Svetislav Miladinović Slavko: ČETRNAESTA SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
PREDGOVOR, UVOD
Umesto predgovora5
UVOD7

PRVI DEO

OD NIŠAVSKO-NIŠKOG NOP ODREDA DO 14. SRPSKE NO BRIGADE (januar—jun 1944)
Prva glava - OBNAVLJANJE I DEJSTVA NIŠAVSKOG NOP ODREDA U PIROTSKOM KRAJU, SEVERNO OD NIŠAVE (januar—mart 1944)
Vojno-polntička eituacija krajem 1943. i početkom 1944. godine31
Prodor na teritoriju pripojenu fašističkoj Bugarskoj (severno od reke Nišave)33
Formiranje (obnavljanje) Nišavskog NOP odreda38
Borba protiv bugarske vlasti na anektiranom području41
Borba u rejonu Mrtvačkog mosta45
Druga glava - DEJSTVA NA PROSTORU SVRLJIŠKIH PLANINA, ZAPLANJA, OZRENA I JASTREBPCA
Povratak na niški teren i preimenovanje odreda50
Razbijanje četnika u Zaplanju52
Ponovno na prostoru severno od Nišave55
Na Jastrepcu58
Borba protiv četnika kod Velikog Šiljegovca61
Treća glava - POVRATAK 9. NO BRIGADE I NIŠKOG NOP ODREDA U ISTOČNU SRBIJU
Reorganizacija i popuna Niškog NOP odreda65
Povratak u istočnu Srbiju70
Borbe protiv četnika na prostoru izmeću Knjaževca i planina Device i Slemena72
Prva borba na Bukoviku i poraz četnika77
Razbijanje odreda SDS niške oblasti kod Kravlja i Vrela86

DRUGI DEO

SLOM KONTRAREVOLUCIONARNIH SNAGA U ISTOČNOJ SRBIJI (20. jun—31. avgust)
Prva glava - FORMIRANJE ČETRNAESTE SRPSKE (NIŠKE) NO BRIGADE I DVADESET TREĆE NO DIVIZIJE
Preformiranje odreda u brigadu104
Razbijanje četnika na Bukoviku112
Druga glava - NEUSPEH OKUPATORSKO-ČETNIČKOG SADEJSTVA I PORAZ BUGARA KOD BELOG POTOKA
Nastupanje jedinica 23. NO divizije preko Sokobanjske kotline ka Knjaževcu118
Poraz Bugara na Varničkom vrhu kod Belog Potoka120
Razbijanje četnika u Sokobanjskoj kotlini129
U dolini Crnog Timoka131
Treća glava SLOM ČETNIČKNH SNAGA ISTOČNE SRBIJE
Ideja četničke Vrhovne komande JVUO135
Poraz 8. grupe jurišnih četničkih korpusa istočne Srbije137
Borba protiv Bugara i četnika na Slemenu139
Bitka na planini Bukoviku143
a) Situacija neposredio uoči borbe143
b) Raspored neprijateljskih jedinica144
v) Razvoj i tok borbe147
g) Odjek i ishod bukovičke borbe155
Razbijanje četničke grupacije na Kučaju159
Četvrta glava - NA SLOBODNOJ TERITORIJI NIŠKOG OKRUGA
Popuna štabova i komandi167
Oslobođenje Sokobanje173
Obrazovanje baze NOV i PO istočne Srbije177

TREĆI DEO

BORBE ZA OSLOBOĐENJE ISTOČNE SRBIJE (1. septembar—15. oktobar 1944)
Prva glava - BORBE SA NEMCIMA NA KOMUNIKACIJI ALEKSINAC—NIŠ
Vojno-politička situacija krajem leta i početkom jeseni185
Pokret prema Nišu i napad na nemačku kolonu188
Druga glava - PRODOR U TIMOČKU KRAJINU
Razoružavanje Bugara195
Popuna kadrom iz proleterskih jedinica198
Oslobođenje Zaječara203
Izbijanje na Dunav225
Treća glava - PRODOR I DEJSTVA NA HOMOLJU
Dejstva na komunikaciji Bor—Žagubica—Petrovac231
Na Deli Jovanu242

ČETVRTI DEO

DEJSTVA BRIGADE U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA I ZAPADNE SRBIJE (15. oktobar—20. decembar 1944)
Prva glava - OSLOBOĐENJE BEOGRADA
Nastupanje ka Beogradu259
Dejstva 14. NOU brigade u sklopu operacije 1. operativne grupe NOVJ i jedinica Crvene armije pri uništenju nemačke grupacije na prostoru Boleč—Zaklopača—Avala262
Druga glava - BORBE NA SEKTORU ČAČAK—UŽIČKA POŽEGA
Situacija u dolini Zapadne Morave272
Na sektoru Čačka276
Zatvaranje pravca Užice—Kosjerić284
Dejstvo brigade na sektoru Požega—Ovčarsko-kablarska klisura288
Treća glava - BORBE U DOLINI DRINE NA ODSEKU LJUBOVIJE
Pokret Ražana—Valjevo—Pecka—Ljubovija 303
Oslobođenje Ljubovije308

PETI DEO

DEJSTVA BRIGADE TOKOM ZIME U ISTOČNOJ BOSNI (21. decembar 1944—15, mart 1945)
Prva glava - PRELAZ U ISTOČNU BOSNU I BORBE NA PROSTORU ZVORNIK—TUZLA
Situacija u dolini Drine325
Prelaz preko Drine326
Razbijanje četničko-nedićevske grupacije328
Druga glava - DEJSTVA BRIGADE NA PRAVCU TUZLA—GRAČANICA—DOBOJ
Situacija početkom 1945. godine u istočnoj Bosni339
Napad na Gračanicu342
Na odseku reka Spreča—Orahovica—Srnice355
Treća glava - ZAUSTAVLJANJE NEMAČKO-USTAŠKOG PRODORA DOLINOM SPREČE KA TUZLI I PRELAZ U PROTIVNAPAD KA RECI BOSNI
Odbrambena dejstva u dolini Spreče u zahvatu puta Gračanica—Tuzla325
Oslobođenje Gračanice326
Na Trebavi328

ŠESTI DEO

POKRETI I DEJSTVA BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA Bosna—Hrvatska—Slovenija—Istra (15. mart—15, maj 1945)
Prva glava - OSLOBOĐENJE ISTOČNE BOSNE
Vojno-politička situacija i obostrani raspored snaga395
Priprema brigade za dejstva u predstojećim operacijama397
Dejstva brigade na sektoru Srnice—Špionica—Srebrenik401
Druga glava BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE SREDNJE BOSNE
Forsiranje reke Bosne420
Oslobođenje Dervente426
Treća glava - NA KRAJU ZAVRŠNIH OPERACIJA
Prelaz preko reke Une434
Pokreti i dejstva kroz Hrvatsku446
Kapitulacija nemačke vojske449
U dolini Vipave452
SPISAK POGINULIH BORACA I STAREŠINA ODREDA I BRIGADE461
BIBLIOTEKA