Zdravko B. Cvetković: SEDAMNAESTA SLAVONSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadržaj
* * *
- cijela knjiga -
* * *
Sadržajstrana
UVOD
I
FORMIRANJE BRIGADE I BORBE DO MAJA 194311
Borbe za Voćin13
Dejstva na pruzi Zagreb-Beograd17
Napad na Pakrac i borbe oko Virovitice20
Na Bilo-gori i Moslavini24
Napad na V. Pisanicu i Garešnicu26
U Požeškoj kotlini32
Neprijateljska ofanziva "Braun"35
Borba kod Šušnjara43
Treći put na Voćin52
Partijske organizacije i SKOJ60
Više od četvrtine boraca žene63
II
BORBE OD MAJA DO JESENI 1943. GODINE64
Dejstva u Požeškoj kotlini65
Jedinstvo naroda i vojske68
Borbe oko Našica69
Napad na Sirač71
Diverzije na pruzi su nastavljene78
Neprijateljska ofanziva i marš na Baniju80
Srdačan susret s narodom Banije84
Likvidacija ubačene četničke grupe88
Kulturno-prosvjetni rad u Brigadi90
Borbe u istočnom dijelu Slavonije92
Napad na Krndiju94
III
U MOSLAVINI, BILO-GORI, KALNIKU, ZAGORJU I TUROPOLJU99
Napad na uporište Hercegovac99
Uništena je posada u Ludbregu104
Borbe za Ivanec i Lepoglavu107
Borbe za Zlatar, Koprivnicu i Čazmu109
Napad na aerodrom Kurilovec122
IV
PONOVO U SLAVONIJI130
Napad na Čaglin131
Diverzije na glavnoj željezničkoj pruzi141
Udari po njemačkim kolonama145
Borbe u Podravini i oko Podravske Slatine151
Ofanziva "Oluja"157
V
PONOVO U MOSLAVINI I BILO-GORI, PUT ZA BANIJU162
Poraz u Ludbregu170
Herojska borba 3. bataljona173
Žito za Baniju179
VI
ZA BOSNU I SRBIJU184
Borbe u istočnoj Bosni188;
Na Majevici189
Sve bliže Drini192
Napad na uporište u Janji194
U Srbiji195
U beogradskoj operaciji197
Titova istorijska zapovijest od 20.10.1944202
Popuna borcima iz Srbije205
VII
U SASTAVU JUŽNE OPERATIVNE GRUPE I ZAVRŠNE OPERACIJE215
Borbe za Bijeljinu223
Borbe oko Brčkog230
U posljednje borbe preko Doboj a237
U Kostajnici i Petrinji242
VIII
SPISAK POGINULIH BORACA 17. UDARNE BRIGADE255
SPISAK PREŽIVJELIH BORACA 17. UDARNE BRIGADE279
BIBLIOTEKA