.

Tenk iz sastava 1. armije u dejstvu prilikom proboja Sremskog fronta 12.IV.1945.

Zaplenjena municija italijanske divisije "Murđe", u dolini Rame, Hercegovina, za vreme 4. neprijateljske ofanzive 1943.

Borba za Bihać, mart 1945.

Ostaci nemačke motorizovane kolone uništene pri proboju iz obruča kod Knina, decembra 1944.

Nemački topovi zaplenjeni u borbama kod Knina, novembra 1944.

Smotra 19. dalmatinske udarne divizije u Benkovcu 15. novembra 1944.

Uništena nemačka kolona pred Zagrebom, maja 1945.

Uništena železnička kompozicija prilikom diverzantske akcije na pruzi kod Kragujevca 1941.

Nemački vojnici i nedićevci zajednički dele rekvirirano žito od seljaka u Srbiji, u leto 1942.

Žene borci 1. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije, posle oslobođenja Đurđeva u Podravini, januara 1944.

Kolona 15. majevičke brigade u susretu sa ranjenim borcima 2. dalmatinske brigade, koji su ranjeni na Barama. Snimljeno 9.VI 1943. na Milinkladama, kod Sutjeske, za vreme 5. neprijateljske ofanzive. U prvom planu susret Dese Koštak, rukovodioca SKOJ-a 15. majevičke brigade s ranjenom drugaricom Biserkom Đukić iz 2. dalmatinske brigade.

Prateći bataljon Trhovnog štaba, posle desanta na Drvar, prolazi kroz selo Šćit na putu za Foču, juna 1944.

Politički komesar 29. divizije Vukašin Mićunović predaje odlikovanje najmlađem borcu, Konjic, marta 1945.

Flotila partizanskih čamaca 2. primorskog obalskog sektora NOVJ na povratku sa zadatka u splitskoj luci, oktobra 1944.

General Ivan Gošnjak govori na mitingu u Zagrebu, maja 1945.

Prebacivanje jedinica 4. armije u borbu za Crikvenicu, aprila 1945.

Tenkovska kolona Jugoslovenske armije pred Trogirom 1945.

Tenkovi 2. tenkovske brigade kreću prema Trstu, juna 1945. posle završetka rata u Jugoslaviji.

Svetozar Vukmanović - Tempo, delegat CK KPJ, govori makedonskim partizanima, na Osogovu. 1943.

Oružje i vojna oprema zaplenjeni od neprijatelja u Sloveniji. 5. krajiška divizija JA, maj 1945.

Fudbalski tim Inžinjerijske čete Prve proleterske brigade, u Šarengradu marta 1945.

Postrojen 4. bataljon Prve proleterske brigade kod Mratinja (Crna Gora) maja 1942. godine. Snimio Dragan Nikolić.

Inžinjerijska Četa Prve proleterske brigade, posle proslave Dana Crvene Armije u Erdeviku, 17.februara 1945. godine. Snimio Rudi Kraina.

Inžinjerijska četa Prve proleterske brigade u Šarengradu, marta 1945. godine.

Mineri Inžinjerijske čete Prve proleterske brigade, februara 1945. godine, kod Erdevika, posle vađenja mina. Snimio Rudi Kraina

Delovi Inžinjerijske čete Prve proleterske brigade kod Đakova, krajem aprila 1945.

Borci Prve proleterske brigade sa američkim oficirima, u Trstu početkom juna 1945.

Jelena Milošević iz čete za vezu i Rada Kovačević iz Inžinjerijske čete Prve proleterske brigade, u Šidskim Banovcima, decembra 1944.

Četa za vezu Prve proleterske brigade na putu za Sremski front, kod Batajnice, 24. novembra 1944.godine.

Četa za vezu Prve proleterske brigade pred odlazak na Sremski front, novembra 1944.

Opravka protivtenkovskih topova u puškarskoj radionici Prve proleterske brigade u Kukujevcima 24. februara 1945.godine.

Mijalko Todorović prelazi preko srušenog mosta na Neretvi, IV neprijateljska ofanziva 1943.

Mijalko Todorović Plavi govori na narodnom zboru u Bugojnu početkom novembra 1943.

