Sibe Kvesić: DALMACIJA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
PARTIJSKA ORGANIZACIJA U DALMACIJI U GODINAMA PRED DRUGI SVJETSKI RAT7
Lučki radnici u Metkoviću štrajkuju12
Demonstracije u Splitu 27. jula 193814
Partija i parlamentarni izbori 193815
Utjecaj klerofašista i velikosrba u nekim predjelima Dalmatinske zagore .19
Novo rukovodstvo21
Novi štrajkovi i demonstracije23
Velike decembarske demonstracije i generalni štrajk radnika u Splitu27
Sporazum Cvetković - Maček, pridonosi raskrinkavanju HSS-a u Dalmaciji31
Općinski izbori 1940. godine33
Aktivnost partije u kulturno-prosvjetnim i sportskim društvima36
Partijska konferencija za Dalmaciju 1940. god41
Demonstracije od 1. septembra43
U 1940. godini široke narodne mase usvajaju politiku partije47
Odjek sklapanja Trojnog pakta u narodu Dalmacije49
Proglas Centralnog komiteta KPJ za obranu zemlje50
Partijska organizacija Dalmacije u danima pred početak rata51
Broj partijskih organizacija i njihovih rukovodstava u Dalmaciji u danima raspada bivše države52
I GLAVA
Slom Kraljevine Jugoslavije57
Napad fašističke Njemačke i Italije na našu zemlju59'
Osnivanje NDH i pokušaj uspostavljanja ustaške vlasti64
Talijanska okupacija67
Rimski ugovor70
Talijani provode politiku taktiziranja73
Djelatnost partijske organizacije u Dalmaciji, poslije kapitulacije Jugoslavije - Raskrinkavanje okupatora76
Raskrinkavanje ustaša80
Prikupljanje oružja84
Proslava 1. maja 1941. godine88
Ustaški pokolji u Kninskoj, Livanjskoj i Neretvanskoj Krajini .90
Pripreme za oružanu borbu92
Pripreme u Bukovici94
II GLAVA
Početak oružanog ustanka u Dalmaciji99
Partija u danima napada Njemačke na SSSR101
Pod utjecajem komunista omladina se ne odaziva ustaškim pozivima za domobranstvo105
"U Splitu počinje izlaziti "Naš izvještaj"107
Direktiva CK o podizanju ustanka108
Pripreme za organizaciju Kaštelanskog partizanskog odreda109
Pripreme u Sinju110
Šibensko područje u prvim danima ustanka113
Ustanak u Sjevernoj Dalmaciji116
Veza partijske organizacije Dalmacije s Drvarom121
Rukovodstvo nad ustanicima Kninske Krajine preuzimlju četnici123
Ustanak u Bukovici128
Stvaranje partizanskih odreda130
Sinj ski odred133
Splitski odred135
Solinski odred138
Kaštelansko-trogirski odred139
U Sinju su osuđeni na smrt i strijeljani prvoborci Dalmacije140
Formiranje partizanskih odreda na Šibenskom području145
Vodičko-zatonski odred146
Šibenski partizanski odred .147
Primoštensko-rogoznički odred148
Događaji u Sinjskom partizanskom odredu149
U Bukovici formiran partizanski odred u namjeri da se pridruži odredima iz Primorja151
Stav bivših građanskih stranaka i njihovih vođa prema NOB .152
Rad Pokrajinskog komiteta na stvaranju Narodnog fronta za borbu protiv okupatora154
Pokrajinski komitet uspostavlja veze i s vođama HSS-a u Splitu161
Situacija poslije stradanja prvih partizanskih odreda163
Stvaranje odbora Narodne pomoći i Akcionih odbora171
Stvaranje Akcionih odbora u gradovima - Akcioni odbori u Splitu173
Djelovanje likovnih umjetnika177
Akcioni odbori u Šibeniku179
Akcioni odbori formirani i na području od Trogira do Omiša180
Grad Split u drugoj polovini 1941. godine181
Hapšenje braće Mrduljaš183
