Branko Petranović, Momčilo Zečević: JUGOSLAVIJA 1918-1988. TEMATSKA ZBIRKA DOKUMENATA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
PREDGOVOR5
UVODNI DEO. Prvi svetski rat i početak rešavanja jugoslovenskog pitanja 1914-1918.
PROKLAMACIJE ZARAĆENIH STRANA U SVETLU JUGOSLOVENSKE IDEJE
Nota Austro-Ugarske vladi Kraljevine Srbije, Beograd, 23/10. jula 1914.27
Manifest vlade Kraljevine Srbije, Beograd, 25/12. jula 1914.29
Telegram vlade Austro-Ugarske vladi Kraljevine Srbije, Beograd 28/15. jula 1914.30
Ratna proklamacija Franje Josipa I31
Manifest regenta Aleksandra i srpske vlade, 29/16. jula 1914.32
Proklamacija crnogorskog kralja Nikole, 6. avg./25. jula 1914.34
RATNI CILJEVI SRBIJE. NIŠKA DEKLARACIJA
N. Pašić M. Spalajkoviću, 21/8. septembra 1918.36
Niška deklaracija. Izjava vlade Kraljevine Srbije, Niš 7 decembra/24. novembra 1914.37
Telegram ruskog poslanika u Beogradu Trubeckog predsedniku ruske vlade Sazonovu, Beograd, 26/13. januara 1915.38
Zaključak tajne sednice .Narodne skupštine Kraljevine Srbije, Niš, 23/10. avgusta 1915.39
Telegram poslanika Trubeckog Sazonovu, 11. decembra/28, novembra 1915.40
JUGOSLOVENSKA POLITIČKA EMIGRACIJA. ISELJENIČKI POKRET PREMA RATU i UJEDINJENJU. JUGOSLOVENSKI DOBROVOLJCI
Manifest "Hrvatske straže" u Buenos Airesu, 3. avgusta 1914.41
Hrvatski odbor u Rimu protiv izjave Grofa Tise, Rim, decembra 1914.42
Upravni odbor "Jadranske legije" Jugoslovenima, London Rim, januara 1915.43
Rezolucija američkih i kanadskih Jugoslovena, Čikago, 11. marta 1915.43
Telegram Srpskog poslanstva u Petrogradu srpskom Ministarstvu inostranih dela, Petrograd, 24/11. juna 1915.44
Rezolucija Jugoslovena iz Južne Amerike, Antofagasta, 1. avgusta 191545
Manifest Jugoslovenske ujedinjene omladine, Ženeva, avgusta 1915.45
Iz rezolucije Jugoslovenskog zbora u Antofagasti, 23. januara 1916.46
Naredba br. 87 komandanta 1. Srpske dobrovoljačke divizije za 1. juli/18. juni 1916.46
Rezolucija Drugog kongresa američkih Jugoslovena, Pitsburg, 29. i 30. novembra 1916.47
Predstavka Jugoslovenskog odbora Nikoli Pašiću predsedniku srpske vlade od 9. januara 1917.47
Iz izjave hrvatskih i slovenačkih oficira Dobrovoljačkog korpusa, Odesa, marta 1917.48
Memorandum oficira Srpskog dobrovoljačkog korpusa o prilikama u Korpusu upućen komesaru Velihovu, Odesa, 7. aprila/25, marta 1917.49
Telegram srpskog ministra vojnom komandantu Srpskog dobrovoljačkog korpusa, Odesa, 13. aprila/31, marta 1917.50
General B. Terzić S. Protiću o dobrovoljačkom pitanju u Americi, Solun, 6. aprila/24, maja 1918.51
LONDONSKI PAKT I OSNIVANJE JUGOSLOVENSKOG ODBORA
Telegram F. Supila Odboru o pregovorima saveznika s Italijom, Petrograd, 30/17. marta 1915.53
Spalajković Sazonovu, Petrograd, 9. aprila/27, marta 1915.53
Londonski pakt, London, 26/13. aprila 1915.54
Rezolucija Jugoslovenskog kongresa u Nišui, Niš, 6. maja/23, aprila 191557
Memoar Jugoslovenskog odbora vladama Francuske, Rusije i V. Britanije, Pariz, 6. maja, 1915.57
Manifest Jugoslovenskog odbora britanskom narodu i parlamentu, London, 12. maja 1915.61
Proglas o osnivanju Jugoslovenskog odbora, London Pariz, 1. oktobra 1915.62
Telegram Jugoslovenskog odbora N. Pašiću, London, 12. oktobra 1915.63
Iz pisma F. Supila Jugoslovenskom odboru, 5. juna 1916.64
KRFSKA DEKLARACIJA 1917. SARADNJA JUGOSLOVENA NA INTERNACIONALIZACIJI JUGOSLOVENSKOG PITANJA
Program Crnogorskog odbora za narodno ujedinjenje, Pariz, 27/14. marta 1917.65
Krfska deklaracija od 20/7. jula 1917.66
Deklaracija Crnogorskog odbora za narodno ujedinjenje, Pariz, 11. avgusta/29. jula 1917.69
Jugoslovenski odbor predsedniku Vilsonu, Pariz, 9. decembra 1917.69
Komitet Srpske socijaldemokratske partije u Francuskoj konferenciji Laburističke partije u Notingemu, Pariz, 24. januara 1918.70
Jugoslovenski odbor sovjetskoj mirovnoj delegaciji u Brest-Litovsku, London, februara 1918.70
Memorandum američkih Crnogoraca predsedniku Vilsonu, maja-avgusta 1918.71
Deklaracija srpske vlade, Krf, 30/17. marta 1918.71
Cirkularna depeša N. Pašića, Krf, 15/2. aprila 1918.73
N. Pašić J. Jovanoviću, Krf, 11. jula/28, juna 1918.73
Deklaracija Makedonaca, Voden, krajem jula 1918.73
Izjava N. Pašića listu "Morning post", London, 17. oktobra 1918.74
Proglas Crnogorskog kralja Nikole, Neji kod Pariza, 7/20. oktobra 1918.75
SAVEZNICI I STVARANJE JUGOSLAVIJE
N. Pašić Vesniću i Spalajkoviću, Niš, 4. septembra/22, avgusta 1915.76
Iz govora D. Lojda Džordža, London, 5. januara 1918.77
Iz programa svetskog mira u 14 tačaka (Iz Vilsonove poruke Kongresu SAD), Vašington, 8. januara 1918.78
Jugoslovenski odbor protiv izjave D. L. Džordža, London, 11. januara 1918.78
Jugoslovenski klub (A. Korošec) šefovima delegacija na konferenciji mira u Brest-Litovsku, Beč, 31. januara 1918.79
Opšta rezolucija Kongresa potlačenih nairoda Austro-Ugarske, Rim, 10. aprila 1918.80
Izjava državnog sekretara SAD R. Lansinga, Vašington, 29. maja 1918.81
Saopštenje vlade SAD, Vašington, 28. juna 1918.81
MAJSKA DEKLARACIJA 1917. JUGOSLOVENSKI POKRET U ZEMLJAMA AUSTRO-UGARSKE
I. Šušteršič o ulasku Bugarske u rat82
Iz adrese većine Hrvatskoga sabora, Zagreb, 9. marta 1917.83
Deklaracija Jugoslovanskog kluba, Beč, 30. maja 1917.83
Deklaracija Starčevićeve stranke prava, Zagreb, 5. juna 1917.84
Izjava vođa slovenačkih stranaka, Ljubljana, 15. septembra 1917.85
Iz izvještaja hrvatsko-slavonskog oružničkog zapovjedništva zemaljskoj vladi, Zagreb, 12. januara 1918.86
Izjava Jugoslovenske akademske omladine Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 24. januara 1918.87
Rezolucija hrvatskih, srpskih i slovenačkih političara, Zagreb, 3. marta 1918.88
Izjava predstavnika slovenačkih stranaka, Ljubljana, 27. marta 1918.88
Iz izjave dalmatinskog Zemaljskog odbora, Zadar, 19. juna 1918.89
Iz rezolucije Starčevićeve stranke prava, Zagreb, 5. juna 1918.89
Zaključai sa sednice Gavnog odbora Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije, Zagreb, 2. avgusta 1918.90
VOJNI I POLITIČKI ZNAČAJ PROBOJA SOLUNSKOG FRONTA
Iz saopštenja komandanta savezničkih trupa na solunskom frontu, generala Franš d' Eperea, 16. septembra 1918.91
M. Rašić Vrhovnoj komandi srpske vojske, Solun, 3. obtobra/20. septembra 1918.92
A. Trumbić regentu Aleksandru, London, 27. septembra 19.18. 92 Vojvoda Ž. Mišić komandantu 2. Jugoslovenskog puka, Skoplje, 14/1. oktobra 1918.93
Ž. Mišić komandantima I i II armije i Jadranskih trupa, Skoplje, 31/18. oktobra 1918.94
Predstavnici Narodnog vijeća SHS Srpskoj vrhovnoj komandi, Zagreb, 7. novembra 1918.94
Pukovnik D. Simović Srpskoj vrhovnoj komandi, Zagreb, 13. novembra 1918.95
Potpukovnik Lj. Maksimović komandantu I armije, Rijeka, 15. novembra 1918.95
NARODNA VIJEĆA OSNOVE NOVE VLASTI. DRŽAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA NOVI SUBJEKT POLITIKE UJEDINJENJA
Narodni svet za Sloveniju i Istru, Ljubljana, 17. avgusta 1918.97
Saopštenje o osnivanju Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba, Zagreb, 6. oktobra 1918.98
Sastav i pravilnik Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba, Zagreb, 5, 6. 8. oktobra 1918.98
Rezolucija Jugoslovenske socijalističke konferencije, Zagreb, 6. oktobra 1918.99
Manifest cara Karla, Beč (Šenbrun), 16. oktobra 1918.100
Objava Narodnog vijeća SHS, Zagreb, 19. oktobra 1918.101
Poziv Narodnog vijeća SHS, Zagreb, 23. oktobra 1918.102
Proglašenje države Slovenaca, Hrvata i Srba, Zagreb, 29. oktobra 1918.103
Saopštenje Narodnog vijeća SHS, Zagreb, 29. oktobra 1918.104
L. Marković N. Pašiću, Ženeva, 30. oktobra 1918.105
Nadbiskup A. Bauer sveštenstvu zagrebačke mitropolije, Zagreb, 30. oktobra 1918.106
Narodno vijeće SHS vladama savezničkih država, Zagreb, 31. oktobra 1918.107
Iz izveštaja o aktivnosti "zelenog kadera" i pobunjenih vojnika i seljaka u Hrvatskoj u mesecu oktobru 1918.107
Proklamacija Glavnog odbora Narodnog vijeća BiH, Sarajevo, 1. novembra 1918.108
Narodno veće za Štajersku R. Majsteru, Maribor, 1. novembra 1918.108
Predsedništvo Narodnog vijeća SHS vladama u Vašingtonu, Londonu, Parizu, Rimu i Skoplju, Zagreb, 3. novembra 1918.109
Telegram Narodnog vijeća SHS Maršalu Fošu, Zagreb, 4. novembra 1918.110
Kominike Vrhovne komande srpske vojske, Niš, 6. novembra/24.oktobra 1918.110
Narodno vijeće SHS vladi Kraljevine Srbije, Zagreb, 7. novembra 1918.111
N. Pašić A. Korošecu, Ženeva, 8. novembra 1918.111
Narodno vijeće SHS vladi Kraljevine Srbije, Zagreb, 8. novembra 1918.112
Zaključci konferencije katoličkog episkopata, Zagreb, 29. novembra 1918.113
NEUSPEH ŽENEVSKE KONFERENCIJE. ODLUČUJUĆI ZNAČAJ UNUTRAŠNJIH SNAGA UJEDINJENJA
A. Trumbić A. Korošecu, Pariz, 31. oktobra 1918.115
Zapisnik Konferencije u Ženevi od 6. do 9. novembra 1918.116
Deklaracija, Ženeva, 9. novembra 1918.119
S. Protić N. Pašiću, Krf, 11. novembra/29. oktobra 1918.121
L. Korošec vladama Francuske, V. Britanije, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, Pariz, 14. novembra 1918.121
D. Simović Vrhovnoj komandi srpske vojske, Zagreb, 14. novembra 1918.123
Iz zapisnika sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS, Zagreb, 14. novembra 1918.124
S. Jovanović prestolonasledniku Aleksandru, London, 18/5. novembra 1918.124
Predlog odbora sedmorice i naputak Narodnog vijeća SHS125
Odluka Velike narodne skupštine Vojvodine, Novi Sad, 25. novembra 1918.127
Odluka Velike narodne skupštine u Crnoj Gori, Podgorica, 26/13. novembra 1918.128
Narodno vijeće u Banjaluci vojvodi S. Stepanoviću, Banjaluka, 27/14. novembra 1918.130
Narodno vijeće u Kotoru kralju Petru, Kotor, 27/14. novembra 1918.130
Vest o dolasku delegacije Narodnog vijeća SHS u Beograd, Zemun, 28. novembra 1918.130
A Šola S. Pribićeviću, Sarajevo, 28/15. novembra 1918. 131
Dalmatinska zemaljska vlada vladi Srbije, Split, 30. novembra 1918.131
DEO PRVI - Kraljevina Jugoslavija 1918-1941.
PROGLAŠENJE KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1. DECEMBRA 1918.
