Lj. Borojević, D Samardžija, R. Bašić: PETA KOZARAČKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
UMJESTO PREDGOVORA5
UVOD9
Prva glava
FORMIRANJE BRIGADE34
Druga glava
DEJSTVA BRIGADE NA PODRUČJU BOSANSKE KRAJINE43
Treća glava
PRILIKE U CENTRALNOJ BOSNI PRIJE DOLASKA 5. KOZARAČICE BRIGADE I OSTALIH JEDINICA 11. DIVIZIJE NA TAJ TEREN89
Četvrta glava
PRELAZAK 5. KRAJIŠKE (KOZARAČKE) BRIGADE PRE­KO r. VRBASA I BORBE U CENTRALNOJ BOSNI 99
Napad na Derventu 180
Napad na Teslić 187
Pripreme 5. brigade za pokret u istočnu Bosnu i Srbiju193
Peta glava
U ISTOČNOJ BOSNI197
Šesta glava
PREKO DRINE U SRBIJU203
Sedma glava
NA SREMSKOM FRONTU217
Osma glava
U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE233
SPISAK POGINULIH BORACA I RUKOVODILACA243
REGISTAR297
BIBLIOTEKA