Anton Ikovic, Marijan Linasi: Koroško partizansko zdravstvo
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-401): znaci.org
- PREDGOVOR5
- UVOD11
- OPOMBE17
I * KRATEK PREGLED NOB NA KOROŠKEM IN SOLČAVSKEM19
- ZNAČILNOSTI NOB NA KOROŠKEM19
- POLITIČNO ORGANIZIRANJE PREBIVALSTVA20
- VOJAŠKE AKCIJE PARTIZANSKIH ENOT DO FEBRUARJA 1944.22
- PARTIZANSKE ENOTE NA KOROŠKEM IN NJIHOVI BOJI OD FEBRUARJA 1944 DO KONCA VOJNE24
- NARODNOOSVOBODILNI BOJ NA SOLČAVSKEM29
- Prihod okupatorja29
- Prvi pojavi upora in nemška reakcija nanje29
- Začetki partizanstva30
- Razmah partizanstva v letu 1944. in zatišje po decembrski ofenzivi30
- OPOMBE34
II * PARTIZANSKI RANJENCI NA KOROŠKEM DO FEBRUARJA 1944.36
- ZNAČILNOST OBDOBJA IN ZDRAVLJENJA PARTIZANSKIH RANJENCEV36
- RANJENI BORCI V ENOTAH41
- RANJENI POLITIČNI DELAVCI NA KOROŠKEM62
- ZAKLJUČEK68
- OPOMBE70
III * PARTIZANSKE BOLNIŠNICE NA SOLČAVSKEM 1944?1945.74
- SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBDOBJA74
- DRVARSKA KOČA OB POTOKU RUČNIKU V MATKOVEM KOTU ? PRVI ZASILNI OBJEKT ZA RANJENCE78
- Prihod Štirinajste divizije na Solčavsko78
- Razmere v prvi zasilni bolnišnici84
- Ranjenci v prvi zasilni bolnišnici na Solčavskem93
- ?SLOVENSKA VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA?, SEVEROZAPADNI CENTER ?V MATKOVEM KOTU?94
- Gradnja bolnišnice in razmere v njej do evakuacije94
- Nemška hajka in evakuacija bolnišnice94
- Ranjenci v SVPB-SZC104
- BOLNIŠNICA PRI KNEZOVI ELEKTRIČNI CENTRALI V ROBANOVEM KOTU108
- SLOVENSKA VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA, SEVEROZAPADNI CENTER I IN II V ROBANOVEM KOTU118
- Graditev obeh bolnišnic in notranja organiziranost118
- Osebje SVPB-SZC I in II122
- Oskrbovanje bolnišnic126
- Politično delo v obeh bolnišnicah130
- Zimska ofenziva, evakuacija ranjencev iz Robanovega kota in usoda obeh bolnišnic132
- PREMIČNA BOLNIŠNICA NA SOLČAVSKEM IN V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI (Pokretna ekipa-P.E.I in II)136
- Ustanovitev premične bolnišnice in njeno delovanje do zime 1944/45.136
- Usodna pot 1. bataljona Zidanškove brigade čez Belsko planino in prihod ozeblih borcev v premično bolnišnico144
- Umik nove premične bolnišnice v zgornjo Mežiško dolino in ponovna vrnitev na Solčavsko spomladi 1945.147
- ZAKLJUČEK151
- OPOMBE154
IV * PARTIZANSKO ZDRAVSTVO NA KOROŠKEM JUŽNO OD DRAVE OD FEBRUAR JA 1944 DO KONCA VOJNE159
- BOLNIŠNICA B-ll V BISTRI PRI ČRNI NA KOROŠKEM159
- Ideja o gradnji bolnišnice in začetek gradnje159
- Izgradnja prvih objektov bolnišnice162
- Prihod prvih ranjencev in življenjske razmere v bolnišnici166
- Razmere v bolnišnici do evakuacije173
- Izdaja bolnišnice in evakuacija ranjencev175
- Preselitev v novo postojanko in življenje ranjencev in osebja do konca vojne180