Adresa izaslanstva Narodnog vijeća SHS prestolonasledniku Aleksandru i njegov odgovor, Beograd, 1. decembra/18, novembra 1918.135
Protić narodnoj vladi u Sarajevu, Beograd, 2. decembra/19. novembra 1918.138
Saopštenje predsedništva Narodnog vijeća SHS, Beograd, 3. decembra 1918.139
A. Trumbić predsedništvu Narodnog vijeća SHS, Pariz, 4. decembra 1918.140
D. Simović Vrhovnoj komandi srpske vojske, Zagreb, 5. decembra/22, novembra 1918.141
Iz izveštaja o odjeku prvodecembarskog akta u nekim mestima Hrvatske od 1. do 10. decembra 1918.142
Rezolucija Starčevićeve stranke prava, Zagreb, 12. decembra 1918.143
DRŽAVNOPRAVNI PROVI'ZORIJUM DO DONOŠENJA USTAVA
Glavna uprava Srpske socijaldemokratske partije o ujedinjenju države, Beograd, 2. decembra 1918.145
Predsedništvo Narodnog vijeća SHS pokrajinskim vladama i odborima N. V. u Hrvatskoj, Zagreb, 10. decembra 1918.146
Ukaz o postavljenju prve vlade Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, 20. decembra 1918.147
Poslanstva, državna zastava i grb Kraljevine SHS, Beograd, 22. decembra 1918.149
Raspust organizacije "Narodnog vijeća", Zagreb, 28. decembra 1918.149
Manifest regenta Aleksandra narodu, Beograd, 6. januara 1919/24. dec. 1918.150
Predlog Jugoslovenske demokratske lige151
Ukaz o sazivanju privremenog narodnog predstavništva153
Izbor poslanika za Ustavotvornu skupštinu154
Obznana vlade N. Vesnića, Beograd, 29. decembra 1920.156
Rezultati izbora za Ustavotvornu skupštinu, 28. novembra 1920.158
MEĐUNARODNO PRIZNANJE, UGOVORI, GRANICE I SPOLJNA POLITIKA
Nota vlade Srbije vladama Francuske, Velike Britanije i SAD, Solun (Beograd), 10. decembra/27. novembra 1918.159
J. Jovanović Ministarstvu inostranih dela Kraljevine Srbije, London, 18/5 decembra 1918.160
Vladina odluka o sastavu delegacije kraljevstva SHS na Mirovnoj konferenciji u Parizu, Beograd, 22/9. decembra 1918.160
Ugovor o miru s Austrijom161
Ugovor o miru sa Bugarskom164
Izveštaj predsednika delegacije na Mirovnoj konferenciji predsedniku vlade u Beogradu o problemu Albanije, Pariz, 5. decembra 1919.165
Ugovor o miru sa Mađarskom168
Rapalski ugovor169
Rumunsko-jugoslovenski ugovor o odbrambenom savezu, Beograd, 7. juna 1921.173
Ugovor o savezu između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Čehoslovačke Republike, Marjanske Lazne, 31. avgusta 1922.173
Jugoslovensko-italijanski pakt o prijateljstvu i saradnji od 27. januara 1924. 174
Jugoslovensko-italijanski sporazum o Rijeci od 27. januara 1924. 175
Francusko-jugoslovenski ugovor o prijateljstvu od 11. novembra 1927. 176
BORBE OKO UNUTRAŠNJEG UREĐENJA. VIDOVDANSKI USTAV
Autonomistička izjava slovenačkih kulturnih radnika, Ljubljana, februara 1921.178
Ustavni nacrt Stojana Protića179
Etbin Kristan i Jovan Đonović, narodni poslanici i članovi Ustavnog odbora Ustavotvornoj skupštini181
Odvojeno mišljenje Jugoslavenskog kluba o nacrtu ustava predloženog od Ustavnog odbora, 6. aprila 1921.184
Predlog Predsedništvu Ustavotvorne skupštine za izmenu čl. 1 predloga ustava, 13. aprila 1921.184
Centralističko-unitaristička kritika ustava Matka Laginje185
Radikali i muslimanski nacrt ustava186
Sporazum vlade i "Džemijeta" o glasanju za ustav190
Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 28. juna 1921.191
Memorandum Hrvatskog bloka, Zagreb, avgusta septembra 1921.197
Uredba o podeli zemlje na oblasti199
Zakon o opštoj upravi200
Rezolucija Hrvatskog bloka, Zagreb, 14. maja 1922.201
Izjava Hrvatske republikanske seljačke stranke, Zagreb, 12. avgusta 1922.202
Izjava HRSS, Zagreb, 7. novembra 1922.202
GRAĐANSKE STRANKE i KRIZA PARLAMENTARIZMA
Program hrvatske zajednice204
Program Jugoslovenske muslimanske organizacije204
Iz programa Slovenske ljudske stranke 1920.207
Iz programa Demokratske stranke208
Narodna radikalna stranka210
Dodatak programu Hrvatske seljačke stranke 1922.211
Memorandum Hrvatskog bloka Međunarodnoj konferenciji u Đenovi, Zagreb, 25. marta 1922.212
Saopštenje vodstva HRSS o tzv. Markovom protokolu, Zagreb, 13. aprila 1923.213
"Zagrebački" ili "Markov" protokol214
Iz programa SLS 1923.216
Proglas Opozicionog bloka, Beograd, 2% maja 1924.218
S. Radić o padu vlade Lj. Davidovića 1924.219
Izjava Ljube Davidovića o formiranju bloka Narodnog sporazuma, Beograd, 22. marta 1925.220
Pristup HRSS Seljačkoj internacionali220
Izjava vodstva HRSS u Narodnoj skupštini, Beograd, 27. marta 1925.221
Izjava S. Radića o prihvatanju monarhije i centralizma, Zagreb, aprila 1925.224
Iz programa Slovenačkih republikanaca224
Proglas HSS "Na seljački narod", Zagreb, 5. januara 1927.225
Glasovi pojedinih stranaka dobijeni na izborima 1920, 1923, 1925. i 1927. godine228
RADNIČKI I SOCIJALISTIČKI POKRET U NOVOJ DRŽAVI. ZNAČAJ OSNIVANJA KPJ
Podloga ujedinjenja, Beograd, 2123. aprila 1919.229
Iz rezolucije Prvog jugoslovenskog sindikalnog kongresa o ujedinjenju sindikalnog pokreta, Beograd, 23. aprila 1919.231
Saopštenje Centralnog odbora SKOJ-a od 11. oktobra 1919.232
Rezolucija Balkanske komunističke federacije, januara 1920.233
Proletarijat balkanskih i podunavskih zemalja. Komunističkih partija Bugarske, Rumunije, Srbije i Turske234
Iz programa Komunističke partije Jugoslavije donetog na njenom drugom kongresu, Vukovar, 2025. juna 1920.236
Rezolucija o političkoj situaciji i zadacima KPJ, Vukovar, 20-25. juna 1920.239
Iz statuta Komunističke partije Jugoslavije241
Manifest opozicije KPJ, Beograd, 25. septembra 1920.242
Odluke Centralnog veća KPJ povodom akcije "centrumaša"246
Zakon o zaštiti javne bezbednosti d poretka u državi, Beograd, 2. avgusta 1921.246
Manifest Socijalističke partije Jugoslavije, Beograd, 18. decembra 1921.248
Članak M. Gorkića (Josipa Čižinskog): "Jugoslavija i Rusija", mart 1922.250
I zemaljska konferencija KPJ, Beč, 3-17. jula 1922.251
Iz programa Nezavisne radničke partije Jugoslavije253
II zemaljska konferencija KPJ, Beč, 9-12. maja 1923.254
Rezolucija po unutarnjim sporovima u KPJ255
Marković Sima: "Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma"257
III zemaljska konferencija KPJ, Beograd, decembra 1923.260
Rezolucija o nacionalnom pitanju 263
Rezolucija o makedonskom i trakijskom pitanju267
O političkoj situaciji 267
Rezolucija o nacionalnim pitanjima u Srednjoj Evropi i na Balkanu jula 1924.267
III kongres KPJ, Beč, maja 1926.270
IV kongres KPJ, Drezden, oktobra 1928.272
PROBLEMI AGRARNE REFORME I EKONOMSKE POLITIKE 1919-1929.
Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme od 27. februara 1919.275
Iz uredbe o zabrani otuđivanja i opterećivanja velikih poseda od 12. avgusta 1919.277
Zakon o izdavanju zemljišta velikih poseda u četvorogodišnji zakup od 20. maja 1922.278
Kretanje državnih rashoda i prihoda281
Kurs dinara 1919-1928.282
Kretanje neposrednih poreza po pokrajinama283
Spoljna trgovina Kraljevine SHS 19201929.286
SOCIJALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ STANOVNIŠTVA, POSEBNO RADNIČKE KLASE
Uput za postupanje u slučajevima nereda, štrajka i pobune na železnicama u Kraljevini, Beograd, 20. oktobra 19120.288
Odluka Ministarskog saveta o dozvoli rada sindikalnim organizacijama koje se bave ekonomskim pitanjima radništva, Beograd, 23. maja 1921.289
Zakon o inspekciji rada, Beograd, 31. decembra 1921.290
Zakon o Zaštiti radnika, Beograd, 28. februara 1922.292
UOČI DIKTATURE
Iz rezolucije Seljačko-demokratske koalicije od 11. novembra 1927.303
Iz rezolucije Seljačko-demokratske koalicije od 22. januara 1928.304
Članak M. Gorkića: "Pozadina jugoslovenske krize", jun 1928.304
S. Majcen o atentatu na hrvatske poslanike u Narodnoj skupštini 1928.307
Zaključak SDK povodom atentata u Narodnoj skupštini, Zagreb, 1. avgusta 1928.308
M. Lorkić: "Ekonomsko-klasni koreni diktature u Jugoslaviji"308
DIKTATURA KRALJA ALEKSANDRA. OTPOR SESTOJANUARSKOJ DIKTATURI
Proklamacija kralja Aleksandra, 6. januara 1929.313
Deklaracija vlade generala Petra Živkovića, 13. januara 1929.314
Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi, 6. januara 1929.315
Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, 6. januara 1929.315
Zakon o nazivu i podeli Kraljevine na upravna područja, 3. oktobra 1929.316
Ustav hrvatskog oslobodilačkog pokreta316
Memorandum Augusta Košutića i Juraja Krnjevića Ligi naroda, 25. januara 1930. godine317
Načela Hrvatskog ustaškog pokreta, 1. juna 1933.320
Četvrta zemaljska konferencija KPJ o poukama iz 192931.321
Rezolucija Biroa CK SKOJ-a o političkoj situaciji od 24. januara 1929.323
KPJ u vreme šestojanuarske diktature iz izveštaja J. B. Tita, na Petoj zemaljskoj konferenciji, oktobra 1940.324
Ustaški pokret u hrvatskim krajevima, decembar 1932.325
Izjava druga Gorkića, septembar-oktobar 1934.326
DIKTATURA DOBIJA USTAVNU FORMU
Proklamacija kralja Aleksandra, 3. septembra, 1931.328
Oktroisani ustav329
Izbori za Narodnu skupštinu 8. novembra 1931.330
Prestona beseda kralja Aleksandra, 18. januara 1932.331
Izjava Narodnog predstavništva na kraljevu besedu331
Pismo A. Stanojevića M. Antiću, jula 1934.332
Pismo Korošeca Kralju, odnosno Uzunoviću, 1934.333
Pogibija kralja Aleksandra kraljevsko namesništvo određeno testamentom 5. januara 1934.334
SELJAČKO-DEMOKRATSKA KOALICIJA ZA REORGANIZACIJU DRŽAVE NA FEDERATIVNOJ OSNOVI
Zagrebačke punktacije, novembra 1932.335
Trumbić o prikazivanju punktacija, 1932.336
"Vreme" o punktacijama337
Pismo Ljube Davidovića, januara 1933.337
Milan Grol i federalističke koncepcije, marta 1932.338
Nacrt ustava Joce Laloševića, 1933.338
Slovenska deklaracija, Ljubljana, 31. decembra 1932.339
Rezolucija banovinskog vodstva Jugoslovenske radikalne seljačke demokratije340
MEĐUNARODNI POLOŽAJ JUGOSLAVIJE 1930-1934.
