BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Clanovi Anglo-americke vojne misije u Sloveniji 1944. S leva na desno: 2. Alek Simic 3. Nevil Daruski.

Bracni par - borci NOB, u Sloveniji 1944.

Brvnara u kojoj je bio smešten telegraf Americke vojne misije u Sloveniji, 1944. Na fotografiji Petar Sfikas.

Clan Angloamericke vojne misije major Kfaover sa borcima IX slovenskog korpusa, u Sloveniji 1944.

Nevil Daruski - clan Engleske vojne misije i Ðuro Vucinic - šef Americke vojne misije u Sloveniji 1944.

Na ulici u Crnomelju Slovenija za vrenje održavanja izbora za NOO, maja 1944.

Grupa boraca u Sloveniji 1944. Prvi s leva na desno narodni herojFranc Rozman Stane.

Major Kfaover, clan Angloamericke vojne misije u Sloveniji, 1944.

Borci za vreme probe protivtenkovskog topa dobijenog od saveznika, Slovenija 1944.

Ðuro Vucinic, šef Americke vojne misije pri Slavnom štabu Slovenije sa clanom sovjetske vojne misije, u Sloveniji, aprila 1944.

Partizan na straži u Sloveniji 1944.

Ruševine mosta, Slovenija 1944.

Sahrana poginulog borca III brigade VI licke divizije u selu Mala Vašica 5 aprila 1945.

Borci VI licke divizije za vreme proslave 27. marta 1945. u selu Mala Vašica, Sremski front.

Borci VI licke divizije za vreme proslave 27 marta 1945 na Sremskom frontu.

Borci VI licke divizije za vreme vežbi na protivtenkovskom topu, na sremskom frontu, 16 decembra 1944.

Komandant VI licke divizije Ðoko Jovanic i politicki komesar Nikica Veinovic za vreme dodele odlikovanja, povodom oslobodenja Beograda, 26 decembra 1944.

Borci III brigade VI licke divizije Z8 vreme vežbe u gadanju nia Sremskom frontu, 1945.

Borci VI licke divizije na Sremskom frontu, 1945.

Referent saniteta I armije ppukovnik Bjelic i referent saniteta VI divizije kapetan Rosic prisustvuju deobi rucka u jedinici III brigade VI licke divizije, selo Mala Vašica, 30 marta 1945.

Artiljeriska brigada VI licke divizije za vreme obuke na Sremskom frontu, 18. decembra 1944.

Bataljon VI licke brigade za vrenje dolaska na proslavu 27-godišnjice Crvene armije, na sremskom frontu, 1945.

Uništena neprijateljska tehnika posle borbe na Sremskom frontu, 1945.

Artiljerija VI licke divizije na Sremskom frontu, 1945.

Hiruška intervencija u bolnici lakih ranjenika VI licke divizije, na Sremskom frontu, pocetak 1945.

Narod i borci VI licke divizije u kozarackom kolu, povodom proslave 27-godišnjice Crvene armije, Sremski front, selo Mala Vašica, 1945.

Borci bataljona "Božidar Adžija" u sastavu III brigade VI licke divizije na Sremskom frontu, 1945.

I ceta III bataljona XXII kosmajske brigade VI licke divizije na sremskom frontu 1945.

Manifestacije gradana Male Vašice u Sremu povodom proslave 27-godišnjice Crvene armije, Sremski front 1945.

Odlazak boraca III brigade VI licke divizije na Sremski front, 8 Januara 1945. /legenda za obe fotografije/

Artiljerija VI licke divizije na položaju Novog Sela, Sremski front 14. januara 1945.

Uništena neprijateljska bona kola na Sremskom frontu, 10 .januara 1945. kod sela Nijemci.

Radomir Ðurkovic, desetar III brigade VI licke divizije na Sremskom frontu marta 1945 pred parolom koju su napravili borci III brigade.

Uništeni neprijateljski tenkovi za vreme sremskog fronta kod sela Nijemci, 10 januara 1945.

Rad na izgradnji mosta, pored porušenog ranijeg mosta koji su Nemci porušili na putu od Slavorskog Broda ka Zagrebu, maja 1945.

