Mila Čobanski, Zvonimir Golubović: Novi Sad u ratu i revoluciji, 1941-1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-758): znaci.org
- PREDGOVOR 5
NASTANAK I RAZVITAK RADNIČKOG POKRETA U NOVOM SADU DO 1941. GODINE 9
-     Nastanak i razvitak Novog Sada do 1918. 9
-     Razvitak industrije i počeci radničkog pokreta 18
-     Radnički pokret do prvog svetskog rata 25
-     Organizovanje revolucionarnih snaga u radničkom pokretu i borba sa socijaldemokratima 47
-     Tarifni pokreti i štrajkovi radnika 1919. godine 57
-     Dalji razvitak revolucionarnog radničkog pokreta do Vukovarskog kongresa 58
-     Partija i njena aktivnost od Vukovarskog kongresa do Obznane 61
-     Privredni razvitak Novog Sada između dva rata 64
-     Borba KPJ za legalne forme rada 71
-     Borba reformista i revolucionarnih snaga za uticaj u radnim masama i obnova revolucionarnih radničkih organizacija 73
-     Obnova i delatnost KPJ, Saveza komunističke omladine i Saveza radničke omladine u Novom Sadu 78
-     Borba za revolucionarni kurs KPJ 87
-     Borba revolucionarnih snaga za jedinstvo sindikalnog pokreta - sprovođenje otvorenog pisma Kl 98
-     Zavođenje otvorene diktature 103
-     Revolucionarni radnički pokret pod šestoj anuarskom diktaturom (1929-1934) 109
-     Rad na obnovi organizacija i partijskih foruma 140
-     Značaj odluka IV zemaljske konferencije KPJ i VII kongresa Komunističke internacionale na dalji razvitak revolucionarnog radničkog pokreta 147
-     Borba protiv fašizma i rata 155
-     Omladinski pokret u Novom Sadu od 1934. do 1938. 161
-     Rad među ženama od 1934. do 1938. 169
-     Nova kriza u vrhovima KPJ 174
-     Formiranje i aktivnost novog PK KPJ za Vojvodinu 179
-     Situacija u revolucionarnom radničkom pokretu u Novom Sadu 182
-     Osnivanje Stranke radnog naroda i njen rad u Vojvodini 190
-     Obnova i izgradnja Partije i Saveza komunističke omladine od 1938. do aprilskog rata 193
-     Akcije radničke klase u Novom Sadu od 1939. do 1941. 216
-     Rad KPJ među ženama 1939. i 1940. 226
-     Savez bankarskih osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika 228
-     Crvena pomoć 230
-     Šesta pokrajinska partijska konferencija 232
-     Izgradnja i rad tehnike Pokrajinskog komiteta Partije 239
-     27. mart 243
NEPRIJATELJSKA AGRESIJA I OKUPACIJA 251
-     Iz predistorije agresije Hortijeve Mađarske na Jugo-slaviju-Kulturbund - Mađarski kulturni savez u Jugoslaviju (MKSJ) 253
-     Napad na Jugoslaviju i okupacija Bačke. - Uloga *pete kolone* 262
-     Aprilski događaji u Novom Sadu 273
-     Dizanje mostova u vazduh 11. aprila 1941. 276
-     Trinaesti april - Hortijevi domobrani ulaze u Novi Sad 282
-     Masovna ubistva 13/14. aprila 1941. 285
-     Zločini u Temerinskoj i okolnim ulicama 289
-     U kasarni kralja Petra I 292
-     Streljanja na Dunavu 293
-     U kasarni kralja Aleksandra i na drugim mestima u gradu 294
-     Pucnjava počinje 297
-     Glavno ratno poprište - Futoška ulica 298
-     Drugi oblici terora okupatora aprila 1941. Uzimanje talaca - Zahtev za isplatu ?dobrovoljnog? priloga Jevreja 304
-     Formiranje i rad ispostave Kemelharita aprila 1941. 306
-     Formiranje i rad vojne uprave 308
-     Izjava lojalnosti predstavnika srpske buržoazije u Novom Sadu 319
-     Politika nacionalne neravnopravnosti i mađarizacije 320
-     Ratne privredne mere okupatora 326
-     Prisilno iseljavanje, logori, prinudni rad za Jevreje 330
