Mate Šalov: ČETVRTA DALMATINSKA (SPLITSKA) BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVODNI DIO
PREDGOVOR7
UVODNA NAPOMENA AUTORA11
Glava I
OSNIVANJE BRIGADE13
Vojno-politička situacija ljeti 194313
Kapitulacija Italije i formiranje Brigade19
Njemačko-ustaški prodor u Klis i borbe Brigade u obrani Splita33
Borbe u povlačenju ka Dinari50
Borbe 2. i 3. splitskog bataljona u sastavu Imotskog sektora55
Spajanje oba dijela i konačno formiranje Brigade62
Glava II
BORBE NA LINIJI IZMEĐU TRILJA I POSUŠJA U LISTOPADU I STUDENOM 1943. GODINE69
Glava III
BRIGADA U ZIMSKIM OPERACIJAMA 1943—1944. GODINE81
Borbe za Livno81
Završne borbe u toku neprijateljske zimske ofenzive92
Glava IV
DEJSTVA BRIGADE U PERIODU IZMEĐU ZIMSKE NEPRIJATELJSKE OFENZIVE I DRVARSKE OPERACIJE105
Napad na četničke snage u Golubiću112
Manje borbe u Livanjskom polju u travnju i svibnju 1944. godine118
Glava V
DRVARSKA OPERACIJA127
Glava VI
DEJSTVA OKO KNINA U SRPNJU I KOLOVOZU 1944. GODINE153
Napad na četničke snage oko Cigelja156
Napadi na četničke i ustaške snage u Cetinskoj dolini158
Borbe na komunikaciji Knin—Strmica i Knin—Kijevo ..171
Glava VII
OPERACIJE U LICI — RUJAN 1944. GODINE179
Napad na Gračac179
Borbe na komunikaciji Otrić—Srb191
Glava VIII
OSLOBOĐENJE LIVNA, IMOTSKOG, DUVNA I POSUŠJA205
Pripreme ofenzivnih operacija za konačno oslobođenje Dalmacije203
Oslobođenje Livna206
Borbe oko Duvna213
Oslobođenje Imotskog216
Oslobođenje Duvna220
Borbe oko Posušja223
Glava IX
BRIGADA U KNINSKOJ OPERACIJI231
Glava X
MOSTARSKA OPERACIJA251
Situacija nakon završetka Kninske operacije251
Na položajima od 23. prosinca 1944. do 27. siječnja 1945253
Neprijateljski udar na Brigadu272
Oslobođenje Mostara294
G1ava XI
NA ODMORU I MOBILIZACIJSKOM ZADATKU311
Na odmoru u Imotskom311
Na mobilizacijskom zadatku315
Glava XII
UČEŠĆE U OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ISTRE, SLOVENSKOG PRIMORJA I TRSTA321
Desant na Istru324
Borbe za oslobođenje Labinštine333
Borbe u pokretu prema Trstu340
Borbe za oslobođenje Trsta349
Rezime
SUMMARY361
RIASSUNTO367
Prilozi
POPIS BORACA 4. SPLITSKE UDARNE BRIGADE373
Napomene uz popis boraca375
Poginuli, umrli od ranjavanja i od bolesti u toku rata377
Popis preživjelih boraca397
POPIS KRATICA455
IZVORI I LITERATURA457
Izvori457
Neobjavljena građa457
Objavljena građa458
Literatura.450
REGISTAR461
Osobna imena461
Geografski nazivi467
Vojne jedinice, komande i ostali pojmovi479
BILJEŠKA O PISCU484
BIBLIOTEKA