Statut Male antante, 27. juna 1930.341
Pakt o organizaciji Male antante, 16. februara 1933.341
Pakt Balkanskog sporazuma, 9. februara 1934.342
OBNOVA KPJ. IV ZEMALJSKA KONFERENCIJA KPJ
Obnova Partije prema Titovom izveštaju na V zemaljskoj konferenciji, oktobra 1940.344
Saopštenje CK KPJ o IV zemaljskoj konferenciji KPJ 345
etvrta zemaljska konferencija odluka o izveštaju CK i zadaćama Partije, decembra 1934.346
Četvrta zemaljska konferencija o zadaćama Partije u borbi protiv imperijalističkog rata347
Iz rezolucije CK KPJ IV zemaljske konferencije o nacionalnom pitanju348
Iz proglasa IV zemaljske konferencije, decembra 1934.350
Izvod iz protokola IV konferencije KPJ, 24. decembra 1934.350
Izvod iz izvještaja delegacije CK sa IV konferencije KPJ, decembra 1934.350
Pisma CK KPJ pokrajinskim komitetima za Hrvatsku i Dalmaciju o uključivanju banjalučke i nekih drugih partijskih organizacija Bosne i Hercegovine u KP Hrvatske, 5. februar 1935.351
O narodnoj revoluciji kod nas353
OBNAVLJANJE POLITIČKOG ŽIVOTA. PETOMAJSKI IZBORI
Deklaracija Bogoljuba Jevtića, 3. januara 1935.356
Rezolucija Vodstva SDK, 2. juna 1935.356
Izabrani narodni poslanici za Narodnu skupštinu, 5. maja 1935.357
Plenum Centralnog komiteta KPJ o izborima, juna 1935.359
STOJADINOVIĆEVA POLITIKA NACIONALNOG I DRŽAVNOG UNITARIZMA. UDRUŽENA OPOZICIJA. PAD STOJADINOVIĆA
Deklaracija vlade Milana Stojadinovića, 4. juna 1935.361
Izveštaj dr Huberta Ripke, urednika lista Lidové Noviny, o razgovorima u Beogradu i Zagrebu, 38. maja 1936.361
Milan Stojadinović o programu JRZ, Beograd, 1. jula 1936.362
Memorandum Sitona Vatsona E. Benešu, Forin Ofisu i knezu Pavlu septembra 1936.363
Galeaco Ćano o Stojadinoviću367
Proglas Udružene opozicije, 8. oktobra 1937.367
SPOLJNOPOLITICKA ORIJENTACIJA MILANA STOJADINOVIĆA. VOJNI KRUGOVI I PITANJE ODBRANE
Ugovor o večnom prijateljstvu s Bugarskom, 24. januara 1937.369
Politički sporazum između Italije i Jugoslavije, 25. marta 1937.369
Izjava predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade šefovima parlamentarnih klubova o anšlusu i spoljnoj politici Kraljevine Jugoslavije, 15. marta 1938.370
Zvanični stav Nemačke prema Kraljevini Jugoslaviji posle anšlusa, 28. aprila 1938.371
Milan Stojadinović o stavu Jugoslavije prema anšlusu, 11. avgusta 1938.372
Glavni generalštab o nespremnosti oružanih snaga i o potrebi da se dodele nova materijalna sredstva za pripremu zemlje za rat, 20. novembra 1938.372
Vojni krugovi Kraljevine Jugoslavije o položaju zemlje, 20. decembra 1938.373
Nemci o Stojadinoviću, jula 1939.373
ANTIFAŠISTIČKA POLITIKA KPJ. NARODNI FRONT SLOBODE
Odluka Politbiroa CK KPJ o zadaćama KPJ posle VII kongresa KI, Moskva, 1. avgusta 1935.375
Odluke Plenuma CK KP o protufašAstičkoj Narodnoj fronti, aprila 1936.377
K KPJ za pomoć Španiji pokrajinskim komitetima KPJ, 23. oktobra 1936.378
Komunike Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije o sporazumu između Seljačko-demokratske koalicije i srpskog dela udružene opozicije, Pariz, 1937.379
Proglas CK KPJ povodom anšlusa, marta 1938.380
Demonstracije u Beogradu povodom ulaska nemačkih trupa u Češku i Moravsku, marta 1939.381
Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije povodom nemačke okupacije Čehoslovačke, marta 1939.381
Proglas Ujedinjene studentske omladine povodom italijanske agresije na Albaniju, 8. aprila 1939.382
KPJ I NACIONALNO PITANJE
Pismo CK KPJ Veselinu Masleši, 2. novembra 1936.384
Ustanovni kongres Komunističke stranke Slovenije, aprila 1937.384
"Obavještenje" o Osnivačkom kongresu KP Hrvatske, avgusta 1937.385
Proglas Osnivačkog kongresa Komunističke stranke Hrvatske385
Peta zemaljska konferencija SKOJ-a o jedinstvu radničke i radne omladine i organizacionim pitanjima našeg saveza, leto 1939.386
Iz rezolucije V konferencije KPJ, oktobra 1940.388
VOJNI KRUGOVI KRALJEVINE JUGOSLAVIJE PROTIV "PREVRATNIČKIH I NACIONALNO NEPOUZDANIH" SNAGA
Generalštab o aktivnosti Kulturbunda, jula 1939.390
Glavni generalštab i neslovenski starešinski sastav, oktobra 1939.391
Glavni generalštab predlaže formiranje koncentracionih logora, 19. oktobra 1939. godine392
Glavni generalštab o povratku u zemlju bivših jugoslovenskih dobrovoljaca u Španiji, 20. novembra 1939.393
Štab Dunavske divizijske oblasti o nemačkoj upetoj koloni", 2. jula 1940.394
Štab Primorske armijske oblasti o ponašanju katoličkog klera, 3. oktobra 1940.394
Odredba ministra vojske i mornarice o suzbijanju komunističke aktivnosti u vojsci, 25. oktobra 1939.395
POKAZATELJI PRIVREDNOG RAZVITKA. PROBLEMI SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMENE
Veličina poljoprivrednih gazdinstava prema popisu gazdinstava od 1931.396
Četiri kategorije domaćinstava396
Učešće u prinosu 1923.397
Zaposlena lica prema glavnom zanimanju 1931.397
Mesečna nadnica osiguranih radnika398
Mesečna osigurana nadnica 1930. do 1938.398
Broj osiguranika (zaposlenih i osiguranih) od 1935-1940.398
Izvoz po proizvodima 1928-1932.399
Vrednost izvezenih količina 1928-1932.399
Izvoz i uvoz Jugoslavije 1922-1939. po vrednosti u milionima dinara400
Uvoz automobila 19301939.400
Raspodela stranog kapitala401
Struktura kapitala402
Pregovori s Nemačkom za isporuku naoružanja Jugoslaviji u zamenu za strategijske sirovine, Berlin, 21. septembra 1939.402
Nemačko-jugoslovenski privredni odnosi prema italijanskim izvorima, 2. maja 1940. godine402
Italijanski otpravnik poslova u Moskvi grofu Ćanu o potpisivanju sovjetsko- -jugoslovenskog ugovora o trgovini i pomorskom saobraćaju, Moskva, 13. maja 1940.403
ORGANIZACIONO-IDEOLOŠKO SAZREVANJE KPJ U PREDVEČERJE APRILSKOG RATA. V ZEMALJSKA KONFERENCIJA
Gorkić: "O trockizmu kod nas"404
Tito o trockizmu, Pariz, aprila 1937.406
Tito o SKOJ-u, Pariz, aprila 1937.406
Gorkić: "Krupna pobjeda nad fašizmom"407
Apel komunistima osuđenicima u sremskomitrovačkoj kaznioni, Pariz, 9. decembra 1937.409
Tito o konferenciji radničke partije, 9. septembra 1938.411
Tito o narodnom frontu, Moskva, 1938.412
Kamniška izjava Jugoslovenske strokovne zveze414
Tito o isključenju iz KPJ, sredina marta 1939.414
Tito Georgi Dimitrovu, generalnom sekretaru IK KI, juna 1939.414
Odluka sekretarijata o izvještaju Tita o radu Komunističke partije Jugoslavije, 23. novembra 1939.416
Partijski izvještaj J. B. Tita iz Jugoslavije, maja 1940.416
Programska platforma Komunističke partije Jugoslavije, 1940/1941.417
Rezolucija Šeste zemaljske konferencije Saveza Komunističke omladine Jugoslavije, 1940. v418
Josip Broz Tito o Petoj zemaljskoj konferenciji Komunističke partije Jugoslavije419
STVARANJE BANOVINE HRVATSKE. REAKOIJA NA SPORAZUM
Knez Pavle o "srpsko-hrvatskom" sporazumu prema nemačkim ocenama, 11. januara 1939.420
Nemci o položaju Jugoslavije posle pada Milana Stojadinovića, 9. marta 1939.420
Gering u razgovoru s Musolinijem o položaju Jugoslavije, 15. aprila 1939.420
Izbori za Narodnu skupštinu, 11. decembra 1938.421
Deklaracija Hrvatskog narodnog zastupstva, 1516. januara 1939.422
Izjava Dragiše Cvetkovića o hrvatskom pitanju, 10. marta 1939. --423
Mačekovi pregovori s Rimom, marta 1939.424
Sporazum Cvetković-Maček, 23. avgusta 1939.426
Uredba o Banovini Hrvatskoj, 26. avgusta 1939.429
Mačekov govor na sednici Hrvatskog narodnog zastupstva, 29. avgusta 1939.430
Nemačke analize o unutrašnjoj političkoj situaciji u Kraljevini Jugoslaviji 25. novembra 1939.430
Rezolucija IO Narodne odbrane, 14. aprila 1940.433
Nacrt uredbe o organizaciji srpske zemlje, 1940. 434
Apel "Hrvatskog Nacionalnog komiteta" grofu Ćanu za podršku Italije u stvaranju NDH, 10. juna 1940.435
Iz rezolucije V zemaljske konferencije o sporazumu Cvetković-Maček, oktobra 1940.436
PRITISAK FASISTIĆKIH SIILA NA JUGOSLAVIJU. JUGOSLAVIJA I ITALIJANSKO-GRČKI RAT. KOMUNISTI I RATNA OPASNOST
Ribentropov zahtev da Jugoslavija priđe antikominterna paktu, 25. aprila 1940.437
Hitlerov pritisak na kneza Pavla, Berlin, 7, juna 1939.437
Analiza mesta Jugoslavije u nemačkoj politici, jula 1939.438
Nemačko poslanstvo u Tirani o raspoloženju za stvaranje Velike Albanije, 20. avgusta 1939.439
Spoljnopolitieki položaj Jugoslavije u nemačkim analizama, avgusta 1939.439
Nemačke analize o uticaju evropskih zbivanja u Jugoslaviji, oktobra 1939440
Aleksandar Cincar-Marković o stavu Jugoslavije prema grčko-italijanskom sukobu, 1. novembra 1940.441
Izjava jugoslovenske vlade o grčko-italijanskom ratu, 2. novembra 1940.442
Saopštenje jugoslovenske vlade povodom bombardovanja Bitolja, 9. novembra 1940.442
Odgovor KPJ svim "ratnim huškačima i klevetnicima naše Partije", maja 1940.443
IK Kl o obaranju vlade i uspostavljanju istinske narodne vlade kao akcionoj paroli, 15. septembra 1940.443
Georgi Dimitrov Josipu Brozu Titu, 22. marta 1941.445
Georgi Dimitrov Josipu Brozu Titu, 29. marta 1941.445
Tito na partijskom savetovanju u Beogradu, 29. marta 1941.446
ANTIJUGOSLOVENSKA AKTIVNOST USTAŠA
Izvod iz jedne tajne i najstrože poverljive okružnice, koju je vodstvo Hrvatskog narodnog pokreta uputilo organizacijama, 28. avgusta 1939.447
Zapisnik o razgovoru Ćana i Pavelića, Rim, 23. januara 1940.449
Memorandum petorice, Zagreb, 31. marta 1941.450
SLOM POLITIKE NEUTRALNOSTI I KAPITULACIJA NAMESNIČKOG REŽIMA. 27. MART
Ugovor o prijateljstvu s Mađarskom, 12. decembra 1940.452
Dušan Simović o razgovoru s Ruzveltovim izaslanikom pukovnikom V. Donovanom, 24. januara 1941.452
Ruzveltova poruka jugoslovenskoj vladi, 14. februara 1941.453
Hitler u Berhtesgadenu o Jugoslaviji, 14. februara 1941.453
Ruzveltova poruka knezu Pavlu, 22. februara 1941.454
Hitlerov pritisak na kneza Pavia u Berghofu, 4. marta 1941.455
Knez Pavle na Drugoj sednici Krunskog saveta o Hitlerovom pritisku, 6. marta 1941.456
Ruzveltova poruka Beogradu, 18. marta 1941.456
Dušan Simović istupa u audijenciji kod kneza protiv pristupa Trojnom paktu, 23. marta 1941.457
Poruka Čerčila Cvetkoviću, 23. marta 1941.457
Protokol o pristupu Jugoslavije Trojnom paktu, 25. marta 1941.458
Tajne note Trećeg Rajha vladi Kraljevine Jugoslavije, Beč, 25. marta 1941.458
Pakt o prijateljstvu i nenapadanju između SSSR i Kraljevine Jugoslavije, 5. aprila 1941.459
Dušan Simović o obrazovanju vlade, 27. marta 1941.459
Kraljev proglas o stupanju na presto, 27. marta 1941.460
Zapisnik I sednice vanrednog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, održanog 14/27. marta 1941. godine u Beogradu461
Vinston Čerčil o 27. martu462
Ruzveltova poslanica kralju Petru II462
VLADA DUŠANA SIMOVIĆA. VOJNI SLOM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
Naredba br. 1 vlade generala Simovića, 31. marta 1941.463
Izjava Momčila Niinčića, 30. marta 1941.464
Depeša otpravnika nemačkog poslanstva Fajnea o ponudi slovenačkih političara za otcepljenjem465
Maček prihvata mesto u vladi465
Maček ne prihvata predloge Maletkea za uspostavljanje nezavisne Hrvatske466
Hitlerov proglas nemačkom narodu, 6. aprila 1941.466
Agencija "Stefani" obrazlaže napad, 6. aprila 1941.467
Izjava V. Mačeka, 8. aprila 1941.468
Proklamacija regenta Kraljevine Mađarske Mikloša Hortija i predsednika vlade Lasla Bardošija mađarskom narodu povodom napada na Jugoslaviju, Budimpešta, 10. aprila 1941.468
Bugarska prekida diplomatske odnose, 15. aprila 1941.469
Ultimatum komandanta 2. nemačke armije Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske pod kojim uslovima se. može pregovarati o obustavi rata, Beograd, 15. aprila 1941.470
Odredbe o izvršenju primirja između nemačke i jugoslovenske oružane sile, 17. aprila 1941.470
DEO DRUGI. Revolucija (1941-1945)
PODELA JUGOSLAVIJE
Hitier ova odluka o uništenju Jugoslavije kao države, 27. marta 1941.475
Hitler na konferenciji sa vojnim saradnicima, 27. marta 1941.475
"Predbježne smjernice za razdiobu Jugoslavije", 12. aprila 1941.477
Ulazak bugarske vojske na grčku i jugoslovensku teritoriju, aprila 1941.479
Ugovor o određivanju granica između NDH i fašističke Italije potpisan u Rimu, 18. maja 1941.482
Dekret kralja Vitorija Emanuela III o aneksiji Dalmacije, Boke kotorske, delova Hrvatskog primorja i Gorskog kotara i osnivanju Guvernatorata Dalmacije, 18. maja 1941.482
Izveštaj predstavnika za štampu Konzulata Kraljevine Jugoslavije o osnivanju Komiteta za Pomoravlje u Sofiji, Carigrad, 18. juna 1941.483
Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Jerusalimu o stanju u Bačkoj, Jerusalim, 17. marta 1943.433
Proglašenje NDH 10. aprila 1941. proklamacija Slavka Kvaternika484
Izjava Vladka Mačeka prilikom proglašenja NDH, Zagreb, 10. aprila 1941.484
Zakonska odredba za odbranu naroda i države, 17. aprila 1941.484
Zabrana ćirilice, aprila 1941.485
Obrazovanje Komiteta crnogorskih separatista, Cetinje, 17. aprila 1941.485
Izjava Milana Aćimovića, komesara za civilnu upravu Srbije, Beograd, maja 1941.486
Izveštaj visokog komesara za Crnu Goru Serafina Macolinija o sazivanju i radu kvislinške Ustavotvorne skupštine, 17. jula 1941.486
Izjava Janka Tortića- u ime zastupnika i funkcionera Hrvatske seljačke stranke, 10. avgusta 1941.486
Obrazovanje kvislinške vlade Milana Nedića, 29. avgusta 1941.486
Dekret Benita Musolinija o prenošenju građanskih prava na teritorijalna Kosova, Debra i Strage na vladu Albanije, 29. juna 1941.488
KPJ I PRIPREME ZA NASTAVLJANJE BORBE
Prvi ratni proglas CK KPJ narodima Jugoslavije, 15. aprila 1941.490
Titovo obrazloženje zašto su komunisti Hrvatske u sastavu KPJ, maja 1941.492
CK KPJ za Makedoniju o isključenju iz Partije Metodija Šatorova, 24. jula 1941.493
Savjetovanje Komunističke partije Jugoslavije u Zagrebu, maja 1941.494
Proglas CK KPJ povodom napada na SSSR, 22. juna 1941.496
Gesla antiimperijalističke fronte slovenskega naroda, 22. juna 1941.498
Tito Izvršnom komitetu Komunističke internacionale, kraj juna 1941.499
Proglas CK KPJ narodima Jugoslavje, 12. jula 1941.499
Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije, 25. jula 1941.500
VLADA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U EMIGRACIJI I VOJNI PORAZ
Kraljevina Jugoslavija objavljuje rat Bugarskoj i Mađarskoj, 4. maja 1941.502
Deklaracija vlade Kraljevine Jugoslavije, 4. maja 1941.502
Vlada protiv aneksije Slovenije, Jerusalim, 31. maja 1941.503
Apel kralja Petra II papi Piju XII i predsedniku Ruzveltu da se spase srpski narod od istrebljenja, Jerusalim, 6. juna 1941.504
General Bogoljub Ilić izveštava Dušana Simovića o brojnom stanju izbegle vojske, Kairo, 21. jula 1941.504
Nota vlade Kraljevine Jugoslavije savezničkim zemljama protiv raskomadavanja Jugoslavije, London, 22. oktobra 1941.505
Deklaracija savezničkih vlada o kažnjavanju ratnih zločinaca, London, 13. januara 1942.505
USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE. STVARANJE SLOBODNIH TERITORIJA. OSNOVNE USTANOVE REVOLUCIJE PARTIZANSKI ODREDI I NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI
Tito (Valter) Djedu (Izvršni komitet Komunističke internacionale), prva polovina jula 1941.507
Tito o borbama i akcijama u Jugoslaviji, 10. avgusta 1941.508
Tito o zadacima narodnooslobodilačkih partizanskih odreda, 10. avgusta 1941.510
Glavni štab NOPOJ štabovima oblasti za organizaciju ustanka, 10. avgusta 1941.512
Iz Titovog članka "Zašto se narodni partizani bore", avgusta 1941.512
Obrazovanje Narodnog odbora oslobođenja u Beranama, 21. jula 1941.513
Uputstvo privremene Vrhovne komande nacionaloslobodilačkih trupa za Crnu Goru, Boku i Sandžak, 22. jula 1941.513
Uputstva Komande Posavskog narodnooslobodilačkog odreda za obrazovanje narodnooslobodilačkih odbora, polovina avgusta 1941.514
Rezolucija delegata narodnooslobodilačkih gerilskih odreda za zapadnu Bosnu i Liku, 31. avgusta 1941.515
J.B. Tito Radu Končaru i Vladu Popoviću o inicijativi za stvaranje Narodnog komiteta oslobođenja, sredinom avgusta 1941.516
J.B. Tito Izvršnom komitetu Komunističke internacionale o pripremama za stvaranje Narodnog komiteta oslobođenja, 23. avgusta 1941.517
Prvi dekret narodne vlasti u oslobođenom Krupnju, 5. septembar 1941.517
Proglas Centralnog komiteta KP Hrvatske pristalicama Hrvatske seljačke stranke, 5. septembra 1941.517
Odluka o konstituisanju slovenačkog Narodnooslobodilačkog odbora, Ljubljana, 16. septembra 1941.518
Opštejugoslovensko savetovanje u Stolicama, septembra 1941.519
Članak Edvarda Kardelja Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti, oktobra 1941.520
Tito o obrazovanju Centralnog odbora za oslobođenu teritoriju, položaj, 16. novembra 1941.520
Odluka IOOF da se obeleži 1. decembar 1941, 22. novembra 1941.521
Okružnica br. 4 Centralnog komiteta KPH, 6. decembra 1941.522
Temeljne tačke OF, 1. januara 1942. 523
ČETNICI KAO NOSIOCI GRAĐANSKOG RATA I SAVEZNIČKA INTERVENCIJA
Projekat Stevana Moljevića o "Velikoj Srbiji", 30. juna 1941.525
Naređenje Draže Mihailovića za formiranje četničkih jedinica, avgusta 1941.526
Predlozi o saradnji vrhovnog komandanta NOPOJ Tita komandantu vojno-četničkih odreda pukovniku Draži Mihailoviću, 20. oktobra 1941.526
Saopštenje Vrhovnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda, 4. novembra 1941.527
Zapisnik sa sastanka D. Mihailovića i predstavnika nemačke komande u Srbiji u selu Divci, 11. novembra 1941.529
Proglas Draže Mihailovića Srbima, Hrvatima i Slovencima, 16. novembra 1941.530
Instrukcija Draže Mihailovića majoru Đorđu Lašiću i kapetanu Pavlu Đurišiću, 20. decembra 1941.531
Dušan Simović poslanstvu Kraljevine Jugoslavije u Moskvi, London, 13. novembra 1941.532
Pismo A. Idna D. Simoviću, 28. novembra 1941.532
Titov telegram Kominterni, 25. novembra 1941.533
Izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji komandantu oružanih snaga na jugoistoku, 5. decembra 1941.533
USTASKO-KLERIKALISTIČKI I OKUPATORSKI GENOCID
Vanredna zakonska odredba i zapovest poglavnika ustaške NDH Ante Pavelića o nadležnosti prekih sudova i skupljanju Jevreja u koncentracione logore pod vedrim nebom, 26. juna 1941.535
Drakonska odredba poglavnika ustaške NDH Ante Pavelića o prekim i pokretnim prekim sudovima, 5. jula 1941.537
Nalog Ravnateljstva za javni red i sigurnost ustaške NDH redarstvenim ravnateljstvima o upućivanju svih Srba i Jevreja u koncentracioni logor Gospić, 8. jula 1941.538
Dopis kotarske oblasti Dvor na Uni Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o upućivanju iseljenika iz Mostara u koncentracioni logor Jasenovac, 5. novembra 1941.538
Biskupska konferencija o prekrštavanju pravoslavnih, Zagreb, 17-18. novembra 1941.539
Pismo Endrea Bajči-Žilinskog, predsedniku vlade i vršiocu dužnosti ministra inostranih poslova Laslu Bardošiu, Budimpešta, 21. aprila 1942.541
Pismo Bogdana Raškovića generalu Milanu Nediću o zločinima ustaša nad Srbima u logorima i zatvorima na teritoriji NDH, a posebno u logom Jadovno, 2. septembra 1941.542
Zakonska odredba poglavnika Ante Pavelića i ministra pravosuđa i bogoštovlja Mirka Puka o upućivanju "nepodobnih i opasnih lica" za ustašku NDH u sabirne i radne logore 25. novembra 1941.544
Zahtev komandanta mesta u Banjoj Luci ustaškom redarstvu u Banjoj Luci da se 88 talaca Srba sprovede u koncentracioni logor Jasenovac, 12. januara 1942.545
Izvod iz memoranduma poslanika Bajči-Žilinskog regentu Horti Miklošu u vezi sa krvoprolićem u Novom Sadu, Budimpešta 4. februara 1942.545
Izvod iz izveštaja nemačkog poslanstva u Zagrebu (Zigfrida Kašea) Ministarstvu inostranih poslova nemačkog Rajha o situaciji u koncentracionom logoru Jasenovac, februar 1942.548
STVARANJE 1. PROLETERSKE BRIGADE I REAKCIJA KOMINTERNE. LEVA SKRETANJA
Naredba CK KPJ i Vrhovnog štaba NOPOJ o formiranju 1. proleterske brigade, 21. decembra 1941.553
CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju, 14. decembra 1941.553
Izvršni komitet Komunističke internacionale Josipu Brozu Titu, 5. marta 1942.555
Titov telegram IO KI o preuzimanju akcija među iseljenicima u Severnoj i Južnoj Americi, 13. maja 1942.556
Zapisnik sa sednice CK KPJ, 19. juna 1942.556
Tito traži pomoć od IO KI, 26. avgusta 1942.558
OKUPATORSKO-ČETNICKO-USTAŠKA KOALICIJA PROTIV NAlRODNOOSLOBODILAČKIH SNAGA
Pregovori majora Jezdimira Dangića s Nemcima u Beogradu, 5. februara 1942.560
Četničko-italijanski sporazum u Podgorici, 6. marta 1942.561
Zapisnik o sporazumu između predstavnika Ozrenskog, Trebavskog i Odreda "Kralj Petar II" i NDH, 28. maja 1942.562
Izveštaj komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Draži Mihailoviću o učešću četničkih snaga u italijanskoj operaciji "Alfa", 7. oktobra 1942.563
PUT NA ISTOK VODI PREKO ZAPADA
Izveštaj generala Gleza Fon Horstenaua Vrhovnoj komandi Vermahta o povlačenju italijanskih jedinica na osnovu zagrebačkog sporazuma, 21. juna 1942.565
Ivo Ribar Lola Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o razvoju vojno-političke situacije na području centralne oslobođene teritorije, 5. jula 1942.566
Mesečni izveštaj borbene grupe "Zapadna Bosna" komandujućem generalu o "čišcenju" Kozare, 6. avgusta 1942.567
Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji komandantu oružanih snaga na jugoistoku o vojnopolitičkoj situaciji, 11. avgusta 1942.568
Zapovest borbene grupe "Borovski" za čišćenje Fruške gore, 24. avgusta 1942.568
RAZVOJ NARODNE VLASTI 1 STVARANJE AVNOJ-a
Objašnjenja i uputstva za rad narodnooslobodilačkih odbora u oslobođenim krajevima, februara 1942.569
Proglas Skupštine crnogorskih i bokeljskih rodoljuba, 8. februara 1942.570
J. B. Tito Moši Pijade, delegatu Vrhovnog štaba, 7. aprila 1942.571
Proglas Narodnooslobodilačkog odbora za Hercegovinu, aprila 1942.571
CK KP Slovenije o slovenačkim granicama, 1. maja 1942.572
Izjava Izvršnog odbora Osvobodilne fronte o londonskoj vladi, položaj, 15. maja 1942.572
Odlok o postavitvi narodne oblasti na osvobojenem slovenskem ozemlju, 17. maja 1942.573
Septembarski propisi o izborima narodnooslobodilačkih odbora, 2. septembra 1942.574
Tito Kominterni, 18. septembra 1942.576
Pismo J. B. Tita Centralnom komitetu Komunističke partije Albanije, 22. septembra 1942.577
Proglas prvog kongresa partizanskih lekara engleskim i američkim lekarima, Bosanski Petrovac, 27. septembra 1942.579
Telegram Tita Kominterni, 12. novembra 1942.579
Poziv Vrhovnog štaba norodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije na zasedanje AVNOJ-a, 20. novembra 1942.580
Projekt Uredbe o ustrojstvu Vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Vijeća narodnih povjerenika, novembra 1942.580
Telegram Kominterne povodom Prvog zasedanja AVNOJ-a CK KPJ, novembra 1942.581
Rezolucija o osnivanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, 27. novembra 1942. 582
Rezolucija o organizaciji AVNOJ-a, 27. novembra 1942.583
Saglasnost Osvobodilne fronte Slovenije za osnivanje AVNOJ-a, decembra 1942.584
J. B. Tito Nacionalno pitanje u Jugoslaviji u svetlosti narodnooslobodilačke borbe, decembra 1942.584
POLITIČKA OSNOVA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
Direktivno pismo CK KPJ o zadacima AFŽ-a, 2. novembra 1942.586
Izveštaj CK KPS o "OF slovenskoga naroda" CK KPJ, novembra 1942.587
Titov telegram Kominterni o održavanju Antifašističkog kongresa omladine, decembra 1942.588
Organizaciona rezolucija Prvog antifašističkog kongresa omladine Jugoslavije, krajem decembra 1942.588
STVARANJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Naredba Vrhovnog štaba NOP i DVJ br. 88, 1. novembra 1942.590
Novi naziv Vrhovnog štaba NOP i DVJ, 20. novembra 1942.590
Obrazovanje sekcije za ratnu mornaricu, 18. decembra 1942.591
DELATNOST IZVRŠNOG ODBORA AVNOJ-a, AVNOJ-a I VRHOVNOG ŠTABA
Telegram CK KPJ KI o organizaciji vlasti na oslobođenoj teritoriji za "Slobodnu Jugoslaviju", bez datuma, najverovatnije decembra 1942.592
Izveštaj o radu Prosvetnog odseka Izvršnog odbora AVNOJ-a, 25. decembra 1942.593
Izveštaj Privredno-finansijskog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a, 26. decembra 1942.594
Izveštaj Propagandnog odseka Izvršnog odbora AVNOJ-a596
Izveštaj Socijalnog i Zdravstvenog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a, 26. decembra 1942.596
Raspis 10 AVNOJ-a narodnooslobodilačkim odborima, Antifašističkom frontu žena i omladinskim organizacijama o borbi protiv nepismenosti597
Uputstvo o odnosu rukovodilaca i borca NOV i POJ prema veroispovedanju i o odnosu verskih službenika prema narodnooslobodilačkoj borbi, decembra 1942. ili januara 1943.598
Izjava Vrhovnog štaba NOV i POJ i AVNOJ-a 8. februara 1943.598
Nota Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a vladama Sovjetskih Socijalističkih Republika, Velike Britanije i Sjedinjenih Država Amerike, februara 1943.599
Uredba o zajmu Narodnog oslobođenja, februara 1943.600