PRIPREME ZA USTANAK 339
-     Organizaciono-političke pripreme uoči 6. aprila 1941. godine 341
-     Rad partijskog i skojevskog rukovodstva aprila - maja 1941. 350
-     Rad na ostvarenju odluka Majskog savetovanja KPJ 361
-     Reorganizacija KPJ i Skoja 369
-     Napad Nemačke na SSSR 22. juna 1941. 408
-     Čuvanje ugroženih, poznatih partijskih i skojevskih kadrova; lažne legitemacije 417
-     Tehnika PK KPJ za Vojvodinu u Novom Sadu 420
-     Način rasturanja agitacionog-propagandnog materijala 436
BORBA JE POČELA 443
-     Neke mere okupatora posredno ili neposredno usmerene protiv KPJ, Skoja tj. narodnooslobodilačkog pokreta 445
-     Poziv na ustanak 460
-     Kursevi prve pomoći 471
-     Planovi za oslobođenje komunista iz bačkotopolskog logora 473
-     Pitanje oružja, eksploziva i drugog ratnog materijala. Tehnička grupa i njen rad 474
-     Obuka u rukovanju oružjem i drugi zadaci vojnih desetina 480
-     Palenje žita 483
-     Odluka o stvaranju novosadskog partizanskog odreda 489
SISTEM NACIONALNE NERAVNOPRAVNOSTI 497
-     Uvođenje građanske uprave 499
-     Okupatorske ocene o prilikama i stanju u Bačkoj 506
-     Politika nacionalne diskriminacije 508
-     Udruživanje civilnih i vojnih okupatorskih snaga u borbi protiv NOP-a 511
-     Pokretanje lista na srpskom jeziku Nova pošta 521
-     Okupatorske političke stranke, staleške, verske, kulturne i druge organizacije u Novom Sadu krajem 1941 - Prisajedinjenje Bačke Mađarskoj 524
RASPLAMSAVANJE USTANKA 535
-     Formiranje diverzantskih grupa i njihove akcije av-gusta 1941. 537
-     Saradnja i veze komunista Novog Sada sa drugim de-lovima Bačke, Sremom i Banatom 548
-     Pripreme za prebacivanje partizana u Srem 557
-     Petrovaradinska grupa 562
-     Hapšenje i suđenje članovima Francistijeve grupe 571
-     Diverzantske akcije septembra i početkom oktobra 1941 - Pisanje parola, razbijanje izloga sa propagandnim materijalom, sečenje TT linija, paljenje ku-delje 577
-     Dolazak članova Sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu u Novi Sad - Pogibija Radivoja Ćirpanova 586
PROTIV UDAR OKUPATORSKIH VLASTI 597
-     Hapšenje članova Partije, Skoja i saradnika NOP-a 597 Postupak sa uhapšenim komunistima 606
-     Suđenje pripadnicima NOP-a 610
RAD NA OBNOVI NOP-a 639
-     Boravak i rad oba sekretara PK KPJ za Vojvodinu u šajkaškoj 641
-     Obnavljanje i omasovljavanje partijskog i skojevskog rada u Novom Sadu 647
-     Pogibija sekretara PK Skoja za Vojvodinu, OK Skoja za južnu Bačku i hapšenje članova OK KPJ za južnu Bačku 658
-     Prebacivanje rukovodstva na drugi teren, van Novog Sada 662
GENOCID U BAČKOJ 665
-     Sukob u žabaljskom ritu - povod za raciju 667
-     Uzroci racije 669
-     Pripreme za izvođenje racije 674
-     Racija u šajkaškoj 677
-     Odluka o proširenju racije na Novi Sad i okolinu 686
-     Neposredne pripreme za raciju i racija u Novom Sadu 688
-     Tok racije 21. i 22. januara 696
-     Pokolj od 23. januara 1942 700
-     Ubistva u Dunavskoj ulici i na obali Dunava 706
-     Ubistva na Uspenskom groblju 711
-     Ubistva na *Štrandu* 713
-     Ubistva na igralištu NAK-a 718
-     Ubistva u kasarni 718
-     Pojedinačna ili manja grupna ubistva 719
-     Pljačka, skrnavljenje i sudbina leševa 724
-     Završetak racije u Novom Sadu 729
-     Racija u Srbobranu i Starom Bečeju kraj racije u Bačkoj 732
-     Događaji posle januara 1942. vezani za raciju 734
Sadržaj 753