Koča Popović, Mijalko Todorović, Ivo Lola Ribar, Mika Đorđević, Vicko Krstulović, Vaso Jovanović i stoji Svetislav Stefanović, u okolini Splita septembra 1943.

Štab 4. bataljona Prve proleterske brigade kod Uba septembra 1944.

Pero Prlja, Miloje Milojević i Dragi Nikolić, borci 4. bataljona Prve proleterske brigade na mostu kod Goražda, januara 1942.

Zgrada hidroelektrane u Užicu koja je za vreme Užičke republike, u jesen 1941. godine, snabdevala električnom energijom partizansku fabriku oružja i municije, fabriku kože, tkačku radionicu i druge partizanske radionice.

Unutrašnji deo hidroelektrane koja je osvetljavala Užice u danima Užičke republike, jesen 1941.

Borci Treće makedonske narodnooslobodilačke udarne brigade 1944. godine.

Grupa boraca Južnohercegovačkog partizanskog NOP odreda "Marko Mitić" 1943. godine, neposredno pred ulazak u sastav 10. hercegovačke brigade.

Štab 9. krajiške udarne brigade, novembra 1943. godine.

Ratko Mitrović, politički komesar Čačanskog NOP odreda, govori na zboru u oslobođenom Čačku, oktobra 1941.

Josip Broz Tito sa Pekom Dapčevićem i Jovom Vukotićem u oslobođenom Livnu 15. decembra 1942.

Sa proslave godišnjice formiranja 16 muslimanske brigade u Tuzli, septembra 1944.

Partizanska artiljerije u toku borbi za oslobođenje Nikšića maja 1944. godine (kraj topa: Janko Mićunović, Jovo Vukotić, Nikola Perović i dr.).

Jovo Vukotić, načelnik štaba 2. proleterske divizije na osmatračnici kod Posušja (Imotski) februara 1943. godine.

Pripadnici bugarskih specijalnih odreda za borbu protiv partizana, izvršioci mnogih zločina nad civilnim stanovništvom u vranjskom okrugu.

Sava Čakalov, bugarski policajac u Surdulici 1941-1944. Lično učestvovao u spaljivanju sela Kozarice i masovnim ubistvima civilnog stanovništva.

Konjička jedinica 52. bugarskog okupacionog pešadijskog puka u Surdulici 1943. godine.

Bugarski vojnik iz specijalne jedinice (kontra čete) koji su bili posebno obučavani u unutrašnjosti Bugarske za borbu protiv partizana.

Grupa seljaka iz sela Mrtvice kod Vladičinog Hana, pohapšenih od strane bugarske vojske i policije za vreme izvođenja prisilnog marša kao jedna od mera kažnjavanja, marta 1943.

Sa proslave godišnjice formiranja 16. muslimanske brigade u Tuzli 21.IX.1944 godine.

Članovi štaba 5. krajiške divizije i 1. krajiške brigade pred polazak iz Sandžaka preko Kopaonika u južnu Srbiju, jula 1944. Milutin Morača, komandant 5. divizije, Martinović Ratko, načelnik štaba divizije, Matejić Ilija, pol.komesar 5 divizije, Rauš Stevo, komandant 1. krajiške brigade, Marin Mladen, pol.komesar 1.kraj.brigade

Štab 43. istarske divizije 1944.godine.

Svečanost za vreme ponovnog formiranja 1. istarske brigade "Vladimir Gortan" na Učki, 1. aprila 1944.

Za vreme održavanja nastave u Partizanskoj školi u Istri 1944.godine.

Smotra jedinica 43. istarske divizije pred polazak u akciju 1944.godine.

Sa ponovnog formiranja 1. istarske brigade "Vladimir Gortan"na planini Učka 1. aprila 1944.

Jedinice 13. primorsko-goranske divizije u toku akcije za odbranu slobodne teritorije Gorskog Kotara 1944.godine.

Jedinice 10. zagrebačkog korpusa ulaze u oslobođeni Zagreb 9. maja 1945. godine.

Borci Crvene armije i 51. vojvođanske divizije NOVJ, posle bitke na Batini, novembra 1944. Muzej socijalističke revolucije Vojvodine, Novi Sad.

