Dušan Baić: KOTAR VRGINMOST U NO BORBI 1941 - 1945
BIBLIOTEKA
sadržaj
* * *
- cijela knjiga -
* * *
SELA KOTARA VRGINMOSTA - POIMENIČNI POPIS ŽRTAVA259
* * *
UVOD
Položaj, geografske karakteristike i putna mreža11
IZ RANIJE PROŠLOSTI NARODA 12
Na udaru rimskih, mađarskih, mongolskih i turskih osvajačkih pohoda 12
Srednjevjekovni utvrđeni gradovi i tvrđave 13
Postojbina "graničarskih i carskih vojnika"14
U sastavu Prvog banskog puka 16
Krvavi ishod sjeničarske bune 17
Vrginmost - sjedište Kotara od 1881. godine19
EKONOMSKE I DRUŠTVENO-POLITIČKE PRILIKE IZMEĐU PRVOG I DRUGOG SVJETSKOG RATA19
Razvoj privrede i ekonomsko stanje .. 19
Stanovništvo21
Politička kretanja 26
Osnivanje partijske organizacije30
APRILSKI RAT, OKUPACIJA I POČETAK USTAŠKE STRAHOVLADE 33
Martovski događaji33
Slom stare Jugoslavije34
Dolazak ustaša i Italijana35
Okrutne mjere vlasti NDH 36
GLAVA I - USTANIČKA 1941. GODINA
RAD PARTIJSKE ORGĂ€NIZACIJE NA PRIPREMAMA USTANKA 39
Osnivanje Kotarskog komiteta39
Uoči ustanka: 12 ćelija sa 99 članova KPH 40
Do sredine jula: 9 borbenih grupa sa 200 boraca 42
Kotarsko partijsko savjetovanje43
Okružno partijsko savjetovanje 44
Neizvršeni prvi borbeni zadatak45
Prvi oružani okršaj - 23. jula46
POČETAK MASOVNOG NARODNOG USTANKA47
Uspostavljanje fronta ustanika47
Prve akcije ustanika na sektoru južno od pruge Glina - Karlovac48
Prve akcije ustanika na sektoru sjeverno od pruge Glina - Karlovac51
UMJESTO POKRSTA POKOLJ OKO 1030 LJUDI 55
Krvavi Sveti Ilija 55
Ustaše uplašene od mase naroda traže pomoć56
Umjesto župnika - ustaše u kamionima 57
Svjedočenja o zločinu u glinskoj crkvi57
Zašto je'toliko ljudi povjeravalo ustašama 59
NEKE SPECIFIČNOSTI USTANKA 60
DRUGA FAZA USTANKA - DEJSTVA PARTIZANSKIH ODREDA62
Pripreme partijskih organizacija za formiranje odreda 62
Podjela teritorije na rejone 62
Formiranje partizanskih odreda 63
Maštovita primjena partizanske taktike ratovanja 67
Borbena aktivnost rezervnih partizanskih odreda 69
SVEČANO POLAGANJE PARTIZANSKE ZAKLETVE69
SAMOSTALNE I ZAJEDNIČKE AKCIJE PARTIZANSKIH ODREDA71
Sprečavanje "izleta" ustaša u selo 71
Ishod zasjede iznad Kamenskog mosta 72
Akcija za akcijom, danonoćno72
Gore sela ispod Petrove gore74
Akcije jedinica četvrtog rejona76
- Zasjeda u Dugom Selu76
- Likvidacija narednika Mesića76
- Uznemiravanje neprijatelja u Vrginmostu77
- Diverzija na pruzi Topusko - Vrginmost77
- Napad na žandarmerijsku stanicu u Boviću77
- Zasjeda pratiocima pošte iz Velike Kladuše 77
- Onemogućavanje dolaska ustaša u Pernu78
ORGANIZACIONO UČVRŠĆENJE NOP I PRERASTANJE PARTIZANSKIH ODREDA U ČETE I BATALJONE 78
Konferencija delegata NOP-a Korudna I Banije 78
Podmukla okupatorska politika "izmirenja" 79
Formiranje prvih vodova, četa i bataljona 80
Borbena dejstva u toku jeseni 82
- Zasjeda kod Štipana82