Protestna izjava Vrhovnog štaba NOV i POJ i AVNOJ-a povodom predaje četiri "Liberatora" izbegličkoj vladi, aprila 1943.601
BORBE GLAVNE OPERATIVNE GRUPE NOVJ NA NERETVI I SUTJESCI
Tito Kominterni, 31. januara 1943.602
Odgovor G. Dimitrova Titu o nemogućnosti da se pruži pomoć, Moskva, 11. februara 1943.602
Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ Tita Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspešnom ofanzivnom dejstvu glavne operativne grupe, 20. februara 1943.603
Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Tita Štabu Prve proleterske divizije o uspešnom forsiranju Neretve i stvaranju mostobrana na njoj, 7. marta 1943.603
Predlozi delegacije NOV I POJ za pregovore sa nemačkom vojnom komandom o razmeni zarobljenika, Gornji Vakuf, 11. marta 1943.603
Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Tita Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa, 30. marta 1943.604
Telegram Tita Izvršnom komitetu Komunističke internacionale o pregovorima s Nemcima o razmeni zarobljenika, 30. marta 1943.606
Telegram IO Komunističke internacionale o pregovorima NOVJ sa nemačkom vojnom komandom o razmeni zarobljenika, Moskva, 30. marta607
Telegram J. B. Tita IO Komunističke internacionale, 31. marta 1943.607
Telegram zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ generala Velimira Terzića Aleksandru Rankoviću o spuštanju britanskih padobranaca u Lici, 23. aprila 1943.609
Telegram J. B. Tita Glavnom štabu Hrvatske o prihvatanju savezničke misije, 17. maja 1943.609
Telegram J. B. Tita IO Komunističke internacionale, 24. maja 1943.609
Zapovjest 1. brdske nemačke divizije potčinjenim borbenim grupama za napad na snage NOVJ u dolinama Tare i Morače, 26. maja 1943.610
RASPUŠTANJE KOMINTERNE
CK KPJ Kominterni, 26. maja 1943..612
Saopštenje prezidijuma Izvršnog komiteta Komunističke internacionale, Moskva, 9. juna 1943.613
Tito kominterni, 12. juna 1943.614
J. B. Tito G. Dimitrovu da Sovjetski savez pošalje svoju misiju u Jugoslaviju, 20. jula 1943.614
BRITANSKA POLITIKA "JEDNAKOG ODSTOJANJA" ILI "DVOSTRUKOG KOLOSEKA"
Izveštaj predstavnika jugoslovenske vlade u izbeglištvu o razgovoru s majorom Piterom Bojom, decembra 1942.615
Slobodan Jovanović generalu D. Mihailoviću, 5. aprila 1943.616
Telegram Draže Mihailovića vladi Kraljevine Jugoslavije, Šekovići, 1. juna.619
Depeša Vilijama Dikina o razgovoru s Titom, 1943.620
Vilsonova poruka Titu, 9. septembra 1943.621
Izveštaj brigadira Ficroja Maklejna, šefa savezničke vojne misije pri "Partizanskoj vojsci u Jugoslaviji" o partizanskom pokretu u Jugoslaviji, 6. novembra 1943.621
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET UOČI I POSLE KAPITULACIJE ITALIJE
Svetozar Vukmanvić Tempo Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV Gtrčke i Albanije, 25. jula 1943.625
Pismo J. B. Tita Ivanu Milutinoviću, septembra 1943.626
E. Kardelj i S. Žujović Titu, 7. septembra 1943.627
Dr Ivan Ribar Titu o srpsko-hrvatskim odnosima, 14. septembra 1943.627
Svetozar Vukmanović Vasu Smajeviću, Kičevo, 25. septembra 1943.630
Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ J. B. Tita da je u postojećim uslovima nepravilno stvarati Balkanski štab, 21. septembra 1943.630
Tito o perspektivi prenošenja težišta dejstava NOVJ u pravcu Srbije i Makedonije, 9. oktobra 1943.631
Titovo naređenje Štabu drugog korpusa NOVJ da operativna dejstva orijentiše prema Srbiji, 21. oktobra 1943.631
Tito Miladinu Popoviću, 9. oktobra 1943.631
Tito Svetozaru Vukmanoviću, 9. oktobra 1943.632
Tito Kominterni, 12. oktobra 1943.635
Tito Lola Ribar Titu, 1943.635
Titova depeša Moskvi povodom predstojeće konferencije ministara inostranih poslova, oktobra 1943.636
Sednica Centralnog komiteta KPJ, 1618. oktobra 1943.636
Štab II udarnog korpusa Centralnom komitetu KP Albanije, 25. oktobra 1943.638
Enver Hodža Ivanu Milutinoviću, 18. oktobra 1943.638
Telegram J. B. Tita Georgi Dimitrovu o parolama CK SKP(b), Jajce 30. oktobra 1943.639
Proglas CK KPJ, novembra 1943.639
Izveštaj J. B. Tita i Šterju Atanasova Georgi Dimitrovu u Moskvu o predstojećem Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu, 28. novembra 1943.640
Centralni komitet KPJ) Centralnom komitetu KP Albanije, 2. decembra 1943.641
Iz izveštaja Pavla Jakovljevića, sekretara PK KPJ za Kosovo i Dukađin CK KPJ, 3. januara 1944.642
FEDERATIVNA ORGANIZACIJA JUGOSLAVIJE
Proglas Inicijativnog odbora ZAVNOH-a i vijećnika AVNOJ-a iz Hrvatske, hrvatskom i srpskom narodu!, 17. marta 1943.644
Rezolucija Prvog zasjedanja ZAVNOH-a, 14. juna 1943.644
Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu Centralnom komitetu KPJ o obnovi Pokrajinskog komiteta i razgraničenju između Hrvatske i Vojvodine, 27. juna 1943.645
Proglas Pokrajinskog narodnooslobodilačkog odbora za Vojvodinu i Glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Vojvodine svim narodima Vojvodine, 22. avgusta 1943.645
Objava o zasedanm zbora predstavnika slovenačkog naroda, 7. oktobra 1943.646
Odluka ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih od Italije okupiranih krajeva Hrvatskoj, 20. septembra 1943.647
Proglas Privremenog pokrajinskog izvršnog narodnooslobodilačkog odbora Istre povodom priključenja Istre Hrvatskoj, 26. septembra 1943.648
Rezolucija Drugog zasjedanja ZAVNOH-a, 14. oktobra 1943.648
Rezolucija Prve oblasne konferencije NOO-a Bosanske Krajine, 12. oktobra 1943.649
Манифест Главног штаба Македоније, oktobra 1943.650
Rezolucija Osnivačke skupštine Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, 15-16. novembra 1943.651
Rezolucija o organizaciji Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, novembra 1943.653
Rezolucija Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, 26-27, novembra 1943,653
ODLUKE .DRUGOG ZASEDANJA AVNOJ-a I REAKCIJA NA NJIH
Odluka o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom telu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilačkog rata, Jajce, 2930. novembra 1943.655
Odluka o oduzimanju prava zakonite vlade Jugoslavije takozvanoj Jugoslo- venskoj vladi u inostranstvu i o zabrani povratka u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću, Jajce, 29-30. novembra 1943.657
Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu, Jajce, 2930. novembra 1943.659
Izveštaj CK KPJ Moskvi o Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu, 30. novembra 1943.660
Izjava Ričarda Loa prilikom debate u Donjem domu, 8. decembra 1943.661
Prva izjava američkog ministra spoljnih poslova Kordela Hala, 9. decembra661
Saopštenje vlade SSSR-a o Drugom zasedanju AVNOJ-a, 14. decembra 1943.661
Antoni Idn u Donjem domu o odlukama AVNOJ-a, London, 14. decembra 1943.662
Saopštenje Božidara Purića povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a, Kairo, 5. decembra 1943.663
Deklaracija Otečestvenog fronta Bugarske o makedonskom pitanju, decembra 1943.664
Bedri Pejani Hitleru, 29. marta 1944.665
RAZVOJ JUGOSLOVNESKE FEDERACIJE
Sklep o preimenovanju slovenskega narodno-osvobodilnega odbora, 19. februara 1944.668
Odluka o Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Hrvatske kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu i najvišem organu državne vlasti demokratske Hrvatske, 9. maja 1944.668
Odluka Crnogorske antifašističke skupštine narodnog oslobođenja o narodnoj vlasti na teritoriji Crne Gore, 14. jula 1944.669
Predlog odluke o konstituisanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine u najviše zakonodavno i izvršno narodno predstavničko tijelo federalne Bosne i Hercegovine, 1. jula 1944.670
РЕШЕНИЕ НА АНТИФАШИСТИЧКОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕНЕ НА МАКЕДОНИЈА КАКО ВРХОВНО ЗАКОНОДАТЕЛНО И ИСПОЛНИТЕЛНО НАРОДНО ПРЕСТАВИТЕЛНО ТЕЛО И НАЈВИСОК ОРГАН НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ НА ДЕМОКРАТСКА МАКЕДОНИЈА (АСНОМ) 2. avgusta 1944.671
Odluka o konstituisanju Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije kao vrhovnog zakonodavnog i izvršnog organa državne vlasti demokratske Srbije, 11. novembra 1944.673
Izveštaj Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Jugoslavije sa Prve sednice GNOOV-a, Belegiš, 12. marta 1944.674
Rezolucija Konferencije u Đakovičkoj Malesiji, 31. decembra 1943.-2. januara 1944.674
OK KPJ OK KPJ za Kosovo i Dukađin, 28. marta 1944.675
BORBA NOVE JUGOSLAVIJE ZA MEĐUNARODNO PRIZNANJE
Premijer Čerčil Maršalu Titu, 8. januara 1944.678
Tito CK KP Hrvatske, 29. januara 1944.678
Poruka Maršala Tita premijeru Čerćilu, 28. januara 1944.679
Premijer Čerčil Maršalu Titu, 5. februara 1944.679
Maršal Tito premijeru Čerčilu, 9. februara 1944.680
z govora premijera Čerčila u Donjem domu, 22. februara 1944.681
Premijer Čerčil Maršalu Titu, 25. februara 1944.681
Maršal J. B. Tito premijeru V. Čerčilu, 23. marta 1944.682
Poruka V. M. Molotova predsedniku jugoslovenske vlade dr Šubašiću, 15. juna 1944.682
Sporazum Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Kraljevske jugoslovenske vide, Vis, 16. juna 1944.682
Objašnjenje NKOJ-a zemaljskim antifašističkim većima o pobudama za zaključenje sporazuma Tito-Šubašić, 2-3. juna 1944.684
Premijer Čerčil Maršalu Titu, 3. avgusta 1944.685
Deklaracija vlade dr Ivana Šubašića, 8. avgusta 1944.686
Zapisnik razgovora između Maršala Tita i premijera Čerčila, 12. avgusta 1944.687
Zapisnik sa Konferencije u Napulju, 12. avgusta 1944. (12,00 do 13,15 h)688
Deklaracija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, Maršala Tita, 17. avgusta 1944.689
Ukaz kralja Petra II o razrešenju Dragoljuba Mihailovića dužnosti načelnika Štaba Vrhovne komande, 29. avgusta 1944.690
Telegram Ivana Šubašića Maršalu Titu u kome podvlači hitnost rešavanja glavnih unutrašnjopolitičkih problema, 28. septembra 1944.690
Govor Petra II povodom oslobođenja Beograda, 21. oktobra 1944.690
Sporazum Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Kraljevske jugoslovenske vlade, 1. novembra 1944. 691
Sednica Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, 17. novembra 1944.692
Sednica NKOJ-a, 19. decembra 1944.692
Kominike o razgovorima Maršala Tita i Ivana Šubašića, 7. decembra 1944.693
Aneks sporazuma Tito-Šubašić, 7. decembra 1944.693
KPJ svim centralnim i pokrajinskim rukovodstvima u zemlji, 13. januara 1945.694
Odluka kralja Petra II, o prenosu svojih prava na Namesništvo, London, 30. januara 1945.695
Preporuka Krimske konferencije, 11. februara 1944.695
Saopštenje kancelarije Kraljevskog dvora o imenovanju namesnika, 4. marta 1945.696
Tito podnosi ostavku Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, 5. marta 1945.696
Zakon o raspuštanju Nacionalnog komiteta Jugoslavije, 6. marta 1945.696
Obrazovanje jedinstvene vlade Tito-Šubašić, 7. marta 1945.697
Deklaracija Privremene vlade DFJ, 9. marta 1945.698
Uputstvo o osnovnim načelima za obrazovanje vlada federalnih jedinica Demokratske Federativne Jugoslavije, 5. aprila 1945.703
NOVJ KAO SAMOSTALNI VOJNI FAKTOR. PRETVARANJE NOVJ U JUGOSLOVENSKU ARMIJU (JA). ZAVRŠNE BORBE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
J, B. Tito E. Kardelju, 5. septembra 1944.705
Tito Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ, Vis, 9. oktobra 1944.705
Titova zapovijest general-lajtnantu Peku Dapčeviću, komandantu armije u zap(adnoj) Srbiji, Vršac, 20. oktobra 1944.706
Tito generalu Henri Mejtlend Vilsonu, vrhovnom savezničkom komandantu na Sredozemlju, Beograd, 21. novembra 1944.707
Pismo Miladina Popovića, sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, 30. novembra 1944.708
Tito general-lajtnantu Koči Popoviću, komandantu Južne operativne grupe divizija NOVJ, Beograd, 12. decembra 1944.709
Tito Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji, Beograd, 5. decembra 1944.710
Tito za Glavni štah Albanije, 7. decembra 1944.710
Vanredni izveštaj o proboju Sremskog fronta, Moskva, 14. aprila 1945.710
Odluka o Jugoslovenskoj armiji, 1. marta 1945.711
Četnički poraz na Sutjesci, 13. maja 1945.711
Pohvala vrhovnog komandanta jedinicama IV armije, VII i IX korpusa, 1. maja 1945.712
Izveštaj Generalštaba Jugoslovenske armije, 15. maja 1945.712
Tito Štabu 3. armije, 15. maja 1945.713
ODNOSI NOVE JUGOSLAVIJE I SSSR-a U TOKU BORBE ZA MEĐUNARODNO PRIZNANJE I PRILIKOM KOORDINACIJE VOJNIH OPERACIJA U JESEN 1944.
