DRUGA DALMATINSKA BRIGADA (MONOGRAFIJA) (.pdf)
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
PREDGOVOR 9
PRVI DIO
BORBENI PUT BRIGADE.
Glava I
Nikola Anić: RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE U DALMACIJI DO FORMIRANJA BRIGADE 13
Glava II
Bruno Vuletić: OSNIVANJE BRIGADE 31
Glava III
Tihomir Janjić, Đuro Jovanović, Stevo Opačić-Plavanjac: BORBENA DEJSTVA BRIGADE DO OSLOBOĐENJA IMOTSKOG 47
Glava IV
Obrad Egić: BRIGADA U BICI NA NERETVI 73
Glava V
Branko Mirković, Ilija Đujić: BORBE NA DRINI 101
Glava VI
Obrad Egić: BRIGADA U BICI NA SUTJESCI 125
Glava VII
Mate Ujević: DEJSTVA BRIGADE U ISTOČNOJ BOSNI 181
Glava VIII
Ivo Javorčić: BORBE U CRNOJ GORI, SANDŽAKU I ZAPADNOJ SRBIJI 207
Glava IX
Branko Milinković: BRIGADA U SASTAVU PRIMORSKE OPERATIVNE GRUPE 241
Glava X
Branko Forlić: MOSTARSKA OPERACIJA 289
Glava XI
Ante Kranjac: BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE305
DRUGI DIO ŽIVOT U BRIGADI
Glava XII
Đuro Alfirević, Nikola Sinobad: PARTIJSKI I POLITIČKI RAD U BRIGADI 339
Glava XIII
Radojka Šolaja-Atijas: SKOJ I OMLADINA 371
Glava XIV
Ivanka Sumić, Luca Videka-Vuletić, Nevenka Lukin, Jelka Novak-Milinković, Katica Bjažević-Jadrijević, Filip Jadrijević-Brajko: ŽENE-BORCI BRIGADE 381
Glava XV
Katica Bjažević-Jadrijević, Ivanka Vrtlar-Medić, Filip Jadrijević-Brajko SANITET BRIGADE 399
Glava XVI
Filip Jadrijević-Brajko: OPSKRBA I PREHRANA 417
Glava XVII
Cela Čabo-Cinotti: KULTURNO-PROSVJETNI RAD U BRIGADI 431
* * *
REZIME NA RUSKOM JEZIKU 459
REZIME NA TALIJANSKOM JEZIKU 465
TREĆI DIO - PRILOZI
PREGLED ŠTABOVA I KOMANDI BRIGADE 473
NARODNI HEROJI BRIGADE 487
ODLIČJA BRIGADE497
SPOMEN-OBILJEŽJA 501
POPIS BORACA 509
KAZALO LIČNIH IMENA707
SADRŽAJ715
POPIS BORACA (.htm) 509
BIBLIOTEKA