Veseljko Huljić: Vis 1941–1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-656): znaci.org
- PREDGOVOR7
- UVODNI PODACI9
- Viško otočje u historiografiji 20. stoljeća9
- Opći podaci geografskog karaktera11
- Neke značajke međuratnih prilika13
DIO PRVI
ETAPA VIŠKO-OTOCKOG ZNAČENJA (od sloma u travnju 1941. do kapitulacije Italije 9. rujna 1943)
20
- Glava I
ORGANIZACIONO STANJE KPH I PROMJENE 1941. GODINE
21
- Partijske organizacije21
- Organizacije SKOJ-a23
- Oslonac na mase25
- Procjene predvodničkih snaga26
- Glava II
POČETAK DRUGE TALIJANSKE OKUPACIJE I ANEKSIJE
28
- Stanje do dolaska okupatora28
- Uspostavljanje talijanske okupacije31
- Aneksija i početne mjere33
- Glava III
ORGANIZIRANJE AKTIVNOG OTPORA I PRVE ŽRTVE
38
- Početne aktivnosti i širenje utjecaja komunista38
- Hapšenja, prvi ilegalci i smrt Mladena Ivulić-Burela43
- Poziv KPJ na oružani ustanak i pripreme na otočju48
- Lik i pogibija Ante Brajčića, prvog viško-otočkog borca u NOP odredima na kopnu51
- Glava IV
AKTIVNOSTI ZA SIRENJE ORGANIZIRANOSTI NOP-a
54
- Ilegalno prevoženje dobrovoljaca ribarskim brodovima sredinom kolovoza 1941 godine54
- Organiziranje otpora talijanskoj politici odnarođivanja56
- Mjere za jačanje aktivnosti60
- Paljenje tvornice sardina ?Braća Mardešić? u Komiži62
- Protutalijanske demonstracije komiških žena 10. prosinca 1941.64
- Stanje NOP-a na viškom otočju koncem 1941. godine67
- Glava V
PRIPREME ZA UPUĆIVANJE DOBROVOLJACA U NOP ODREDE NA KOPNU
71
- Talijanska kaznena ekspedicija na otoku Visu početkom 1942 godine71
- Jakov Radišić-Malenko žrtva talijanske zasjede74
- Napori za uspostavljanje ilegalnih pomorskih kanala za prebacivanje dobrovoljaca u NOP odrede na kopnu75
- Glava VI
ORGANIZIRANOST NOP-a U 1942. GODINI
77
- Osnivanje Kotarskog komiteta KPH za viški kotar i organizaciono stanje77
- Organizacije SKOJ-a80
- Osnivanje i razvitak Saveza mlade generacije (SMG)82
- Odbori narodne pomoći83
- Osnivanje narodnooslobodilačkih odbora, masovnih i političkih organizacija85
- Važnije aktivnosti88
- Glava VII
RAZVITAK I DJELOVANJE ORGANA NARODNE VLASTI DO KAPITULACIJE ITALIJE
90
- Opći podaci90
- Specifičnosti u razvitku ilegalnog sistema narodne vlasti91
- Djelatnost narodnooslobodilačkih odbora u omasovljavanju NOP-a94
- Organizacioni oblici100
- Ilegalna tehnika i tisak102
- Sadržaji ?Izvještaja?104
- Ekonomske prilike i mjere111
- Narodnooslobodilački fond113
- Narodno sudstvo i njegove mjere115
- Glava VIII
RAZVITAK I DJELOVANJE PARTIJSKIH I MASOVNIH ORGANIZACIJA U 1943. GODINI DO OSLOBOĐENJA VIŠKOG KOTARA
118
- Partijske organizacije118
- Organizacije SKOJ-a i USAOH-a121
- Masovne organizacije NOP-a122
- Najvažnije aktivnosti za razvitak i učvršćenje NOP-a123
- Glava IX
PROCES DOBROVOLJNOG STUPANJA U NOP ODREDE NA KOPNU I ILEGALNA PREVOŽENJA (od početka NOB-e do 8. rujna 1943)
125
- Mogućnosti i teškoće125
- Ilegalni kanal sa Splitom i napori za povoljnija rješenja128
- Ilegalni kanal s trogirsko-rogozničkim područjem130
- Ilegalni kanal viško-hvarsko-biokovsko područje131
- Zbirni rezultati134
- Glava X
DOGAĐAJI I STANJE PRED KAPITULACIJU ITALIJE
135
- Herojska smrt Nikole Marinković-Topa135
- Osnivanje Viškog udarnog bataljona i ?Leteće čete?137
- Razoružanje posade izvidno-signalne stanice na brdu Hum139
