ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 19: Kotar Vojnić u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * likovi revolucije *   
   * Bogdanka Romčević: ljudski gubici; pali borci; žrtve fašističkog terora i rata; umrli od tifusa; fotografije *   
   * Dragan I. Pajić: Pogled na poslijeratni razvoj područja kotara Vojnić *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
Dr ĐURO ZATEZALO
Predgovor
7
Mr MILE DAKIĆ
Iz prošlosti kraja do 1918. godine
11
Dr STEVO TOMIĆ
Društveno-ekonomske i političke prilike između dva svjetska rata, razvoj radničkog pokreta i KPJ na području kotara Vojnić
66
Mr ĐURO SREMAC PETAR EROR
Prilog za izučavanje događaja u vrijeme aprilskog rata 1941. na kotaru Vojnić
105
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Pripreme i razvoj ustanka do marta 1942.
110
Puk. DUŠAN OPAČIĆ
Prva borba s Talijanima
169
Gen. major DRAGAN PAJIĆ
Oslobođenje Vojnića 12. januara 1942.
175
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Razvoj partizanskih jedinica i vojna dejstva od marta 1942. do maja 1945.
191
Gen. major DRAGAN PAJIĆ
Oficirska škola u Gornjem Budačkom
240
Gen. major DRAGAN PAJIĆ
Niži komesarski kurs 1942.
253
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Juriš partizana roguljaša na Petrovac marta 1942.
259
Gen. pukovnik MILOŠ ŠUMONJA
Proboj neprijateljskog obruča na Petrovoj gori maja 1942.
266
LJUBA MIHAJLOVIĆ
Klali su nas u jednom jarku
286
MILAN MALEŠEVIĆ
Gledao sam smrt svoje majke
286
DRAGIĆ NAPIJALO
Ubistvo moje majke, bijeg moj i brata Đure ispred ustaškog noža
288
MILKA RADOJČIĆ
Pokolj srpskog naroda 1942. na Pajić brdu — Petrova gora
289
MILIĆA KOVAČIĆ
Sjećanje na ustaško zvjerstvo u jarku Kalovi — Petrova gora
290
ANĐELIJA NAPIJALO
Osjećala sam da živim
291
JELENA NOVAKOVIĆ
Sjećanje na zločin ustaša
292
MILA DŽODAN
Tragedija moje obitelji
296
DUŠAN BUĆAN
Ustaški zločin u Svinici
298
NIKOLA PAVIĆ
Primijetili su da sam još živ
300
MILOŠ KOMLJENOVIĆ
Neki podaci o zločinima ustaša u okolici sela Široke Rijeke i Maljevca 1941—1943.
302
GEn. ppuk. BOŠKO RANITOVIĆ
Kotar Vojnić za vrijeme 4. neprijateljske ofanzive
306
Gen. major DRAGAN PAJIĆ
Proleterske i omladinske čete na Kordunu 1942.
329
Gen. major DRAGAN PAJIĆ
Njemačka operacija »Šah«
342
Mr MILE DAKIĆ
Organizaciona struktura i rad partijske organizacije na kotaru 1941—1945. godine
351
Dr SAVO ZLATIĆ
Značaj Petrove gore i kotara Vojnić u narodnooslobodilačkoj borbi
395
Mr ĐURO SREMAC
Karakteristike NOP-a 1941. ii 1942. na tromeđi Vojnić — Slunj — Cazin
439
Gen. puk. DUŠAN PEKIĆ
Neke specifičnosti nastanka i razvoja oružanog ustanka u kotaru Vojnić
466
MIRA RUDMAN
Omladina kotara Vojnić u NOB-u 1941—1945.
481
LJUBICA ULEMEK
Zene kotara Vojnić u revoluciji
566
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Nastanak, organizacija i djelatnost narodnooslobodilačkih odbora na području kotara Vojnić 1941—1945.
594
Mr DRAGAN NAPIJALO
Narodno sudstvo kotara Vojnić 1941—1945.
