S A D R Ž A J


Ahmet Đonlagić: 27. ISTOČNOBOSANSKA DIVIZIJA

BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
UVOD7
Prvi dio
FORMIRANJE DIVIZIJE11
1. 2. krajiška brigada12
2. 17. majevička brigada14
3. 19. birčanska brigada16
4. 18. hrvatska brigada17
5. Romanijski NOP odred18
Drugi dio
NA PRILAZIMA SARAJEVU19
1. Poraz četnika. Zauzimanje Sokoca20
2. U gornjem Podrinju33
3. Na južnim prilazima Sarajevu39
4. Dejstva 18. hrvatske i 19. birčanske brigade46
Treći dio
NJEMAČKA ZIMSKA OFANZIVA50
1. Moralno-političko stanje i borbene mogućnosti jedinice divizije pred ofanzivu55
2. Pokret na Romaniju i borbe u okruženju60
3. Proboj iz okruženja, napad na neprijatelja u Brezi i zauzimanje Vareša76
4. U novom okruženju i proboj iz njega83
5. Borbe 19. birčanske brigade u toku ofanzive100
Četvrti dio
NA ROMANIJI I U GORNJEM PODRINJU105
1. Oslobođenje Vareša107
2. Učešće 19. birčanske brigade i Romanijskog odreda u napadu na neprijatelja u Tuzli112
3. Borbe na prostoriji Han-Pijesak, Sokolac, Rogatica118
4. Pokret i borbe u gornjem Podrinju130
5. Okruženje 16. muslimanske brigade kod Rešetnice i proboj iz obruča141
6. Manevar u dolinu Neretve i prebacivanja na Romaniju ....150
7. Samostalna dejstva ojačane 16. muslimanske brigade158
Peti dio
U LJETNIM OPERACIJAMA 1944. GODINE170
1. Reorganizacija i sređivanje jedinica 27. divizije171
2. Borbe u srebreničkom kraju176
3. Dejstva u dolini Spreče i na Romaniji. Kompletiranje divizije186
4. Novi napori da se ovlada srebreničkom krajem192
5. Boj na Bačkovcu197
6. Borbe između Han-Pijeska i Vlasenice204
7. Povratak u Birač210
8. Još jedan napad na neprijatelja u Srebrenici217
9. Izvlačenje iz okruženja224
10. Moralno-političko stanje jedinica divizije231
Šesti dio
OSLOBOĐENJE TUZLE245
1. Oslobođenje Kladnja i Zvornika248
2. Oslobođenje Tuzle256
3. Čišćenje doline Spreče267
4. Popuna jedinica. Proslava godišnjica 16. i 19. brigade i 27. divizije279
Sedmi dio
NA GLAVNOM NJEMAČKOM ODSTUPNOM PRAVCU290
1. Borbe za komunikacije između Sarajeva i Višegrada292
2. Borbe protiv njemačkih snaga od Višegrada do Sokoca ....318
3. Zasjeda na Sjemeću i drugi prepadi na njemačke kolone ..329
Osmi dio
RAZBIJANJE ČETNIČKE GRUPACIJE341
1. Povlačenje od Rogatice ka Han-Pijesku348
2. Razbijanje SS pukovske borbene grupe »Skenderberg« 356
3. Poraz četnika u Birču364
4. Razbijanje četničke grupacije na prilazima Tuzli372
Deveti dio
BORBE U DOLINI DRINE384
1. Moralno-političko stanje jedinica divizije na početku 1945. go­dine386
2. Dejstva oko Vlasenice i na drumu do Sokolca395
3. Borbe protiv ustaških i četničkih grupa410
4. U proboju njemačke odbrane između Drinjače i Zvornika .414
5. U borbama sjeverno od Zvornika432
6. Rad i dejstva divizije do pokreta na Glasinac442
Deseti dio
U SARAJEVSKOJ OPERACIJI448
1. Borbe na Glasincu450
2. Pripreme za oslobođenje Sarajeva457
3. Okruženje njemačkog 363. puka na Romaniji462
4. Prodor u Sarajevo470
5. Borbe za oslobođenje Zavidovića480
Jedanaesti dio
NA POSLJEDNJEM RATNOM ZADATKU493
1. Poraz četnika u dolini Bosne496
2. Početne borbe protiv ustaške grupacije501
3. Borbe ojačane 27. divizije protiv ustaške grupacije507
4. Uništenje neprijatelja514
Dvanesti dio
ZAKLJUČAK521
Prilog 1 - Starješinski sastav 27. divizije tokom rata531
Izvori i literatura535
BIBLIOTEKA