BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Sa formiranja 6. južnomoravske brigade 8.III 1944-. Govori Živojin Nikolić Brka, komandant brigade.

Grupa rukovodilaca i boraca 8. kosovsko-metohijske brigade formirane 22.XII 1944. od boraca kosovsko-metohijskog odreda sa Kopaonika. Stoje s leva: komandant I bataljona (neutvrđeno ime), zamenik komandanta I bataljona Milutin Perović, komandant III bataljona Radovan Popović. Sede s leva: komesar I bataljona Milan Grujičić, zamenik komandanta III bataljona Jeremija Šoškić, komesar III bataljona, komandant 8. brigade Vlado Simić i kurir pri štabu brigade.

Štab Kumanovskog HOP odreda na Kozjaku 1943 (komandant Hristijan Todorović-Karpoš, Andonov, zamenik komandanta i Vera Jocić, zamenik komesara.

Druga kosovsko-metohijska brigada ulazi u Uroševac 17.XI 1944.

Članovi Okružnog komiteta KPJ Niša 1944.

Divizijska artiljerija 22. divizije u dejstvu na Drini februara 1945.

Borci VI krajiške NOU brigade, 1944. 2. Trikić Ostoja, 3. Jakić Sava, 4. Jakić Trivo.

Borci VI krajiške NOU brigada, 1944 u Travniku. l.Babić Đuro, 2. Jela... 3.Babić Ostoja.

Borci VI krajiške NOU brigade, 1944.godine 2. Beronja Mile Aleksa.

Sanitet VI krajiške NOU brigade. 1. Milka 2. Vignjevič Bjelovuk Stojana, referent saniteta brigade.

Hor IV divizije u Han kumpaniji, 7.X 1944.

Kapetan Miloš Vojvodić, komandir topovskog odeljenja u VI krajiškoj NOU brigadi, neposredno pred napad na oklopni nemački voz, na pruzi-Busovača - Lašva, 25.02.1945.

Prvi bataljon VI krajiške NOU brigade u reonu Travnika, oktobar 1944.

Izviđačka grupa boraca VI krajiške NOU brigade u reonu Travnik - Vlašić 1944.

Borci VI krajiške NOU brigade sprovode zarobljene Nemce u Slavoniji, maj 1945.

Radiotelegrafisti VI krajiške NOU brigade. 1. Uroš Marjanović.

Zarobljeni nemacki vojnici od boraca VI krajiške NOU brigade 25.02.1945.

Polaznici minobacačkog kursa VI krajiške NOU brigade u Benakovcu, Grmeč, septembra 1942.

Puškomitraljezac VI krajiške NOU brigade, decembra 1944. reon Busovača.

Bolničarka VI krajiške NOU brigade Bursać Savka previja ranjenika, januara 1945, Gučija Gora kod Travnika.

Šesta krajiška NOU brigada u pokretu 1945.

Borci VI krajiške NOU brigade, neposredno pred odlazak iz Sarajeva, 15.IV 1945. 1. Tode Predojević,2. S.Aleksić komesar, J. E.Redžić, obaveštajni oficir.

BorciVI krajiške NOU brigade, 13.05.1945. 4. Marija Savilj referent saniteta IV bataljona.

Šesta krajiška NOU brigada na putu za Bosansku krajinu prolazi kroz Travnik, 17. IV. 1945.

Kuriri VI krajiške NOU brigade.

Borci II bstaljona VI krajiške NOU brigade u reonu Vlašiča, januar 1945.

Fudbalski tim VI krajiške NOU brigade, 1944. sede: 1. Simić Mirko, 5. Aleksić Sveto, stoje, 5. Vulin Kojica, 8. Izet Šestić, 10. Popović Savo.

Borci 1. čete, 1. bataljona VI krajiške NOU brigade na čelu sa Radić Milanom prelaze most kod Cerklja u Sloveniji, za vreme borbi protiv okupatora 1945.

Borci VI krajiške NOU brigade za vreme borbi u Travniku, 20.X.1944.

Borci VI KNOU u Prijedoru, aprila 1945.

"Banska palata" u Banja Luci, posle oslobođenja septembra 1944. Zarobljene ustaše ruše bunker.