- Zarobljen prvi puškomitraljez82
- Napad na domobrane u Crevarskoj Strani 83
- Zasjeda na domak Topuskog83
- Napad na ustašku patrolu 83
- Fingirani napad na Italijane 83
- Kazna za "pokrst"83
- Neuspjela zasjeda kraj Slavskog Polja 83
- Zasjeda na cesti Topusko - Velika Kladuša84
- Prihvat oružja za partizane 84
- Napad za željezničku stanicu Blatuša84
- Razoružanje domobrana na odsustvu84
- Drugi puškomitraljez u rukama partizana84
- Zarobljavanje italijanskih vojnika85
- Zasjeda u rejonu Polica 85
TAKMIČENJE U ČAST VELIKOG OKTOBRA 85
DECEMBARSKI JURIŠI ČETVRTOG BATALJONA 86
Napad na kotarsko mjesto Pisarovinu86
Napad na domobrane u Skakavcu 87
Atentat na Pašagića kod Vrnograća 87
Zapovjest za široku ofanzivu Kordunaša88
Napad na domobrane na željezničkoj stanici Vojnić88
Likvidacija posade na željezničkoj stanici Utinje 89
Poziv ličkim odredima na borbeno takmičenje 89
JAČANJE PARTIJSKIH ORGANIZACIJA, OSNIVANJE PRVIH ORGANA NARODNE VLASTI I AKTIVA AFŽ I OMLADINE 90
Krajem 1941. godine - preko 100 članova Partije 90
Osnivanje odbora NOF-a - prvih organa narodne vlasti92
Usvajanje i istorijski značaj "Ostrožinskog pravilnika" 94
Osnivanje i organizacija AFŽ 98
Široka aktivnost Saveza mlade generacije (SMG)100
USTAŠKA OFANZIVA NA SEKTOR 4. BATALJONA101
Cilj: "ućutkati puškaranje" pred vratima Karlovca i Zagreba 101
Prkos i Dugo Selo u crno zavijeni 102
Bataljon stiže u pomoć narodu104
Stabilizacija fronta na lijevoj obali Trepće 105
Poglavnik Pavelić stiže na front kod Bovića 106
Krvavi bilans ustaške ofanzive: ubijeno 1.617 duša, spaljeno 2.000 kuća108
Neprijatelj priznaje neuspjeh i povlači snage 109.
POBJEDONOSNI DOČEK NOVE 1942. GODINE 110
GLAVA II - RAZVOJ I USPON NOB-e U 1942. GODINI
NEPREKIDNA BORBENA DEJSTVA U ZIMSKIM USLOVIMA 113
U duhu direktive Glavnog štaba - stalno u akciji 113
Januarske akcije jedinica 4. bataljona i 4. čete 1. bataljona 114
-Zasjeda između Bovića i Lasinje 114
- Prihvat pomoći od saradnika iz Topuskog 114
- Zasjeda na sektoru Sjeničaka 114
- Razoružanje domobranske posade u Vojniću 114
- Odbijanje ustaškog napada iz Topuskog 115
- Prekopavanje ceste u rejonu Dugog Sela 115
-Zasjeda u rejonu sela Kirina 115
- Odbijanje ispada ustaša iz Skakavca i Kovačevca ka Sjeničaku 115
Napad Italijana i ustaša iz Vrginmosta i Topuskog115
Novo oružje - nove jedinice 117
Napad na neprijateljsku posadu u Lasinji 119
Upad u Vrginmost 120
Neuspjeli napad na uporište u Vrnograču122
Posadu u Banskom Kovačevcu 4. bataljon nije likvidirao 125
PRVA PROLJEĆNA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA NA KORDUNU (od 18. marta do 5. aprila 1942) 148
Uputstvo Glavnog štaba za dejstva u proljećnim uslovima borbe126
Zapovjest 3. i 4. bataljonu 127
Jačina neprijateljskih snaga po uporištima 128
Raspored i dejstva naših jedinica pred početak ofanzive 128