640
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Prva proslava godišnjice ustanka u Hrvatskoj
665
Dr GOJKO VEZMAR
Neka pitanja nastanka i rada Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte u kotaru Vojnić 1944—1945. godine
667
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Formiranje i rad Komande kordunaškog područja
676
ĐURO GAĆEŠA
Partizanske tehničke radionice u Petrovoj gori
692
SAVO BOGDANOVIĆ
Razvoj i rad partizanske obavještajne službe
700
Dr SAVO ZLATIĆ
Zdravstvena djelatnost na području kotara Vojnić tokom NOB-e
723
Puk. BOGDAN M. GAĆEŠA
Sjećanje na rad sanitetske službe 3. brigade 8. kordunaške divizije
761
MILAN VUJAŠKOVIĆ
U zemunici doktorice Marije Schlesinger
765
LJUBOMIR KORAĆ
Sjećanje na život ranjenika u zemunici za vrijeme neprijateljskog obruba na Petrovoj gori
771
VUKOSAVA LEKIĆ-OPAČIĆ
Dječji domovi na teritoriji sreza Vojnić
775
Mr ĐURO SREMAC PETAR EROR
Prilozi za izučavanje masovnog ustaškog zločina na Mehinom stanju 1941.
797
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Ustaški zločin u Ivanović jarku
823
ĐURO GAĆEŠA
Ustaški zločin u Skakavcu
841
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Borbe s Talijanima i zločin pod Cukurom
846
Mr MILE DAKIĆ
Ustaški zločin na Barin kosi aprila 1942.
854
Mr MILE DAKIĆ
Ustaški zločin na Kolariću 1942.
862
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Logoraši govore
868
LIKOVI REVOLUCIJE891
MILUTIN KOŠARIĆ
Mile Basara, prvi sekretar partijske ćelije u odredu »Debela kosa«
893
Mr ĐURO SREMAC
Miloš Basara Milićev
896
Dr MIĆO CAREVIĆ
Stevan Bjelivuk Lele
899
MILOŠ MAĐAR
Komandir čete Blagojević Jovana Veljko
900
IGNJATIJE PERIĆ
MILOŠ ŠUMONJA
Mihajlo Blažević Miško, načelnik štaba 8. kordunaške udarne divizije
902
Dr STEVO TOMIĆ
Mile Bolić Soša, najbolji strijelac
904
IGNJATIJE PERIĆ
Mile Božić, komandant 3. bataljona 3. udarne brigade 8. kordunaške divizije
906
Gen. major BORIS BALAŠ
Miško Breberina, komandir Prve proleterske čete Korduna
909
IGNJATIJE PERIĆ
BRANKO KRESOJEVIĆ
Gajo Bučan, zamjenik komandanta 3. bataljona 13. proleterske brigade »Rade Končar«
922
DUŠAN PEKIĆ
Dragica Bulat
924
Mr ĐURO SREMAC
Miladin Cimeša
927
NIKOLA D. CIMEŠA
Mile Cimeša Vuštar, politički komesar bataljona
928
Mr MILE DAKIĆ
Žarko Ćuić, organizator KPJ-e i prvi sekretar Kotarskog komiteta KPH Vojnić
930
Dr STEVO TOMIĆ
Miloš Ćurčija Lošo ostao mrtav na domaku Petrove gore
932
Dr ĐURO ZATEZALO
Narodni heroj Božidar Dakić
934
Dr ĐURO ZATEZALO
Narodni heroj Milisav Marka Dakić
936
Mr MILE DAKIĆ
Vasilj Dakić, komandir čete u 5. brigadi 8. kordunaške divizije
937
MILA KOZLINA
Istaknuti aktivista i borac Marija Dejanović Mara
938
SIMO KOZLINA
Aktivnost i neustrašivost Dore Dobriniić
940
IGNJATIJE PERIĆ
Pao je komandant Rade
942
MILIĆ NAPIJALO
Mihajlo Mišo Džodan, hrabri borac i komandir čete
945
Mr MILE DAKIĆ
Mila Džodan, partizanska majka s obronaka Petrove gore
946
MILIĆ NAPIJALO
Miloš Džodan Ćućo, sekretar SKOJ-a
949
IGNJATIJE PERIĆ
Furač Aleksandar Aco, proleter i tenkista
951
ĐURO GAĆEŠA
Glišo Glišan Gaćeša-Zjača Milića
955
MILIĆ NAPIJALO
Miloš Gaćeša Mićo
957
BOŽO KOZLINA
