Nikola Anić, Sekula Joksimović, Mirko Gutić: NARODNOOSLOBODILAČKA VOJSKA JUGOSLAVIJE
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
            UVOD11
Glava prva
PARTIZANSKI ODREDI - OSNOVNI OBLIK VOJNE ORGANIZACIJE - U POČETNOJ ETAPI NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
Prvi deo
RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP DO SAVETOVANJA U STOLICAMA
Početak oružane borbe23
Opredeljemje na partizanski rat24
Partizanski odredi - osnovni oblik oružanih snaga u početnoj etapi NOP-a26
Stvaranje i razvoj ustaničkih jedinica u zemljama i pokrajinama Jugoslavije (juli-septembar 1941)29
    Srbija29
        Vojvodina32
        Kosovo33
    Crna Gora i Sandžak34
    Slovenija38
    Hrvatska41
    Bosna i Hercegovina47
    Makedonija51
Taktika, naoružanje i oprema partizanskih odreda53
Rukovođenje i komandovanje oružanim snagama do Savetovanja u Stolicama57
Drugi deo
SAVETOVANJE U STOLICAMA I RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA DO STVARANJA 1. PROLETERSKE NARODNOOSLOBODILAČKE UDARNE BRIGADE
Savetovanje u Stolicama i dalja izgradnja oružanih jedinica63
Rad partijske organizacije i štabova na realizaciji odluka iz Stolica i osnovne karakteristike ustaničkih snaga do formiranja 1. proleterske brigade69
    Srbija68
        Vojvodina72
        Kosovo73
    Crna Gora i Sandžak74
    Slovenija77
    Hrvatska78
    Bosna i Hercegovina82
    Makedonija85
Počeci stvaranja jedinica i organa vojnopozadinske vlasti87
Nastajanje rodova i službi90
Promene u rukovođenju i komandovanju u jesen 1941.97
Osnove ratne veštine u ustaničkoj 1941. godini101
Početni oblici obuke starešina i boraca106
Politički organi i organizacije KPJ i SKOJ-a u oružanim formacijama107
Oružane snage NOP-a na kraju 1941.110
Glava druga
RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA DO FORMIRANJA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Formiranje operativnih-pokretnih jedinica117
Osnivanje 1. proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade118
Organizacijsko-formacijske karakteristike brigada. Statut proleterskih narodnooslobodilačkih udarnih brigada121
Stvaranje narodnooslobodilačke Dobrovoljačke vojske Jugoslavije125
Nastajanje i razvoj oslobodilačkih jedinica u 1942. godini128
    Bosna i Hercegovina129
    Crna Gara i Sandžak137
    Hrvatska142
    Makedonija151
    Slovenija154
    Srbija158
        Vojvodina160
        Kosovo162
Organi i jedinice vojnopozadinskih vlasti u 1942. godini162
Razvoj rodova i službi165
Karakteristike razvoja oružanih snaga u 1942. godini do formiranja Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije174
Rukovođenje i komandovanje u 1942. godini - 173 škole i kursevi183
Osnove ratne veštine185
Politički organi, organizacije KPJ i SKOJ-a u oružanim snagama191
Glava treća
STVARANJE I RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Prvi deo
STVARANJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Situacija na jugoslovenskom ratištu krajem 1942. godine197
Formiranje prvih divizija i korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije201
Organizacija, formacija i namena divizija i korpusa. Divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije217
Korpusi Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije219
Rukovođenje i komandovanje NOV i POJ krajem 1942. i početkom 1943. godine223
Drugi deo
RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP-a OD POČETKA 1943. DO KAPITULACIJE FAŠISTIČKE ITALIJE
Karakteristike situacije na jugoslovenskom ratištu u prvoj polovini 1943.230
Rad Vrhovnog štaba NOV i POJ232
Razvoj NOV i POJ u pojedinim zemljama i pokrajinama Jugoslavije do kapitulacije Italije237