Početak i tok neprijateljske ofanzive do kraja marta129
Krvavi 1. april na Petrovcu 133
Odustajanje od prebacivanja u Baniju 135
Narod i vojska su se održali u Petrovoj gori136
Visoka cijena grešaka, vrijednost iskustava138
VAŽNIJA ZBIVANJA IZMEĐU MARTOVSKE I MAJSKE OFANZIVE NEPRIJATELJA139
Taktičko načelo: S fronta zadržavati iz pozadine napadati 139
Napad Utinjskog zdruga na sektor 4. bataljona 140
Akcije i krijesovi u čast Prvog maja 142
- Rušenje pruge između Topuskog i Vrginmosta 143
- Rušenje pruge između Jastrebarskog i Karlovca 143
- Prekopavanje ceste Vrginmost - Vojnić 143
- Zasjeda na pruzi između Skakavca i Udbine 144
- Rušenje TT-stubova 144
- Ubacivanje letaka u Topusko144
-Zasjeda u Crnom Potoku 144
- Odbijanje ispada ustaša kod Pecke 144
Odlazak prve i druge grupe boraca u sela sjeverno od Kupe 145
Kordunaši u Žumberku sa prvim proleterskim bataljonom Hrvatske146
DRUGA PROLJEĆNA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA NA KORDUNU (od 9.-14. maja 1942)148
Priprema za ofanzivu i nova ustaška taktika 148
Plan i raspored neprijateljskih snaga 148
Raspored i dejstvo kordunaških jedinica pred početak neprijateljskog napada na Petrovu goru150
Ustaško orkuženje Petrove gore - u toku ofanzive151
Proboj naših snaga iz neprijateljskog obruča 154
Dejstvo partizanskih jedinica van obruča 156
Zločini ustaša za vrijeme ofanzive 157
OFANZIVNA DEJSTVA PARTIZANSKIH JEDINICA POSLIJE PROBOJA IZ OKRUŽENJA U PETROVOJ GORI 159
Vojna i politička situacija nakon neprijateljske ofanzive 159
Direktiva: Akcije svih jedinica, na svim pravcima 161
Napad na neprijatelja na željezničkim stanicama Utinja i Udbina162
Napad na ustaše u selu Bjeljevine162
Talas diverzantskih akcija 163
Napad na ustaško obezbjeđenje na Kamenskom mostu163
Napad na ustaše u Topuskom 164
Napad na neprijatelja na željezničkoj stanici Vojnić 170
Napad na neprijatelja u Vrginmostu173
Akcije 3. i 4. bataljona krajem juna i početkom jula174
-Zasjeda između Gline i Bučice174
- Napad na ustašku posadu u Banskom Kovačevcu 174
- Zasjeda u rejonu Kamenskog mosta 175
- Slijedeća zasjeda u rejonu Kamenskog mosta 175
-Zasjeda na Baštinom brdu 175
Napad na neprijatelja u Čemernici'175
Napad na sresko mjesto Pisarovina 176
Napad na neprijatelja u Pokupskom177
Drugi napad na neprijatelja u Vrginmostu 178
Ustaše napuštaju Vrginmost 179
ZAPAŽEN BILANS JEDNOGODIŠNJIH BORBI180
FORMIRANJE KORDUNAŠKIH BRIGADA I DIVIZIJE 180
JESENJA OFANZIVNA DEJSTVA NAŠIH JEDINICA182
Uspješan ishod borbi na teritoriji Pokuplja, Žumberka i Cazinske krajine182
Drugi napad na neprijateljsku posadu u Čemernici 182
Sem Topuskog teritorija kotara Vrginmost slobodna18x
I Čemernica je oslobođena 18x
Pobjeda dočekana i pozdravljena nova 1943. godina187
GLAVA III
VAŽNIJE VOJNE AKCIJE U PERIODU 1943-1945189