Smotra boraca, izviđačke čete i čete za vezu VI krajiške NOU brigade u Han Kumpanija, 7.XI 1944.

Borci VI krajiške NOU brigade prolaze kroz Bosansku Krupu 25.IV 1945. na putu za Karlovac.

Borci VI KNOU brigade polaze iz Sarajeva, 12.04.1945. za Travnik i Banja Luku.

Zarobljeni ustaše i Nemci od boraca VI krajiške NOU brigade za vreme borbi Banja Luci, septembra 1944.

Zaplenjen blindirani voz, Kakanj, 30. marta 1945.

Borci artiljeriskog diviziona VI krajiške NOU brigade neposredno pred napad na Travnik 20. X. 1944. 9. Sveto Aleksić komesar diviziona.

Borci VI krajiške NOU brigade u Banja Luci, septembra 1944.

Artiljerija VI krajiške NOU brigade 1945.

Artiljerija VI krajiške NOU brigade kod Han Bile, januara 1945.

Zarobljeni ustaški vojnik, preobučen u žensku odeću, zarobljen od strane boraca VI krajiške NOU brigade brigade.

Poginuli neprijateljski vojnici posle borbe sa borcima VI krajiške NOU brigade 1945.godine.

Uništen nemački tenk u reonu Busovače od boraca VI krajiške NOU brigade, februara 1945.

Zarobljeni nemački vojnici za vreme borbe sa borcima VI krajiške NOU brigade, s. Krkonošari, reon Travnika februara 1945.

Borci VI krajiške NOU brigade pored uništene nemačke motorizovane kolone, reon Travnika, februar 1945.

Partizanska bolnica "Lesni kamen" Kočevski Rog, Slovenija.

Previjanje ranjenika u bolnici na Petrovoj Gori.

Partizanska bolnica porodilište u Sloveniji.

Partizanska bolnica "Vimica" u Kočevskom Rogu, Slovenija.

Prevoz kukuruza iz Žumberka kroz Črnomelj za Gorski Kotar 1944.

Partizanska pekara u Livnu, oktobra 1943.

Partizanska brijačnica u Livnu, oktobra 1943.

Dečiji dom u toku NOR-a.

Obrada zemlje u toku NOR-a u okolini Tuzle, 1944.

Gorenski partizanski odred na Triglavu 1943.

Vojna berbernica u Bijeljini, 1943. godine.

Uspostavljanje telefonskih linije na oslobođenoj teritoriji Slovenije, 1944.

Izložba industrijskih i zanatskih proizvoda u Črnomelju, jula 1944.

Članovi OK SKOJ-a za Drvar poginuli za vreme desanta 25.05.1944.

Delegati II kongresa USAOJ-a u Drvaru maja 1944 .godine.

Omladina Beograda na Crnom vrhu, prilikom seče drva za ogrev, 15.01. - 15.03.1945.

Omladina Beograda na Crnom vrhu, za vreme seče drva za ogrev, 15.01-15.03.1945.

Operacija komandanta Dolenskog odreda Franca Avbelja u partizanskoj bolnici Hrastnik - Kočevski rog, Slovenija, februara 1945.

Bolničarke III bataljona XI krajiške brigade. 1. Mica Cvijanović, 2. Milica Raković, 3. Ruža Sminić, 1945.

Partizanska bolnica na Majevici, 1944.

Diverzija na pruzi Bosanski Novi - Rudine 4.12.1941. od strane boraca NOVJ.

Nemački. vojnici odvode civilno stanovništvo u Istočnoj Bosni, decembra 1941.

Logoraši logora Osen u Norveškoj 1942. na izgradnji puta.

Izgradnja puta iznad logora Osen u Norveškoj 1942. godine.

Partizani pomažu pri kosidbi sena na Kupreškom polju za vreme NOR-a.

Za vreme rada II zasedanja AVUOJ-a, Jajce 30.novembar 1943.

Kaznena ekspedicija Crne legije u reonu Kupresa i Livna 1942.

Štab 37. divizije u oslobođenom Prijepolju 1944. 1. Ljujić Velibor, 2. Jovićević Milo, 3. Knežević Jerina, 4. Terić Vojo, 5. Mlađenović Vaso, čuče: 1. Drulović Milojko, 2. Radović Ratko, 3. Vukičević Duško.