Ulazak jedinica 8. vojvođanske brigade NOVJ u oslobođenu Sentu,oktobra 1944. Muzej Socijalističke revolucije Vojvodine, Novi Sad.

Ulazak italijanske okupacione vojske u Kičevo, aprila 1941.
Istorijski muzej Makedonije, Skoplje.

Pomen nemačkim vojnicima na nemačkom groblju u Skoplju održan u prisustvu predstavnika crkvenih vlasti sa arhimandritom Stefanom i bugarskih viši oficira, 11.novembra 1941. Istorijski muzej Makedonije, Skoplje.

Grupa boraca partizanske čete "Bajram Curi" u Đakovici septembra 1943. S leva na desno: Džavid Brovina, Miloš Gilić, Dževdet Hamza, Ibrahim Moažiri.

Ismet Šaćiri, politički radnik, učesnik NOR-a od 1941. govori na mitingu u Prizrenu decembra 1944.

Ispraćaj posmrtnih ostataka narodnog heroja Miladina Popovića, ubijenog od saradnika okupatora 13. marta 1945.

Grupa boraca sa Kosova na Prokletijama juna 1944. Stoje, s leva na desno: 1) Ismet Šaćiri, 2) Boško Čakić, 3) Đilas Milka, 4) Milan Mićković, 6) Džafar Vokši.

Hisni Lajči, borac NOP odreda "Emin Duraku" i "Bajram Curi" 1943.

Kolj Široka, Ismet Šaćiri i Fank Frusi u Đakovačkoj Malesiji 1944. godine.

Pavle Jovićević i Ismet Šaćiri sa grupom partizana u Valbonu, Đakovačka Malesija u leto 1944. godine.

Zločin nemačkog okupatora u Peći 1944. posle zimske ofanzive u Đakovačkoj Malesiji.

Grupa boraca Prve kosovsko- makedonske brigade 1944. godine.

Fari Hodža, borac čete "Emin Duraku". Obešen u Đakovici avgusta 1944.godine.

Patrnogić Katarina, narodni heroj. Član KPJ od 1941. u NOB od 1941. Politički rukovodioc Druge kosovske brigade.

Mensura Šaćiri za vreme govora na mitingu Antifašističkog fronta žena povodom 8. marta 1945.

Članovi Štaba 15. korpusa u Nišu 7.11.1944.

Sahrana Mike Mitrovića – Jarca, komandira bombaške ćete mačvanskog partizanskog odreda, u Bogatiću 1941.

Partizanke iz Mačve (s leva na desno: "Roska Maksimović, Ljubica Delić, Kaja Garibović i Olga Jelisavetov) oktobra 1944. u Bogatiću.

Logor u Šapcu (Kasarnske livade), gde je, po nemačkoj dokumentaciji bilo 22.000 ljudi.

Vasilija Kostić iz Župe, Nikšić, profesorka. Uhapšena 1941. i bila u zatvorima u Nikšiću, Podgorici, Kavaji. Streljana 1942. kod Podgorice.

Štab Primorske operativne grupe i štab X Crnogorske udarne brigade sa komesarom Boškom Đuričkovićem, kamandantom Nikolom Banovićem, septembra 1944.godine u okolini Cetinja prilikom formiranja X crnogorske udarne brigade.

Grupa boraca III proleterske brigade u Pljevijuna 1943. godine.

Streljanje rodoljuba u Šapcu 1941.

Streljanje rodoljuba u Šapcu u Benskoj Bari.

Komandir partizanske čete Slobodan Sekulić odaje poštu izginuiim borcima u Užicu 2.X. 1941 g.

Rosa Kačar, borac prištapske jedinice I proleterske divizije. Snimljeno na sremskom frontu, 17.III 1945.

VI neprijateljska ofanziva - Borci I proleterske divizije - četa za vezu pri štabu, u centralnoj Bosni - Kotor Varoš, januar 1944. Drugi s leva Momčilo Mirković do njega Mića, prvi s desna Mitrović, izrađivao pečate.

Partizani iz Dalmacije, koji su raspoređeni u I proletersku diviziju posle kapitulacije Italije, septembra 1943. Snimljeno u Dalmaciji.