Mirko Fajdiga: Zidanšekova brigada II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-793): znaci.org
- UVOD5
- OD PADCA POHORSKEGA BATALJONA DO USTANOVITVE ZIDANŠKOVE ? POHORSKE BRIGADE11
- Pohorje brez partizanske enote11
- Pohorska četa17
- Pohorski bataljon (drugi)19
- Pohorski odred28
- Priprave za ustanovitev brigade na Pohorju41
- Opombe48
- USTANOVITEV BRIGADE IN NJENI BOJI NA POHORSKEM OBMOČJU53
- ZAČETNA DEJAVNOST BRIGADE53
- Ustanovitev XI. SNOB Miloša Zidanška53
- Narodni heroj Miloš Zidanšek-Vencelj (Zdravko)65
- V prvih dneh po ustanovitvi brigade68
- Napad na vlak in požig tovame71
- Nemške akcije proti novoustanovljeni brigadi75
- Uspešni napadi na avtomobile pri Stranicah80
- Začetek delovanja minerskega voda88
- Pohod XIV. divizije in okrepljena dejavnost brigade90
- Napad na vlak v Trbonjah in povezava z enotami XIV. divizije106
- Politično in kulturno prosvetno deio ter delo organizacij KPS in ZKM121
- Oster spopad z Nemci pri Vavkanu in celodnevni boji na Hudinji127
- Dejavnost brigade v drugi polovici marca136
- Napad na orožnike v Šmartnem pri Slovenjem Gradcu141
- Boj z gestapovsko agenturo145
- UTRJEVANJE BRIGADE IN KREPITEV NJENE OFENZIVNOSTI165
- Akcije v Mislinjski dolini in hud spopad pri Jesenku nad Pamečami165
- Povećana dejavnost na komunikacijah ter uničenje industrijskih in drugih objektov v Zrečah178
- Napad na Mislinjo186
- Glavna naloga mobilizacija193
- Vojaško in politično utrjevanje brigade ter akcije na komunikacije199
- Napad na policijska avtomobila in akcija v Oplotnici204
- Pomembna zmaga v Kotu nad Oplotnico207
- Napad na Spodnje Dovže214
- Poraz Nemcev na Mali in Veliki Kopi220
- Napad na policiste v Cinžatu in na vlak pri Fali225
- Rušilna akcija na progi Dravograd?Velenje231
- Zmaga Šercerjeve in Zidanškove brigade nad Mislinjo na Pohorju239
- Ustanovitev Pohorskega odreda (drugega) in odhod brigade s Pohorja243
- Pregled mobilizacijske, vojaško-politične, kultumo-prosvetne in propagandne dejavnosti246
- Opombe261
- BRIGADA MED SAVO IN SAVINJO290
- Od Pohorja do Kamniških planin291
- Zidanškovo brigado okrepi bataljon Slandrove brigade294
- Napad na Zagorje, začetek skupnih akcij Slandrove in Zidanškove brigade298
- Napad na sovražnika pri Sv. Trojici v Moravški dolini305
- Za ustanovitev in proti ustanovitvi nove divizije in korpusa310
- Priprave za osvoboditev Gornje Savinjske doline313
- Brigada je v ogorčenih bojih osvobodila Gornji grad319
- Nadaljevanje bojev za razširitev osvobojenega ozemlja332
- Napad na Šmartno ob Dreti in Bočno338
- Ustanovitev 4. bataljona343
- Dejavnost brigade na Moravškem, v Zasavju in na območju Trojan348
- Tragedija 1. čete 4. bataljona361
- Napad na postojanko pri Sv. Katarini363
- Iz notranjega življenja brigade366
- Pogosti napadi na prometne zveze374
- Napad na Braslovče in hudi boji v njihovi okolici382
- Sodelovanje v bojih pri Poganku in pogoniškem mostu400
- Zidanškova brigada je dobila zastavo409
- Velika rušilna akcija na železniški progi Celje?Dravograd412
- Boji in akcije na območju Kamnika416
- Napad na postojanko Blagovica in Krašnja422
- Uničenje postoj anke Sava in preboj čez reko Savo424
- Pregled kultumo-prosvetne in agitacijsko-propagandne dejavnosti436
- Opombe447
- BRIGADA NA DOLENJSKEM460
- Načrti glavnega štaba NOV in PO Slovenije jeseni 1944.460
- Prvi dnevi na Dolenjskem, podelitev odlikovanj in srečanje s komandantom Stanetom464
- Začetek bojev z domobranci in tragedija 2. bataljona470
- Občuten poraz domobrancev in Nemcev na Tmiču, Cimiku in Selski gori485
- Napad na sovražnikovo postojanko St. Vid pri Stični490
- Napad na postojanko v Jevnici507
- Od Save na območje Zužemberka, Semiča in Kočevja512
- Sodelovanje v napadu na Kočevje520
- Hudi boji na območju Občin530
- Priprave enot za odhod z Dolenjskega539
- Čez Savo na območje IV. operativne cone541
- Opombe549
- PONOVNO MED SAVO IN SAVINJO557
- Velika sovražnikova ofenziva in razdelitev brigade557
- Napad na štab brigade in na bolnišnico579
- Težaven pohod 1. bataljona582
- Pohod 2. in 3. bataljona ter žrtve v zaselku Slevo589
- Zbiranje brigade po hudi nemško-domobranski ofenzivi596
- Poskusi preboja brigad čez Savo in boji na Menini planini608
- Opombe642
- PONOVNA RAST BRIGADE IN NJENA DEJAVNOST V ZAKLJUČNIH BOJIH ZA OSVOBODITEV650
- Vključitev brigade v XIV. divizijo, njena preureditev, krepitev in akcije650
- Uspel napad na Vransko662
- Akcije na nemške postojanke v Zasavskih revirjih672
- Razoroževanje sovražnikovih enot in pohod v Celje683
- Prihod v osvobojeni Maribor689
- Ruski bataljon gre iz brigade693
- Zidanškova brigada v Celovcu694
- V zadnjih dneh vojne698
- Zbiranje vojaškega plena, slovo od Koroške, razformiranje brigade701
- Opombe712
- POVZETEK716
- PREGLED ŠTEVILA BATALJONOV, BORCEV, ČLANOV KPS, KANDIDATOV KPS IN SKOJ723
VIRI IN LITERATURA724
POVELJNISKI KADER729
Seznam borcev731
KAZALO KRAJEV. ENOT IN IMEN754
VSEBINA787