Na fašistički teror Split odgovara novim akcijama184
Prve osude fašističkog Prijekog suda186
U Dalmaciju dolazi sekretar CK KPH Rade Končar187
Rade Končar u rukama fašista200
Šibenik u borbi protiv okupatora202
Ubistvo Škotona203
Dubrovnik u Narodnooslobodilačkoj borbi206
III GLAVA
Novi napori na organiziranju oružane borbe213
Formiranje novih partizanskih odreda - Dinarski partizanski odred215
Šibensko područje nakon stradanja prvih partizanskih odreda219
Zločini okupatora u Vodicama i Srimi220
Uspostavljanje veze s Bukovicom i Likom221
Prve grupe primorskih partizana odlaze u Liku222
Dalmatinci u Lici prvi pronose zastavu bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda224
Dalmatinski partizani u borbama u Lici226
Podjela Dinarskog partizanskog odreda na tri grupe227
Prva partizanska grupa na Svilaji229
Dinarska i Kamešrtička partizanska grupa235
Sastanak predstavnika bosanskih i dalmatinskih partizana238
Stvaranje Štaba partizanskih odreda za Dalmaciju239
Stvaraju se novi partizanski odredi240
Trogirsko-rogoznički odred242
Novi Kaštelanski odred244
Stvaranje Cincarskog partizanskog odreda246
Formiranje Mosorskog odreda251
Formiranje Bukovičkog partizanskog odreda254
Neprijateljska ofenziva na Dinari u aprilu 1942. godine258
Formiranje IV. operativne zone264
Krajem marta 1942. god. u Bukovicu dolazi sekretar Okružnog komiteta KP Ante Jurlin i oficir Glavnog štaba partizanskih odreda Hrvatske Rade Bulat265
Narodnooslobodilački pokret na području planine Biokova - Ustanak u Gracu268
Formiranje Biokovske partizanske čete273
Prvi veći napad neprijatelja na biokovske partizane276
Formiranje Neretvanske čete277
Dolazak ustaše Francetića sa svojom legijom - Zauzimanje Vrgorca281
Velika neprijateljska ofenziva na Biokovu u junu 1942.283
Narodnooslobodilački pokret na Braču u drugoj polovini 1941. i početkom 1942. godine284
Otok Hvar u drugoj polovini 1941. i početkom 1942. godine287
Otok Korčula poslije napada Njemačke na SSSR291
Otok Vis u Narodnooslobodilačkoj borbi294
Narodnooslobodilački pokret na Pelješcu298
Formiranje Narodnooslobodilačkih odbora - Stvaranje NOO u Splitu302
Četnici i rukovodioci bivših građanskih stranaka u Splitu udružuju se u zajednički blok307
Split nakon odlaska glavnih snaga NOP-a iz grada u partizanske odrede Dalmacije .309
IV GLAVA
Formiranje bataljona i brigada Narodnooslobodilačke vojske 315
U Sjevernoj Dalmaciji, formirani bataljoni "Bude Borjan" i "Branko Vladušić"317
Formiranje bataljona "Bude Borjan"319
Borbe na Tromeđi320
Ubistvo zadarskog prefekta Vezija Orazija325
Stvaranje Sjeverodalmatinskog partizanskog odreda327
Vojno-političko savjetovanje na Vještić Gori330
Tok savjetovanja332
Stvaranje I. dalmatinskog udarnog bataljona334
Situacija u Kosovskoj dolini - Likvidacija četničkog vođe Paje Popovića335
Formiranje II. dalmatinskog bataljona . .342
Bataljon "Bude Borjan" u borbama na Promini346
Partizanska žetva na padinama Dinare351
Velika neprijateljska ofenziva na Dinaru u julu 1942353
Formiranje Prvog biokovskog bataljona "Josip Jurčević"359
Brač poslije savjetovanja na Vještić Gori366
Otok Hvar poslije vojno-političkog savjetovanja na Vještić Gori371