Nikola Gazibara, politički komesar 1. udarnog bataljona
959
IGNJATIJE PERIĆ
Đuro Grudić, komandant tenka
961
IGNJATIJE PERIĆ
MILOŠ ŠUMONJA
Dušan Hrstić, politički komesar 8. kordunaške udarne divizije
963
DESA PERIĆ
Sava Karan, hrabra djevojka i sekretar SKOJ-a 2. kordunaške brigade
965
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Komandant omladinskog bataljona »Joža Vlahović«
968
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Milutin Karas-Ljuta načelnik štaba 34. divizije NOVJ
970
Mr MILE DAKIĆ
Milić Kartalija Ipoja, zamjenik komandira čete i prvi glas 3. kordunaške brigade
975
MIHAJLO KESER
Dragomir Keser, sekretar partijske ćelije Trupinjak
977
MILOŠ MAĐAR
Komandir čete Đuro Miloša Keser
981
BOŽO KOZLINA
Komandant 5. bataljona 2. kordunaške brigade Marko Keser
983
IGNJATIJE PERIĆ
Komandir čete Đuro Pilipa Kosijer
985
BOŽO KOZLINA
Mila Kosjer — primjer žene borca na Kordunu
987
MILIĆ NAPIJALO
Milanko Kovačić, član KPJ od 1939, prvi ranjenik Korduna
989
BOŽO KOZLINA
Miloš Kozlina Mija, zamjenik komesara 13. proleterske brigade »Rade Končar«
991
ĐURO GAĆEŠA
Kranjčević Mile Janko Jane
993
ĐURO GAĆEŠA
Krivokuća Milica Marko
994
ĐURO GAĆEŠA
Krivokuća Gliše Mile »Gliganov«
995
ĐURO GAĆEŠA
Krivokuća Mile Miloš
996
ĐURO GAĆEŠA
Krivokuća Ilije Nikola Kapčić
998
ĐURO GAĆEŠA
IGNJATIJE PERIĆ
Mile Lalić
999
EOSKO RANITOVIĆ
Rade Lončar, tajnik i predsjednik općinskog NOO-a Utinja
1001
VUKOSAVA OPAČIĆ-LEKIĆ
Danica Ljepović, politički delegat voda u 2. kordunaškoj brigadi
1003
ĐURO GAĆEŠA
Mile Ljepović
1007
MILAN VUJAŠKOVIĆ
Bogić Marković, komandant Kordunaškog partizanskog odreda
1009
MILOŠ ŠUMONJA
Mile Martinović, predsjednik Okružnog NOO-a za Kordun
1012
IGNJATIJE PERIĆ
Vojin Martinović Vojica, najmlađi partizan odreda »Debela kosa«
1015
Mr ĐORĐE PILJEVIĆ
Narodni heroj Matijević Dragića Miloš-Mrša
1017
BOŽO KOZLINA
Mihalić Mate Tomo-Tobija
1019
MILIĆ NAPIJALO
Milovan Miljenović, komandir čete 1. bataljona 3. kordunaške brigade
1021
ĐURO GAĆEŠA
Mrkonjić Ilija, komandir 3. čete 2. bataljona 1. KPO
1023
MILIĆ NAPIJALO
Stanko Musulin, komandir 1. čete, 1. bataljona 1. KPO
1025
NIKOLA D. CIMEŠA
Komandir čete poginuo u jurišu bombaša
1026
DRAGAN PAJIĆ
Milić Novković Basaćan, komandant mjesta Vojnić
1028
Mr MILE DAKIĆ
Dragica Opačić, partizanska bolničarka 1941. godine u Petrovoj gori i poznati politički radnik u toku NOR-a na Kordunu
1031
VUKOSAVA OPAČIĆ-LEKIĆ
Dušan M. Opačić Dujko politički komesar komande mjesta Drežnik-grad
1032
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Komandant bataljona Mile Opačić
1036
IGNJATIJE PERIĆ
Uroš Opačić, komandir Prve kordunaške omladinske čete
1038
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Operativni oficir Karlovačke udarne brigade Nikola Oreščanin
1040
MILO MADŽAR
PERO VRANJEŠ
Komesar bataljona Milan Paić
1042
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAVIĆ
Paić Sime Milić
1046
IGNJATIJE PERIĆ
NIKOLA VULETIĆ
Mićo Pavić, komandant 1. bataljona »Milisav Dakić« 3. kordunaške udarne brigade
1048
Dr ĐURO ZATEZALO
Narodni heroj Nikola Dušan Pekić
1051
ĐURO GAĆEŠA
Andrija Perić Jandre, tajnik Kotarskog NOO-a Vojnić 1941.
