Predrag Pejčić: PRVA I DRUGA ESKADRILA NOVJ
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
UVOD5
Glava I
FORMIRANJE PRVE I DRUGE ESKADRILE NOVJ
Pregovori i sporazum o školovanju kod saveznika8
Formiranje 352 (Yugoslav) Squadron24
Formiranje 351 (Yugoslav) Squadron30
Glava II
VAZDUHOPLOVNI KADROVI
Vazduhoplovni kadrovi BJV na Srednjem istoku i u Africi34
Vazduhoplovni kadrovi iz italijanskog zarobljeništva38
Vazduhoplovni kadrovi iz zemlje41
Glava III
BORBENA. LETAČKA I STRUČNA OBUKA
Obuka u 352 (Yugoslav) skvadronu51
Obuka u 351 (Yugoslav) skvadronu58
Obuka kadra veze65
Glava IV
PODRŠKA JEDINICAMA OSMOG KORPUSA NOVJ
Dejstva u operaciji za oslobođenje Dalmacije89
Dejstva u kninskoj operaciji99
Dejstva u mostarskoj operaciji109
Baziranje na aerodromu Vis116
Glava V
PODRŠKA OSTALIM KORPUSIMA NOVJ
Dejstva nad teritorijom Crne Gore123
Dejstva nad teritorijom Srbije126
Dejstva nad teritorijom Slovenije127
Dejstva nad teritorijom Bosne i Hercegovine129
Dejstva nad teritorijom Hrvatske140
Glava VI
PODRŠKA ČETVRTOJ JUGOSLOVENSKOJ ARMIJI
Dejstva u ličko-pritnorskoj operaciji145
Dejstva u riječkoj operaciji153
Dejstva u tršćanskoj operaciji158
Baziranje na aerodromu Zemunik160
Glava VII
PODRŠKA RATNOJ MORNARICI
Dejstva u borbama za oslobođenje srednjedalmatinskih ostrva169
Dejstva u borbama za oslobođenje obalskog pojasa175
Dejstva u severnom Jadranu179
Podrška RM u završnim operacijama188
Glava VIII
KARAKTERISTIKE BORBENIH DEJSTAVA
Vrste zadataka i karakteristike ciljeva199
Taktika dejstava205
Taktička iskustva214
Borbeni učinak218
Glava IX
SADEJSTVO I KOORDINACIJA BORBENIH DEJSTAVA
Sadejstvo sa jedinicama kopnene vojske250
Sadejstvo sa jedinicama ratne mornarice264
Odnosi sa Štabom 281. vinga BAF270
Glava X
PARTIJSKO-POLITIČKI RAD I KULTURNE DELATNOSTl
Borba za NOVJ na Srednjem istoku i u Africi286
Delatnost Organizacije KPJ i SKOJ291
Izgradnja vojnih kolektiva294
Kulturno-prosvetne delatnosti300
Listovi 1. i 2. eskadrile NOVJ303
Susret sa vrhovnim komandantom304
Glava XI
LIKOVI KOJI SE PAMTE
Pali izvršavajući borbene zadatke311
Akteri ratnih dogadaja319
Glava XII
AVIONI U NAORUŽANJU PRVE I DRUGE ESKADRILE NOVJ
Prilog:
Spiskovi ljudstva 1. i 2. eskadrile NOVJ331
BIBLIOTEKA