Todor Radošević: PRVA PROLETERSKA DIVIZIJA. DRUGA KNJIGA - Od kapitulacije Italije do Dana pobjede (9.9.1943 – 9.5.1945)
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-528): znaci.org
DIO I5
PLANOVI I MJERE VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ I BORBE DIVIZIJE POSLIJE KAPITULACIJE FAŠISTIČKE ITALIJE5
- - OSLOBOĐENJE LIVNA, DUVNA I KUPRESA I IZBIJANJE DIVIZIJE U DOLINU VRBASA7
- - UPAD U ZENICU15
- - NEUSPJELI NAPAD NA TRAVNIK21
- - AKTIVNOSTI NA SEKTORU TRAVNIKA28
- - FORMIRANJE PRVOG PROLETERSKOG KORPUSA NOVJ I DOLAZAK 13. PROLETERSKE BRIGADE ?RADE KONČAR? U SASTAV DIVIZIJE36
- - NAPAD NA TRAVNIK I OBEZBJEĐENJE DRUGOG ZASIJEDANJA AVNOJ-A SA TOG PRAVCA43
DIO II49
BORBE U SREDNJOJ I ZAPADNOJ BOSNI KRAJEM 1943. I POČETKOM 1944. GODINE49
- - NAPADI NA DUVNO, LIVNO I ŠUJICU I DRUGE BORBE U TOM PODRUČJU51
- - PONOVO NA SEKTORU TRAVNIKA I S 3.KRAJIŠKOM PROLETERSKOM BRIGADOM U BANJALUČKOJ OPERACIJI; BORBE U NEPRIJATELJSKOJ OPERACIJI ?VALDRAUŠ?67
- - AKTIVNOSTI GLAVNINE DIVIZIJA U SREDNJOJ BOSNI I JEDNE NJENE BRIGADE NA SEKTORU MRKONJIĆ-GRAD - JAJCE POČETKOM 1944. GODINE82
- - VOJNO-STRUČNI, PARTIJSKO-POLITIČKI I KULTURNO-PROSVJETNI RAD ZA VIJEME ZADRŽAVANJA U SREDNJOJ BOSNI96
- - BORBE DIVIZIJE KRAJEM MARTA I POČETKOM APRILA 1944. NA SEKTORU TURBE - JAJCE - MRKONJIĆ-GRAD - GLAMOČ103
- - PREBACIVANJE 13.PROLETERSKE BRIGADE IZ SREDNJE BOSNE NA SEKTOR MRKONJIĆ-GRADA116
- - NEUSPIO NAPAD NA MRKONJIĆ-GRAD I DRUGE BORBE U NJEGOVOJ ŠIROJ OKOLINI127
DIO III145
U DRVARSKOJ OPERACIJI145
- - ZAMISAO I PLAN OPERACIJE147
- - RASPORED I JAČINA DIVIZIJE PRED POČETAK OPERACIJE I ODBRAMBENE BORBE PRVA TRI DANA OPERACIJE151
- - DRAMATIČNE BORBE ZAPADNO OD CESTE MRKONJIĆ-GRAD - MLINIŠTA - GLAMOČ I IZVLAČENJA GLAVNINE DIVIZIJE U PREDIO ISTOČNO OD NJE165
- -U OBEZBJEĐENJU IZVLAČENJA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ IZ REJONA UVALE I ŠTABA 1.PROLETERSKOG KORPUSA U PREDIO ISTOČNO OD CESTE GLAMOČ - MLINIŠTA - MRKONJIĆ-GRAD177
- - BORBE ISTOČNO OD CESTE GLAMOČ - MLINIŠTA - MRKONJIĆ-GRAD, ODLAZAK VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ SA KUPREŠKOG POLJA U ITALIJU I NA VIS I POKRET DIVIZIJE NA PROSTOR ISTOČNO OD CESTE ŠUJICA - BUGOJNO186
DIO IV195
DVOMJESEČNE BORBE I MARŠEVI NA PUTU ZA SRBIJU OD VUKOVSKOG POLJA DO ZLATIBORA195
- - BORBE NA ŠIREM PODRUČJU VUKOVSKOG, RAVANJSKOG I RILIĆKOG POLJA I MANEVAR PREKO RADUŠE NA PROSTOR ISTOČNO OD PROZORA197
- - MANEVAR PREKO VRANICE PLANINE204
