Mirko Fajdiga: Bračičeva brigada II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-446): znaci.org
7 V BOJIH IN AKCIJAH NA KOZJANSKEM, MED KONJIŠKO GORO IN CELJEM (od 10. do 31. 12. 1944)425
- Decembrska sovražnikova ofenziva na Kozjanskem425
- Napadi na požigalske in roparske ustaške in nemške enote med Jurkloštrom, Dobjem in Planino427
- Prenagljeni napad na Planino432
- Sovražniki presenetili štab brigade, boji na območju Žusma in Kostrivnice440
- Praznovanje božiča in vojaška parada444
- Napad na vlak in sovražnikov nasprotni udarec na Zgornjih Slemenah450
- Akcija v Škofji vasi in obetavno slovo od leta 1944454
- Opombe463
8 NAZAJ V BOJE NA KOZJANSKO, OKOLI SLOVENSKIH KONJIC, NA POHORJE, PAŠKI KOZJAK, V ŠALEŠKO IN SAVINJSKO DOLINO TER NA DOBROVLJE (od 1. 1. do 25. 2. 1945)469
- Z akcijami in boji v leto osvoboditve469
- Napadi na avtomobile pri Frankolovem472
- Boji pri Lekmarju ? Gmajni, Grobelcah in pri Sv. Štefanu475
- Hudi boji na Zgornjih Slemenah in na Kamni Gori477
- Spopad z nemško smuČarsko enoto pri Bukovju na Kozjanskem488
- Poraz Nemcev na Tinju na Pohorju492
- Napada na avtomobile, smrt Antona Dorfmeistra in zlo?in na Stranicah495
- Sovražnikova ofenziva, boji brigade na obmoČju Hude luknje in Završ505
- Boji na obmoČjih Paškega Kozjaka, Gore Oljke, Dobrovelj512
- Opombe518
9 POHOD DO SAVE, BOJI NA OBMOČJIH ZASAVJA, KOLOVRATA, ČRNEGA GRABNA, MOZIRSKIH PLANIN(od26. 2. do 17. 3. 1945)523
- Povelje Vrhovnega štaba za pohod brigad na Dolenjsko523
- Srditi boji okoli Kolovrata528
- V pasti na Teru in Medvedjaku v Mozirskih planinah537
- Dvodnevni boji v Zavodnjah545
- Opombe551
10 ZOPET NA OBMOČJIH PAŠKEGA KOZJAKA, SLOVENSKIH KONJIC, KOZJANSKEGA IN PO-HORJA (od 17. 3. do 15.4. 1945)555
- Boji pri Mrzli Planini, Javorniku in Rakovcu, ukinitev 2. bataljona558
- Nemci pred štabom brigade, boji na Konjiški gori562
- Sovražnikova ofenziva, zavezniška pomoč, začetki krepitve brigade572
- Brigade ostanejo na Štajerskem, uničena postojanka pri Hudi luknji577
- Opombe582
11 OKREPLJENA VOJAŠKA DEJAVNOST MED POHORJEM IN BO?EM, MOBILIZACIJA, POHOD Z BOJI NA KOROŠKEM (od 15.4. do 9. 5. 1945)587
- V spopadih na Prelogah ujet general Heidenreich588
- Ponesrečen napad na postojanko na Prihovi593
- Vsakodnevni napadi na prometnice, ustanovitev 4. bataljona (internacionalnega)594
- Uničen del avtomobilske kolone na Vrholah in zavzeta postojanka pri Križnem vrhu598
- Padec komandanta Milenka Kneževiča in boji pod Tolstim Vrhom600
- Uspešne vojaške akcije pri Zrečah in na Prelogah610
- Napad na Vitanje, začetek pohoda na Koroško611
- Napad na postojanko v Žerjavu616
- Pohodi odredov in brigad na Koroško622
- Vdaja generalpolkovnika Alexandra Löhra632
- Opombe636
12 ZADNJI BOJI NA KOROŠKEM, PRIDOBITEV PETEGA BATALJONA, BOLE?I UMIK S KOROŠKEGA, ZDRUŽITEV S ŠLANDROVO BRIGADO (od 9. 5. do druge polovice junija 1945)643
- Pred najtežjim ? boroveljskim bojem643
- Boroveljska zapora je kljub sovražnikovi premoči in velikim žrtvam vzdržala649
- Okrepitev in posodobitev brigade v Galiciji, odhod v Celovec667
- Zmanjšanje brigadne formacije in njen poslednji napad674
- Poslednji dnevi na Koroškem, odhod razočaranja, združitev s Šlandrovo brigado677
- Opombe692
- BOJNA POT BRIGADE (povzetek od 23. 9. 1943 do začetka junija 1945)699
PREGLEDNICA ŠTEVILČNEGA STANJA BRIGADE iN POLITIČNO ORGANIZIRANIH OD 23. 9. 1943 DO ZAČETKA JUNIJA 1945710
VODSTVENI KADRI BRIGADE714
NARODNI HEROJI BRIGADE (razglašeni po vojni)715
GENERALI JLA IZ BRAČIČEVE BRIGADE716
VIRI IN LITERATURA718
PADLI BORCI (od ustanovitve brigade do osvoboditve)722
BORCI, KI SO VOJNO PREŽIVELI (od ustanovitve brigade do osvoboditve)746
KAZALO OSEB, KRAJEV IN DRUGIH GEOGRAFSKIH IMEN, ENOT, USTANOV IN ORGANIZACIJ*797