Đorđe Orlović: DRUGA LIČKA PROLETERSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
UVOD7
FORMIRANJE I SASTAV BRIGADE11
a) Formiranje11
b) Sastav12
NAPAD NA UDBINU18
BORBENA DEJSTVA U ZAPADNOJ LICI42
a) Situacija, ciljevi i planovi dejstva42
b) Izbijanje na prugu Ramljane - Janjče44
c) Borbe u Kosinju48
d) Borbe u Pazarištu52
BORBENA DEJSTVA NA KORDUNU58
a) Marš na Kordun58
b) Sudar u Poloju61
c) Trijumf u Tušiloviću67
d) Borbe oko Rakovice74
BRIGADA U BIHAĆKOJ OPERACIJI78
a) Uništenje ustaškog garnizona u Ličkom Petrovom Selu78
b) Borbe oko Slunja84
c) Borbe oko Dvora na Uni98
POVRATAK U LIKU - BORBENA DEJSTVA U JUŽNOJ LICI109
a) Obostrana vojna situacija :109
b) Evakuacija ustaškog garnizona iz Udbine112
c) Borbena dejstva oko Lovinca115
d) Drama u Gračacu122
BORBENA DEJSTVA U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI141
a) Uvođenje brigade u borbu141
b) Dejstv^ na pravcu Vrhovine-Prijeboj145
c) Dejstva na pravcu Lički Osik-Bunić-Korenica150
d) Dejstva posle prodora neprijatelja u Krbavsko i Koreničko polje155
BORBENA DEJSTVA POSLE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE163
a) Vojna situacija u Lici163
b) Borbe između Metka i Raduča165
c) Čišćenje sela od četnika oko Gračaca169
BORBENA DEJSTVA OKO GOSPIĆA171
a) Borbe za Široku Kulu171
b) Osvajanje neprijateljskih uporišta Bilaj, Ribnik, Medak176
c) Osvajanje komunikacije Gospić-Karlobag179
d) Učešće u napadu na Gospić186
e) Blokada Gospića tokom maja194
BORBENA DEJSTVA U SEVERNOJ DALMACIJI200
a) Napad na Radučić i Mokro Polje202
b) Borbe između Zrmanje, Pađena i Strmice204
c) Prodor preko Dinare i borbe oko Kijeva i Uništa209
d) Napad na Vrliku212
e) Borbe oko Polače214
BORBENA DEJSTVA U LICI DO POLASKA U BOSNU220
a) Povratak iz Dalmacije u Liku220
b) Dejstva na komunikaciji Bihać-Donji Lapac-Gračac222
c) Ponovo u borbama oko Gospića227
MARŠ OD UDBINE DO BUGOJNA236
BORBENA DEJSTVA OKO TRAVNIKA241
BORBENA DEJSTVA OKO ŠUICE245
POVRATAK U DRVAR I DEJSTVA NA KOMUNIKACIJI BIHAĆ-DONJI LAPAC-SRB251
ODBRAMBENA DEJSTVA NA PRAVCU SRB-TRUBAR-DRVAR (U vreme desanta na Drvar)263
BORBENA DEJSTVA OKO LIVNA I GLAMOČA276
MARŠ OD GLAMOČA DO ZLATIBORA279
BORBENA DEJSTVA OD ZLATIBORA DO BEOGRADA291
UČEŠĆE U BEOGRADSKOJ OPERACIJI303
BORBENA DEJSTVA KROZ SREM310
REORGANIZACIJA, POPUNA, OBUKA I ODMOR U BEOGRADU316
BORBENA DEJSTVA NA SREMSKOM FRONTU322
U PROBOJU SREMSKOG FRONTA I NASTUPANJU DO ZAGREBA336
NA KRAJU PUTA345
STAREŠINSKI SASTAV ŠTABA DRUGE NOU LIČKE BRIGADE I ŠTABOVA NJENIH BATALJONA OD STVARANJA BRIGADE DO KRAJA RATA349
SPISAK POGINULIH, UMRLIH I NESTALIH BORACA I STAREŠINA BRIGADE361
BIBLIOTEKA