ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 13: Kotar Gračac u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945. - 1. deo
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * narodni heroji; pali borci; žrtve fašističkog terora; umrli od tifusa *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
        NAPOMENA REDAKCIJE7
VLADIMIR MARIČIĆ
Geografske osobine i razvoj NGR-a u gračačkom kotaru
13
ALEKSANDAR RADAKOVIĆ
Organizacija i djelovanje KPJ od aprila 1941. do maja 1942. godine u kotaru Gračac
37
DANE ŽEGARAC
Rad organizacija KPJ u kotaru Gračac od početka 1942. godine do oslobođenja zemlje
52
TOMO NIKŠIĆ
Uspomene na Gračac
98
VASO PRODANOVIĆ
Aktivnost SKOJ-a i antifašističke omladine u kotaru Gračac od 1941. do 1943. godine
105
ĐURO CVJETKOVIĆ ĐUKA
Aktivnost SKOJ-a i omladine gračačkog kotara u 1943. godini
131
ĐURO SOVILJ
ILIJA ĆUK
Omladina gračačkog kotara u posljednjoj godini NOR-a
141
JOVICA POPOVIĆ
Razvoj i rad NOO-a na području kotara Gračac 1941—1945. godine
149
JOVAN BABIĆ
Stvaranje i rad komandi mjesta Bruvno, Gračac, Lovinac i Otrić
209
ĐORĐE ČUBRILO
Školstvo i prosvjeta na kotaru Gračac tokom NOlR-a
256
DANE ŽEGARAC
Organizacija i rad AFŽ-a na kotaru Gračac 1941—1945. godine
264
ILIJA RADAKOVIĆ
Prvi ustanički dani
276
ĐURAĐ POKRAJAC
Općina Bruvno u prvoj godini NOR-a
281
ĐORĐE ČUBRILO
MILAN ČUBRILO
Sjećanje na akciju, ustaše i prvi ustanički dan
297
MILAN KRAJNOVIĆ
Rad bruvanjske skojevske organizacije i njen uticaj na razvoj omladinskog pokreta na području općine Bruvno
299
ĐURO DRAGOSAVAC ĐURIŠA
Rad omladinske i skojevske organizacije u selima Tupale i Vodena Glava od jula 1941. do maja 1945. godine
308
JOVIĆA POPOVIĆ
MILAN BJELOBABA
Općina Gračac u razdoblju od 1918. do aprila 1942. godine
316
RAMO MAŠIĆ
Moj ilegalni rad u Gračacu
364
ĐURO DROBAC
Ustanički dani u bližoj okolici Gračaca
367
ĐURO SOVILJ
Gubavčevo Polje u NOR-u
372
ĐURO CVJETKOVIĆ
DANE CVJETKOVIĆ
Glogovo u narodnoosloibodilačkoj borbi
377
LUKA PAVIČIĆ
Općina Lovinac između dva rata i u ustanku 1941. godine
386
PETAR KLJAJIĆ
Događaji u općini Lovinac pred ustanak i u ustanku s težištem na selima Ploča i Kik
403
NIKOLA GNJATOVIĆ
BUDE GNJATOVIĆ
Ustaški zločin u selu Rasoji
409
LAZO GAJIĆ
Selo Ploča u NOB 1941—1945.
426
MILE MILJKOVIĆ
Bjekstvo iz ustaškog kamiona
447
DANE ŽEGARAC
JOVO ŽEGARAC
NIKOLA ŽEGARAC
Selo Kik u NOR-u
448
JURE IVEZIĆ
LUKA PAVIČIĆ
Razvoj NOP-a u selima Lovinae, Vranik, Smokrić, Ličko Cerje, Ričice i Sv. Rok
459
MANE BORČIĆ
Partizanska sanitetska baza Ričice (decembar 1944 — mart 1945)
471
NIKOLA GNJATOVIĆ
Svjedočenje o užasu
482
MARIJA RADAKOVIĆ-RAŠETA
Rad omladine u općini Lovinac od 1941. do 1944. godine
487
JOVAN BABIĆ
Mazin između dva svjetskai rata i ustanku do sredine 1942.
