Ljubivoje Pajović, Dušan Uzelac, Milovan Dželebdžić: SREMSKI FRONT 1944-1945 (.pdf)
BIBLIOTEKA
sadržaj
* * *
- cela knjiga -
* * *
Predgovor
Pregled situacije krajem leta i početkom jeseni 1944.
Uspostavljanje Sremskog fronta i borbe u Sremu do kraja 1944.
Dejstva na susednim frontovima
Na kraju ratne 1944.
Nemačke ofanzivne operacije na Sremskom frontu u januaru 1945.
Borbe na Dravskom frontu i na Drini u januaru 1945.
Period zatišja i priprema za prolećne ofanzivne operacije
Borbe na krilima i u pozadini Sremskog fronta
Operacije 1, 2. i 3. Armije za proboj fronta u Sremu u proleće 1945.
Borbe na južnom krilu Sremskog fronta
Plan proboja Sremske utvrđene zone
Prva armija u proboju utvrđene zone
Treća armija u proboju fronta na Dravi i Dunavu
Od Srema do Austrije
Izvori i literatura
Sadržaj
BIBLIOTEKA