M. Đilas, V. Terzić Titu, 21. maja 1944.714
M. Đilas Titu, 5. juna 1944.714
Sporazum o zajmu između NKOJ-a a Vlade SSSR-a, Moskva, 16. juna 1944.716
Pismo J. B. Tita J. V. Staljinu, 5. jula 1944.717
V. Terzić Maršalu Titu, 7. avgusta 1944.719
Potpukovnik Vinko Švob, zamenik šefa misije Maršalu Titu, Moskva, 12. avgusta 1944.720
Glavnom štabu NOV i PO Srbije, Vis, 6. septembra 1944.720
Proglas Vrhovnog štaba NOV i POJ o dolasku Crvene armije na rumunsko-jugoslovensku granicu, 8. septembra 1944.720
Saopštenje TASS-a o sporazumu NKOJ-a i Vrhovnog štaba NOVJ i sovjetske komande o uslovima ulaska sovjetskih trupa na jugoslovensku teritoriju, 28. septembra 1944.721
Tito Maršalu Tolbuhinu, Krajova, 15. oktobra 1944.723
Maršalu Titu Aleksejev. Drug. (Staljin), 18. oktobra 1944.723
J. B. Tito Staljinu i Molotovu, 12. novembra 1944.724
Tito Vojnoj misiji NOVJ, Moskva, Beograd, 24. novembra 1944.724
Tito Vojnoj misiji NOVJ, Moskva, Beograd, 2. decembra 1944.724
Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu725
Smernice za osnivanje i privremeni rad Društva za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR, 1. februara 1945.725
Nacionalni komitet Jugoslavije maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu729
Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu729
Memorandum vlade SSSR-a vladi Jugoslavije, Beograd, 19. aprila 1945.729
Sjednica Politbiroa CK KPJ, 23. aprila 1945.730
Memorandum Ministarstva inostranih poslova vladi SSSR-a, Beograd, 28. aprila 1945.730
J. B. Tito vrhovnom komandantu Crvene armije maršalu Sovjetskog Saveza J. V. Staljinu, 2. maja 1945.731
NOVA JUGOSLAVIJA I OTEČESTVENOFRONTOVSKA BUGARSKA
Tito Dimitrovu, 6. marta 1944.732
Tito Štabu 3. korpusa, 29. aprila 1944.732
porazum između NKOJ-a i Vlade Otečestvenog fronta Bugarske, Krajova, 5. oktobra 1944.732
Tito Koči Popoviću, Vršac, 16. oktobra 1944.733
CK BRP (k) Maršalu Josipu Brozu Titu i CK KP Jugoslavije, Sofija, 2. novembra 1944.733
Sugarski predlog ugovora između Jugoslavije i Bugarske, decembra 1944.734
Sporazum o političkoj, vojnoj i ekonomskoj saradnji i bratskom jedinstvu naroda Jugoslavije i Bugarske, 27. decembra 1944.737
HSS I JNOF HRVATSKE
Izjava Božidara Magovca ZAVNOH-u o uslovima saradnje pristaša HSS-a s narodnooslobodilačkim pokretom, 19. juna 1943.739
Proglas Izvršnog odbora Hrvatske seljačke stranke svim pristašama HSS-a da se priključe narodnooslobodilačkom pokretu, 8. marta 1944.740
Punktacije Augusta Košutića za sporazum s rukovodstvom narodnooslobodilačkog pokreta, aprila 1944.742
Saopštenje Osnivačke konferencije Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske, 18. maja 1944.743
PROMENE U DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ STRUKTURI ZEMLJE
Odluka Predsedništva AVNOJ-a o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile, 1. novembra 1944. 745
Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije, 2. maja 1945.746
Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji, 23. avgusta 1945.746
Zakon o konačnoj likvidaciji zemljoradničkih dugova, 26. oktobra 1945.748
OBLIKOVANJE SRBIJE KAO SLOŽENE FEDBRAlNE JEDINICE
Tito PK KPJ za Srbiju, 22. jula 1944.749
Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ o uspostavljanju vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju, 17. oktobra 1944.749
Naredba br. 2 komandanta Vojne oblasti narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije za Banat, 18 oktobra 1944.750
Tito Jovanu Veselinovu, 3. februara 1945.751
Odluka ZAVNO Sandžaka o raspuštanju, Novi Pazar, 29. marta 1945.751
Diskusija Jovana Veselinova na VII pokrajinskoj konferenciji KPJ za Vojvodinu, Novi Sad, 5. i 6. aprila 1945.753
Rezolucija VII Pokrajinske konferencije KPJ za Vojvodinu, 6. aprila 1945.753
Rezolucija Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije, 8. aprila 1945.753
Govor Maršala J. B. Tita na Osnivačkom kongresu KP Srbije, 12. maja 1945.754
Rezolucija Prvog osnivačkog kongresa Komunističke partije Srbije755
Molba izaslanika naroda Vojvodine Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Jugoslavije da donese odluku o priključenju Autonomne Vojvodine federalnoj Srbiji, 31. jula 1945.755
Zapovest Operativnog štaba NOV i PO Kosova i Metohije štabovima partizanskih jedinica, 20. decembra 1944.756
Titova naredba o naimenovanju komande vojne uprave na Kosovu, 8. februara 1945.758
Tito Operativnom štabu za Kosovo i Metohiju, 8. februara 1945.758
Rezolucija Oblasne narodne skupštine Kosova i Metohije, 9. jula 1945.759
SAZIV AVNOJ-a NA TREĆE ZASEDANJE I NJEGOVO PRETVARANJE U PRIVREMENU NARODNU SKUPŠTINU. NOVO ZAKONODAVSTVO I OTPOR GRAĐANSKE OPOZICIJE
Iz američkog zapisnika Potsdamske konferencije, 19. jula 1945.760
Rezolucija o proglašenju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, 10. avgusta 1945.761
Zaključak Privremene vlade DFJ povodom izjave kralja Petra II o opozivu kraljevskih namesnika, 10. avgusta 1945.761
Potpredsednik vlade DFJ Milan Grol o predlogu Zakona o biračkim spiskovima, 10. avgusta 1945. 762
Savko Dukanac o predlogu Zakona o Ustavotvornoj skupštini, 21. avgusta 1945.763
Izvestilac manjine Tripko Žugić o predlogu Zakona o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu, 22. avgusta 1945.763
Izvestilac manjine Savko Dukanac o predlogu Zakona o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima, 25. avgusta 1945.764
Milan Grol protiv Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države, 25. avgusta 1945.764
Potpredsednik vlade DFJ Edvard Kardelj o kritici opozicije, 10. avgusta 1945.765
Ministar Milovan Đilas odgovara u ime poslanika Narodnog fronta na kritiku Milana Grola i drugih, 25. avgusta 1945.766
Obrazloženje Predloga zakona o slobodi od straha koji je privremenoj Narodnoj skupštini DFJ podneo dr Dragić Joksimović, 29. avgusta 1945.752
KPJ KAO RUKOVODEĆA SNAGA POLITIČKOG SISTEMA DFJ
Direktiva CK KPJ o reorganizaciji agitacije i propagande, marta 1945.769
Odluka CK KPJ o organizacionim pitanjima, 3. jula 1945.769
Odluka CK KPJ o partijskim školama, jula 1945.770
Odluka CK KPJ o reorganizaciji partijske organizacije u Jugoslovenskoj armiji, 12. avgusta 1945.771
Osnovna programska načela Narodnog fronta Jugoslavije771
Osnovna organizaciona načela (Statut) Narodnog fronta Jugoslavije774
IZBORI 11. NOVEMBRA 1945. l PROGLAŠENJE REPUBLIKE. PRVI USTAV FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Pastirsko pismo katoličkog episkopata, 20. septembra 1945.776
Tito o pastirskom pismu777
"Tanjug" o memorandumu prvaka jugoslovenske političke emigracije Savetu ministara inostranih poslova velikih sila, 26. septembra 1945.779
Uputstvo CK KP Srbije partijskim rukovodstvima o izbornoj kampanji, 30. septembra 1945.780
Kritičke reakcije Milana Grola na federalni status Crne Gore i Makedonije781
Deklaracija Ustavotvorne skupštine Demokratske Federativne Jugoslavije o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 29. novembra 1945.782
Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 31. janura 1946.783
Kritičko istupanje dr Dragoljuba Jovanovića u Ustavotvornom odboru, 11. decembra 1945.786
Orgovor Edvarda Kardelja na kritike D. Jovanovića u Ustavotvornom odboru, decembra 1945.787
MEĐUNARODNI ODNOSI NOVE JUGOSLAVIJE
Saopštenje o sporazumu Privremene vlade DFJ i UNRRA-e, 23. marta 1945.789
Uspostava diplomatskih odnosa između Jugoslavije i Poljske, 30. marta 1945.790
Ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posleratnoj saradnji između Jugoslavije i SSSR, Moskva, 11. aprila 1945.790
Vlada Demokratske Federativne Jugoslavije priznala vladu Albanije, 28. aprila 1945.791
Verbalna nota vlade DFJ vladi Britanije o pitanju civilne uprave u "Zoni A" Julijske Krajine, Beograd, 17. jula 1945.792
Nota Vlade DFJ Vladi SSSR-a povodom povreda principa međunarodnog prava od strane grčke vlade, Beograd, 18. jula 1945.794
Nota poslanstva DFJ u Atini Ministarstvu inostranih poslova Grčke povodom progona Makedonaca u Egejskoj Makedoniji, Atina, 22. jula 1945.796
Nota vlade DFJ predsedniku SAD Hari Trumanu o pitanju civilne uprave u Julijskoj Krajini, Beograd, 25. jula 1945.797
Obrazloženje predloga Zakona o ratifikaciji Povelje Ujedinjenih nacija i Statuta Međunarodnog suda pravde, 24. avgusta 1945.798
Memorandum vlade DFJ o Julijskoj Krajini savezničkim vladama, povodom predstojećeg zasedanja Saveta ministara inostranih poslova, Beograd, 26. avgusta 1945.800
Saopštenje "Tanjuga" povodom terora nad slovenskim življem u Egejskoj Makedoniji i predlogu SAD, 1. septembra 1945.803
Podpredsednik Privremene vlade DFJ Edvard Kardelj o pitanju granica s Italijom, 5. oktobra 1945.805
DEO TREĆI. Socijalistička Jugoslavija
SPOLJNA POLITIKA FNRJ
Memorandum vlade FNRJ o antijugoslovenskom stavu poljske emigrantske armije, 14. februara 1946.809
Ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Poljske, 18. marta 1946.810
Nota vlade Sjedinjenih Američkih Država vladi Federativne Narodne Republike Jugoslavije povodom hvatanja Draže Mihailovića, Beograd, 30. marta 1946.811
Tito o načelima spoljne politike Jugoslavije, 1. avgusta 1946.812
Vlada FNRJ priznaje Špansku republikansku vladu, 13. aprila 1946.813
Saopštenje "Tanjuga" da vlada SAD priznaje vladu FNRJ, aprila 1946.814
Nota vlade FNRJ vladi SAD kojom se odbacuje zalaganje za D. Mihailovića, aprila 1946.814
Ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Albanije, 9. jula 1946.815
Izjava Envera Hodže prilikom potpisivanja ugovora o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći između FNR Jugoslavije i NR Albanije, 9. jula 1946.817
Rezolucija X plenuma Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) o makedonskom pitanju, Sofija, 9. avgusta 1946.817
Nota vlade FNRJ vladi SAD povodom povreda jugoslovenskog vazdušnog prostora, 10. avgusta 1946.819
Saopštenje "Tanjuga" o ponovnim povredama vazdušnog suvereniteta od strane angloameričkih aviona, 25. avgusta 1946.819
Izjava poslanika FNRJ u Grčkoj Isidora Cankara listu "Eleftheria" o razlozima napuštanja Grčke, Atina, 26. avgusta 1946.820
Protestna nota vlade FNRJ vladi SAD u vezi s preletanjem jugoslovenske teritorije od strane američkih aviona, Vašington, 30. avgusta 1946.821
Demanti "Tanjuga" da se antivladine grčke jedinice snabdevaju iz Jugoslavije, Beograd, 4. oktobra 1946.822
Apel za prikupljanje pomoći postradalim od poplave u Albaniji, Beograd, 6. novembra 1946.822
"Borba" povodom izjave generalnog sekretara KP Italije Palmira Toljatija, 7. novembra 1946.823
Govor Maršala Tita na Sveslovenskom kongresu, 8. decembra 1946.823
Govor delegata FNRJ Save Kosanovića u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom optužbe grčke vlade, Njujork, 19. decembra 1946.825
Protestna nota vlade FNRJ Kontrolnom savetu za Austriju o pograničnim incidentima na jugoslovensko-austrijskoj granici, 21. februara 1947.826
Ukaz o ratifikaciji ugovora o miru sa Italijom, 1947.826
Deklaracija vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije povodom potpisivanja mirovnog ugovora s Italijom, 11. februara 1947.829
МЕМОРАНДУМ ОД ПОЛИТИЧКИТЕ БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈУГОСЛАВИЈА ПОДНЕСЕН ДО АНКЕТНАТА КОМИСИЈА НА ОУН - Скопље, марта 1947.830
Ekspoze ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Rankovića u Narodnoj skupštini FNRJ, 28. marta 1947.832
Izjava pomoćnika ministra inostranih poslova dr Aleša Beblera o izručenju ratnih zločinaca, 25. aprila 1947. 333
Pismo delegata FNRJ Jože Vilfana generalnom sekretaru UN Trigve Liu o pomoći zemljama posle završetka rada UNRE, 12. i 13. juna 1947.834
"Borba" o odnosima Jugoslavije sa Vatikanom, Beograd, 28. juna 1947.835
Memorandum vlade FNR Jugoslavije Savetu bezbednosti povodom provokacija na jugoslovensko-grčkoj granici, 12. i 13. juna 1947.836
Nota jugoslovenske vlade vladama Velike Britanije, Francuske i SSSR o Maršalovom planu, 26. juna 1947. 837
Govor predstavnika Komunističke partije Jugoslavije Milovana Đilasa na Kongresu KP Francuske, Pariz, 29. juna 1947.837
Ukaz o ratifikaciji ugovora o miru sa Bugarskom, 1947.838
Protokol o rešenjima Konferencije delegacija vlada FNRJ i NR Bugarske, Bled, 1. avgusta 1947.839
Vlada FNRJ se odriče prava na reparacije od NR Bugarske, Bled, 1. avgusta 1947.840
Izjava predstavnika američkih crkava nakon posete osuđenom nadbiskupu Alojziju Stepincu, 5. avgusta 1947.841
Nikos Zaharijades Titu, 13. avgusta 1947.842
Ugovor o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između FNRJ i NR Bugarske, Evksinograd, 27. novembra 1947.843
OBNOVA ZEMLJE I SNAŽENJE DRŽAVNE INTERVENCIJE U PRIVREDI I DRUŠTVU
Izveštaj Ministarstva prosvete DFJ, Komisija za utvrđivanje štete na kulturno-istorijskim predmetima, 25. avguista 1945.846
Pitanje reparacija - Aleš Bebler na Međunarodnoj konferenciji o reparacijama od Nemačke, 8. januara 1946.854
Đuro Salaj o dosadašnjem iskustvu i neposrednim zadacima sindikata u privredi, januara 1946.854
Ekspoze predsednika vlade J. B. Tita o zadacima nove vlade, 1. februara 1946.858
Zakon o ovlašćenju vladi FNRJ za donošenje uredbi po pitanjima narodne privrede, 1946.860
Zakon o opštedržavnom privrednom planu i državnim organima za planiranje, 1946.861
Zakon o opštoj državnoj kontroli, 1946.863
Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća, 5. decembra 1946.864
Osnovni jakon o državnim privrednim preduzećima, 1946.866
Boris Kidrič povodom nacrta Osnovnog zakona o zadrugama, 16. jula 1946.867
Uredba o otkupu žitarica u ekonomskoj 19461947. godini869
Uvod Zakona o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede Federativne Narodne Republike Jugoslavije u godinama 1947-1951, 30. aprila870
