Živan M. Ninković: ŠESTA VOJVOĐANSKA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR5
Glava I: FORMIRANJE I PRVE AKCIJE BRIGADE9
    1. Vojnopolitička situacija u Sremu neposredno pred formiranje brigade9
    2. Prikupljanje jedinica i svečana smotra12
    3. Partijska i skojevska organizacija i moralno- -političko stanje17
    4. Prve borbe i akcije26
    Napad na posade u Vrbanji i Soljanima21
    Pritisak na komunikaciju Vinkovci — Brčko26
    Napad na posade u s. Nijemci i Morović27
    Napadi na pustare Principovac i Inocenc31
    Jedna susretna borba brigade34
Glava II: DEJSTVA BRIGADE U PROLEĆE 1944.37
    1. Borbe brigade u Bosutskim šumama u periodu i neposredno posle ofanzive 13. SS »Handiar« divizije38
    2. Reorganizacija brigade i njene akcije u maju i junu 194446
    Napad na Solnok i borbe u vreme neprijateljske ofanzive na donji deo Srema48
    Napadi na Bosut, vrdnički bunker i jedna uspela zaseda kod Kamenice54
    Dve akcije 3. bataljona u donjem delu Srema57
    Bombaški napad na posadu Kuzmin60
    3. Politička i kulturno-prosvetna aktivnost u brigadi i sa narodom64
Glava III: DEJSTVA BRIGADE U LETO 194469
    1. Borbe brigade u periodu neprijateljske ofanzive »žitni cvet«70
    2. Nekoliko uspešnih zaseda85
    3. Napadi na posade Manđelosa i Mandeloške pustare94
    4. Brojne akcije na komunikacijama99
    5. Napadi na posade Crabovca i Šimanovca104
Glava IV: BORBE BRIGADE U BEOGRADSKOJ OPERACIJI I U KONAČNOM OSLOBOĐENJU SREMA114
    1. Prebacivanje u Srbiju i ulazak brigade u sastav 36. udarne vojvođanske divizije115
    2. Borbe u Beogradskoj operaciji117
    3. Borbe u Sremu125
Glava V: DEJSTVA BRIGADE U ZIMSKIM OPERACIJAMA 1944/1945128
    1. Na levoj obali Dunava i Drave128
    2. U borbama za Virovitički mostobran131
    3. Ponovo na levoj obali Drave146
Glava VI: BRIGADA U PROLECNOJ OFANZIVI ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE152
    1. Forsiranje Drave i borbe do oslobođenja Našica152
    2. Gonjenje neprijatelja i oslobođenje Virovitice157
    3. Obuhvatni i obilazni manevri160
    4. rigada u Dravogradskoj operaciji164
PRILOZI171
    Spisak štabova i komandi 6. vojvođanske brigade171
    Spisak poginulih boraca i rukovodilaca175
    Spisak boraca i rukovodilaca 6. vojvođanske brigade kojima je izdata pismena zahvalnica za učešće u oslobođenju Beograda200
    Fotografije narodnih heroja 6. vojvođanske brigade207
    Pogovor209
    Borbeni put 6. vojvođanske brigade211
BIBLIOTEKA