- Kaznena ekspedicija, represalije i strijeljanje 20 talaca142
- Predaja posada talijanskih garnizona i stanje NOP-a146
DIO DRUGI
ETAPA HISTORIJSKOG ZNAČENJA (od 9. rujna 1943. do 26. listopada 1944)
188
- Podjela etape189
- Glava XI
PRERASTANJE ZNAČENJA OTOKA VISA DO ODLUKE O NJEGOVOJ UPORNOJ OBRANI
190
- Mjere narodne vlasti na oslobođenom području190
- Obrambene mjere i osnivanje novih viških jedinica196
- ? Prvi viški bataljon197
- ? ?Leteća četa?; dvije samostalne čete; Komanda otoka197
- ? Viška flotila199
- ? Drugi viški bataljon200
- ? Treći viški bataljon201
- ? Viški dobrovoljački bataljon201
- Uspostavljanje prvih veza sa saveznicima u južnoj Italiji202
- Porast značenja otoka Visa do konca njemačke jesenje ofenzive208
- Kako je donijeta konačna odluka VS NOV i POJ o upornoj obrani otoka Visa218
- Glava XII
PRETVARANJE OTOKA U SNAŽNU BAZU NOVJ
230
- Uloga 26. divizije, ostalih jedinica i stanovništva u utvrđivanju otoka230
- Razvitak Mornarice NOVJ s osloncem na otok Vis236
- Vojno-pozadinska organizacija i zadaci241
- Saveznički dijelovi i njihova uloga244
- Viški aerodrom, saveznička i zračna baza NOVJ249
- Sistem veza253
- ? Pomorsko-saobraćajni pravci i veze256
- ? Veze tehničkim sredstvima (signalne, telefonsko-telegrafske, radio-veze)259
- ? Tanjugova djelatnost na otoku Visu267
- Glava XIII
ULOGA OTOKA VISA U RAZBIJANJU NJEMAČKE PREVLASTI NA JADRANU I NAPADNE AKTIVNOSTI S OTOKA
269
- Raznovrsnosti značenja otoka Visa269
- Njemački planovi za osvajanje otoka i njihove važnije aktivnosti273
- Planovi za napadne aktivnosti s otoka Visa279
- Desantni diverzioni prepadi280
- Desantno-prepadne operacije ograničenih razmjera280
- ? Desantni prepad na otok Mljet281
- ? Desantno-prepadna operacija na otoku Korčuli281
- ? Desantni prepad na otok Šoltu282
- ? Tragedija pri potapljanju bolničkog broda ?Marin II?282
- ? Desantno prepadna operacija na otok Brač283
- Aktivnosti za neprekidno iznuravanje protivnika285
- Desatna operacija za konačno oslobođenje otoka i obale286
- ? Pripreme do Titovog govora 12. rujna286
- ? Desant na srednjodalmatinske otoke i poluotok Pelješac288
- ? Desant na kopno290
- Glava XIV
RAZNOVRSNOST OPĆE I VOJNE NAMJENE OTOKA VISA KAO BAZE
292
- Prihvatno-otpremni centar ranjenika, bolesnika i izbjeglica292
- ? Zbrinjavanje ranjenika i bolesnika292
- ? Zbrinjavanje izbjeglica294
- Transportno skladišni centar299
- Snabdjevačko i pomorsko-prometno središte303
- ? Snabdijevanje303
- ? Pomorski promet304
- Centar obuke vojno-stručnih i političkih kadrova306
- Središte sportskih aktivnosti i jedinice NK ?Hajduk-NOVJ?310
- Glava XV
SREDIŠTE DALMACIJE (od 28. prosinca 1943. do 26. listopada 1944)
316
- Razlozi boravka oblasnih rukovodstava na otoku Visu316
- Oblasni komitet kao usmjeritelj djelatnosti322
- Oblasni NO odbor kao organizator vlasti i poslovanja324
- ? Organiziranost ONOO-a i razvitak narodne vlasti324
- ? Rješavanje opće problematike326
- ? Poljoprivreda328
- ? Ribarstvo i industrija za preradu ribe329
- ? Unutarnja trgovina329
- Trgovina s južnom Italijom330
- Agitaciono-propagandna i izdavačka djelatnost na otoku Visu332
- ? Vojno-izdavačka djelatnost333
- ? Izdavačka djelatnost političkih i organa vlasti334
- Glava XVI
SREDISTE SREDNJODALMATINSKOG OTOČKOG PODRUČJA (od 28. prosinca 1943. do 26. listopada 1944)
336