Do kraja augusta 1942. tri nove grupe dobrovoljaca s otoka Korčule otišle u partizanske odrede na kopno - Formiranje Korčulanske partizanske čete381
Pelješac u drugoj polovini 1942. god383
Daljnji razvoj NOP-a na mućko-lećevačkom području386
Dolazak Vrhovnog štaba i proleterskih brigada u Livanjsko polje - Oslobođenje Livna388
Neprijateljska ofenziva na Biokovu397
Formiranje I. dalmatinske brigade400
Formiranje III. dalmatinskog partizanskog odreda - Stvaranje Mosečkog bataljona405
Formiranje i borbe Primorske čete408
Nakon podviga u borbi s karabinjerima Ižani formiraju bataljon i odlaze na kopno411
Neprijatelj sprema ofenzivu na Livno - Mjere partizanskog rukovodstva u onemogućavanju neprijateljskih namjera416
Formiranje II. dalmatinske brigade421
Neprijatelj u Dalmaciji koristi odsustvo većih partizanskih snaga i vrši nova zvjerstva u selima Dalmatinske zagore425
U Dalmaciju odlaze dva bataljona I. dalmatinske brigade da pomognu narod u njegovoj borbi427
Neprijateljska ofenziva na Livno428
Treći i Četvrti bataljon I. dalmatinske brigade u Dalmaciji431
Formiranje divizije NOV Jugoslavije - Ulazak I. i II. dalmatinske brigade u njihov sastav433
Formiranje III. dalmatinske brigade434
Livno ponovno u rukama partizana443
Prva dalmatinska brigada u napadu na Jajce447
Partizanske akcije na moru448
Partizanske veze na moru450
Formiranje partizanske mornarice453
Sjeverna Dalmacija poslije odlaska bataljona "B. Borjan" i "B. Vladušić"458
Biokovo poslije odlaska bataljona "Josip Jurčević"462
Stvaranje bataljona "Vid Mihaljević"463
Formiranje IV. dalmatinske brigade465
Biokovska radionica oružja470
Otok Brač u drugoj polovini 1942. g473
Otok Hvar u drugoj polovini 1942. g478
Poslije odstranjivanja oportunista iz rukovodstva, NOP se na Korčuli počeo naglo razvijati481
Otok Vis u drugoj polovini 1942. g483
Sjeverna Dalmacija početkom 1943. godine48S
Život na oslobođenoj teritoriji livanjskog područja krajem 1942. i početkom 1943. godine489
Pristižu novi borci493
Split početkom 1943. godine - Član Pokrajinskog komiteta I. Lavčević u rukama fašista496
Neprijateljske pripreme za početak Četvrte ofenzive protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije498
U Livnu formiran Oblasni narodnooslobodilački odbor za Dalmaciju502
V GLAVA
Dalmacija u vrijeme Četvrte i Pete neprijateljske ofenzive507
Formiranje IX. dalmatinske divizije509
Situacija u Dalmaciji poslije odlaska glavnine vojske512;
Formiraju se novi partizanski odredi - Splitski odred515-
Stvaranje Cetinskog partizanskog odreda.526
Formiran III. bataljon Cetinskog partizanskog odreda533
Sjeverna Dalmacija u vrijeme Četvrte neprijateljske ofenzive536
Pomoć ličkih jedinica537
Formiran IV. bataljon Sjeverodalmatinskog partizanskog odreda545
Nova talijanska ofenziva protiv sjeverodalmatinskih partizana547
Biokovo poslije IV. neprijateljske ofenzive551
19. juna otpočeo je novi snažni napad Talijana i ustaša na Biokovo556
Nova neprijateljska ofenziva na Biokovo - U napadu učestvuju ustaše i talijanske divizije "Bergamo", "Murge" i "Messina" .560
Sve veći uspjesi NOP-a na Braču u 1943. godini563
Borba hvarskog naroda u 1943. godini - Talijani pale sela i ubijaju ljude571
Kampanja "zimske pomoći" biokovskim partizanima574