Sanitet III proleterske sandžačke NOU brigade. 1. Vinka Ljujić, 2. Zorka Ljujić-Dučić, 3. Stana Ljujić-Bela, 4. Koviljka Tripković.

Borci Zlatarskog bataljona III sandžačke NOU brigade u Kotor Varoši, decembra 1942.

Borci III sandžačke proleterske NOU brigade u Bijelom Polju, decembra 1944.

Narod reona Knina u zbegu nod zaštitom jedinica NOVJ, 1943.

Tenkovske jedinice NOVJ, ulaze u oslobođeni Trst, maja 1945.

17. krajiška brigada l0. divizije je 7. XI 1944. odbila Nemce, ustaše i domobrane iz Ostrošca, Konjica i Bradine i zadobila veliki plen. Zaplenjeni materijal i pobijeni Nemci na Bradini 7. XI 1944.

Četnik poginuo prilikom odbrane pađenskog pravca, breše za izvlačenje opkoljenih Nemaca iz obruča. Kninska operacija trajala je od 26. oktobra do 9.12. 1944.

Trupe bugarske armije prelaze most na Batini, januara 1945.

Borci 2. dalmatinske brigade u oslobođenom Dubrovniku početkom novembra 1944.

Kolona nemačkih bornih kola ulazi u Bajinu Baštu 28. XI 1941. na putu prema Kadinjači i Užicu.

Nemački okupatori sa četničkim saradnicima pred izvođenje zajednički akcija u Srbiji, krajem 1941.

Sveštenik Aleksa Todorović blagosilja i predaje zastavu komandantu Ljotićevih dobrovoljaca Kosti Mušickom.

Borci prve partizanske grupe u Medaku kod Gospića u leto 1941. god.

Borci južno-banatskog partizanskog odreda poginuli u borbenim akcijama 12. jula 1941.

Delovi 342. nemačke divizije pali sela u Mačvi u toku izvođenja ofanzive za ugušenje oružanog ustanka u Srbiji, septembra 1941.

Nemački vojnici izvlače svog ranjenika, posle borbi u okolini Kraljeva, oktobra 1941.

Vešanje rodoljuba u Bijeljini 1941. godine

Zločin Nemaca u Doboju 1941. gde su na zverski način poubijali četrdeset žena i dece.

Zločin bugarskog okupatora u Makedoniji

Streljanje talaca u Gorenjskoj, Slovenija 22. avgusta 1941. godine.

Obešeni rodoljubi u Mokrinu kod Kikinde 7. septembra 1941. godine.

Streljanje u Dragincu sa vreme izvođenja nemačke ofanzive kada. je pobijeno nekoliko hiljada talaca iz Podrinja i Mačve, sredinom oktobra 1941. godine.

Streljange grupe rukovodilaca i članova SKOJ-a za odmazdu u Bačkom Petrovcu 28.oktobra 1941.

Logor Kerestinac gde je u toku akcije proboja zatočenika, jula 1941. stradalo više od 80 istaknutih komunista i rodoljuba.

Nemci hapse i zlostavljaju civilno stanovništvo u istočnoj Bosni, decembra 194l. godine.

Streljanje partizana i rodoljuba u Čačku, krajem jula 1941. godine.

Srpski patrijarh Gavrilo Dožić, uhapšen sredinom maja 1941. u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori, radi isleđivanja u vezi sa događjajima od 27.marta.

Kolona rodoljuba iz Mačve Sremske Mitrovice, gde je na putu za Jarak, kod izvršeno masovno streljanje 3. IX 1941. godine

Izbačeni voz iz šina na pruzi između Vrbice i Banatskog Aranđelovca, noću 28.-29.VIII 1941. Akciju je izveo Mokrinsko-kikindski partizanski odred.

Na proširenom sastanku Mesnog komiteta KPJ za Livno 14. X 1941. formiran je Livanjski NOP odred.

Zlostavljanje i maltretiranje Jevreja u sabirnom logoru u Sarajevu 194l. godine.

Nemačke okupacione trupe na ulicana Sarajeva, 15. aprila 1941. godine.

Oficiri i piloti 102. eskadrile jugoslovenske vojske koga se aktivno uključila u vazdušnu odbranu Beograda, 6. aprila 1941.