Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

91. armijski korpus (LXXXXI. Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 1630
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

91. armijski korpus (LXXXXI. Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   91. armijski korpus (LXXXXI. Armeekorps), T314 roll 1630  
descriptionframe no.the document
page no: (1-696): znaci.org
LXXXXI AK 64693/1 - Qu. Kriegstagebuch - War Diary covering supply operations and activities during the withdrawal from Greece., October 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
- Izvod iz ratnog dnevnika uprave za snabdijevanje 91. armijskog korpusa za 1. decembar 1944.
- - /Kao mjera odmazde za napade na trupe koje su napadnute pri maršu ili odmoru na *Zelenoj ruti*, iz sela sjeverozapadno od Sjenice biće oduzeta sva stoka i namirnice, koje će biti upotrebljene za prehranu trupa./ (frame no. 43)

- Izvod iz ratnog dnevnika uprave za snabdijevanje 91. armijskog korpusa za 11. decembar 1944.
- - U manastiru Mileševo smještena 32 Nijemca koja su otpuštena iz četničkog zarobljeništva. (frame no. 51)
1
LXXXXI AK 64693/2 - Qu, Anlage zum KTB u. Tätigkeitsberichte d. Abt III, IVb, IVc, V, W.u.G. - Qu reports on supply operations, Special Orders for Supply. Reports from the Judge Advocate Branch, the Medical and Veterinary officers, the Ordnance section and the Motor Transport officer., October 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
71
LXXXXI AK 65959/1 - Ia. Kriegstagebuch - War Diary containing daily reports on corps operations during withdrawal from Greece. Corps headquarters were at Salonika until evacuation. Includes Army Directory., October 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
- Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 13. novembar 1944.
- /Na *Turskoj cesti* (Mitrovica-Novi Pazar, pomoćna cesta za /Zelenu rutu/), koja dosada od nije bila ugrožavana od bandi, prvi put su napadnute dvije kolone. Sumnja se da su napadi izvršeni od strane prijateljski nastrojenih, iako nepouzdanih četnika./ (frame no. 280)

- Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 19. decembar 1944.
- - /Prema izvještaju 22. pješadijske divizije, 300 četnika je došlo u Sjerogoste sa prethodnicom 21. brdskog korpusa. Prema navodima četničkog komandanta, sa 21. brdskim korpusom se nalazi još 3-4.000 četnika. 21. brdski korpus je naredio 22. pješadijskoj diviziji da usmjeri glavninu četnika preko Šahovića u okolinu Pljevalja, a dio na istočnu obalu Lima prema Pranjanima./ (frame no. 311)

- Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 23. decembar 1944.
- - /5-7.000 četnika, koji sa 21. brdskim korpusom dolazi sa juga, ne pristaju na naređenje korpusa da se marširaju pravcem prema Šahovići-Pljevlja, već žele da nastave /Svjetlozelenom/, odn. /Plavom/ rutom. Obje divizije su dobile uputstvo da po svaku cijenu spriječe ometanje vlastitih pokreta od strane četnika/ (za uputstvo 22. i 297. pješadijskoj diviziji v. ista rolna, snimak 000805). (frame no. 317)
258
LXXXXI AK 65959/2 - la, Anlagen zum KTB. - Corps orders end reports on withdrawal from Greece and the evacuation of Salonika. Ic reports dealing with partisan activities., October 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
333
LXXXXI AK 65959/3 - la, Anlagen zum KTB. - Reports and orders concerning withdrawal from Greece, march movements and partisan activities., October 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
- 4: Naredba komandanta 91. armijskog korpusa svim potčinjenim komandantima o suzbijanju pljačke od strane vlastitih trupa (15. decembar 1944.).
- (frame no. 513)

- 3: Korpusno naređenje br. 13 (6. decembar 1944.):
- - O odbrani od gerilskih napada
- O marševskoj disciplini
- O stanju komunikacija
- O ispravnom izvještavanju o brojnom stanju
-NAW, T-314 (frame no. 560)

- 6: Uputstva za vođenje borbe izdata 24. novembra 1944 od strane Armijske grupe /E/
- Daljnja iskrcavanja /Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije/ na dalmatinskoj obali, u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
- Koncentracija četnika, /čije je držanje kao i prije nepouzdano/, u prostoru oko Pljevalja. (frame no. 582)

- 9: Kopija uputstva o /aktivnom vođenju borbe protiv bandi/ od 5. decembra 1943.
- (frame no. 597)

