Živojin Nikolić Brka: 22. DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
UVOD
POLOŽAJ JUGOISTOČNE SRBIJE11
Prvi bugarski okupacioni korpus u Srbiji33
Bugarske jedinice prelaze u napad37
Bojnik-žrtva bugarskih zločina (genocida)40
Omasovljenje partizanskih odreda u jugoistočnoj Srbiji u drugoj polovini 1942. godine50
Formiranje 1. i 2. južnomoravskog PO52
Dejstva 2. južnomoravskog odreda u 1943. godini58
Formiranje Kumanovskog (Makedonskog) i Trnskog (Bugarskog) partizanskog odreda i Kosovskog bataljona na teritoriji 2. južnomoravskog odreda63
Formiranje udarnih bataljona66
Partijsko i vojnopolitičko savetovanje u Crnoj Travi krajem oktobra i početkom novembra 194371
Formiranje 5. i 6. južnomoravske i 3. makedonske brigade i likvidacija četnika na Kozjaku74
Neprijateljska ofanziva "Radan" i dejstva 5, 6. južnomoravske i 3. makedonske brigade i Kosovskog odreda marta i aprila 194485
FORMIRANJE 22. SRPSKE DIVIZIJE NOVJ94
Situacija u Jugoistočnoj Srbiji u vreme formiranja divizije94
Odluka o formiranju divizije101
Prva borbena dejstva divizije106
Dejstva na levoj obali J. Morave113
Osma brigada u sastavu "Osogovske grupe"121
- Borba na Osogovu123
- Borba na Obozni125
- Likvidacija bugarskog uporišta na Paruci126
- Borbe na planini Kruši127
- Okršaji kod Kosturine128
Reorganizacija 22. divizije129
Povratak 8. srpske brigade na teren Pčinja - Kozjak132
Napad 22. divizije na Leskovac134
Napad na železničku stanicu Grdelica140
Borbe 8. srpske brigade u Pčinji143
Borba 22. divizije za ranjenike148
22. DIVIZIJA NA DESNOJ OBALI JUŽNE MORAVE160
22. divizija u napadu na četnike na Babičkoj Gori i u Zaplanju160
Situacija na desnoj obali J. Morave i borbe 8. srpske brigade 169
Topličko-jablanička ofanziva (Trumpf-Hallali) i protivmere Glavnog štaba Srbije176
22. divizija prikupljena na desnoj obali J. Morave186
Organizacija i rad KPJ u 22. diviziji189
Napad na prugu i uporište Rosuljak197
Drugi napad na prugu Ristovac-Vladičin Han i protivnapad neprijatelja207
Rušenje mosta u Grdeličkoj klisuri i napad na Vlasotince 220
Dejstva u prvoj polovini septembra 1944230
22. divizija u borbama sa nemačkim jedinicama245
Borbe 22. divizije u rejonu Bujanovca i drugi napad na Vlasotince257
22. DIVIZIJA U NIŠKOJ I KOSOVSKOJ OPERACIJI262
Prvi plan niške operacije266
Treći napad 22. divizije i oslobođenje Vlasotinca270
Pregrupisavanje divizija NOVJ u dolini J. Morave277
Bugarska Druga armija prelazi u napad u niškoj operaciji283
Protivnapad 7. SS divizije "Princ Eugen"287
Borbe 22. divizije od 5-10 oktobra 1944. oko Vlasotinca291
Vrhovni štab menja plan Niške operacije298
Borbe 22. divizije u rejonu Vlasotinca za posedanje posebnih položaja 304
Borbena dejstva ostalih bugarskih jedinica u niškoj operaciji 314
Dejstva ostalih divizija NOVJ od 8-10. oktobra 1944317
Oslobođenje Niša i desetkovanje 7. SS divizije "Princ Eugen"320
22. divizija kao garnizona jedinica u Nišu333
Popuna 22. divizije u Nišu po novoj formaciji338
22. divizija smenjuje 24. diviziju u kosovskoj operaciji343
22. divizija NOVJ u završnim borbama kosovske operacije367
22. udarna divizija NOVJ u borbama za Novi Pazar368
Borbe 22. udarne divizije oko Sjenice372
O borbama na Limu382
22. DIVIZIJA KAO REZERVA VRHOVNOG ŠTABA NOVJ390
22. divizija u rejonu Užica392
U rejonu Loznice i Zvornika397
Borbe 22. udarne divizije na Drini400
POSLEDNJE BORBE 22. UDARNE DIVIZIJE U NOR418
Sprečavanje prelaska četnika u Srbiju418
Preformiranje 22. udarne divizije423
Na sremskom frontu428
Kroz proboj sremskog fronta437
PRILOZI444
Spisak poginulih boraca i rukovodilaca iz 22. divizije u NOR-u445
Pregled sastava štaba 22. divizije, štabova brigada, bataljona, partizanskih odreda i komandi vojnih područja 477
IZVORI I LITERATURA497
BIBLIOTEKA