BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Dr. Slavko Prevec, lekar. Rođen 4. juna 1906. u Škofjoj Loki. Učesnik NOB. Poginuo 22.IX.1944. za vreme napada Nemaca i domobrana.

Dr.Ana Rotdajč, lekar. Rođena 12. V. 1942. u Donjih Slavečih u Prekomurju. Radila je kao lekar u Zagrebu do nemačke okupacije. Učesnik NOB. Odvedena u logor Lepoglavu 1943, gde je ubijena 1944.
-
Dr.Rožca Sagadin - Filipič. Rođena 31.VIII 1913. u Dornbergu kod Gorice. Odlazi u Štajersku 1944. i tamo se povezuje kao lekarka sa Osvobodilnom frontom. Gine prilikom izdaje za vreme upada Nemaca na bunker u noći između 12. i 13. aprila 1945.

Dr.Stanislav Skulj, lekar. Rođen 22.02. 1902. u Tržišču kod Krškog. Kao partizanski lekar bio je sanitetski referent pri P00F za Gorenjsko. Poginuo u poslednjoj ofanzivi 1. IV. 1945. u Poljanskoj dolini za vreme borbe sa Nemcima.

Dr.Ante Šarić, lekar.Rođen 1896. u Lovincu u Lici. Učesnik NOB. Streljan od Nemaca 3.IV. 1945.

Dr.Metod Špindler, lekar. Rođen 5.VIII. 1906 u Celju. Učesnik NOB od 1941. Streljan sa grupom talaca od Nemaca 30.X. 1941.

Dr.Veruša Štolfa, lekar. Rođena 8. marta 1912. u Sežani. Učesnik NOB. Poginula za vreme nemačkog bombardovanja bolnice 4.X.1943.

Dr.Vlado Vojska, lekar. Rođen 29.IX 1913 u Novom Mestu. Radi za NOP od 1942. U partizane odlazi 15.VII.1943. kao lekar u partizansku bolnicu na Rogu, a potom je bio sanitetski referent Tomšičeve brigdde. Poginuo 13.IX.1943. na Slavnici kod Derknice.

Dr.Pavel Vrankar, lekar. Rođen 15. juna 1915 u Ljubljani. Za vreme italijanske okupacije zaposlio se na hiruškom odeljenju karlovačke bolnice. Posle kapitulacije Italije dolazi u partizane - u Gubčevu brigadu. Smrtno je ranjen 3.VIII.1944. u blizini Zatične kod Žužemberka.

Dr.Tine Zajec, lekar. Rođen 17. jula 1905. u Trzinu. U toku NOR-a rukovodio je partizanskom bolnicom kod sela Komenska Dobrava. Ubijen je posle zverskog mučenja od Nemaca 11. juna 1944.

Ustaše odvode narod posle ofanzive na Kozaru (kod Bosanske Dubice) juna 1942.

Borci 7. brigade XXIII udarne divizije, Tvrđava Sokol, 29.II.1945.

Borci 7. brigade XXIII udarne divizije u Puračiću.

Borci 7. brigade XXIII udarne divizije u Banja Luci 26.4.1945.

Borci 7. brigade XXIII udarne divizije u Banja Luci 26.4. 1945.

Jedinice XIII korpusa NOVJ ulaze u Niš, 14.X.1944.

Uništena nemačka motorizovana kolona na prilazima Zagrebu početkom maja 1945.

Borci štitaričkog gerilskog odreda u jesen 1941. godine.

Pero Ćetković, komandant Treće divizije, sa članovima štabova: 10-hercegovačke, 5. crnogorske i 1. dalmatinske brigade.

Taoci u sabirnom logoru kod Celja pred transportovanje u koncentracioni logor u Aušvicu, avgusta 1942.godine.

Zatočenici u dvorištu zloglasnog zatvora u Begunjama, Slovenija, 1941.

Nemci zamenjuju slovenačke natpise i oznake na zgradama i ulicama natpisima na nemačkom jeziku. Maribor 1941.godine.

Bajo Stanišić sa generalom Pircijom Birolijem 1942. godine.

Adolf Hitler i Benito Musolini za vreme sastanka u Berlinu.

Fratar Miroslav Filipović,poznat kao "Fra Sotona", postao je komandant logora u Jasenovcu i Staroj Gradiški i dobio visoki ustaški čin.

Rimokatolički sveštenik u obredu pokatoličavanja pravoslavnih Srba u selu Mikleušu kod Kutine 1941.

