Savo Trikić: TREĆA KRAJIŠKA PROLETERSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
RIJEČ AUTORA 5
Prvi dio
RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U BOSANSKOJ KRAJINI DO FORMIRANJA BRIGADE 7
Drugi dio
FORMIRANJE 3. KRAJIŠKE BRIGADE 32
Treći dio
POD KOMANDOM OPERATIVNOG ŠTABA ZA BOSANSKU KRAJINU 38
Na prvom borbenom zadatku - borba u Pounju i oslobođenje Cazina 38
Pokret preko Lušci Palanke i Bravska i borbe na Manjaći 43
U dolini Sane 46
U bihaćkoj operaciji 49
Četvrti dio
U SASTAVU PRVE PROLETERSKE DIVIZIJE 60
Pokret prema srednjoj Bosni i borbe oko Sitnice 60
Napad na neprijateljev garnizon u Jajcu 64
Borbe u srednjoj Bosni 67
Oslobođenje Teslića71
Peti dio
U ČETVRTOJ NEPRIJATELJEVOJ OFANZIVI 81
Pokret prema izvornom dijelu Vrbasa i borbe oko Gornjeg Vakufa 81
Neposredna bitka za ranjenike 90
Šesti dio
PRELAZ PREKO DRINE I BORBE U SANDŽAKU 107
Pokret prema Kalinoviku i prelaz preko Drine 107
Borbe u Sandžaku 113
Sedmi dio
BORBE ZA VRIJEME PETE NEPRIJATELJEVE OFANZIVE117
Vojno-politička situacija pre početka ofanzive 117
Plan neprijatelja za ofanzivu i obostrani raspored snaga 118
Početak ofanzive - borbe 8. proleterske divizije kod Bijelog Polja 123
Borbe za Trovrh, Zečje Brdo, Pliješ, Zlatni Bor i pokušaj proboja prema Foči128
Borbe za Vučevo i proboj preko Sutjeske 134
Borbe na Zelengori i proboj prvog obruča 142
Borbe za Vis i Šiljevac i proboj obruča na Miljevini147
Prelaz preko komunikacije Višegrad - Sarajevo 152
Opšti osvrt na operaciju »Švarc« 154
Osmi dio
PROTIVOFANZIVA GLAVNE OPERATIVNE GRUPE U ISTOČNU BOSNU 159
Obostrani raspored snaga i zadaci jedinica 159
Pokret brigade preko Devetaka i oslobođenje Srebrenice i Bratunca 160
Napad na uporište u Sokolcu 163
Napad na neprijateljeva uporišta u dolini Prače 168
Preko Jahorine i Bjelašnice za Bosansku krajinu 170
Prelaz preko komunikacije Sarajevo - Mostar 171
Partijska konferencija 3. brigade 172
Deveti dio
BORBE U REJONU TRAVNIKA, BUGOJNA, SINJA, KUPRESA I PROZORA175
Napad na neprijateljev garnizon u Bugojnu177
Partijska konferencija 1. proleterske divizije184
Pokret i borbe u Dalmaciji186
Neuspjeo napad na garnizon u Sinju191
Deseti dio
POVRATAK U CENTRALNU BOSNU I BORBE OKO TRAVNIKA I ZENICE194
Napad na neprijateljev garnizon u Livnu194
Napad na neprijateljev garnizon u Zenici196
Borbe u dolini Lašve i napad na Travnik201
Ponovni napad na Travnik206
Jedanaesti dio
BORBE NA PODRUČJU BOSANSKE KRAJINE 210
Vojno-politička situacija krajem 1943210
Borbe u rejonu Borove-glavg^i ponovni napad na Livno ,215
U prvoj banjalučkoj operaciji221
Borbe na području Ključa, Drvara, Glamoča i Mrkonjić-Grada 230
Dvanaesti dio
TREĆA KRAJIŠKA PROLETERSKA BRIGADA U DRVARSKOJ OPERACIJI 238
Vojno-politička situacija pred početak operacije 238
Borbe na pravcu Livno - Glamoč 240
Vazdušni desant na Drvar 244
Borbe na pravcima koji izvode prema Prekaji, Potocima i Uvali 247
U neposrednom obezbjeđenju Vrhovnog štaba 253
Pokret Vrhovnog štaba preko Mliništa i Čardaka prema Kupresu 255
Trinaesti dio
OD BOSANSKE KRAJINE DO SANDŽAKA 263
Kratak predah u rejonu Donje Vukovsko 263
Obračun 1. proleterske divizije NOVJ i 7. SS divizije »Princ Eugen« 266
Borbe na planini Zec i Vranići267
Borbe 3. krajiške brigade u rejonu Crni vrh (tt 1379) i k. 1392 269
Prelaz preko komunikacije Konjic - Sarajevo 273
U strategijskoj rezervi Vrhovnog štaba 279
Četrnaesti dio
BORBE U ZAPADNOJ SRBIJI 285
Vojno-politička situacija i obostrani raspored snaga 285
Poslednje borbe u Sandžaku 290
Prelazak preko Lima i razbijanje četnika na Zlatiboru 293
Napad na utvrđeni rejon na Palisadu298
Borbe na Jelovoj gori i izbijanje na Suvobor 305
Oslobođenje Valjeva 313
Oslobođenje Uba 321
Petnaesti dio
BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA 325
Vojno-politička situacija pred početak operacije 325
Oslobođenje Mladenovca i susret sa jedinicama Crvene armije 329
Brigada u borbama za oslobođenje Beograda 336
Napad je počeo u 22 časa 14. oktobra 1944339
Pokušaj Štetnerove grupe da se probije u Beograd 346
U oslobođenom Beogradu 349
O ženama borcima Treće krajiške brigade 352
Rad Saveza komunističke omladine Jugoslavije u Brigadi 354
Uloga kurira i organizacija veza 357
Organizacija i rad intendantske službe 359
Šesnaesti dio
U BORBAMA NA SREMSKOM FRONTU 363
Ofanzivna dejstva na pravcu s. Komletinci i s. Nijemci 377
Kritična situacija na sektoru 21. divizije 379
Njemačka protivofanziva 18. - 19. januara 1945381
Period zatišja i priprema za proboj Sremskog fronta388
Sedamnaesti dio
U BORBAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE 394
Proboj Sremskog fronta 394
Borbe u Požeškoj kotlini 400
Napad na ustaško uporište u Pleternici 403
Borbe na rijeci Ilovi 407
Posljednje borbe 3. krajiške proleterske brigade 412
Iz lične karte 3. krajiške brigade 418
Izvori i literatura 423
Spisak palih boraca Treće proleterske krajiške brigade sa osnovnim matičnim pod­acima poginulih od 22. 8. 1942. do 15. 5. 1945427
BIBLIOTEKA