- 9: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa o situaciji kod neprijatelja (29. novembar 1944.).
- - Upozorenje jedinicama na to da se partizani ponekad kamufliraju u njemačke uniforme i dozivaju straže na njemačkom jeziku.
- Često mjenjanje držanja pojedinih četničkih grupa; Zarobljene četnike partizani odmah regrutuju u vlastite redove; /Preporučuju se oprez i suzdržanost, ali i političko razumijevanje./ (frame no. 608)
504
LXXXXI AK 65959/4 - la, Ic, Anlagen zum KTB. - Order of battle of corps units. Reports of corps operations and the use of Cetnik units aiding in withdrawal. Bulletin outlining treatment to be accorded to civilian population based on its anti-communist attitude. Report from the Judge Advocate and Intelligence reports on partisan activities., October 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
- Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 16. do 31. decembra 1944 (5. januar 1945.).
- - Evakuacija komandanta sandžačke muslimanske milicije Pačariza i njegove porodice u Sarajevo.
- Pregovori sa četnicima oko njihovog prolaza kroz njemačke linije kod Sjenice.
- Verbalna propaganda u četničkim krugovima
- Pregovori s Đurišićem o prijelazu četnika preko mosta na Limu u Prijepolju i njihovom daljnjem maršu prema Priboju, Rudom i dalje. (frame no. 765)

- Dopis načelnika štaba 91. armijskog korpusa o /Uputstvu za njemačke vojnike u Hrvatskoj/ (20. decembar 1944.). - Postoji mogućnost neprijateljskog držanja prema Nijemcima od strane pojedinaca iz ustaških redova.
- (frame no. 769)

- Uputstvo načelnika štaba 91. armijskog korpusa o /srpskim četnicima/.
- - /Upotreba četnika u različitim područjima je je dala dobre rezultate. Pogotovo je njihovo poznavanje terena i izviđačka aktivnost protiv Titovih bandi od koristi Wehrmachtu. Naslanjanje četnika na Wehrmacht je ipak samo posljedica njihove slabosti u odnosu na Titove snage. Oružana intervencija Anglo-amerikanaca bi sigurno izazvala njihov trenutačni prelazak u neprijateljski tabor. Njihovi pokušaji da ostvare vezu sa Anglo- amerikancima traju i dalje. Stoga se preporučuje veliki oprez po pitanju četnika. Za vlastiti odnos prema četnicima važno je sljedeće:
o Upotrebu četnika treba organozovati tako da u slučaju njihovog prelaska neprijatelju šteta bude najmanja moguća.
o Neprijateljstvo između četnika i boljševičkih bandi mora biti upotrebljeno u našu korist.
o Saradnja sa četničkim grupama ima se odvijati na pojedinačnoj osnovi, uz ograničene isporuke municije, snabdijevanja i pružanje sanitetske pomoći ukoliko prilike dozvoljavaju.
o [...] Na hrvatskom tlu ne paradirati pred ustašama neophodnu taktičku saradnju s četnicima.
o Zbog mržnje između muslimana i četnika, pregovore s jednom stranom kriti od druge; u slučaju da se o pregovorima sazna, obje strane će prekinuti kontakte i zauzeti neprijateljsko držanje.
Od mudrog i spretnog pregovaranja sa četnicima zavisi hoće li oni pristati da učestvuju u borbama protiv Titovih bandi za naš račun, čime bi se uštedila njemačka krv./ (frame no. 770)

- Uputstva 91. armijskog korpusa borbenim grupama /Scholz/, /Hauser/ i /Krieghoff/ za 10. novembar 1944.
- - /U prostoru predviđenom za današnje izviđanje od strane grupe *Hauser* nalaze se anti- komunistički četnici. Obavijestiti trupe da bi se izbjegli sudari./ (frame no. 878)

- Izvještaj obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa o situaciji kod neprijatelja (24. novembar 1944.).
- - /Antikomunistički četnici Draže Mihailovića: [...] Držanje četnika izrazito antikomunističko. Ono, međutim, jako zavisi i od engleskog uticaja i podrške. Iako četnici dosad uopšte nisu ometali njemačke pokrete, raspoloženje pojedinih grupa je nepoznato. Prema tome, nalaže se oprez i uzdržanost, pogotovo kod manjih jedinica i zaštitnica./ (frame no. 884)

- 90: /Uputstvo za srpsko-albansku teritoriju/, izdato od strane obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa (25. oktobar 1944.).
- - Poređenje srpskih i grčkih gerilaca i njhovog načina borbe.
- D.M. kao /srpski Zervas/: /Saradnja [sa četnicima] u borbi protiv komunista uglavnom zadovoljavajuća/.
- O lokalnim običajima i potrebi disciplinovanog nastupa trupa. (frame no. 889)

- Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 1. do 15. novembra 1944 (11. decembar 1944.).
- - Zadaci Obavještajnog trupa 311 (FAT 311) u Mitrovici: održavanje veze sa albanskim i srpskim anti-komunistima; kupovina namirnica u albanskm krajevima i prosljeđivanje četnicima.
- Razgovor s četnicima u cilju izglađivanja razmirica sa albanskim milicijama (Mileševo). (frame no. 891)

- Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 1. do 15. decembra 1944 (21. decembar 1944.).
- - Uspostavljanje veze sa lokalnim četnicima.
- Ispitivanje jednog četničkog kapetana u vezi njemačkih vojnika otpuštenih iz četničkog zarobljeništva (v. pod 3.). (frame no. 892)

- 5: Ispitivanje četničkog natporučnika Gavre Šljukića iz sela Mostište kod Jabuke.
- (frame no. 904)
758