- Organiziranost na okružnom području336
- Djelatnost Okružnog NOO-a za SDO područje338
- ? Radne brigade i posebne radne čete340
- Privredna i politika obnove341
- ? Vinogradarstvo i ratarstvo341
- ? Ribarstvo i zanatstvo343
- ? Narodnooslobodilački fond i procjene šteta344
- Glava XVII
KOTAR VIS I NJEGOVO STANOVNIŠTVO OD SIJEČNJA DO 20. LISTOPADA 1944. GODINE
346
- Do prestanka opasnosti njemačkog desanta346
- Partijsko-političke organizacije i njihov rad348
- Djelatnost organa narodne vlasti350
- Dobra i proizvodnja na raspolaganju okupljenima na otocima Visu i Biševu354
- Glava XVIII
SREDIŠTE NOVE JUGOSLAVIJE (od 7. lipnja 1944. do 15. listopada 1944)
358
- Prikaz prethodnih napora NOP-a za međunarodno priznanje tekovina NOB-e358
- Dolazak VŠ NOV i POJ i centralnih rukovodstava NOP-a s maršalom Josipom Brozom Titom na čelu na otok Vis361
- Smještaj i početni boravak maršala . Tita i članova centralnih rukovodstava NOP-a365
- Proces i rezultati borbe za međunarodno priznanje nove Jugoslavije na otoku i s otoka Visa371
- ? Do sporazuma371
- ? Sporazum Tito-šubašić ili ?Viški sporazum?374
- ? Titov posjet savezničkim predstavnicima u Italiji i rezultati377
- ? Nova dostignuća379
- Govor maršala Tita 12. rujna i njegov odlazak sa otoka Visa 18. rujna384
- Neke od djelatnosti centralnih rukovodstava na otoku Visu387
- ? Usmjeravanje razvitka NOVJ i rukovođenje operacijama388
- ? Napori za daljnji razvitak narodne vlasti394
- ? Ugovori općeg značenja i razvitak međunarodne suradnje396
- ? Zakonodavni akti399
DIO TREĆI
ZAVRŠNA ETAPA (od 20. listopada 1944. i do konca NOB-e)
468
- Glava XIX
KOTAR VIS U ZAVRŠNOJ ETAPI NOB-e
469
- Borci s viškog kotara u jedinicama NOVJ469
- Normaliziranje prilika na području viškog kotara473
- Izbori za mjesne i seoske narodnooslobodilačke odbore477
- Djelatnost NO odbora od rujna 1944. godine do kraja NOB-e479
- Izbor narodnih zastupnika i povratak izbjeglica481
- Glava XX
REKAPITULACIJA DOPRINOSA I ŽRTAVA U NOB-i
484
- Općenito o doprinosima stanovništva i značenju otoka Visa484
- Zbirni podaci493
Pregledi ? spiskovi rekapitulacije500
- ? Članovi KPJ na viškom otočju polovinom travnja 1941. godine501
- ? Članovi KPJ na viškom otočju od polovine travnja 1941. do 9. rujna 1943. godine504
- ? Pregled stanja partijskih organizacija, kandidata i simpatizera KPJ od travnja 1941. do rujna 1943. godine508
- ? Organizacije SKOJ-a, SMG-e i USAOH-e do konca rujna 1943. godine510
- ? Komiški i biševski dobrovoljci pri pokušaju da 16/17. VIII 1941. ilegalnim prevoženjima stupe u NOP odrede na kopnu511
- ? Ilegalna prevoženja dobrovoljaca s viškog otočja radi stupanja u NOP odrede i NOVJ zaključno 7/8. rujna 1943. godine513
- ? Žrtve tijekom NOB-e516
- ? Nosioci ?Spomenice 1941.? i važnija odlikovanja521
- Zaključak522
PRILOZI526
- I ? Objašnjenje skraćenica527
- II ? Tablice, pregledi i pjesme529
- III ? Sheme i crteži545
IZVORI I LITERATURA567
- I ? Arhivi567
-     1. Neobjavljena građa567
-     2. Objavljena građa570
- II ? Memoarska građa571
-     1. Neobjavljena građa571
-     2. Objavljena građa573
-     3. Konzultirani573
- III ? Enciklopedije i zbirke574
- IV ? Literatura574
-     1. Knjige574
-     2. Radovi u raznim izdanjima (časopisi)578
-     3. Tisak588
-     4. Tisak na otoku Visu 1943?1944.591
Sadržaj593