    Bosna i Hercegovina237
    Crna Gora i Sandžak240
    Hrvatska241
    Makedonija247
    Slovenija296
    Srbija253
        Vojvodina255
        Kosovo257
Prve jedinice jugoslovenskih narodnosti258
Jedinice rodova i službi260
Diverzantske jedinice271
Organi i jedinice vojnopozadinske vlasti273
Vojne škole274
Karakteristike oružanih snaga276
Treći deo
RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP-a OD KAPITULACIJE ITALIJE DO KRAJA 1943. GODINE
Situacija na jugoslovenskom ratištu i razvoj NOV i POJ u zemljama i pokrajinama Jugoslavije280
    Bosna i Hercegovina281
    Crna Gora i Sandžak283
    Hrvatska285
    Makedonija292
    Slovenija296
    Srbija301
        Vojvodina303
        Kosovo304
Prekomorske brigade306
Prve jedinice stranih državljana u sastavu NOVJ308
Stvaranje Mornarice i Vazduhoplovstva NOVJ312
Mornarica NOVJ313
Vazduhoplovstvo NOVJ316
Rodovi i službe318
Škole i kursevi325
Neke karakteristike korpusa, divizija i brigada.327
Rukovođenje i komandovanje333
Četvrti deo
RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA NOP-a U 1944. GODINI
Situacija na jugoslovenskom ratištu i razvoj NOV i POJ u zemljama i pokrajinama Jugoslavije341
    Bosna i Hercegovina342
    Crna Gora i Sandžak345
    Hrvatska348
    Makedonija357
    Slovenija365
    Srbija369
        Vojvodina378
        Kosovo383
Jedinice jugoslovenskih narodnosti386
Jedinice stranih državljana u sastavu NOVJ389
Organizacijisko-formaoijske pramene u NOV i POJ393
Pramene u vojnoj organizaciji i nameni korpusa NOVJ394
Formiranje armijskih i operativnih grupa397
Promene, sastiav i namena divizija NOVJ398
Korpus narodne odbrane Jugoslavije400
Vidovi oružanih snaga402
Mornarica NOVJ402
Vazduhoplovstvo NOVJ404
Jedinice rodova i službi407
Rukovođenje i komandovanje436
Škole i kursevi449
Neke karakteristike ratne veštine452
Politički organi, organizacije KPJ i SKOJ-a458
Glava četvrta
STVARANJE I RAZVOJ JUGOSLOVENSKE ARMIJE ZAVRŠNA ETAPA U RAZVOJU ORUŽANIH SNAGA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA
Vojno-politička situacija početkom 1945.467
Reorganizacija Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije - stvaranje Jugoslovenske armije468
Ukidanje korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije478
Privremeni operativni sastavi482
Mesto i uloga divizije u sastavu armije483
Nova brigadna formacija490
Jedinice stranih državljana u sastavu NOVJ - JA494
Vidovi oružanih snaga496
Jugoslovenska mornarica496
Vazduhoplovstvo Jugoslovenske armije499
Rodovi i službe501
Partizanski odredi u završnici rata522
Jedinice i ustanove vajnopozadinskih vlasti524
Popuna jedinica Jugoslovenske armije u dopunske jedinice527
Rukovođenje i komandovanje530
Škole i kursevi533
Ratna veština Jugoslovenske armije u završnom periodu rata535
Politički organi i organizacije KPJ i SKOJ-a u Jugoslovenskoj armiji540
            HRONOLOGIJA STVARANJA I RAZVOJA ORUŽANIH SNAGA NOP-a 1941-1945. (važniji događaji)551
            IZVORI I LITERATURA579
            SKRAĆENICE U TABELARNIM PREGLEDIMA587
PREGLEDI
1. Pregled nairodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije 1941-1945. godine589
2. Pregled brigada Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavijel941-1945.689
3. Pregled divizija Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1942-1945.781
4. Pregled operativnih zona Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1942-1945. godine825
5. Pregled korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1942-1945.845
6. Pregled teritorijalnih organa vojnopozadinske vlasti Jugoslovenske armije, april-maj 1945. godine861
            SKRAĆENICE869
            REGISTAR871
BIBLIOTEKA