495
VLADIMIR MARIČIĆ
Ustanak u zrmanjiskoj općini
545
VASO PRODANOVIĆ
Organizacija KPJ u općini Zrmanja od osnivanja do kraja 1941. godine
593
ILIJA RADAKOVIĆ
Ratna općina Otrić
627
ILIJA RADAKOVIĆ
Labusova dolina i Vrpolje
629
IGNJATIJA LABUS
Ustanički dani u Velikoj Popini
631
DANE STOJSAVLJEVIĆ
Razvoj ustanka u Velikoj Popini i stvaranje narodne vlasti
643
STANKO KUKIĆ
Cerovac u NOB-u
649
DUŠAN GRBIĆ
Neki događaji u Rujištima i Javorniiku 1941—1942. godine
658
ANĐELKA MARIČIĆ
Gorjela je Mala Popina
664
VLADIMIR MARIČIĆ
Partizanska četa s Ljutome poljane
669
BRANKO MILINKOVIĆ
MANE BREKA
Odlazak prvih partizana iz Zrmanje u bataljon »Marko Orešković«
694
JOVAN BABIĆ
Prva četa gračačkog partizanskog bataljona »Gavrilo Princip«
698
DMITAR Đ. IVANIĆ
Druga četa bataljona »Gavrilo Princip«
712
BOŽAN DRAGOSAVAC
ĐURIŠA DRAGOSAVAC
Formiranje 3. čete bataljona »Gavrilo Princip«
722
MILE MILJKOVIĆ
Pločanska četa
724
DUŠAN VLADUŠIĆ
Formiranje partizanskih jedinica i njihove borbe na području Zrmanje od njenog oslobođenja do septembra 1942.
728
VLADIMIR MARIČIĆ
Gračački partizanski bataljon Trećeg ličkog partizanskog odreda
738
JOVO BOGUNOVIĆ
Zrmanjski bataljon (april—august 1943)
745
MILAN R. DROBAC
Razvoj partizanskih jedinica i njihove borbe u kotaru Gračac od aprila 1942. do januara 1943. godine
747
MILO VLAHOV
Na sitazama bratstva i jedinstva kroz južnu Liku
773
BRANISLAV BOŽOVIĆ
Gračani rudari »Trepče« u stroju Kopaoničkog partizanskog odreda
786
DUŠAN VLADUŠIĆ
Akcije kod Bendera i Šijanove glavice 1941. godine
791
MANE BREKA
Napad 10. gerilskog odreda na Ervenik
794
STEVO GRUBIŠIĆ
Gerilci Papinske čete na Ripačkom klancu
796
ILIJA ĆUK
Borba na Zrmanjskom klancu
800
STEVO Đ. GRUBIŠIĆ
Berbe na Srpskom klancu marta 1942.
905
STEVO GRUBlSIĆ
Napad na četnike u Velikoj Popini (mart—april 1942)
812
MANE BREKA
Bataljon »Bićo Košić« u napadu na Udbinu augusta 1942.
8)17
MANE BREKA
Napad bataljona »Bićo Kesić« na komandu četničkog puka »Vožd Karadorđe« u Dojićima kod Gračaca 23/24. oktobra 1942. godine
820
DURAD BLANUŠA BRKO
Udarne grupe na području gračačkog kotara ( 1941—1945)
823
BRANKO MILINKOVIĆ
Zrmanjci u 2. proleterskoj dalmatinskoj brigadi
829
MIĆO KRAJNOVIĆ
Gračani u 2. proleterskoj srpskoj brigadi
837
ĐORĐE ČUBRILO
Napad četnika na KK KPH za Gračac u Cerovcu i pozadinske ustanove u Bruvnu
841
TODOR RADOŠEVIĆ
Napad Devete dalmatinske divizije na Gračac (28—31. 8. 1944)
845
MILOJKO DRONJAK
Berbe na području kotara Gračac od septembra <1943. do oslobođenja Gračaca 1944. godine
852
MILIĆA BANDA
Ljudski gubici na području kotara Gračac tokom NOR-a
881
        NARODNI HEROJI S PODRUČJA GRAČAC903
        PALI BORCI S PODRUČJA GRAČAC 1941—1945.917
        ŽRTVE FAŠISTIČKOG TERORA I RATA S PODRUČJA KOTARA GRAČAC 1941—1945.965
        UMRLI OD TIFUSA S PODRUČJA KOTARA GRAČAC 1941—1945.1015
        KAZALO LIČNIH IMENA1033
        KAZALO GEOGRAFSKIH POJMOVA1071
        TUMAČ SKRAĆENIĆA1091
BIBLIOTEKA