Žarko Atanacković: DRUGA VOJVOĐANSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
PREDGOVOR5
UVOD
VOJVODINA - SLOŽENO GEOPOLITIČKO I STRATEGIJSKO PODRUČJE17
1. Na vetrometini ratnih bura i ljudskšh migracija od svoje najranije istorije17
2. U drugom svetskom ratu specifično područje naše zemlje19
3. Neravnomerni razvoj oslobodilačke borbe u Vojvodini u 1941. godini26
4. Srem žarište oslobodilačke borbe u Vojvodini i u Jugoslaviji30
5. Dolazak 6. istočnobosanske NOU brigade u Srem i prebacivanje glavnine vojvođanskih jedinica u istočnu Bosnu34
6. Prvi sukobi Vojvođana sa četnicima, Nemcima, ustašama i domobranima u istočnoj Bosni39
Glava I
FORMIRANJE 2. VOJVOĐANSKE NOU BRIGADE I NJENE PRVE AKCIJE43
1. Šest vojvođanskih udarnih bataljona u istočnoj Bosni45
2. Svečana smotra u Tavni kod Brđana pod Majevicom48
3. Vojvođaneka partizanska taktika i u istočnoj Bosni62
— Borbe 2. brigade u periodu neprijateljskog pothvata u Semberiji i žalbe generala Isera67
— Novi borci i karavani sa hranom iz Srema68
— Borbe u Šekovićima i oslobođenje Srebrenice70
— Pobede kod Dragaljevca i Ugljevika74
Glava II
ZAJEDNO SA PROLETERIMA75
1. Borbeni pozdravi i susret sa proleterima76
2. Zvornik Kula Grad Zmajevac Snagovo Kosovača79
3. Proleteri među Vojvođanima82
Glava III
DEJSTVA DRUGE BRIGADE NA MAJEVICI, U SEMBERIJI, NA BIRČU I U SREMU U LETO I JESEN 194387
1. Prihvat i obezbeđenje ranjenika i borbe sa 7. SS „Princ Eugen" i 369. legionarskom divizijom88
2. U prvom napadu na posadu Bijeljine90
3. Komunisti u akciji na jačanju moralno-političkog jedinstva i borbene sposobnosti brigade92
4. Površinci Vlasenica Caparde94
5. U drugom napadu na Bijeljinu i borbe za Tuzlu100
6. Dejstva brigade u Sremu106
— Napad na posade Brčkog i Gunje112
— Car, Cale, Doki, Maca i Milivoj pred bunkerima116
— Borbe sa 1. kozačkom konjičkom divizijom117
— Sepikina udarna grupa119
Glava IV
U ZIMSKIM OPERACIJAMA 1943/1944.122
1. Povratak iz Srema u istočnu Bosnu i kratak predah 2. vojvođanske brigade125
— U borbama na Majevici i na obezbeđenju bolnice 16. divizije u Tavni126
— Prvo brigadno partijsko savetovanje129
— Susretna borba sa tenkovima132
2. U drugoj operativnoj grupi 16. divizije134
— Nova susretna borba sa tenkovima135
— Večera u Kerovićevoj kući138
3. U drugom napadu na Tuzlu139
— Borbe 2. brigade u rejonu Miričine i Bosanskog Petrovog Sela140
— Subotar Drago konjovodac i bolničar143
4. Dejstva brigade na Trebavi i u Posavini145
— Borbe oko Gračanice, Srebrenika i Dugih Njiva146
— Mitraljesci Iksan i Šarac149
— Pojava pegavog tifusa u brigadi151
— Druga brigadna partijska konferencija152
Glava V
DEJSTVA BRIGADE NA MAJEVICI, BIRČU I U SEMBERIJI U PROLEĆE I LETO 1944.155
1. Formiranje 36. vojvođanske NOU divizije i borbe u proleće 1944.156
— Brojno i organizaciono stanje i izmene u starešinskom sastavu 2. brigade157
— Borbe brigade oko Koraja, Lopara i Teočaka159
2. U oštrim okršajima sa 13. SS „Handžar divizijom"161
— Borbe na pravcu Brčko - Koraj i Bijeljina - Uglvevik165
— Obuhvatno-obilazni manevri i protivnapadi brigade167
— Pohvala druga Tita170
3. Prvi pokušaj prelaza u Srbiju171
— Obimne pripreme za prelaz Drine172
— Manevar na Birču i proboj preko Drinjače173
4. Oslobođenje Kladnja176
5. Borbe u vreme drugog pokušaja za prelazak u Srbiju180
— U velikom obuhvatno-obilaznom manevru radi pomoći 36. diviziji182
— Nevolje intendanta Arcapule183
6. Partijsko-politički, vojnički i kulturno-prosvetni rad u 2. brigadi184
7. Ofanziva 16. divizije prema Majevici i Semberiji190
— Pobede 1. i 2. brigade na Loparama i Zajednicama191
— Dejstva u dolini Spreče i Krivaje196
8. Formiranje Dvanaestog vojvođanskog udarnog korpusa198
Glava VI
VELIKE BORBE ZA PREBACIVANJE U SRBIJU200
1. Borbe 16. i 36. divizije na Birču i u Šekovićima i prihvat 6. proleterske divizije202