Javno tužilaštvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije, 18. septembra 1947.872
Titov govor prilikom puštanja u saobraćaj omladinske pruge Šamac-Sarajevo, 16. novembra 1947.873
ORGANIZACIJA KPJ I METOD POLITIČKE AKCIJE. MASOVNE POLITIČKE ORGANIZACIJE
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije centralnim i pokrajinskim komitetima, 23. oktobra 1945.875
CK KPJ centralnim i pokrajinskim komitetima, 4. maja 1946.876
CK KPJ centralnim i pokrajinskim komitetima, 6. jula 1946.877
CK KPJ svim centralnim i pokrajinskim komitetima, 13. jula 1946.878
CK KPJ svim centralnim i pokrajinskim komitetima, 26. jula 1946.878
CK KPJ o daljem radu na ideološkom i političkom podizanju komunista i radnih masa, 21. septembra 1946.879
Stenografske beleške sa savetovanja SKOJ-a, 28. septembra 1946.882
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije, 3. aprila 1947.884
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije. "Agit-Prop", 17. juna 886
CK KPJ svim CK i PK, 10. jula 1947.888
Odluka Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije po organizacionim pitanjima, 10. januara 1948.889
Zapisnik sa savjetovanja rukovodilaca kulturnog sektora u agitpropima CK i PK po pitanju kulturno-masovnog rada, 20. januara 1948.890
Najvažniji zadaci AFŽ-a na selu - Na II kongresu Antifašističkog fronta žena Jugoslavije, 25. januara 1948.893
Aleksandar Ranković: Izveštaj o organizacionom radu na V kongresu KPJ, Beograd, 22. jula 1948.896
OSNIVAČKI SASTANAK INFORMBIROA
Telegram Valtera (Tita, CK KPJ) Dedi (CK SKP(b), Beograd, 14. septembra 1947.899
Telegram CK SKP (b) Titu, CK KPJ, Moska, 18. septembra 1947.899
Komunike Informacionog savetovanja nekih komunističkih partija, Skljarska Poremba, septembra 1947. 899
Deklaracija savetovanja predstavnika KP Jugoslavije, Bugarske radničke partije (komunista), KP Rumunije, Mađarske KP, Poljske radničke partije, SKP (b), KP Francuske, KP čehoslovačke i KP Italije po pitanju međunarodne situacije, septembra 1947.901
Rezolucija o razmeni iskustava i koordinaciji delatnosti partija zastupljenih na savetovanju, kraj septembra 1947.903
Izvod iz referata Edvarda Kardelja na savetovanju predstavnika nekih kompartija, Skljarska Poremba, septembra 1947.904
Telegram CK SKP (b) Titu, CK KPJ, Moskva, 1. oktobra 1947.905
STALJINOV PRITISAK NA RUKOVODSTVO KPJ. ODBRANA NEZAVISNOSTI
Saopštenje "Pravde" o izjavi G. Dimitrova, 29. januara 1948.906
"Figaro" o Titovom položaju, 12. februara 1948.906
Pismo predsednika Ministarskog saveta J. B. Tita V. M. Molotovu ministru inostranih poslova, 20. marta 1948.907
Pismo CK SKP (b) Titu i ostalim članovima CK Komunističke partije Jugoslavije, 27. marta 1948.908
Izjava Branka Jevremovića CK KPJ, Beograd, 3. aprila 1948.910
Odluka Politbiroa Mađarske partije o Staljinovim pismima Titu, 8. aprila 1948.910
Pismo CK KPJ drugovima J. V. Staljinu i V. M. Molotovu, 13. aprila 1948.912
Pismo CK SKP (b) drugovima Titu, Kardelju i Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije, 4. maja 1948.917
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije centralnim i pokrajinskim komitetima, 12. maja 1948.921
Pismo CK KPJ drugovima J. V. Staljinu i V. M. Molotovu, 17. maja 1948.921
Pismo CK SKP(b) Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije, 22. maja 1948.922
Informacioni biro CK KPJ, Moskva, 19. juna 1948.924
Izjava CK KPJ upućena zasedanju Informacionog biroa, 20. juna 1948.924
NAPAD INFORMBIROA I ODGOVOR CK KPJ
Rezolucija Informacionog biroa komunističkih partija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije, 28. juna 1948.926
Izjava Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije povodom Rezolucije informacionog biroa komunističkih partija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije, 29. juna 1948.930
V KONGRES KPJ
Svim organizacijama Komunističke partije Jugoslavije, 20. maja 1948.936
Josip Broz Tito politički izveštaj CK KPJ na V kongresu KPJ, Beograd, 21. jula 1948.933
Rezolucija V kongresa KPJ o osnovnim narednim zadacima organizacija KPJ, 28. jula 1948. 1939
Rezolucija V kongresa o odnosu KPJ prema Informbirou, 28. jula 1948.943
Prvi plenum Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, 29. jula 1948.944
Zapisnik sa sastanka CK SKOJ-a posvećenog Kongresu SKOJ-a, 5. oktobra 1948.945
POLITIČKA I EKONOMSKA BLOKADA JUGOSLAVIJE
Protestna nota vlade FNRJ vladama SAD, Velike Britanije i Francuske, marta 1948.946
Saopštenje Centralnog komiteta Komunističke partije Albanije, Tirana, 1. jula 1948.947
Izjava jugoslovenskog predstavnika o zlonamernom iskorišćavanju rada Društva "Justa" za vršenje pritiska na FNRJ948
KP Engleske o rezoluciji Informbiroa, London, 2. jula 1948.949
Ambasada FNR Jugoslavije u SSSR Ministarstvu inostranih .poslova SSSR, Moskva, 6. jula 1948.949
KP Urugvaja o rezoluciji Informbiroa, Njujork, 10. jula 1948.951
Centralni komitet Komunističke partije Kine prihvatio je rezoluciju Informbiroa komunističkih partija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije, Severni Sensi, 12. jula 1948.951
Centralni komitet Komunističke partije Belgije prihvatio je odluku Informbiroa komunističkih partija, Moskva, 14. jula 1948.952
Saopštenje Mnistarstva unutrašnjih poslova FNRJ, Beograd, 18. avgusta 1948.952
Vlada Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika Moskva Vladi Federativne Narodne Republike Jugoslavije Beograd, Moskva, 18. avgusta 1949.953
Govor Edvarda Kardelja na Plenarnoj sednici Generalne skupštine OUN, Njujork, 24. septembra 1949.956
Ministarstvo inostranih poslova SSSR, Vladi Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Moskva, 28. septembra 1949.958
Odluka Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije o priznanju centralne vlade Narodne Republike Kine, Beograd, 5. oktobra 1949.959
Izbor Jugoslavije u Savet bezbednosti, Njujork, 20. oktobra 1949.959
Nota vlade FNRJ albanskoj vladi, 12. novembra 1949.960
Komunike o savetovanju Informacionog biroa komunističkih partija, Moskva, 29. novembra 1949.962
Rezolucija Informbiroa "Jugoslovenska kompartija u rukama ubica i špijuna" donesena na zasedanju Informbiroa komunističkih i radničkih partija u Mađarskoj, novembra 1949.963
Edvard Kardelj o spoljnopolitičkom položaju Jugoslavije na III plenumu CK KPJ, decembra 1949.966
Jugoslavija priznala Demokratsku Republiku Vijetnam, Beograd, 21. februara 1950.969
Žalba Jugoslavije specijalnom političkom komitetu na Šestom zasedanju Generalne skupštine OUN na neprijateljsku delatnost vlada SSSR-a, Bugarske, Mađarske, Rumunije i Albanije, Čehoslovačke i Poljske, Pariz, 26. novembra 1951.969
Rezolucija Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija u vezi sa žalbom na neprijateljske postupke vlade Sovjetskog Saveza i vlada istočnoevropskih zemalja protiv Jugoslavije, 14. decembra 1951.971
Rezolucija II kongresa Partije rada Albanije, aprila 1952.972
NASTAVLJANJE SOCIJALISTIČKE IZGRADNJE U USLOVIMA PRITISKA SOCIJALISTIČKIH ZEMALJA
Uredba o narodnom zajmu Petogodišnjeg plana razvitka narodne privrede FNRJ, 1948.973
Rezolucija zajedničke sednice Saveznog veća i Veća naroda Narodne Skupštine FNRJ, Beograd, 30. septembra 1948.973
Izbor Organizacionog biroa CK KPJ na II plenumu CK KPJ, januara 1949.975
Drugi plenum CK KPJ o politici na selu, januara 1949. 976
Rezolucija II plenuma o tekućim zadacima u oblasti privrede, januar 1949.979
Treći plenum CK KPJ o tekućim zadacima borbe za Petogodišnji plan, decembra 1949.981
Rezolucija Trećeg plenuma OK KPJ o zadacima u školstvu, decembra 1949.982
Direktivno pismo CK KP svim komitetima KP republika, Beograd, 22. juna 1950.985
Zakon o produženju izvršenja Zakona o Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede Federativne Narodne Republike Jugoslavije u godinama 1947-1951, decembra 1950.988
Referat Aleksandra Rankovića "Za dalje jačanje pravosuđa i zakonitosti" na četvrtom plenumu CK KPJ, Beograd, 3. juna 1951.989
Predlog rezolucije četvrtog plenuma CK KPJ o daljem jačanju pravosuđa i zakonitosti, juna 1951.992
(Predlog) rezolucije o teorijskom radu u KPJ, Treći plenum CK KPJ, juna 1951.994
ODNOSI SA ZAPADNIM DRŽAVAMA
Sporazum između FNRJ i Švajcarske konfederacije o naknadi za Švajcarske interese u Jugoslaviji, Bern, 27. septembra 1948.996
Prepiska između vlada FNRJ i SAD u vezi sa zaključenjem sporazuma o pomoći u hrani i pomoći za potrebe jugoslovenskih oružanih snaga, Beograd-Vašington, 20. oktobra-21. novembra 1950.996
Sporazum između vlade FNRJ i vlade SAD u vezi sa davanjem pomoći prema zakonu o hitnoj pomoći Jugoslaviji od 1950. godine, Beograd, 6. januara 1951.1000
Izjava Ačesona o stavu SAD prema agresivnoj politici protiv Jugoslavije, Vašington, 14. februara 1951.1002
Bevanova izjava o Jugoslaviji, London, 16. februara 1951.1002
Izjava Koče Popovića, Vašington, 20. juna 1951.1003
Pomoć vlada SAD, Velike Britanije i Francuske FNR Jugoslaviji, Beograd, 27. avgusta 1951.1003
Sporazum između vlade FNRJ i vlade SAD o vojnoj pomoći, Beograd, 14. novembra 1951.1004
Ukaz o ukidanju ratnog stanja sa Saveznom Republikom Austrijom, 1951.1006
Ukaz o ukidanju ratnog stanja sa Nemačkom, 1951.1007
Ugovor o prijateljstvu i saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država, Beograd, 8. januara 1952.1007
Odobrenje razmenjenih pisama između Ministarstva inostranih poslova FNRJ, s jedne strane, i ambasada SAD, Velike Britanije i Francuske, s druge strane, o produženju ekonomske tripartitne pomoći za period od 1. jula 1952. do 30. juna 1953. godine. Britanska ambasada. Beograd, 11. oktobra 1952.1009
"Borba" o prekidu diplomatskih odnosa između FNR Jugoslavije i Vatikana, Beograd, 17. decembra 1952.1011
Ugovor o prijateljstvu i saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske, februara 1953.1012
Rešenje o prihvatanju sporazuma sadražnog u memorandumu o saglasnosti između vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Republike Italije, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjene Kraljevine o Slobodnoj Teritoriji Trsta, oktobra 1954.1014
Državni ugovor o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije maja 1955.1015
PROMENE U DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ OSNOVI JUGOSLAVIJE I DRŽAVNOM UREĐENJU
Uputstvo o osnivanju i radu radničkih saveta državnih privrednih preduzeća, decembra 1949.1017
Propratno pismo uz uputstvo o osnivanju i radu radničkih saveta državnih privrednih preduzeća1018
Josip Broz Tito o radničkom upravljanju privrednim preduzećima, Beograd, 26. jula 1950.1019
Osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva, juna 1950.1023
Ukaz o reorganizaciji vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 1951.1024
Opšti zakon o narodnim odborima, 1952.1025
Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti, januara 1953.1028
Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga, Beograd, 30. marta 1953.1032
NOVA ULOGA PARTIJE I DRUŠTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA
Rezolucija VI kongresa o zadacima i ulozi Saveza komunista Jugoslavije, 7. novembra 1952.1035
Projekt deklaracije o ciljevima i zadacima Socijalističkog saveza, februara 1953.1038
NORMALIZACIJA ODNOSA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I SSSR
Govor Nikite S. Hruščova na aerodrumu prilikom dolaska u Beograd, Beograd, 26. maja 1955.1041
Deklaracija vlade FNRJ i SSSR (Beogradska deklaracija), 2. juna 1955.1042
Saopštenje o raspuštanju Informbiroa, aprila 1956. -1045
Deklaracija o odnosima između Saveza komunista Jugoslavije i Komunističke partije Sovjetskog Saveza, Moskva, 20. juna 1956.1046
OPOZICIJA MILOVANA ĐILASA
Titov govor na Trećem (vanrednom) plenumu CK SKJ, 1617. januara 1954.1048
Đilasovo istupanje na Trećem (vanrednom) plenumu CK SKJ, 1617. januara 1954.1050
Edvard Kardelj "O suštini jednog poziva na ideološku borbu", Treći (vanredni) plenum CK SKJ, 1617. januara 1954.1056
Predlog odluke Trećeg (vanrednog) plenuma CK SKJ, 17. januara 1954.1061
Izlaganje Aleksandra Rankovića na Četvrtom plenumu CK SKJ, 29. marta 1954.1063
KONCEPCIJA KOMUNALNOG UREĐENJA
Ekspoze E. Kardelja u Saveznoj narodnoj skupštini o novom uređenju srezova i opština, 16. juna 1955.1066
Iz rezolucije Kongresa radničkih saveta, 27. juna 1957.1070
IZ PROGRAMA SKJ
Osnovni nosioci socijalističkog društvenog razvitka1072
BEOGRADSKA KONFERENCIJA NEANGAŽOVANIH. NESVRSTANOST
Brionska izjava predsednika Tita, Nasera i Premijera Nehrua, jula 1956.1078
Deklaracija šefova država i vlada vanblokovskih zemalja, 6. septembra 1961.1079
NEJEDINSTVO U POLITIČKOM RUKOVODSTVU SKJ
Govor J. B. Tita na mitingu u Splitu, maja 1962.1085
USTAV SFRJ IZ 1963.
Odluka o obrazovanju Komisije za ustavna pitanja, 3. decembra 1960.1089
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, aprila 1963.1090
Izbor članova Saveta Federacije-1092
OTVARANJE NACIONALNOG PITANJA
Rezolucija VIII kongresa SKJ, decembra 1964.1094
PRIVREDNA I DRUŠTVENA REFORMA 1965.
Iz referata Milentija Popovića na Drugom plenumu Saveznog odbora SSRNJ: "Dohodak prema radu - zakon društvenog života", 20. marta 1961.1098
Iz ekspozea Borisa Krajgera o privrednoj reformi pred Saveznim i Privrednim većem Savezne narodne skupštine, 24. jula 1965.1099
Edvard Kardelj o društvenoj reformi, 1966.1101
BRIONSKI PLENUM. PAD GRUPE A. RANKOVIĆA. REORGANIZACIJA FEDERACIJE
Četvrti plenum Centralnog komiteta SKJ. Titova uvodna reč na Plenumu, Brioni, 1. jula 1966.1104
šesta sednica CK SKJ, 14. i 15. septembra 1966.1110
Zaključci Šeste sednice CK SK Srbije1113
STUDENTSKE DEMONSTRACIJE 1968.