Clanovi Kazališta narodnog oslobodenja Jugoslavije u Bugojnu 1943. sa Savom Orovicem /drugi s leva/ i Olgom Dedijer /do Save Orovica/.

Clanovi kazališta narodnog oslobodenja u Bugojnu, 194$. S desna na levo stoje: l.Žorž Skrigin, 2. Mira Afric, 7. Vjekoslav Afric, 8. Ivka Rutic, 9.Jože Rutic.

Josip Broz Tito za vreme govora borcima Prve proleterske brigade u Foci, 1942.

Grupa boraca VI licke divizije pored topa, na Srmskom frontu 1945.

Bolnica lakih ranjenika VI licke divizije na Sremskom frontu, pocetkom 1945.

Borci VI licke divizije prolaze kroz Zemun za vreme odlaska na Sremski front, 23 oktobra 1944.

Borci VI licke divizije prolaze kroz Zemun za vreme odlaska na Sremski front$ 23. oktobra 1944.

Borci VI licke divizije prilikom odlaska na Sremski front, 1944.

Borci VI licke divizije za vreme odmora u Bosutskim šumama, Sremski front, 1945.

Ðoko Jovanic, komandant VI licke divizije predaje odlikovanja posle oslobodenja Beograda, oktobra 1944.

Bolnica lakih ranjenika VI licke divizije u selu Mala Vašica, Sremski front 1945.

Rovovi na sremskom frontu ispisani parolama od zrna kukuruza, sektor Mala Vasica, 23 marta 1945.

Borci III bataljona 22 kosmajske brigade VI licke divizije na Sremskom frontu, 1945.

Ðoko Jovanic - komandant VI licke divizije vrši smotru boraca na Sremskom frontu, kod sela Mala Vašica, 3. aprila 1945.

Borci VI licke divizije za vreme osposobljavanja mosta kod sela Morovica, Sremski frorst, februara 1945.

Borci VI licke divizije na Sremskom frontu za vreme podele hrane, 1945.

Borci IV bataljona II brigade VI licke divizije u prolazu kroz oslobodeni Zemun, na putu za Sremski front, 14 novembra 1944.

Borci IV bataljona II brigade VI licke divizije u prolazu kroz oslobodeni Zemun na putu za Sremski front, 14. novembra 1944.

Previjanje boraca VI licke divizije na Sremskom frontu, 1945.

Prva ceta III bataljona III brigade VI licke divizije na Sremskom frontu 1945.

Cetvrti bataljor VI licke divizije u prolazu kroz oslobodeni Zemun, na putu za Sremski front, 14 novembra 1944.

Cetvrti bataljon VI licke divizije u prolazu kroz oslobodeni Zemun, na putu za Sremski front, 14 novembra 1944.
Rovovi na Sremskom frontu ispisani parolama od zrna kukuruze, sektor Mala Vašica, 23. marta 1945.

fotografija: Motiv iz Atine - pronadera kod nemackog vojnika na putu Vinkovci-Vrpolje, 15 januara 1945.

Fudbalska utakmica boraca I armije na Sremskom frontu za vreme odmora, 1945.

Borac artiljerijske brigade VI licke divizije na Sremskom frontu, 1945.

Borci 22 kosmajske brigade VI licke divizije za vreme polaganja zakletve, 1 februara 1945.

Artiljerijska brigada VI licke divizije za vreme obuke na topu, Sremski front, 16. decembra 1944.

Borac VI licke divizije sa minobacacem, Sremski front 1945.

Nacelnik saniteta VI licke divizije Danica Rosic /prva s desna/ sa apotekarom divizije Ksenijom Rosic, komandantom pozadine i pomocnikom komandanta pozadine na Sremskom frontu u selu Soljani, marta 1945.

Danica Rosic - nacelnik saniteta VI licke divizije sa komandatom i komesarom konjickog diviziona na mostu u selu Morovic, za vreme Sremskog fronta 1945.

Izvidacka ceta VI licke divizije na Sremskom frontu, pocetkom 1945.

Borci VI licke divizije za vreme utvrdivanja položaja na reci Bosutu, Sremski front januara 1945.

Borac VI licke divizije na straži, Kupres, decembra 1943.