- - BORBE U REJONU POLJE BAŠARINAC - CRNI VRH I MANEVAR PREKO VRANICE, ZEC PLANINE, POGORELICE I BITOVNJE DO BJELAŠNICE211
- - NASTUPNI MARŠ I BORBE OD BJELAŠNICE DO FOČE220
- - BORAVAK, ZADACI I AKTIVNOST DIVIZIJE U SANDŽAKU230
- - BORBE U DURMITORSKOJ OPERACIJI I MANEVAR PREKO ĆEHOTINE I LIMA NA ZLATIBOR247
DIO V267
U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE DIJELA SRBIJE SA BEOGRADOM267
- - NEUSPIO NAPAD NA BUGARSKU POSADU U PALISADU269
- - BORBE NA PODRUČJU POŽEGE, UŽICA I BAJINE BAŠTE276
- - PORAZ ČETNIKA NA JELOVOJ GORI290
- - PRODOR U DOLINU KOLUBARE296
- - U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE VALJEVA301
- - OSLOBOĐENJE UBA, VREOCA I VELIKIH CRLJENA U PRIPREMNOJ FAZA I BEOGRADSKE OPERACIJE308
- - BORBE NA KOMUNIKACIJAMA KRAGUJEVAC - BEOGRAD, NA DIJELU MLADENOVAC - ĐURINCI - RALJA319
- - SUSRET S JEDINICAMA CRVENE ARMIJE I ZAJEDNIČKA DEJSTVA ZA OSLOBOĐENJE MLADENOVCA I RALJE I PROBOJ SPOLJNJEG POJASA NJEMAČKE ODBRANE BEOGRADA U REJONU AVALE327
- - PROBOJ NJEMAČKE ODBRANE NA PERIFERIJI BEOGRADA I PRODOR U CENTAR GRADA333
- - ČETVORODNEVNE ULIČNE BORBE U BEOGRADU342
- - ZAVRŠNE BORBE U BEOGRADU, OSLOBOĐENJE ZEMUNA I SMOTRA POBJEDNIČKIH TRUPA NA BANJICI346
- - JEDNOMJESEČNI BORAVAK U BEOGRADU I PRIPREME ZA ODLAZAK NA SREMSKI FRONT353
DIO VI365
BORBE U SREMU365
- - SITUACIJA U SREMU PRED KRAJ 1944. GODINE I ODLAZAK DIVIZIJE NA SREMSKI FRONT367
- - PLANIRANJE OFANZIVNE OPERACIJE ZA PROBOJ I LIKVIDACIJU SREMSKOG FRONTA U SADEJSTVU S JEDINICAMA CRVENA ARMIJE373
- - PROBOJ NEPRIJATELJEVE ODBRANE NA ?CRVENOJ? I ?NIBELUNŠKOJ LINIJI?378
- - BORBE NA ?ZELENOJ LINIJI? I NEUSPJEH POKUŠAJA PROBOJA I LIKVIDACIJE SREMSKOG FRONTA387
- - PROMJENE NA SREMSKOM FRONTU, JEDANAESTODNEVNI ODMOR DIVIZIJE I PONOVO U PRVOJ LINIJI BORBENOG PORETKA 1.PROLETERSKOG KORPUSA399
- - NJEMAČKA OPERACIJA ?ZIMSKA OLUJA?, PROTIVUDAR PRVE ARMIJE NOVJ I STABILIZACIJA FRONTA U SREMU417
- - POZICIONA ODBRANA U ZALEĐENOJ RAVNICI433
- - POSLJEDNJA RATNA REORGANIZACIJA DIVIZIJE444
DIO VII449
- OD SREMA DO ZAGREBA U OPERACIJAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE449
- DIVIZIJA U PROBOJU I LIKVIDACIJI SREMSKOG FRONTA451
- - DIVIZIJA U PROBOJU I LIKVIDACIJI SREMSKOG FRONTA451
- - PRODOR U POŽEŠKU KOTLINU I OSLOBOĐANJE PLETERNICE469
- - OD PLETERNICE DO ILOVE487
- - NASTUPANJE OD ILOVE I OSLOBOĐENJE VRBOVECA497
- - POSLJEDNJE BORBE U TOKU NARODNOOSLOBODILAČKOG I ANTIFAŠISTIČKOG RATA NA PODRUČJU ZAGREBA505
BILJEŠKA O PISCU515
IZVORI I LITERATURA517