Četvrta neprijateljska ofanziva189
I Topusko je oslobođeno 190
GLAVA IV
DJELATNOST VOJNOPOZADINSKIH JEDINICA I USTANOVA, ORGANA NARODNE VLASTI I DRUŠTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA193
ORGANIZACIJA I RAD VOJNOPOZADINSKIH JEDINICA I USTANOVA193
Djelatnost Komande vojnog područja Korduna i njenih organa 193
Bolnice u Petrovoj gori 194
Mreža skladišta za snabdjevanje vojske i naroda 197
Veliki doprinos vojnih radionica borbi za slobodu198
Organizacija sistema veza 199
Funkcionisanje transporta i saobraćaja199
Aerodromi IV korpusa NOVJ 200
IZBOR, JAČANJE I FUNKCIONISANJE ORGANA NARODNE VLASTI201
Demokratski način izbora odbora od sela do okruga 201
Istorijski značaj "Okružnice br. 4" CK KPH 202
Osnovni zadaci NOO i način njihovog izvršavanja203
- Osiguranje unutrašnjeg reda i bezbjednosti 203
- Pitanja iz domena vojnih poslova 204
- Rješavanje privrednih problema 204
- Sjetva i žetva 205
- Djelovanje trgovine i zanatstva207
- Zdravstvena zaštita i socijalno staranje208
- Prosvjeta i kulturni život 210
JEDINSTVENA NARODNO-OSLOBODILAČKA FRONTA (JNOF) 211
ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA (AFŽ)212
RAZVOJ I RAD SKOJEVSKE I OMLADINSKE ORGANIZACIJE217
ULOGA ORGANIZACIJE KPH U RAZVOJU I JAČANJU NOB220
DOPRINOS NARODA KOTARA VRGINMOSTA NOB 225
GLAVA V
NEZABORAVNI BORCI I NARODNI HEROJI KOTARA VRGINMOSTA229
Sa čela stroja od 1.333 poginulih 229
Deset narodnih heroja233
PJESME O BORBI I SLOBODI 240
SELA KOTARA VRGINMOSTA U NOB 259
1. BANSKI KOVAČEVAC 282
2. BANSKI MORAVCI 284
3. BANSKA SELNICA 291
4. BATINOVA KOSA 292
5. BLATUŠA 307
6. BOTURI329
7. BOVIĆ330
8. BRNJAVAC344
9. BUKOVICA 351
10. CREVARSKA STRANA 364
11. CRNA DRAGA380
12. CRNI POTOK 381
13. ČEMERNICA 402
14. ČREMUŠNICA 433
15. DESNO SREDIČKO 444
16. DESNI ŠTEFANKI447
17. DONJI SJENIČAK 450
18. DUGO SELO466
19. GOLINJA491
20. GORNJI SJENIČAK 501
21. GREĐANI 526
22. HRVATSKO SELO 534
23. KABLAR 536
24. KATINOVAC537
25. KIRIN 566
26. KOZARAC 583
27. LASINJA591
28. LASINJSKI SJENIČAK601
29. MALIČKA 623
30. MALA TREPČA 633
31. MALA VRANOVINA 638
32. NOVO SELO643
33. OSTROŽIN 644
34. PECKA657
35. PERNA679
36. PJEŠĆANICA 715
37. PODGORJE733
38. POLJANI 744
39. PONIKVARI752
40. PRKOS 760
41. SLAVSKO POLJE789
42. STARO SELO 814
43. ŠTIPAN 849
44. ŠLJIVOVAC 861
45. TOPUSKO 868
46. TREPČA877
47. TRSTENICA884
48. VELIKA VRANOVINA 896
49. VORKAPIĆ SELO897
50. VRGINMOST907
TERITORIJA KOTARA VRGINMOSTA SA SPOMEN OBILJEŽJIMA 916
FOTOGRAFIJE
Narodni heroji
Među nezaboravnim borcima 921
Među rukovodećim kadrovima 924
Iz ratnih dana 927
Spašavanje saveznika 927
Ustaška razaranja 931
Tifus je harao u svim selima941
Odjeća u toku NOR-a 942
Radionice944
Sa teritorija kotara Vrginmosta 947
NAPOMENA AUTORA 949
BILJEŠKE 0 AUTORU 950
IZVORI I LITERATURA 951
BIBLIOTEKA