1053
IGNJATIJE PERIĆ
Mila Perić Mica, revolucionar ma Kordunu, u Beogradu i Banatu
1054
IGNJATIJE PERIĆ
Miloš Đure Petrović Pek, bombaš u partizanskom odredu »Debela kosa«
1056
ĐURO GAĆEŠA
Božica Ranitović, istaknuta aktivistkinja NOP-a u Utinjskoj dolini
1059
MILE SOKOLOVIĆ
IGNJATIJE PERIĆ
Jovo Steve Ribić, komandant brdskog diviziona 34. divizije
1061
DUŠAN Z. OPAČIĆ
Vaso Savić
1062
MILE SAVIĆ
Mojsije Selak Musa, komandant bataljona
1066
ĐUKA MANDIĆ
Milić Simić i Milić Maćešić su zajedno rasli i drugovali, činili ratne podvige, poginuli i sahranjeni u jednu grobnicu
1067
MILIĆ NAPIJALO
Nikola Sipić, komandant 1. slavonskog bataljona
1069
DUŠAN PEKIĆ
Mile Šimulija, beskrajno hrabri vođa izviđačke trojke
1072
PETAR ŠTAKOR
Nikola Štakor, zamjenik komandira 1. čete 1. bataljona 15. kordunaške brigade
1074
Đr ĐURO ZATEZALO
Narodni heroj Miloš Dragomira Šumonja
1075
MARKO VIDNJEVIĆ
Stevo Tesla Stevko, jedan od najpoznatijih puškomitraljezaca Korduna
1076
MILIĆ NAPIJALO
Vaso Todonić, sekretar Općinskog komiteta SKOJ-a Vojnić
1078
IGNJATIJE PERIĆ
Jovan Jovica Tomašević, komandant 3. bataljona 2. kordunaške brigade
1080
IGNJATIJE PERIĆ
Miloš Trbojević Periša
1082
IGNJATIJE PERIĆ
Marija Ulemek, komandir voda u 3. kordunaškoj brigadi
1084
Dr ĐURO ZATEZALO
Narodni heroj Nikole Dušan Vergaš
1087
BRANKO KRESOJEVIĆ
Vračar Joso
1089
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Prvi poginuli borac partizanskog odreda »Perjasica«
1090
DRAGAN PAJIĆ
Stevo Vučković, komandir 1. bataljona 3. brigade 8. divizije
1091
IGNJATIJE PERIĆ
Drago Vukić obavještajni oficir 3. bataljona 3. brigade 8. kordunaške divizije
1093
DUŠAN Z. OPAČIĆ
Zdjelar Ninka Đuro
1096
Mr ĐURO SREMAC
Mihajlo Zdjelar Milićev
1098
MIĆO UZELAC
Zuhdija Žalić
1101
DUŠAN PEKIĆ
Marka Glišo Zivković
1103
MIRJANA PEREMIN
Gojko Zivković, komandant 4. bataljona 8. kordunaške brigade
1105
BOGDANKA ROMČEVIĆ
  • Ljudski gubici na području kotara Vojnić 1941—1945.
  • Pali borci s područja kotara Vojnić 1941—1945.
  • Žrtve fašističkog terora i rata s područja kotara Vojnić 1941—1945.
  • Umrli od tifusa s područja kotara Vojnić 1941—1945.
1107
1123
1178
1326
DRAGAN I. PAJIĆ
Pogled na poslijeratni razvoj područja kotara Vojnić
1372
Kazalo ličnih imena1437
Kazalo geografskih imena1477
Tumač skraćenica1498
Sadržaj1501
BIBLIOTEKA