Dragoljub Mirčetić: Dvanaesta srpska brigada: od Crne Trave (Ostrozub) do Vinkovaca
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-421): znaci.org
- UVOD 9
BRIGADA U JABLANICI 21
- U majskoj ofanzivi 21
- Borbe kod Oruglice 23
- Napad na Leskovac 27
- Napad Brigade na neprijateljsku posadu u Grdelici 35
- O borbama kod Oruglice 39
NA BABIČKOM I NAD KOMUNIKACIJOM NIŠ—SKOPLJE 48
- Borbe kod Konopnice i Lipovice 48
- Preko demarkacione linije na Babičko i nazad 54
- Napad na Priboj (Vranjanski) 60
- Borba kod Krive Feje 65
- Operacija *Nedelja pacova* 73
- Napad na Predejane 74
ŽIVOT I RAD U BRIGADI 87
- Organizacija i formacija 88
- Vojna obuka 93
- Politički rad i ideološka izgradnja 95
- Komunistička partija Jugoslavije u Brigadi 101
- Savez komunističke omladine Jugoslavije u Brigadi 106
PONOVO NA BABIČKOM 112
- Napad na Vlasotince 113
- Opet na Babičkom 112
- Na prostoru Zaplanje—Lužnica 124
- Babički partizanski odred 127
- Borbena dejstva u Zaplanju i na Babičkoj gori 129
BRIGADA U NIŠKOJ OPERACIJI 136
- U podnožju Suve planine 138
- Prva vlasotinačka brigada 142
- Napad na Vlasotince 142
- Nemačka spoljna odbrana Niša 152
- Nemci u prodoru 156
- Oslobođenje Vlasotinca 165
- Pravac Niš 169
- Brigada u Nišu 177
NA KRAJU BORBI U JUGOISTOČNOJ SRBIJI 181
OD NIŠA PREKO KOSOVA I METOHIJE U NOVI PAZAR I SJENICU 185
- Na Kosovu i Metohiji 187
- Borbe za Novi Pazar 192
- Deset dana u Novom Pazaru 201
- Novi borbeni zadatak 203
- Borbe oko Sjenice 209
- Brigada u opštoj rezervi Štaba 22. divizije 224
- U Novom Pazaru 229
- Život i rad Brigade 231
- Prva partijska konferencija Brigade 236
NA MOSTOBRANU VIŠEGRAD—DRINA 246
- U pokretu prema prostoriji Vardište—Užice 248
- Preko Požege i Obrenovca na Drinu 256
- U borbama na Drini 260
- Na položajima kod Loznice 274
VOJNA OBUKA I IDEOLOŠKO-POLITIČKA IZGRADNJA 284
- Vojna obuka boraca i starešina 284
- Politička i ideološka izgradnja 290
- Kulturno-prosvetni rad 293
- Nova formacija Brigade 295
NA SREMSKOM FRONTU 298
- U pokretu pravcem: Tabanovići—Kukujevci—Batrovci 299
- Borbeni zadatak 22. divizije i 12. brigade 301
- Pripreme za borbe na Sremskom frontu 304
- Rad Štaba Brigade 313
- Neprijateljska odbrana pred Brigadom 313
- U borbi za Lipovac 317
NA KRAJU BORBENOG PUTA 325
- U Vinkovcima 325
- Pred Vrhovnim komandantom maršalom Titom 327
- U zapadnoj Srbiji i Makedoniji 329
PRILOZI 339
PRILOG 1: OBOSTRANI PREGLED GUBITAKA U LJUDSTVU 341
PRILOG 2: SASTAV ŠTABOVA I KOMANDI JEDINICA DVANAESTE SRPSKE UDARNE BRIGADE 344
- Štab Brigade 345
- Prvi bataljon 347
- Drugi bataljon 349
- Treći bataljon 351
- Četvrti bataljon 353
- Jedinice pri Štabu 12. brigade 356
PRILOG 3: PREGLED POGINULIH I UMRLIH BORACA I RUKOVODILACA 357
PRILOG 4: IZVORI I LITERATURA 411
- Arhivska građa 411
- Objavljena građa 412
- Literatura 412
SADRŽAJ 417