Mitraljesko odeljenje 6. korpusa u toku borbi za oslobođenje Koprivnice oktobra 1944.

Već u toku maja i juna 1941. ustaše su otpočele sa masovnim uništavanjem srpskog stanovništva - klanje iznad iskopane jame.

Osmatračnica koncentracionog logora Crveni krst u Nišu.

Kompleks koncentracionog logora na Crvenom krstu u Nišu.

Okovi iskovani u mehaničarskoj radionici jasenovačkog koncentracionog logora za "neposlušne logoraše".

Drveni malj bio je samo jedno od ustaških oruđa za ubijanje zatočenika u logoru Jasenovac.

Jedna od okovanih žrtava Jasenovačkog logora.

Prekrštavanje Srba u Mikleušu kraj Kutine.

Nož kojim su se služile ustaše prilikom ubijanja logoraša u Jasenovcu.

Diverzantska akcija partizana u Srbiji na pruzi Čačak - Užice 1941.

Sanitetski kurs - priprema za polaganje ispita u toku NOR-a.

Seoske kuće zaplenjene od strane nemačkih jedinica u okolini Glamoča.

Hirurška intervencija u partizanskoj bolnici u Slavoniji.

Pozorišna predstava u partizanskoj bolnici u Sloveniji.

Baza 1. sremskog odreda 1943.

Polaznici sanitetskog kursa u Livnu.

Dr.Mirjana Popadić sa polaznicima sanitetskog kursa u Bakuli kod Tetova, avgusta 1944.

Partizanska bolnica "Franja" kod Cerkna, Slovenija.

Zgrada partizanske bolnice u Užicu 1941.

Hirurska intervencija u partizanskoj bolnici u Sloveniji 1944.godine.

Glavni štab NOV i PO Vojvodine i štab XVI vojvođanske divizije u Semberiji za vreme VI neprijateljske ofanzive, krajem 1943.

Jedinice 21. slavonske udarne brigade prolaze kroz Bosanski Prnjavor, avgusta 1944.

Iz borbi na Majevici u toku zimskih operacija krajem 1943. i početkom 1944.

Druga proleterska brigada u istočnog Bosni uoči pokreta za Srbiju, proleće 1944. godine.

Prateći bataljon Vrhovnog štaba posle desanta na Drvar u prolazu kroz s. Šćit na putu za Foču.

Borci 17. majevičke brigade 38. divizije na Romaniji, proleće 1944.godine.

Borci 16. muslimanske brigade prelaze reku Drinjaču kod Vlasenice za vreme VI neprijateljske ofanzive, decembra 1943.

Partizani razgledaju uništeni nemački tenk za vreme operacija u istočnoj Bosni, decembra 1943.godine.

Jedinice 3. korpusa NOVJ ulaze u oslobođeno Sarajevo 6. aprila 1945.godine.

Porušeni most na Savi u Brčkom prilikom povlačenja nemačkih jednica, aprila 1945.

Sa održavanja narodnog zbora u oslobođenom Jajcu, setptembra 1944-. godine.

Ulazak dalmatinskih jedinica u oslobođeni Senj, aprila 1945.godine.

Prvi bataljon osiječke brigade, Slavonija 1944. godina.

Borba za Podravsku Slatinu vođena je 25. i 26.IX. 1944. Defile jedinica nakon oslobođenja grada.

Četvrti bataljon osiječke brigade 12. divizije, Slavonija 1944.godine.

Članovi gradskog narodnooslobodilačkog odbora Tuzle krajem 1944. godine.

1. Iko Mirković, 2. pop Jovo Radović, 3. Veljko Zeković u Bariju, oktobra 1944.

Štab II bataljona IV sandžačke brigade na Jabuci kod Goražda, februara 1945.

Referenti saniteta IV sandžačke brigade u Bajinoj Bašti, maja 1945.

Branislava Bakočević, borac prve proleterske brigade, sa. Dr. Đurom Mešterovićem, hirurgom 1. proleterske divizije, posle hiruške intervencije, u Bosanskom Petrovcu 1942. godine.

Partizanska bolnica u Lici za vreme NOR-a.

Transfuzija krvi u partizanskoj bolnici u Primorskom -Slovenija, 1943.

Porodilište u Lici za vreme NOR-a.

Porodilište u Lici u toku NOR-a

Dr.Sima Milošević, za vreme NOR-a, govori narodu o merama zdravstvene zaštite.

Partizanski bolničar ukazuje pomoć ranjenom Nemcu na Sremskom frontu 1945.