- PREHODNA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA MIRTA184
- POSAMEZNI BUNKERJI V MEŽIŠKI DOLINI, KJER SO SE ZDRAVILI PARTIZANSKI RANJENCI IN BOLNIKI186
- VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA ?KRTINA? NAD JEZERSKIM188
- VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA ?ZA MLINI? NA OBIRSKEM191
- SANITETNI BUNKERJI NA OBIRSKEM V LETU 1945 IN ZDRAVLJENJE RANJENCEV V NJIH193
- VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA ?AMERIKA? V ZGORNJEM KOTU PRI SELAH NA KOROŠKEM196
- RANJENCI V ZILJSKI DOLINI204
- PRIMERI SODELOVANJA PREBIVALSTVA V FOMOČI RANJENCEM208
- ZAKLJUČEK210
- OPOMBE213
V * RANJENCI NA KOROŠKEM SEVERNO OD DRAVE216
- RANJENCI MED GURSKIMI PARTIZANI216
- RANJENCI NA OBMOČJU SVINŠKE PLANINE220
- ZAKLJUČEK235
- OPOMBE237
VI * SANITETA V KOROŠKIH PARTIZANSKIH ENOTAH OD FEBRUARJA 1944. DO KONCA VOJNE239
- STANJE PREHRANE V ENOTAH239
- STANJE OBLEKE IN OBUTVE V ENOTAH241
- SKRB ZA HIGIENO V ENOTAH242
- SPLOŠNO ZDRAVSTVENO STANJE V ENOTAH244
- ORGANIZACIJA SANITETNE SLUŽBE V ENOTAH245
- OPOMBE248
VII * DRUGE SANITETNE IN NESANITETNE USTANOVE, POMEMBNE ZA KOROŠKO PARTIZANSKO ZDRAVSTVO250
- VLOGA GORENJSKIH PARTIZANSKIH AMBULANT V KOROŠKEM PARTIZANSKEM ZDRAVSTVU250
- VLOGA CIVILNIH SANITETNIH USTANOV IN OSEBJA V KOROŠKEM PARTIZANSKEM ZDRAVSTVU250
- ?TERENSKE APOTEKE?, KI SO OSKRBOVALE PARTIZANSKE BOLNIŠNICE NA SOLČAVSKEM259
- Terenska apoteka ?Viharnik? v Podvolovljeku259
- Terenska apoteka ?Saša? na Suhadolski pustoti261
- PARTIZANSKO LETALIŠČE V REČICI OB SAVINJI, SPUŠČA-LIŠČA ZAVEZNIŠKE POMOĆI IN NJIHOV POMEN ZA KOROŠKO PARTIZANSKO ZDRAVSTVO262
- VOJNA BOLNIŠNICA JUGOSLOVANSKE ARMADE V CELOVCU PO KONČANI VOJNI264
- OPOMBE276
- ZAKLJUČEK278
~SEZNAMI PACIENTOV IN OSEBJA Z OSNOVNIMI PODATKI282
I * RANJENI IN BOLNI BORCI IN AKTIVISTI NA KOROŠKEM IN SOLČAVSKEM OD ZAČETKA NOV DO FEBRUARJA 1944.282
II * RANJENCI IN BOLNIKI, KI SO SE ZDRAVILI V KOROŠKIH IN SOLČAVSKIH BOLNIŠNICAH TER BORCI KOROŠKIH PARTIZANSKIH ENOT, KI SO SE ZDRAVILI V DRUGIH PARTIZANSKIH BOLNIŠNICAH288
III * KOROŠKI BORCI, KI SO SE PO FEBRUARJU 1944 ZDRAVILI IZVEN PARTIZANSKIH BOLNIŠNIC (na domačijah, v bunkerjih, v enotah in v ?leganih? bolnišnicah; v ta seznam so vpisani tudi tišti ranjenci, ki so si sami vzeli življenje neposredno po ranitvi, in tišti, za katere kraj zdravljenja ni znan)321
IV * SANITETNO OSEBJE, KI JE DELOVALO NA KOROŠKEM IN SOLČAVSKEM ALI BILO POVEZANO S KOROŠKIM PARTIZANSKIM ZDRAVSTVOM340
SEZNAM KRATIC, UPORABLJEN1H V TEKSTU356
SLOVENSKO-NEMŠKI SEZNAM KRAJEV358
KAZALO IMEN OSEB, ENOT, KRAJEV IN DOMAČIJ360
PARTIZANSKA SANITETA U KORUŠKOJ377
THE PARTISAN MEDICAL SERVICE OF KOROŠKA383
DAS SANITÄTSWESEN DER PARTISANEN IN KÄRNTEN390