Mirko Novović, Stevan Petković: PRVA DALMATINSKA PROLETERSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržaj
* * *
* cijela knjiga *
* * *
UVODNI DIO
PREDGOVOR
RIJEČ AUTORA
UVOD
Italijanska i ustaška okupacija Dalmacije
Organizovanje oružane borbe u Dalmaciji
FORMIRANJE I BORBE PARTIZANSKIH JEDINICA PRIJE ULASKA U BRIGADU
Formiranje Bataljona »Bude Borjan«
Organizovanje partizanskih jedinica u srednjoj Dalmaciji
Formiranje 1. dalmatinskog udarnog i 2. dalmatinskog bataljona Srednjedalmatinskog odreda i njihova dejstva
Bataljon »Josip Jurčević
FORMIRANJE 1. DALMATINSKE NOU BRIGADE
Starješinski sastav 1. dalmatinske NOU brigade na dan formiranja 6. IX 1942. godine
Štab brigade
1. bataljon »Ante Jonić«
2. bataljon »Bude Borjan«
3. bataljon »Josip Jurčević«
4. bataljon »Tadija Anušić«
BORAČKI SASTAV 1. DALMATINSKE NOU BRIGADE PRI NJENOM FORMIRANJU
Štab 1. dalmatinske i prištabske jedinice
1. bataljon »Ante Jonić«
2. bataljon »Bude Borjan«
3. bataljon »Josip Jurčević«
4. bataljon «Tadija Anušić«
ODBRANA LIVNA
Polaganje zakletve i prijem zastava
Djejstvo 3. i 4. bataljona u Dalmaciji
Borbe 1. i 2. bataljona u odbrani Livna
formiranje 3. NOU divizije
Marš brigade ka Jajcu
OSLOBOĐENJE I ODBRANA JAJCA
Odbrana Jajca
Borbe u centralnoj Bosni
SPISAK PARTIJSKOG ČLANSTVA PRVE DALMATINSKE BRIGADE JANUARA 1943. GODINE
ČETVRTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA
Oslobođenje Prozora
Djejstvo 1. dalmatinske brigade na pravcu G. Vakuf Prozor
Djejstvo 1. dalmatinske brigade u Hercegovini
Oslobođenje Gacka i borbe brigade u Gatačkom polju
PETA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA
Prodor preko Sutjeske i izbijanje na Lučke kolibe
Pokret za istočnu Bosnu
Borbe 1. dalmatinske u centralnoj Bosni
Marš 1. dalmatinske brigade ka Dalmaciji
BORBE 1. DALMATINSKE BRIGADE U DALMACIJI
Borbe u rejonu Vrlike i Cetinske doline
Borbe za Klis
Borbe 1. brigade na području Posušje Duvno
Pokret na Biokovo
Borbe brigade na poluostrvu Pelješcu
Borbe na Biokovu
Na ostrvu Hvaru
Desant na Mali Rat
Organizacija rada u brigadi na Hvaru
Odbrana ostrva Korčule
PRVA DALMATINSKA BRIGADA NA VISU
Prebacivanje 1. dalmatinske brigade na ostrvo Vis
Organizacija odbrane ostrva Visa
Savezničke snage na ostrvu Visu
Prelaz na pozicionu odbranu
Obuka u brigadi
Partijska i skojevska organizacija
Partijsko-politički kursevi
Kulturno-prosvjetni rad
Akcije 1. dalmatinske brigade sa Visa na Hvar februara i marta 1944. godine
Napad neprijateljske avijacije
Treća prekomorska brigada
Član Vrhovnog štaba u inspekciji 26. divizije
Desant na ostrvo Mljet
Desantni napad na Korčulu
Proslava 1. maja 1944. godine na Visu
Desantni prepad na ostrvo Šoltu
Desantni prepad na ostrvo Brač
Vrhovni štab na Visu
Takmičenje
Formiranje italijanskog bataljona u 1. dalmatinskoj brigadi
AKCIJE NA PELJEŠCU. MLJETU. KORČULI I HVARU JULA AVGUSTA 1944. GODINE
Pripreme 1. dalmatinske brigade za oslobođenje srednjodalmatinskih ostrva
OSLOBOĐENJE OSTRVA BRAČA I HVARA U SEPTEMBRU 1944. GODINE
Odluka štaba brigade i oslobođenje Sumartina
Akcija 5. (talijanskog) bataljona
Brigada na Braču
Pripreme za iskrcavanje na kopno
ISKRCAVANJE NA KOPNO I BORBA ZA VUKOV KLANAC
OSLOBOĐENJE ŠIBENIKA
KNINSKA OPERACIJA
Ponovo u Šibeniku
Organizaciono stanje brigade februara 1945. godine
MOSTARSKA OPERACIJA
Oslobođenje Širokog Brijega
Oslobođenje Mostara
OPERACIJA ZA OSLOBOĐENJE BIHAĆA
Pokret ka sjevernoj Dalmaciji
Pokret i borbe u Lici
Oslobođenje Nebljusa
Oslobođenje Bihaća
Oslobođenje Like
Oslobođenje Senja
Desant na ostrvo Krk i njegovo oslobođenje
ZAVRŠNE OPERACIJE NA PROSTORIJI RIJEKA - ILIRSKA BISTRICA
Pokret i pripreme za izvršenje novih zadataka
Borbe kod Klane
Na položajima u rejonu Ilirske Bistrice
U rejonu Tržiča
U Istri
ZAKLJUČAK
SPISKOVI I IZVORI
PROMJENE U KOMANDNOM SASTAVU U JEDINICAMA 1. DALMATINSKE NOU PROLETERSKE BRIGADE OD 6. SEPTEMBRA 1942. DO KRAJA RATA
POZNATI REVOLUCIONARI ČIJA SU IMENA BATALJONI 1. DALMATINSKE BRIGADE S PONOSOM NOSILI
SPISAK BORACA 1. DALMATINSKE BRIGADE POGINULIH U TOKU NOR-a
PREGLED MATERIJALA KOJI SU KORIŠĆENI PRI IZRADI MONOGRAFIJE
BIBLIOTEKA