Brodarevska ustaška milicija. Natporučnik Selim Juković (bela bluza) vrši smotru posle Prijepoljske bitke 1943. Ispred stroja Hajro Juković (u šinjelu) i Ćazim Juković. Prvi red: 1. Nuro Dautović, 2. Fazlija Juković, 5. Bučar Vevo, 6. Alomerović Hazbija, 7. Ametović Emro, l0. Usović Šućro. Drugi red: 1. Omer Juković, 2. Ahmetavić Emro, 6. Munira Odžić. Treći red: 5. Ahmetović Šemso

Magda Vernić - Torok, profesor iz Gospića, ubijena u logoru Lepoglava.

Grupa jugoslovenskih boraca francuskog pokreta otpora, 1944.godine. S leva na desno: Nikola Kalafatić, kap.Vuković, član jugoslovenske vojne misije, Vlajko Begović, Gvido Nonveje i Ljubo Ilić.

Vlajko Begović, pukovnik u francuskom pokretu otpora u drugom svetskom ratu.

Polaznici učiteljskog kursa u Glini, maja 1944. godine.

Stanko Rebrača, rukovodilac radova na uređenju spomen groblja žrtava fašističkog terora u selu Ađeri kod Gline, 17. jula 1944.godine.

Predstavnici Sedme udarne divizije na omladinskoj konferenciji u selu Hajtić kod Gline, 5. maja 1944. godine. S leva na desno: Đuđa Šušnjar, Nikola Bjelajac i Stanko Rebrača.

Milja i Rosa Zlokapa, zarobljene u ofanzivi na Kozari 1942. godine. Posle bekstva priključile su se Trećem bataljonu Sedamnaeste siavonske brigade.Poginule 1943.godine.

Nikola Demonja, komandir i Vlado Mulak, politički komeras banijske partizanske čete.

Učenici šiptarske osnovne škole iz Novog Pazara na sahrani Ismeta Ljajića, šuc – policajca koji je poginuo u borbi sa partizanima u Stragarima 25. avgusta 1943.godine. Povrku sprovodi Ejup Korijenić (okrenute glave), albanski žandarm.

Počasna paljba na sabrani Iseta Ljajića, šuc policajca, koji je poginuo u borbi sa partizanima u Stragarima, 23. avgusta 1943, a sahranjen je na groblju Gaziloru u Novom Pazaru.

Saradnici okupatora, s leva na desno: Deko Drešević, Huzeir Skarep, Pažo Škrijelj, Biko Drešvić, Rifat Rugovac i Tahir Rugovac, nad ubijenim Nikolom Mirkovićem i Dragutinom Šumarcem.

Saradnci okupatora 1. Biko Drešević, 2. i 3. braća Tahir i Rifat Rugovci, snimljeni u okolini Novog Pazara 1943. Streljani presudom Vojnog suda 1945. godine.

Grupa četnika, 1943.godine.

Borci 7.brigade XXIII udarne divizije u Banja Luci 26.4.1945.

Ustaška jedinica -I/4 bojne 4. hrvatskog gorskog zdruga - sa nemačkim generalom Aulebom, komandantom 69. korpusa.

Nemački okupator je dizao vešala svuda kuda je prošao - vešala pored pruge u severnoj Bosni.

Nemački okupator za vreme vršenja smotre četnika u Srbiji.

Četnici Draže Mihailovića pozdravljaju guvernera Crne Gore Pircia Birolia.

Četnici Draže Mihailovića sa domobranima.

Saradnja između četnika Draže Mihailovića i ustaša - Uroš Drenović - komandant Bosanskog četničkog korpusa sa ustaškim oficirima u Banja Luci.

Zločin ustaša.

Žrtva ustaškog zverstva.

Nemački okupator sprovodi narod na putu za Ćupriju.

Dr.Roza Papo (druga s desna) referent saniteta 6. istočnobosanske brigade sa grupom boraca na Majevici 1942.

Dr. Roza Papo, referent saniteta 17. divizije, upravnik bolnice ove divizije u Guči 14.IX 1944. S leva na desno, gore: Sofranov Ivan iz SSSR-a, Migo Kovačević, dr.Ervin Ginzberg.

Dr. Roza Papo, referent saniteta 17. divizije, upravnik bolnice ove divizije u Trnavi, BiH 1943.

Dr. Roza Papo (u sredini) sa grupom drugarica, referent saniteta 17. divizije, upravnik bolnice ove divizije u Guči 1944.