Branko Petranović: ISTORIJA JUGOSLAVIJE, knjiga I - KRALJEVINA JUGOSLAVIJA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
PREDGOVORVII
PRVA KNJIGA
KRALJEVINA JUGOSLAVIJA 1914—1941
JUGOSLOVENSKA IDEJA U PRVOM SVETSKOM RATU I UJEDINJENJE3
KRAJEVINA SHS I NJENI NARODI30
SOCIJALNO-EKONOMSKA OSNOVA NOVE DRŽAVE56
DRŽAVNOPRAVNI PROVIZORIJUM86
PARLAMENTARIZAM I NJEGOVE PROTIVUREČNOSTI132
ŠESTOJANUARSKA DIKTATURA176
NARODNI FRONT I KOMUNISTI213
VLADA MILANA STOJADINOVIĆA. KARAKTER NACIONALNOG PREUREĐENJA DRŽAVE255
ULOGA DRŽAVE U PRIVREDI310
PROSVETA, NAUKA I KULTURA324
VELIKE SILE I JUGOSLAVIJA (25—27 mart 1941.) 360
VOJNA KATASTROFA385
PRILOZI413
BIBLIOGRAFIJA413
SPISAK SKRAĆENICA416
REGISTAR LIČNIH IMENA418
REGISTAR GEOGRAFSKIH POJMOVA426
BIBLIOTEKA