Borci VI licke divizije za vreme fiudbalske utakmice, u casovima odmora na Sremskom frontu, 1945•

Proslava u VI lickoj diviziji posle prijema prelazne bataljonske zastavice, na Sremskom frontu 1945. kod sela Mala Vašica.

Izginuli borci posle borbe na Sremskom frontu, aprila 1945.

Divizijska štabska komora VI licke divizije za vreme prelaza preko porušenog mosta kod sela Cerna, prilikom proboja Sremskog Fronta, 1945.

Sremski front 1945. - Poginuli nemacki vojnik.

Sremski front, pocetak aprila 1945.

Vezisti artiljerijske brigade VI licke divizije na sremskom frontu, kod sela Ilinci, 1945.

Teška artiljerija IV bataljona VI licke divizije prolazi kroz Zemun, na putu za sremski front, 14. novembra 1944.

Borci i narod u kozarackom kolu na Sremskom frontu 1944-1945.

Takmicarska zastava II kongresa AOJ najboljoj brigadik Sremskog fronta 1945.

Protivkolska puška na položaju, kod Novog sela, Sremski front, 14 januara 1945.

Sremski front 9 februara 1945. Dovoz municije na položaj kod Erdevika.

Dejstvo artiljerije na Sremskom frontu, 14 januara 1945. kod Novog Sela u Sremu.

Sremski front 18 januara 1945. - borci se protivkolskim puškama na položaju kod Šida.

Borci I cete III bataljona III brigade VI licke divizije na položaju, Sremski front 5. marta 1945. neposredno pred napad na selo Batrovce. /legenda za obe fotografije/.

Odlazak boraca III brigade VI licke divizije ca Sremski front, 8 januara 1945.

Uništeni dalekovod kod Blejske – Dobrave, od boraca Jeseni[ke cete, 5 avgusta 1941.

Diverzija na glavnoj pošti u Zagrebu 14.9.1941 g.

Jedinice druge armije ulaze u Zagreb 8 maja 1945. godine.

Improvizovana partizanska radionica za popravku obuce, Kamesnko, Lika, 1942.

Kolona boraca I licke brigade, 1942.

Patrola boraca I licke brigade, 1942.

Unutrašngst centralne partizanske radionice u Kamenskom, Hrvatska 1942.

Markovic Josip - Leko, rukovodilac svih centralnih radionica pri Glavnom štabu Hrvatske, i jedna partizanka u Kamenskom, Lika 1942.

Dragan Rakic - komandant II brigade VI licke divizije, 1943.

Zaplenjeno oružje od cetnika kod sela Tabanovica, Užicka Požega, od boraca I brigade VI licke divizije 5 septembra 1944.

Sahrana Bursac Dušana - operativnog oficira XIX divizije koji je poginuo kod Rijeke, 1945.

Dušana Bursac - operativni oficir XIX divizije, poginuo kod Rijeke, 1944,

Komandni kadar VI licke proleterske divizije "Nikola Tesla" posle oslobodenja Beograda 1944. S desna na levo, sede: 1) Mate Radulovic - rukovodilac polit-odela, 2) Mutavdžic Miloš, 3) Milan Antoncic - komandant I brigade. Stoje, sleva na desno: 1) Dane Ðujic - pomocnik komesara divizije, 2) Jovo Bursac - nacalnik štaba I brigade, 3) Nikica Pejinovic - komesar VI prol. licke divizije, 4) Bogdan Vujinovic - komesara I brigade VI licke divizije, 5) Petar Bašeta - oficir pri štabu.

Dušan Bursac - operativni oficir XIX divizije /poginuo kod Rijeke, 1945./ Sa grupom posle oslobodenje Benkovaca 1944.

Borci odeljenja za vezu I brigade VI licke proleterske divizije u Beogradu 26. oktobra 1944.

Mišo Vujinovic - komesar I bataljona "Marko Oreškovic" kod Travnika, novembra 1943.

Ðuro Zaric, komandir cete u VI lickoj diviziji, poginuo 1945. kod Županje. Bombaš u IV neprijateljskoj ofanzivi.

Mišo Broz, sin maršala Tita, sa zastavom prvoj paradi u Beogradu, 1 maja 1945.