Todor Radošević: TRINAESTA PROLETERSKA BRIGADA "RADE KONČAR"
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
Prvi dio
JEDNOGODIŠNJE BORBE BRIGADE U ŽUMBERKU, SLOVENIJI, POKUPLJU I NA PRILAZIMA ZAGREBU (novembar 1942 - novembar 1943)9
FORMIRANJE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE11
Vojno-politička situacija u vrijeme formiranja brigade11
Oružane borbe u Žumberku i Pokuplju i formiranje Žumberačko-pokupskog partizanskog odreda12
Prvi proleterski narodnooslobodilački udarni bataljon Hrvatske jezgro buduće brigade16
Formiranje 13narodnooslobodilačke udarne brigade »Josip Kraš«19
Odlazak na Žumberak i napad na Svetu Janu26
Napad na Novo Selo i Stojdragu27
Oslobođenje Suhora29
Kratak predah poslije protjerivanja ustaša iz Kordića, Plavaca i Visoča33
PROLETERSKO ZVANJE, NAPADI NA KRAŠIĆ I BORBE ZA VRIJEME ČETVRTE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE38
Trinaesta udarna postaje proleterska brigada »Rade Končar«38
Prvi napad na Krašić40
Između dva napada na Krašić42
Drugi napad na Krašić47
Akcije poslije zauzimanja Krašića53
Napadi na posade, rušenje komunikacija i reakcija Nijemaca58
Dolazak slovenačkih udarnih brigada na Žumberak i razbijanje talijanskog napada62
Napad na Draganiće i rušenje željezničke pruge64
OD ŽUMBERKA PREKO SLOVENIJE DO BOSILJEVA68
Napad na Belu gardu u Pleterju i Donjoj Brezovici68
Napad na ustaše u Stojdragi72
Napad na Metliku74
Treće brigadno partijsko savjetovanje i sedamnaestodnevni odmor uz rad76
Neuspjeli napad Poglavnikovog tjelesnog zdruga80
Događaji za vrijeme zadržavanja u rejonu Bosiljeva, Vukove Gorice i Prilišća82
BORBE U SLOVENIJI I LIKVIDACIJA JEDRILIČARSKE ŠKOLE U SVETOJ NEDELJI86
Rušenje željezničke pruge Metlika - Črnomelj, borbe s Talijanima i prebacivanje preko Krke u okolinu Škocjana86
Napad na njemačku posadu u Bučki89
Rušenje željezničke pruge Mirna - Trebnje i napad na Šentrupert92
Diverzije na željezničkoj pruzi kod Trebnja i povratak na Žumberak95
Stanje i rad u brigadi poslije povratka iz Slovenije98
Likvidacija jedriličarske škole u Svetoj Nedelji101
BORBE U POKUPLJU, NA PRILAZIMA ZAGREBU I NA ŽUMBERKU U TOKU JUNA, JULA I AUGUSTA 1943GODINE104
Prve borbe brigade u Pokuplju i na južnim prilazima Zagrebu104
Junska talijansko-ustaška ofanziva na Žumberak108
Napad na ustaše u Plešivici115
Napadi na neprijateljeve posade u Lekeniku i Žažini i druge akcije116
Neuspjela ofanziva okupatorskih i kvislinških snaga na Žumberak i Pokuplje krajem jula i početkom augusta 1943. godine120
Kratak predah poslije neprijateljskih ofanziva, akcija na Remetinec i formiranje Turopoljsko-posavskog odreda127
Napad na ustaše u Donjoj Kupčini i Kravarskom132
DOGAĐAJI I BORBE U ŽUMBERKU ZA VRIJEME I POSLIJE KAPITULACIJE FAŠISTIČKE ITALIJE (septembar - oktobar 1943)136
Zauzimanje Gornje Vasi i Novog Sela136
Događaji u vezi s kapitulacijom Italije i napad na Ozalj140
Neuspio pokušaj Nijemaca, ustaša i domobrana da iznenadnim napadom krajem septembra 1943. razbiju brigadu144
Zauzimanje Stojdrage i Plešivice145
Aktivnost u brigadi van borbe, organizacione, formacijske i kadrovske promjene148
Posljednje borbe brigade u Žumberku i odlazak na Kordun na putu za Bosnu152
Drugi dio
U SASTAVU 1. PROLETERSKE DIVIZIJE I BORBAMA U BOSNI, SRBIJI, SREMU, SLAVONIJI I ZA OSLOBOĐENJE ZAGREBA (novembar 1943 - maj 1945)161
ODLAZAK BRIGADE U SASTAV 1PROLETERSKE DIVIZIJE163
Vojno-politička situacija u jesen 1943i odluka o upućivanju brigade u sastav 1. proleterske divizije163
Marš od Kupe do Livna165
Prvi put u borbenom poretku 1. proleterske divizije173
Organizacione promjene175
Kod Vrhovnog komandanta178
U SREDNJOJ BOSNI180
Prvi sukobi s neprijateljem kod Travnika180
U šestoj neprijateljskoj ofanzivi185
Na širem prostoru Petrovog Polja193
Borbe i politička aktivnost na sektoru Teslića202
Borbe na sektoru Travnik - Jajce i prebacivanje preko Vrbasa na područje Mrkonjić-Grada208
U ZAPADNOJ BOSNI220
Borbe na području Mrkonjić-Grada220
U drvarskoj operaciji228
OD VUKOVSKOG DO SRBIJE238
Borbe u rejonu Ravno - Šuica - Duvno i pokret na prostor istočno od ceste Gornji Vakuf - Prozor238
Borbe u rejonu istočno od ceste Prozor - Gornji Vakuf i manevar preko Vranice na Radovan-planinu i natrag na Vranicu241
Od Vranice do Foče244
Borbe za Krčino brdo248
Izbijanje na Lim i borbe južno od Prijepolja250
Borbe u durmitorskoj operaciji i manevar od Prijepolja preko Ćehotine i Lima na Zlatibor257
U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE SRBIJE262
Napad na bugarske okupatore u Palisadu262
Razbijanje četnika na Jelovoj gori i oslobođenje Ljiga265
Borbe kod Slovca i oslobođenje Lajkovca i Lazarevca267
Oslobođenje Vreoca i Velikih Crljena270
U beogradskoj operaciji272
BORBE NA SREMSKOM FRONTU POSLJEDNJE RATNE ZIME 1944/1945. GODINE280
Boravak u Zemunu i pripreme za odlazak na sremski front280
Prve borbe brigade na frontu u Sremu285
Neuspjeli napadi na Grabovo290
Kratak predah u Sidu i Ilači i rad na utvrđivanju položaja293
Borbe u širem rejonu Tovarnika i Šida do stabilizacije sremskog fronta296
Aktivnosti u brigadi za vrijeme boravka u Berkasovu, Sotu i Erdeviku302
U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE310
U proboju sremskog fronta310
Od Vukovara do Pleternice i Nove Kapele317
U nastupanju od Nove Gradiške i borbama za Vrbovec325
Prodor u Zagreb i posljednje borbe u toku rata331
Opšti zaključak335
Treci dio
SPISAK BORACA337
Spisak palih i preživjelih boraca Trinaeste proleterske brigade »Rade Končar« (7. XI 1942 - 15. V 1945)339
LITERATURA, REGISTRI , NAPOMENE, SADRŽAJ447
IZVORI I LITERATURA447
REGISTAR LIČNIH IMENA451
REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA459
NAPOMENE476
BIBLIOTEKA