Mišo Leković: OFANZIVA PROLETERSKIH BRIGADA U LETO 1942.
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
- cela knjiga -
* * *
PREDGOVOR5

UVOD

ODLUKA VRHOVNOG ŠTABA O PRENOŠENJU TEŽIŠTA OSLOBODILAČKE BORBE U ZAPADNE KRAJEVE ZEMLJE
1. - Vojno-politička situacija krajem proleća 19427
2. - Povlačenje italijanskih trupa na priobalno područje10
3. - Odluka o prodoru proleterskih brigada u zapadnu Bosnu15
4. - Pripreme za veliki marš30

PRVA GLAVA

PRELAZAK PROLETERSKIH BRIGADA PREKO KOMUNIKACIJE SARAJEVO - MOSTAR

Deo prvi
VELIKA DIVERZIJA NA PRUZI
1. - Prelazak brigada preko Treskavice45
2. - Nastupanje ka komunikaciji Blažuj - Konjic61
3. - Pripreme Nemaca za čišćenje Treskavice, Igmana i Bjelašnice71
4. - Raspored posada na komunikaciji i mere neprijatelja za njenu zaštitu74
5. - Zauzimanje Bradine, Raštelice i Tarčina82
6. - Borba s Nemcima i ustašama u Pazariću i Hadžićima91
7. - Napad na Brđane i Podorašac i zarobljavanje čete domobrana98
8. - Reagovanje neprijatelja na diverziju101
Deo drugi
OSLOBOĐENJE KONJICA
1. - Pripreme za napad na Konjic113
2. - Mere neprijatelja za odbranu grada119
3. - Oslobođenje Konjica121
4. - Reagovanje neprijatelja na pad Konjica130

DRUGA GLAVA

PRODOR U DOLINI VRBASA I U PROZORSKU KOTLINU

Deo prvi
OSLOBOĐENJE GORNJEG VAKUFA I PROZORA
1. - Uslovi za prodor brigada u dolinu Vrbasa141
2. - Upad severne kolone u Kreševo149
3. - Protivnapad Nemaca i uzmicanje brigada na Vraniću158
4. - Pripreme severne kolone za nastupanje u dolinu Vrbasa163
5. - Uništenje industrijskih objekata u Šebešiću169
6. - Oslobođenje Gornjeg Vakufa177
7. - Borbe južne kolone pred Prozorom181
8. - Oslobođenje Prozora i Šćita193
9. - Odluka Vrhovnog štaba o držanju slobodne teritorije u Prozorskoj kotlini i u dolini Rame 205

Deo drugi

BORBE OKO BUGOJNA I DONJEG VAKUFA
1. - Odlaganje napada saverne kolone na Bugojno212
2. - Neuspeli manevar 2. proleterske brigade oko Donjeg Vakufa220
3. - Napad 4. proleterske brigade na Bugojno232
4. - Pripreme za drugi napad na Bugojno i zadržavanje 2. proleterske brigade oko Urije i Prusca243
5. - Borbe duž komunikacije Donji Vakuf - Bugojno i ponovno odlaganje napada na Bugojno253
6. - Intervencija ustaške grupe Francetić - Šimić263
7. - Drugi napad na Bugojno270

TREĆA GLAVA

RAZVOJ OFANZIVE KA BOSANSKOJ KRAJINI I DALMACIJI

Deo prvi
BORBE DUŽ KOMUNIKACIJE KUPRES - DUVNO - LIVNO
1. - Plan Vrhovnog štaba za dalja nastupanja grupe brigada na zapad285
2. - Zauzimanje Šujice i Duvna291
3. - Savetovanje Vrhovnog štaba sa Štabom 4. operativne zone Hrvatske na Cincaru300
4. - Odluka o napadu na Livno i teškoće oko njene realizacije310
5. - Situacija u opsednutom Livnu321
6. - Prodor Crne legije u Šujicu i Duvno i odlaganje napada na Livno324
7. - Mere Vrhovnog štaba da odbije napad Crne legije332
8. - Borba sa Crnom legijom duž komunikacije Šujica - Livno i napad 2. proleterske brigade na Kupres343
9. - Borba na Suhovrhu i oslobođenje Šujice i Duvna351
Deo drugi
OSLOBOĐENJE LIVNA I PRODOR KA IMOTSKOM
1. - Pripreme za napad na Livno362
2. - Oslobođenje Livna i borbe na Vagnju376
3. - Oslobođenje Livanjskog polja i mere za normalizovanje života386
4. - Oslobođenje Aržana, Lovreča i Posušja399
5. - Protivnapad Italijana419
Deo treći
NEUSPELE BORBE ZA KUPRES
1. - Pripreme za napad i ispadi Crne legije427
2. - Prvi napad na Kupres442
3. - Pripreme za obnavljanje napada457
4. - Drugi i treći napad463
5. - Zaključak o neuspelim borbama za Kupres475

ČETVRTA GLAVA

PRENOŠENJE DEJSTAVA KA BANJOJ LUCI, JAJCU I TRAVNIKU

Deo prvi
SITUACIJA U ZAPADNOJ BOSNI I U DALMACIJI POSLE DOLASKA VRHOVNOG ŠTABA I GRUPE BRIGADA
1. - Planovi Vrhovnog štaba za dalja dejstva u Bosanskoj krajini487
2. - Uticaj dolaska proleterskih brigada na produbljivanje krize četničkog pokreta u zapadnoj i srednjoj Bosni503
Deo drugi
OSLOBOĐENJE MRKONJIĆ-GRADA I BORBE NA MANJAČI
1. - Pripreme za napad na Mrkonjić-Grad514
2. - Razbijanje domobranskog garnizona524
3. - Intervencija borbene grupe "Putlic" i pokušaji četnika da odbace partizane sa Manjače531
5. :- Prodor Nemaca u Sitnicu547
6. - Borbe oko Kadine Vode i napad borbene grupe "Vedel"570
7. - Protivnapad 1. krajiške brigade585
8. - Odbacivanje neprijatelja u Banju Luku i stabilizovanje fronta na Manjači594
Deo treći
OSLOBOĐENJE JAJCA I IZBIJANJE PRED TRAVNIK
1. - Pripreme za napad na Jajce604
2. - Borbe u gradu i slamanje neprijateljevog otpora613
3. - Prenošenje dejstava ka Donjem Vakufu i Travniku i mere neprijatelja da zaustavi nastupanje partizana624
4. - Dejstva na ostalim sektorima u toku septembra630
ZNAČAJ I REZULTATI OFANZIVE PROLETERSKIH BRIGADA648
REGISTAR
Lična imena663
Geografski nazivi667
Vojne jedinice, ustanove i pojmovi687
Ostali pojmovi697
SPISAK BORACA POGINULIH I NESTALIH U TOKU OFANZIVE KA ZAPADNOJ BOSNI (24. VI-30. IX 1942)698
IZVORI I LITERATURA712
PREGLED DOKUMENTARNIH FOTOGRAFIJA718
PREGLED SKICA721
BIBLIOTEKA