Jože Peskar: Dolenjski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-577): znaci.org
- PREDGOVOR 5
- UVOD 8
-     Nemški ukrepi v Sloveniji po italijanski kapitulaciji 8
-     Razvoj narodnoosvobodilnega boja na Dolenjskem jeseni 1943. 9
-     Ustanovitev Slovenskega domobranstva 12
-     Viri 13
PRED USTANOVITVIJO ODREDA 14
-     O dejavnosti Šlandrove brigade na Dolenjskem jeseni 1943. 14
-     Formiranje XII. brigade 17
-     Četrti bataljon XII. brigade med Savo in nemško mejo 17
-     Ofenziva XV. divizije proti Savi 20
-     Nemška ofenziva 25
-     Sodelovanje v napadu na Novo mesto 36
-     Viri 46
USTANOVITEV ODREDA 48
-     Priprave na formiranje 48
-     Formiranje 53
-     Operativno področje 59
-     Viri 62
ODREDOVE PRVE AKCIJE 63
-     Zveza z enotami IV. operativne cone 63
-     V okolici Grosupljega in Šmarja 65
-     Viri 88
BOJI ZA KOMUNIKACIJO ŠKOFLJICA - GROSUPLJE - VELIKE LAŠČE - KOČEVJE 91
-     Sovražnikovi vdori proti Kočevju 91
-     Začasen umik odreda 95
-     Vrnitev na grosupeljski sektor 99
-     Boji pri gradu Boštanj 106
-     Viri 109
OFENZIVA VII. KORPUSA NOVJ PROTI LJUBLJANI 111
-     Boji pri Grosupljem in Pijavi gorici 111
-     Napadi na železnico Grosuplje - Zdenska vas 120
-     Sovražnikov protinapad 125
-     Viri 133
DOLGI POHODI IN SAMOSTOJNE ODREDOVE AKCIJE 135
-     Nova razporeditev enot XV. divizije 135
-     Premik na Trebelno 136
-     Uničenje rudnika Sitarjevec pri Litiji 137
-     Viri 144
PONOVNO NA GROSUPELJSKEM SEKTORJU 145
-     Sovražnikova reorganizacija 145
-     Blokada Grosupljega 146
-     Boji okoli Grosupljega (od 17. do 25. februarja) 153
-     Ponovna blokada Grosupljega 158
-     Viri 168
NA SEKTORJU TREBELNO 170
-     Boji pri Trški gori 170
-     Zasledovanje skrivačev 181
-     Odredova samostojna dejavnost na sektorju Trebelno 184
-     Uničenje nemške postojanke v Dolah pri Tržišču 191
-     Viri 196
OD TREBELNEGA DO ST. VIDA PRI STIČNI 199
-     Nadaljevanje zasledovanja plave garde in skrivačev 199
-     Napad na nemško obmejno postojanko v Zagozdu 202
-     Priprave za napad na nemško postojanko Javorje 206
-     Viri 207
NOVA OFENZIVA VII. KORPUSA 208
-     Napad na Ribnico 208
-     Sovražnikov vdor na osvobojeno ozemlje 216
-     Boji pri Stični in Št. Vidu 222
-     Nova reorganizacija Slovenskega domobranstva 231
-     Nove zmage VII. korpusa 234
-     Boji na Peščeniku, v Kriški vasi in pri Sv. Duhu 240
-     Boji v Temeniški dolini in umik na sektor Janče 247
-     Poslednjič na položajih pred Grosupljim 254
-     Viri 258
OBDOBJE TRANSPORTOV 262
-     Premik na sektor Litija 262
-     Splošno o transportih novincev 265
-     Prve odredove akcije na sektorju Litija 271
-     Dejavnost drugega bataljona na sektorju Trebelno od 12. julija do 4. avgusta 1944. 273
-     Dejavnost prvega bataljona na sektorju Janče od 12. julija do 28. avgusta 1944. 277
-     Akcije minercev Dolenjskega odreda skupaj z minerei Kamniško-zasavskega odreda od 11. junija do 10. julija 1944. 284
-     Krepitev odreda in njegove nove obširne naloge 287
-     Presenečenje na Klancu in boji pri Čatežu 296
-     Dejavnost tretjega bataljona na sektorju Mamolj pri Litiji 304
-     Akcije minerskega voda po vrnitvi z levega brega Save do 18. septembra 1944. 313
-     Presenečenje na Orešju in spopad na Moravški gori 323
-     Dejavnost drugega bataljona na sektorju Janče od 28. avgusta do 17. septembra 1944. 330
-     Viri 333
PONOVNO SODELOVANJE V OPERACIJAH VII. KORPUSA 337
-     Načrti glavnega štaba jeseni 1944. 337
-     Akcije XV. divizije na sektorju med Savo in nemško mejo 339
-     Kratkotrajno samostojno odredovo delovanje (od 28. septembra do 15. oktobra) 353
-     Prihod štajerskih brigad na Dolenjsko in koncentracija odreda 362
-     Sovražnikove ofenzivne akcije 367
-     Neuspeli napad na sovražnikove postojanke na območju Višnja gora - Št. Vid pri Stični 371
-     Nove akcije med Savo in nemško mejo 380
-     Mesec krepitve in samostojnega delovanja odreda 386
-     Viri 398
HUDI BOJI OB DOLENJSKI CESTI 402
-     Nemški načrti 402
-     Sovražnik osvaja dolenjsko cesto 403
-     Okrepljena sovražnikova aktivnost na sektorju Litija 411
-     Napad na Občine 418
-     Umik s sektorja Sv. Križ 425
-     Viri 429
OBDOBJE TEŽKIH POHODOV IN HUDIH BOJEV (od 5. januarja do 12. marca 1945) 431
-     Pohod drugega bataljona na sektor Sv. Križ 431
-     Boji pri Dolenjskih Toplicah 435
-     Boji v Suhi krajini 450
-     Pohod do Save in hudi boji na Vodicah in na Kremenjku 459
-     Novi boji v Suhi krajini 472
-     Viri 475
V SOVRAŽNIKOVEM ZALEDJU 478
-     Pohod na sektor med Savo in nemško mejo 478
-     V pričakovanju enot IV. operativne cone in dogodki pri prvem bataljonu 483
-     Dejavnost drugega bataljona na območju Janč 491
-     Dejavnost tretjega bataljona na območju Radeče 495
-     Zaključne operacije 505
-     Viri 513
OPIS NOTRANJIH DEJAVNOSTI IN POMOŽNIH SLUŽB V ODREDU 514
-     Moralno-politična in vojaška vzgoja 514
-     Kulturno-prosvetna dejavnost 521
-     Obveščevalna služba 523
-     Služba zveze 525
-     Inženirsko-tehnična služba 529
-     Intendantska služba 531
-     Sanitetna služba 533
-     Veterinarska služba 535
-     Oddelek za zaščito naroda (OZNA) 536
-     Odredno sodišče 537
-     Viri 538
POVZETEK 539
POVELJNIŠKI KADER ŠTABA ODREDA IN ŠTABOV BATALJONOV 545
KAZALO IMEN, KRAJEV IN ENOT 549
KAZALO 573