Rezolucija studentskih demonstracija, 3. juna 1968.1122
Saopštenje Predsedništva konferencije Saveza studenata Jugoslavije povodom događaja na Beogradskom univerzitetu1123
Saopštenje Predsedništva i Izvršnog komiteta CK SK Srbije1124
Saopštenje Izvršnog veća1125
Zaključci Saveta Beogradskog univerziteta1125
Saopštenje Predsedništva Saveza studenata Jugoslavije1127
Smernice Predsedništva i Izvršnog komiteta CK SKJ o najvažnijim zadacima Saveza komunista u razvijanju sistema društveno-ekonomskih i političkih odnosa, Beograd, 9. juna 1968.1129
DEVETI KONGRES SKJ - ELEMENTI FEDERALIZACIJE PARTIJE
Rezolucija IX kongresa SKJ. "Socijalistički razvoj u Jugoslaviji na osnovama samoupravljanja i zadaci Saveza komunista", marta 1969.1134
Rezolucija. Idejno-političke osnove daljeg razvoja SKJ, marta 1969.1135
Statut Saveza komunista Jugoslavije1137
POČETAK MENJANJA FEDERACIJE. USTAVNI AMANDMANI
Ustavni amandman VII, decembra 1968.1140
Ustavni amandman XVIII, decembra 1968.1140
Ustavni amandman XIV, decembra 1968. -1141
Predlog rezolucije o ostvarivanju ustavnih načela o ravnopravnosti jezika i pisama naroda i narodnosti Jugoslavije u radu saveznih organa i u saveznim propisima, 11. aprila 1969.1141
Ustavni amandman XX, juna 1971.1143
Amandman XXI, juna 1971.1143
Amandman XXII, juna 1971.1145
Amandman XXXVI, juna 1971.1145
PRODOR NACIONALIZMA: CESTNA AFERA, MASOVNI POKRET U HRVATSKOJ
Cestna afera u Sloveniji 1969. Izveštaj za VII kongres SK Slovenije, 1974.1147
Deseta sjednica CK SKH, januara 1970.1147
Uvodno izlaganje J. B. Tita na sednici Predsedništva SKJ, Karađorđevo, 1. decembra 1971.1150
Završna reč Tita, Karađorđevo, 1. decembra 1971.1154
Saopštenje sa Dvadeset prve sednice Predsedništva SKJ, 1. i 2. decembra 1971.1155
KRIZA U SRBIJI I NJEN RASPLET
Pismo predsednika SKJ i Izvršnog biroa Predsedništva SKJ, septembra 1972.1158
Intervju predsednika SKJ J. B. Tita "Vjesniku", 8. oktobra 1972.1159
Završna reč J. B. Tita na sastanku sa rukovodećim društveno-političkim aktivom SR Srbije, oktobra 1972.1161
REFORMA FEDERAOIJE NA NAČELIMA UDRUŽENOG RADA (X KONGRES SKJ, USTAV IZ 1974. I ZUR)
Iz dokumenata Drugog kongresa samoupravljača Jugoslavije, 58 maja 1973.1165
Iz Platforme za pripremu stavova i odluka Desetog kongresa SKJ, juna1170
Borba za dalji razvoj socijalističkog samoupravljanja u našoj zemlji i uloga SKJ, X kongres, 1974.1176
Ustav SFRJ, 21. februara 1974.1182
Zakon o udruženom radu, novembra 1976.1188
Iz Zakona o osnovama sistema društvenog planiranja o društvenom planu Jugoslavije, 1976.1192
Aktuelna pitanja dogovaranja socijalističkih republika i socijalističkih autonomnih pokrajina u ostvarivanju zajedničkih interesa u Federaciji, januara 1982.1193
PRIVREDNI, PROSVETNI I DEMOGRAFSKI RAZVOJ PREMA STATISTIČKIM PODACIMA
Osnovni pokazatelji o stanovništvu1195
Promene u sastavu stanovništva 1195
Unutrašnje migracije stanovništva 1196
Aktivno stanovništvo prema zanimanju1196
Struktura stanovništva po obrazovanju1197
Stanovništvo prema nacionalnom sastavu1198
Kretanje zaposlenosti1199
Prosečna godišnja stopa rasta društvenog proizvoda i investicija u osnovna sredstva1200
Radnici u društvenom sektoru prema stepenu stručnog obrazovanja i stepenu stručne spreme, 31. decembra 1983.1201
Lica koja traže zaposlenje1201
Sredstva iz budžeta Federacije za finansiranje društvenih delatnosti nedovoljno razvijenih područja1202
Sredstva Federacije za razvoj SAP Kosova1202
Korišćenje kredita Svetske banke za razvoj privredno nedovoljno razvijenih područja1202
Ukupna sredstva Federacije data za razvoj privredno nedovoljno razvijenih republika i pokrajine Kosovo1203
Raspodela sredstava Fonda Federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina1203
Korišćenje i otplata kredita1204
Stepen zaduženosti1204
Struktura izvoza i uvoza robe po grupama zemalja1205
Neki pokazatelji aktivnosti zdravstvene delatnosti1205
Novine (listovi) po jeziku izdanja1206
Radio1207
Televizija1207
Osnovno obrazovanje1207
Srednje obrazovanje1208
Više i visoko obrazovanje1208
Diplomirani studenti na visokim školama (fakulteti, visoke škole, akademije) prema naučnim oblastima1208
Doktori nauka prema naučnim oblastima1209
Učenici u školama sa nastavom na jezicima narodnosti1209
Kretanje poljoprivredne proizvodnje1210
Osnovni pokazatelji razvoja poljoprivrede -1210
Razvoj mreže saobraćajnica1211
Izdavačka delatnost i štampa1212
Uvozna zavisnost jugoslovenske privrede1212
Struktura društvenog proizvoda1213
SKJ U MEĐUNARODNOM RADNIČKOM POKRETU PROTIV MONOLITIZMA
Pismo CK SKJ povodom deklaracije 12 komunističkih partija organizacijama i članovima SKJ, 7. decembra 1957.1214
Odluka Izvršnog komiteta CK SKJ povodom izjave 81 komunističke i radničke partije, 10. februara 1961.1216
Pismo Predsedništva i Izvršnog komiteta CK SKJ CK KP Čehoslovačke povodom Konferencije komunističkih i radničkih partija Evrope u Karlovim Varima, 18. aprila 1967.1217
Izjava Predsednika Tita povodom upada trupa SSSR, DR Nemačke, Poljske, Mađarske i Bugarske u čehoslovačku, Beograd, 21. avgusta 1968.1219
Izvršni biro o Savetovanju 75 komunističkih i radničkih partija u Moskvi, jula 1969.1219
Dokument Berlinske konferencije evropskih komunističkih i radničkih partija, 2930. juna 1976.1221
DRUGI VIDOVI MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI JUGOSLAVIJE
Saopštenje o učešću Jugoslavije u radu nekih organa SEV-a, 17. septembra 1964.1225
Stav SKJ i SSRNJ na Konferenciji progresivnih pokreta i organizacija mediteranskih zemalja, Rim, aprila 1968.1226
Jugoslovensko-sovjetska izjava (Tito-Brežnjev), Beograd, 25. septembra 1971.1227
Deklaracija Helsinške konferencije o principima država-učesnica u međunarodnim odnosima, 1. avgusta 1975.1229
Ugovor (Osimski sporazum) između SFRJ i Republike Italije o utvrđivanju granica, 10. novembra 1957.1234
XI KONGRES SKJ, 1978.
Iz izveštaja o radu SKJ i CK SKJ između X i XI kongresa SKJ. Materijalni i kulturni uspon, juna 1978.1236
Iz studije E. Kardelja: "Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja"1238
SMRT JOSIPA BROZA TITA
Proglas Centralnog komiteta SKJ i Predsedništva SFRJ povodom smrti J. B. Tita, 4. maja 1980.1244
KONTRAREVOLUCIJA NA KOSOVU
Posleratni popis stanovništva na Kosovu. Nacionalna struktura stanovništva1250
Lazar Mojsov na 20. sednici CK SKJ o aktivnosti nepriiateljskih i kontrarevolucionarnih snaga u SAP Kosovu, 7. maja 1981.1250
Zaključci 20. sednice CK SKJ, 7. maja 1981.1254
Dane Čuić na 20. sednici CK SKJ, 7. maja 1981.1256
Slavko Šajber na 20. sednici CK SKJ, 7. maja 1981.1257
Boško Šiljegović na 20. sednici CK SKJ, 7. maja 1981.1257
Jože Smole "na 20. sednici CK SKJ, 7. maja 1981.1259
Politička platforma za akciju SKJ u razvoju socijalističkog samoupravljanja, bratstva i iedinstva i zajedništva na Kosovu usvojena na 20. sednici CK SKJ, 17. novembra 1981.1260
PROGRAM DUGOROČNE EKONOMSKE STABILIZACIJE
Rezime mišljenja, predloga i sugestija iznetih na sednicama radnih tela Veća republika i pokrajina povodom razmatranja materijala "Odgovornost za utvrđivanje i sprovođenje politike iz delokruga Veća republika i pokrajina",' 9. aprila 1982.1268
Polazne osnove dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, Beograd, avgusta 1982.1271
Pregovori za dobiianie finansijske podrške iz inostranstva i izlaganje predsednika SIV-a Milke Planinc, 3. jula 1983.1275
JUGOSLOVENSKA KRIZA - POSLEDICE I MERE KOSOVO KAO JUGOSLOVENSKI PROBLEM
5. kongres SKJ Zadaci SK na daljem ostvarivanju političke platforme za akciju SKJ u razvoju Socijalističkog samoupravljanja, bratstva i jedinstva i zajedništva na Kosovu, juna 1986.1284
Izveštaj o sprovođenju zaključaka Saveznog veća Skupštine SFRJ o zaustavljanju iseljavanja Srba i Crnogoraca iz SAP Kosova pod pritiskom na Devetoj sednici Saveznog Veća Skupštine SFRJ, 10. decembra 1986.1288
Iz rasprave u Veću republika i pokrajina o "inicijativi za donošenje programa u cilju zaustavljanja iseljavanja Srba i Crnogoraca s Kosova, bržeg povratka onih koji su ga napustili i dolaska svih koji žele da žive i rade na Kosovu", 29. januara 1987.1292
Zaključci 9. sednice CK SKJ o ostvarivanju stavova SKJ u razvoju socijalističkog samoupravljanja, bratstva i jedinstva i zajedništva na Kosovu, 26. juna 1987.1295
Neposredni zadaci Saveza komunista Srbije u sprovođenju Zaključaka Devete sednice CK SK Jugoslavije o Kosovu, 9. jula 1987.1303
Odluka o formiranju aktiva za delovanje u ostvarivanju neposrednih zadataka CK Srbije u sprovođenju zaključaka Devete sednice CK SKJ na Kosovu, 9. jula 1987.1308
Saopštenje Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu o tragediji u kasarni u Paraćinu, 4. septembra 1987.1308
Iz govora saveznog sekretara za narodnu odbranu admirala flote Branka Mamule na sednici Komiteta organizacije SKJ u JNA, 23. septembra 1987. godine1309
Iz izveštaja SIV-a o sprečavanju iseljavanja Srba i Crnogoraca sa Kosova 6. novembra 1987.1312
Uvodno izlaganje Stojana Dimovskog na Saveznoj konferenciji SSRNJ o Kosovu, 18. novembra 1987.1313
Iz uvodnog izlaganja Jurija Bajeca o Jugoslovenskom programu za Kosovo na Predsedništvu CK SK Srbije, 19. novembra 1987.1314
Stavovi i zaključci CK SKJ o odgovornosti Fadilja Hodže, decembra 1987.1315
INFLACIJA I STRANI DUGOVI
Izlaganje Janeza Zemljariča, potpredsednika SIV-a, na sednici Veća republika i pokrajina Skupštine SFRJ povodom Nacrta rezolucije o ostvarivanju Društvenog plana Jugoslavije u periodu od 1986. do 1990. godine u 1987, 29. oktobra 1986.1318
Informacija Aleksandra Doneva, člana SIV-a i saveznog sekretara za tržište i opšte privredne poslove, o problematici kretanja cena, 29. januara 1987.1319
Izlaganje Branka Mikulića, predsednika SIV-a povodom ostvarivanja zadataka iz Rezolucije o politici ostvarivanja Društvenog plana Jugoslavije za period od 1986. do 1990. godine u 1987. godini, s programom mera i akcija, 26. februara 1987.1322
Predsedništvo SFRJ i Predsedništvo SKJ o spoljnoj likvidnosti, 17. septembra 1987.1327
Iz razgovora saveznog sekretara za finansije Svetozara Rikanovića sa urednikom "Tanjuga", 21. septembra 1987.1328
Odgovor Zvonimira Hrabara na pisma radnika, osnovnih organizacija sindikata i sindikalnih veća, septembra 1987.1330
Srednji dinarski kursevi za glavne konvertibilne valute u 1987.1332
Podaci Svetske banke Jugoslavija među 17 najzaduženijih, 20. januara 1988. godine1333
SKJ I KRIZA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI
Iz referata Milana Uzelca, predsednika Predsedništva CK SK BiH o aferi "Agrokomerc", 21. septembra 1987. godine1334
Deseta sednica CK SKJ o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti, 25. septembra 1987. godine1336
Centralni komitet SKJ o idejno-političkim pitanjima i zadacima u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti, septembra 1987. godine1338
SK SRBIJE PREMA PROBLEMIMA DRUŠTVENO-EKONOMSKE I POLITIČKE KRIZE
Završna reč Slobodana Miloševića, predsednika Predsedništva CK SK Srbije na VIII sednici CK SK Srbije, 2324. septembra 1987.1340
"Ocene Centralnog komiteta SK Srbije o dosadašnjem toku aktivnosti i dalji zadaci komunista u ostvarivanju stavova društveno-ekonomskog razvoja SR Srbije u 1988. godini" usvojene na IX sednici CK SK Srbije, 27. januara 1988. godine1342
"Neposredni zadaci Saveza komunista u rešavanju aktuelnih idejno-politič- kih pitanja razvoja agroindustrijske proizvodnje i socijalističkih samoupravnih odnosa u poljoprivredi i na selu u SR Srbiji" usvojeni na IX sednici CK SK Srbije, 27. januara 1988.1343
JUGOSLAVIJA U MEĐUNARODNIM AKTIVNOSTIMA
Sedma konferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja, Nju Delhi, 11. marta 1983.1346
Regionalna zastupljenost zemalja u okviru pokreta nesvrstanih1348
Marko Orlandić, član Predsedništva CK SKJ o Osmoj konferenciji nesvrstanih u Harareu, januara 1987.1349
Iz govora Lazara Mojsova, predsednika Predsedništva SFRJ na Sastanku ministara inostranih poslova mediteranskih članica pokreta nesvrstanih zemalja, Brioni, 34. juna 1987.1351
Član Predsedništva CK SKJ Marko Orlandić o međunarodnoj situaciji i položaju Jugoslavije, 9. novembra 1987.1353
Lazar Mojsov, predsednik Predsedništva SFRJ o međunarodnom položaju Jugoslavije, 12. decembra 1987.1354
Zajednički kominike šefova diplomatija balkanskih zemalja, 26. februara 1988. godine.1356
Jugoslovensko-sovjetska deklaracija o međusobnim i međunarodnim odnosima, 18. marta 1988.1358
USTAVNA REFORMA 1988.
Nacrt amandmana Skupštine SFRJ na Ustav SFRJ, septembra 1987.1364
Predlog Predsedništva SR Srbije o promeni Ustava SR Srbije, septembra 1987. Zaključci CK SKJ o zadacima SK u daljim aktivnostima na promeni Ustava SFRJ, 13. januara 1988.1381
O KNJIZI
Reč autora 1387
Skraćenice1380,
Registar ličnih imena1395
BIBLIOTEKA