— Borbe na Vranici204
2. Ha maršu dugom 800 km kroz Hercegovinu i Crnu Goru208
— Nova krv na već krvavim stazama210
— Masovni heroizam boraca 2. brigade213
— Poslednji zalogaj ranjenicima218
— U središtu neprijateljske operacije "Ribecal"219
— Bitka za ranjenike i bolesnike220
— Titova lična briga za Dvanaesti korpus221
3. Od Durmitora do Drine222
— U prethodnici Dvanaestog korpusa224
Glava VII
U OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE SRBIJE I BEOGRADA227
1. Dejstva 2. brigade od Drine do Beograda229
— Borbe na Povlenu, Jablaniku i Medvedniku231
— Dogovor komunista u Kamenici232
— Drugi bataljon u Kamenici i prema Valjevu233
— Oslobođenje Krupnja, Banje Koviljače i Loznice235
— Razbijanje četnika na Ceru i Iverku i oslobođenje Lešnice240
— Popuna ljudstvom iz Srbije i Vojvodine243
— U borbama za Šabac i Obrenovac244
2. U beogradskoj operaciji248
— Borbe u toku podilaženja Beogradu250
— Obostrani raspored naših i neprijateljskih snaga i plan napada na Beograd251
— Čukarica - Mostar - Glavna železnička stanica253
— Zapovest vrhovnog komandanta maršala Tita komandantu Prve armijeke grupe NOVJ260
Glava VIII
U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE VOJVODINE262
1. Dvanaesti korpus forsira Savu i nastavlja borbe za konačno oslobođenje Srema263
— Nezaboravni susreti264
— Oslobođenje Rume i Iriga266
2. Na defileu u oslobođenoj Sremskoj Mitrovici270
— Komesar Paško je pronašao literaturu275
— Borbe na liniji Manđelos Čalma Divoš276
3. Preko Dunava iz Srema u Bačku278
— Reorganizacija i preoružanje 2. brigade280
— Svečana smotra 16. divizije u Somboru i podela odlikovanja281
— Marš iz Sombora kroz Baranju i Mađarsku i posedanje položaja na Dravi284
Glava IX
DEJSTVA NA VIROVITIČKOM I BOLMANSKOM MOSTOBRANU286
1. Forsiranje Drave i u napadu na Moslavinu288
— Forsiranje Drave prvi i drugi napad 2. brigade na Moslavinu289
— Treći napad na Moslavinu i prelazak 1. .i 2. brigade u odbranu292
2. U sastavu Treće jugoslovenske armije295
— Sastav jedinica i štabova297
— Brojno stanje i naoružanje, raspored i zadaci jedinica 16. divizije i 2. brigade299
— Partijsko-politički i kulturno-prosvetni rad306
— Borbe oko Moslavine i Čađavice310
— Ofanziva jedinica Treće armije radi proširenja virovitičkog mostobrana312
3. Neprijateljska operacija "Vukodlak" (Wehrwolf) i povlačenja 3. armije sa virovitičkog mostobrana318
4. u bolmanskoj operaciji323
Glava X
U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA U PROLEĆE 1945.331
1. Pripreme za prolećnu ofanzivu333
2. Forsiranje Drave i oslobođenje Valpova, Donjeg Miholjca, Našica i Osijeka337
— Veza je dobro funkcionisala341
— Nevolje intendanata i ekonoma343
3. Gonjenje neprijatelja na pravcu Našice Podravska Slatina Virovitica344
— Oslobođenje Đurđenovca, Orahovice i Čačinaca345
— Borbe oko Podravske Slatine, Suhopolja i oslobođenje Virovitice316
4. Brojni obuhvatno-obilazni manevri348
5. Naoad na Bjelovar, Križevce i Krapinu351
6. Celje - Ljubljana - Tržič - Edendorf - Galicin - Bled - Jesenice355
— Naređenje Generalštaba i zadaci 3. armije i 16. vojvođanske divizije356
— Pozdrav slobodi iz Edendorfa i Galicina357
Glava XI
POVRATAK U VOJVODINU I ODLAZAK U ISTOČNU BOSNU I NA MAJEVICU361
1. Parada u Novom Sadu i susret sa drugom Titom u Subotici361
2. Šesnaesta divizija i 2. brigada u ratu posle rata363
HRONOLOGIJA I ODLIKOVANJA367
1. Hronološki pregled važnijih događaja 1941—1945.367
2. Narodni heroji 2. vojvođanske brigade385
— Bogdan Vujošević385
— Milan Ješić Ibra386
— Anka Matić Grozda388
— Marko Milanović389
— Vlada Obradović Kameni390
— Sulejman Omerović Car391
— Sava Sogić Kusa392
3. Odlikovanja 2. brigade394
4. Spisak boraca 2. vojvođanske brigade396
IZVORI I LITERATURA533
BIBLIOTEKA