Partizanska bolnica na Hvaru576
Nove pošiljke hrane odlaze za Biokovo578
Novi uspjesi NOP-a na Korčuli 1943. godine 579
Otok Vis u 1943. godini587
Narodnooslobodilački pokret na Pelješcu 1943590
Nove partizanske akcije na moru592:
VI GLAVA
Pad fašizma i kapitulacija Italije597
Dalmacija pred kapitulaciju Italije599
Formiranje grupe udarnih bataljona604
Prva dalmatinska proleterska brigada vraća se u Dalmaciju605
Njemačke trupe prodiru u Dalmaciju607
Formiranje Mućke i Omiške grupe bataljona - Objava kapitulacije - Oslobodènje Splita i drugih mjesta u Dalmaciji . .608
Nijemci avionima prebacuju trupe u Sinj611
Situacija u sjevernoj Dalmaciji612
Razvoj događaja u srednjoj Dalmaciji613
U Split dolaze predstavnici NOVJ radi pregovora o predaji talijanske vojske615
U Dalmaciji buknuo opći narodni ustanak616
Građani Splita i okolice pod Klisom brane grad od Nijemaca619
Herojski otpor branilaca Splita - U Dalmaciju dolazi I. proleterska divizija621
U Splitu potpisana predaja talijanskog garnizona - Vojnu vlast u gradu preuzela komanda Splitskog područja623
Split pod bombama njemačke avijacije628
U Splitu štampana "Slobodna Dalmacija" - Veliki miting na Botićevoj poljani629
Stvaranje Štaba mornarice NOV Jugoslavije i pomorskih obalskih sektora632
Formiranje VIII. dalmatinskog korpusa NOV Jugoslavije634
VI GLAVA
Dalmacija u borbi protiv njemačkog okupatora641
Borbe s Nijemcima na sektoru Šibenik - Trogir643
Uspostavljanje veze sa saveznicima u Italiji644
Osma i. Deveta brigada NOV ponovno na trogirskom sektoru647
Ofenzivne akcije jedinica VIII. dalmatinskog korpusa648
Pokušaj njemačkog iskrcavanja na otoke650
Formiranje novih partizanskih odreda652
Opća njemačka ofenziva u Dalmaciji i okupacija cjelokupne obale654
Borbe na Pelješcu - Napad Nijemaca iz pravca .Šibenika i Drniša655
Borbe na Mosoru657
Nastavak borbi na Pelješcu658
Borbe u sjevernoj Dalmaciji i na prilazima Duvanjskom polju .659
Borbe oko Šestanovca i Zadvarja.660
Iskrcavanje Nijemaca na zadarske otoke665
Neprijateljska ofenziva prema Livnu, Duvnu i Grahovu667
Njemačko iskrcavanje na Korčulu670
Odluka o povlačenju jedinica 26. divizije na Vis i utvrđivanje otoka675
Uloga otoka Visa u Narodnooslobodilačkoj borbi678
Otok Vis prihvatni centar izbjeglog stanovništva683
"Hajduk" na Visu684
Dolazak Vrhovnog štaba i Nacionalnog komiteta na otok Vis685
Njemačko-ustaški zločini u Dalmaciji686
Prvi desanti jedinica 26. divizije s otoka Visa na druge dalmatinske otoke691
Borbe jedinica 26. divizije na Mljetu i Korčuli692
Operacije jedinica 26. divizije i savezničke vojske na otoku Braču694
Početak operacija za oslobođenje Dalmacije - Oslobođenje Brača, Hvara, Šolte, Korčule i Pelješca697
Jedinstveni narodnooslobodilački front u borbi za očuvanje tekovina NOB - Oblasna konferencija SNOF za Dalmaciju704
Borbe za konačno oslobođenje Dalmacije708
Borbe na Stonu i u Vukovu klancu709
Oslobođenje Sinja, Omiša, Makarske i Splita711
Borba za oslobođenje Šibenika712
Oslobođenje Zadra - Borbe za Knin i oslobođenje Dalmacije714
Borbe na Širokom Brijegu i Mostaru717
Osmi korpus u borbama za konačno oslobođenje zemlje - Oslobođenje Trsta719
Tumač kratica721
Pripomena723
BIBLIOTEKA